Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2669(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0617/2008

Внесени текстове :

B6-0617/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0579

Приети текстове
PDF 271kWORD 36k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Подобряване на средата за малките и средни предприятия в Европа
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно мерки за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act

Европейският парламент,

–   като взе предвид устния въпрос към Съвета от 27 октомври 2008 г. относно мерки за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act (O-0113/08),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено "Мисли първо за малките!"- "Small Business Act" за Европа" (COM(2008)0394) и придружаващата го оценка на въздействието SEC(2008)2101),

–   като взе предвид Европейската харта за малките предприятия,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че малките и средни предприятия (МСП) имат жизненоважно значение за икономиката на Европа, като осигуряват над 100 милиона работни места, допринасят за икономическия растеж, представляват основен източник на иновации и насърчават равнопоставеността на половете и регионалното развитие;

Б.   като има предвид, че предложението за "Small Business Act"(SBA) за Европа следва да бъде силно приветствано, но ще бъде ефективно само ако е налице конкретен ангажимент за неговото прилагане на равнище на държавите-членки и на Общността;

В.   като има предвид, че настоящата финансова криза направи недостатъците на действащата уредба за МСП още по-очевидни и засили неотложността на по-доброто отчитане на техните потребности и ефективното прилагане на разпоредбите, които се съдържат в SBA;

1.  Призовава държавите-членки да потвърдят, че възнамеряват официално да одобрят SBA на Европейския съвет в Брюксел през декември 2008 г., за да осигури необходимата висока степен на видимост и призовава Съвета, когато приема SBA, да придаде задължителна юридическа сила на неговите разпоредби, за да може той да окаже съществено и положително въздействие върху средата за МСП;

2.  Подчертава необходимостта от това, държавите-членки да подкрепят изцяло прилагането на разпоредбите на SBA, за да бъдат ефективни и призовава да бъдат взети конкретни мерки както на равнище държави-членки, така и на регионално равнище, с цел допълване на приетите на общностно равнище мерки; следователно изисква от държавите-членки да обявят как и в какви срокове разпоредбите на SBA ще бъдат въведени в националните регулаторни рамки;

3.  Припомня, че за да се гарантира ефективността на разпоредбите на SBA, следва да се създаде система за проверки с цел наблюдение на напредъка по него и прилагането му от страна на Комисията и държавите-членки; настоятелно призовава, постигнатият при прилагането на разпоредбите на SBA напредък да бъде включен в самостоятелна глава в годишните доклади относно националните програми за реформа в рамките на Лисабонската стратегия;

4.  Призовава Комисията и държавите-членки да не забравят "реалната икономика" в борбата с текущата финансова криза, като предоставят конкретна помощ за МСП чрез гарантиране на техния достъп до финансиране в настоящия критичен момент; във връзка с това приветства новия пакет на Европейската инвестиционна банка, който предвижда 30 милиарда евро за кредити за МСП, както беше договорено от Съвета; счита, че сумата няма да бъде достатъчна за решаване на текущите проблеми на финансирането на МСП;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност