Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2669(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0617/2008

Esitatud tekstid :

B6-0617/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0579

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 32k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas – väikeettevõtjate õigusakt
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta resolutsioon VKEdele parema keskkonna loomise kohta Euroopas – väikeettevõtjate õigusakt

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 27. oktoobril 2008. aastal nõukogule suuliselt vastamiseks esitatud küsimust, mis käsitles samme VKEdele parema keskkonna loomiseks Euroopas ning väikeettevõtjate õigusakti (O-0113/08);

–   võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist "Kõigepealt mõtle väikestele. Euroopa väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act" (KOM(2008)0394) ja sellele lisatud mõjuhinnangut (SEK(2008)2101);

–   võttes arvesse Euroopa väikeettevõtete hartat;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on Euroopa majanduse jaoks olulised, sest nad annavad tööd rohkem kui sajale miljonile inimesele, toetavad majanduskasvu, mõjutavad olulisel määral innovatsiooni ja edendavad sugupoolte võrdõiguslikkust ning regionaalarengut;

B.   arvestades, et ettepanekut võtta vastu Euroopa väikeettevõtjate õigusakt tervitatakse soojalt, kuid see on ainult siis tõhus, kui selle rakendamiseks eksisteerib liikmesriigi ja Euroopa tasandil konkreetne kohustus;

C.   arvestades, et praegune finantsturgude kriis on teinud praeguse VKEde raamistiku puudused veelgi nähtavamaks ja suurendanud vajadust arvestada rohkem nende vajadustega ning tõhusalt rakendada Euroopa väikeettevõtjate õigusakti sätteid,

1.   palub liikmesriikidel kinnitada, et nad kavatsevad Euroopa väikeettevõtjate õigusaktile vajaliku avalikkuse teravdatud tähelepanu saamiseks selle 2008. aasta detsembris Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogul ametlikult heaks kiita ning kutsub nõukogu üles väikeettevõtjate õigusakti vastuvõtmisega muutma selle sätted siduvaks, et see õigusakt avaldaks märkimisväärset ja positiivset mõju VKEde keskkonnale;

2.   rõhutab vajadust, et liikmesriigid toetaksid täielikult Euroopa väikeettevõtjate õigusakti sätete rakendamist, mis aitaks muuta need toimivaks,, ja kutsub üles võtma nii liikmesriikide kui piirkondade tasandil konkreetseid meetmeid, mis täiendaksid ühenduse tasandil võetud meetmeid; palub liikmesriikidel seetõttu anda teada, kuidas ja millise ajavahemiku jooksul võetakse väikeettevõtjate õigusakti sätted üle liikmesriikide õiguskorda;

3.   tuletab meelde, et Euroopa väikeettevõtjate õigusakti sätete toimimise tagamiseks tuleks luua seiresüsteem, et jälgida õigusaktiga seotud edusamme ja selle rakendamist komisjoni ja liikmesriikide poolt; nõuab tungivalt, et Lissaboni strateegia raames teostatavaid riiklikke reformiprogramme käsitlevasse aastaaruannetesse lisataks eraldi peatükk, mis käsitleb väikeettevõtjate õigusakti sätete rakendamisel tehtud edusamme;

4.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles praeguse finantskriisi lahendamisel mitte unustama reaalmajandust, pakkudes VKEdele rahastamisallikatele juurdepääsu kindlustamisega praegusel kriitilisel ajal konkreetset tuge; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa Investeerimispanga uue abipaketi üle, milles on nõukogu nõusolekul ette nähtud 30 miljardit eurot VKEdele laenude andmiseks; on seisukohal, et mainitud summa ei ole piisav VKEde rahastamise praeguste probleemide lahendamiseks;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika