Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2669(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0617/2008

Teksty złożone :

B6-0617/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0579

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 35k
Czwartek, 4 grudnia 2008 r. - Bruksela
Działania mające na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie – Karta Małych Przedsiębiorstw
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie działań mających na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie – Karta Małych Przedsiębiorstw

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pytanie ustne z dnia 27 października 2008 r. skierowane do Rady w sprawie działań mających na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie – Karta Małych Przedsiębiorstw (O-0113/08),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany "Najpierw myśl na małą skalę" – Program "Small Business Act" dla Europy (COM(2008)0394) wraz z towarzyszącą mu oceną skutków (SEC(2008)2101),

–   uwzględniając Europejską Kartę Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej, gdyż tworzą ponad 100 milionów miejsc pracy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, stanowią główne źródło innowacji, a także wspierają równość płci i rozwój regionalny,

B.   mając na uwadze, że wniosek w sprawie Karty Małych Przedsiębiorstw (KMP) dla Europy spotka się z ciepłym przyjęciem, będzie jednak skuteczny tylko w przypadku konkretnego zaangażowania w jego realizację na poziomie państw członkowskich i Wspólnoty,

C.   mając na uwadze, że obecny kryzys rynków finansowych jeszcze bardziej uwydatnił niedostatki obowiązujących ram dotyczących MŚP i spowodował, że jeszcze pilniej należy uwzględnić potrzeby MŚP oraz skutecznie wdrożyć przepisy zawarte w KMP,

1.   wzywa państwa członkowskie do potwierdzenia, że zamierzają formalnie zatwierdzić KMP podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w grudniu 208 r., aby zagwarantować, że zostanie ona dostrzeżona; wzywa również Radę, aby przy przyjmowaniu KMP sprawiła, że jej przepisy będą wiążące, tak aby karta ta miała znaczący i pozytywny wpływ na otoczenie MŚP;

2.   podkreśla potrzebę pełnego poparcia przez państwa członkowskie wdrożenia przepisów KMP, aby były one skuteczne; wzywa do podjęcia konkretnych środków zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym jako uzupełnienia środków przyjętych na poziomie Wspólnoty; zwraca się zatem do państw członkowskich o ogłoszenie tego, jak i w jakim terminie włączą one postanowienia KMP do krajowych ram regulacyjnych;

3.   przypomina, że w celu zagwarantowania skuteczności środków w ramach KMP należy ustanowić system monitorowania postępów w ich funkcjonowaniu i wdrażania przez Komisję i państwa członkowskie; nalega, aby postępy we wdrażaniu postanowień KMP zawarto w odrębnym rozdziale rocznych sprawozdań dotyczących krajowych programów reform w ramach strategii lizbońskiej;

4.   apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby, rozwiązując kwestię obecnego kryzysu finansowego, nie zapominały o "realnej gospodarce" poprzez udzielanie konkretnego wsparcia MŚP i gwarantowanie im dostępu do finansowania w tym krytycznym okresie; z zadowoleniem przyjmuje zatem nowy pakiet Europejskiego Banku Inwestycyjnego przewidujący 30 000 000 000 EUR na pożyczki dla MŚP, tak jak to uzgodniła Rada; wyraża pogląd, że kwota ta nie wystarczy do rozwiązania bieżących problemów związanych z finansowaniem MŚP;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności