Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2669(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0617/2008

Ingivna texter :

B6-0617/2008

Debatter :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Omröstningar :

PV 04/12/2008 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0579

Antagna texter
PDF 196kWORD 27k
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act"
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Europaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa – "Small Business Act"

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den muntliga frågan av den 27 oktober 2008 till rådet om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa - "Small Business Act" (O-0113/08),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 med titeln "Tänk småskaligt först – En "Small Business Act" för Europa" (KOM(2008)0394) och den tillhörande konsekvensanalysen (SEK(2008)2101),

–   med beaktande av den europeiska stadgan för småföretag,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  De små och medelstora företagen är av central betydelse för Europas ekonomi eftersom de står för över 100 000 000 arbetstillfällen, bidrar till den ekonomiska tillväxten, är en viktig källa till innovation och främjar jämställdhet och regional utveckling.

B.  Förslaget om en "Small Business Act" för Europa är efterlängtat men kommer bara att bli verkningsfullt om det på medlemsstaternas nivå och gemenskapsnivå finns ett konkret åtagande om att genomföra det.

C.  Den aktuella krisen på finansmarknaden har gjort bristerna i det nuvarande regelverket för små och medelstora företag ännu tydligare och har gjort det ännu mer angeläget att ta större hänsyn till dessa företags behov och att genomföra bestämmelserna i "Small Business Act" på ett effektivt sätt.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekräfta att de har för avsikt att formellt godkänna "Small Business Act" vid Europeiska rådets möte i Bryssel i december 2008 för att säkerställa nödvändig synlighet. Rådet uppmanas att vid antagandet av "Small Business Act" göra textens bestämmelser bindande, så att de får en tydlig och positiv effekt på förutsättningarna för små och medelstora företag.

2.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att medlemsstaterna fullt ut stöder genomförandet av bestämmelserna i "Small Business Act", så att de blir verkningsfulla. Konkreta åtgärder bör vidtas på både medlemsstatsnivå och regional nivå för att komplettera de åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå. Medlemsstaterna uppmanas därför att meddela hur och när bestämmelserna i "Small Business Act" kommer att införlivas i de nationella regelverken.

3.  Europaparlamentet påpekar att man, för att säkerställa att bestämmelserna i "Small Business Act" är verkningsfulla, bör inrätta ett system för att övervaka utvecklingen och kommissionens och medlemsstaternas genomförande. De framsteg som görs vid genomförandet av bestämmelserna i "Small Business Act" bör tas upp i ett fristående kapitel i årsrapporten om de nationella reformprogrammen inom ramen för Lissabonstrategin.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte glömma bort "den reala ekonomin" när de hanterar den nuvarande finanskrisen. Kommissionen och medlemsstaterna bör konkret stödja de små och medelstora företagen genom att ge dem tillgång till finansiella medel i denna kritiska period. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang rådets beslut om att Europeiska investeringsbanken ska ta fram ett lånepaket på 30 000 000 000 EUR till små och medelstora företag. Detta belopp kommer dock inte att vara tillräckligt för att lösa de små och medelstora företagens nuvarande kapitalbrist.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy