Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2151(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0427/2008

Внесени текстове :

A6-0427/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0581

Приети текстове
PDF 394kWORD 70k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007
P6_TA(2008)0581A6-0427/2008

Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (2008/2151(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, както и отговорите на Комисията(1),

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(2),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0427/2008),

А.   като има предвид, че отклоняването от плащане и измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и системата на собствените ресурси на ЕС, доколкото намаляването на собствените ресурси от ДДС трябва да се компенсира чрез увеличаване на собствените ресурси от брутен национален доход (БНД) и по този начин изкривяванията, причинени от измами с ДДС, засягат цялостния баланс на системата на собствени ресурси;

Б.   като има предвид, че Комисията в своето съобщение от 31 май 2006 г. относно необходимостта от разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254), отбелязва, че държавите-членки не използват в достатъчна степен възможностите за административно сътрудничество, които предоставя засилването на правната рамка съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003(3), и счита, че равнището на административното сътрудничество е несъразмерно на обема търговия в рамките на Общността;

В.   като има предвид, че анализът на Сметната палата в Специален доклад № 8/2007 относно въпроса дали обменът на информация между държавите-членки се осъществява по своевременен и ефективен начин и дали съществуват адекватни административни структури и процедури, които да подкрепят административното сътрудничество, потвърждава, че основната цел на Регламент (ЕО) № 1798/2003, т.е. ефективно административно сътрудничество за борба срещу отклоняването от на плащане на ДДС, не е постигната;

1.  Приветства Специалния доклад на Сметната палата № 8/2007, който дава независима оценка на административното сътрудничество в борбата срещу отклоняването от плащане на ДДС и измамите с ДДС и анализира в големи подробности работата на държавите-членки и ролята на Комисията; заключава въз основа на констатациите на Сметната палата, че Регламент (ЕО) № 1798/2003 не е ефективен инструмент за административно сътрудничество, тъй като няколко държави-членки препятстват неговото прилагане, а ролята на Комисията е ограничена;

Количествено оценяване на измамите с ДДС

2.  Съзнава факта, че е трудно да се прецени реалният размер на сумите, предмет на отклоняване от плащане на ДДС и на измамите с ДДС, тъй като много държави-членки не събират или не публикуват подобни данни; отбелязва, че съгласно оценките, цитирани от Сметната палатата, загубата на приходи от ДДС се равнява на 17 милиарда евро в Германия за 2005 г. и 18,2 милиарда евро в Обединеното кралство за данъчната година 2005-2006; отбелязва, че размерът на измамите с ДДС би могъл да надвиши размера на общия годишен бюджет на Общността;

3.  Приветства инициативата на Комисията да започне проучване за получаване на надеждни оценки на размера на данъчните измами, включително измамите с ДДС, в различните държави-членки; приканва Комисията да информира компетентните комисии на Парламента за резултатите от проучването веднага щом станат готови;

4.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да дадат по-голям приоритет на разработването на общ подход с цел количествено да се оценят и да се анализират измамите с ДДС, което следва да позволи оценка доколко предприетите от държавите-членки мерки срещу отклоняването от плащане на ДДС и измамите с ДДС имат успех и доколко те само предизвикват изместването на измамите с ДДС към други икономически сектори или държави-членки;

5.  Отправя искане до Съвета, Комисията и държавите-членки изцяло да вземат предвид препоръките на Контактния комитет на висшите одитни институции на Европейския съюз от декември 2007 г., които включват предложения относно начина, по който държавите-членки биха могли да подобрят своите оценки и начина, по който би могъл да се създаде единен модел за оценяване на измамите с ДДС;

Недостатъци в работата на органите на държавите-членки

6.  Изразява загриженост относно недостатъците, посочени от Сметната палата във връзка с административното сътрудничество между държавите-членки в областта на ДДС;

7.  Изразява тревога от констатациите на Сметната палата, че в някои държави-членки липсват основните предпоставки за ефективно сътрудничество; отбелязва по-специално следните слабости:

   - почти половината искания за информация от една към друга държава-членка не са получили отговор в рамките на настоящия срок от три месеца;
   - организационната уредба на централните звена за връзка (ЦЗВ), т.е. основните канали за обмен на информация, е допринесла за забавяния; Италия и Нидерландия са разделили своите ЦЗВ между няколко отдела без ефективна координация, а Германия е разделила своето ЦЗВ на няколко служби без да информира по подходящ начин другите държави-членки за това;
   - има значителни разлики между броя на исканията за информация, които дадена държава-членка твърди, че е получила, и броя на исканията, които други държави-членки твърдят, че са ѝ изпратили; Италия твърди, че е получила 54% по-малко искания, а Германия 32% повече искания, отколкото други държави-членки твърдят, че са им изпратили през 2005 г.;

8.  Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират навременния обмен на информация при поискване; изразява убеждение, че предложените изменения на Директивата относно ДДС(4) и на Регламент (ЕО) № 1798/2003, целящи съкращаване на сроковете за събиране и обмен на информация, ще постигнат пълния си ефект само ако държавите-членки, които още не са създали мониторингови механизми за гарантиране на своевременни отговори на исканията, сторят това; изисква Комисията да го уведоми относно напредъка, постигнат от отделните държави-членки при създаването на мониторингови механизми, и да оцени тяхната ефективност;

9.  Призовава Съвета да вземе мерки във връзка с несъответствието между броя на исканията за информация, които дадена държава-членка твърди, че е получила, и броя на исканията, които други държави-членки твърдят, че са ѝ отправили, и спешно да разреши този проблем;

10.  Препоръчва на Комисията да разгледа възможността държавите-членки, в рамките на своите програми за реформа съгласно Лисабонската стратегия, да информират другите държави-членки за прилагането на изискванията относно данните; счита за важно, когато една държава-членка системно закъснява при предоставянето на данни на друга държава-членка, Комисията да започне процедура за нарушение спрямо държавата-членка, която предоставя данните със закъснение;

11.  Приканва Комисията да улесни по-нататъшния обмен на най-добри практики и координирането между държавите-членки във връзка с организационното устройство за административно сътрудничество;

12.  Приканва държавите-членки докрай да използват възможността да делегират компетенции относно обмена на информация на местните данъчни служби, за да се ускори и подобри качеството на сътрудничеството; отбелязва, че през 2007 г. Комисията е предоставила защитена електронна информационна връзка между местните служби в различни държави-членки;

13.  Признава, че административното сътрудничество на равнище ЕС е основен инструмент за борба с данъчните измами; насърчава държавите-членки да използват пълноценно възможността за установяване на административно сътрудничество между местните данъчни служби, включително и посредством електронни комуникации;

14.  Отбелязва, че Белгия е създала Eurocanet (European Carousel Network - Европейска мрежа за борба с измамите от верижен тип), за да подобри спонтанния обмен на информация; отбелязва, че междувременно 24 държави-членки участват в този обмен на информация относно дружества, за които има предположение за участие в схема за измама с фиктивен търговец;

15.  Отбелязва, че според експертите Eurocanet дава на данъчните администрации възможност да разкриват измамите с ДДС по-бързо, тъй като предвижда цялостен обмен на информация, използва белгийските власти като централен координационен пункт и предвижда включване на оперативни административни служби за борба с измамите;

16.  Въпреки това отбелязва, че ефикасността на Eurocanet е намалена от факта, че три големи държави-членки – Германия, Италия и Обединеното кралство – не участват; призовава Германия, Италия и Обединеното кралство да се присъединят към Eurocanet;

17.  Изразява тревога, че Сметната палата е открила сериозни слабости в системата за обмен на информация за ДДС (VIES) поради забавяния при събиране и обобщаване на данни и проблеми с коригирането на погрешни данни; изисква от държавите-членки и от Комисията спешно да поправят тези слабости до края на 2008 г.;

18.  Изразява неразбиране защо държавите-членки, въпреки усилията на Комисията да улесни постигането на споразумение, все още не са се споразумели за общи критерии за отнемане на данъчните номера по ДДС, въпреки че възможността за бързо отнемане на данъчен номер по ДДС е основен елемент при спирането и предотвратяването на измамите с ДДС;

19.  Изразява съжаление относно факта, че едновременните многостранни проверки не се използват в достатъчна степен от държавите-членки, въпреки че Общността предвижда тяхното финансиране и Сметната палата докладва за възможността да се постигнат добри резултати;

20.  Изразява съжаление, особено в светлината на гореспоменатите недостатъци, установени от Сметната палата относно Германия, че Германия не се е съобразила с искането на Сметната палата за одит; подкрепя становището на Сметната палата, че отказът на Германия представлява нарушение на нейните задължения по Договора за ЕО; отбелязва, че Комисията е образувала производство за нарушение пред Съда на Европейските общности срещу Германия; приканва Сметната палата да проведе планирания одит в Германия, в случай че Съдът установи нарушение;

21.  Отбелязва, че работната група "Данъчни въпроси" на Съвета е обсъдила Специалния доклад на Сметната палата; приканва Съвета да приеме официални заключения относно установеното от Сметната палата, както това се прави за другите специални доклади по време на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията преди декември 2008 г.;

Ново законодателство на Общността вследствие на констатациите на Сметната палата

22.  Приветства предложенията на Комисията за изменение на Директивата за ДДС(5) и на Регламента за административното сътрудничество в областта на ДДС(6), чиято цел е ускоряване на събирането и обмена на информация за вътреобщностните сделки от 2010 г. нататък; също така призовава настоятелно Съвета да приеме бързо предложените мерки;

23.  Приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения, насочени към засилване на капацитета на държавите-членки за събиране на дължимия ДДС чрез въвеждане на солидарна отговорност на търговците за данъчни загуби в случаи на неспазване на задължението за докладване, и това е улеснило измамите;

24.  Приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения за автоматизиран достъп на всяка държава-членка до определени неповерителни данни за данъчнозадължените лица на другите държави-членки, както и за хармонизиране на реда и условията за регистриране и прекратяване на регистрацията на данъчнозадължени лица по ДДС, за да се гарантира бързо откриване и прекратяване на регистрацията на фиктивни данъчнозадължени лица;

Настоящата роля на Комисията и бъдещите перспективи

25.  Отбелязва, че съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003 Комисията оценява функционирането на административното сътрудничество и обединява опита на държавите-членки; отбелязва намерението на Комисията да създаде мониторингова система с показатели, измерими в количествено отношение, за оценка дали държавите-членки могат да предоставят и наистина предоставят една на друга ефикасна помощ; изисква от Комисията да информира Парламента за актуалното положение преди началото на предстоящата процедура за освобождаване от отговорност;

26.  Отбелязва, че Комисията няма достъп до съдържанието на информацията, обменяна по реда на Регламент (ЕО) № 1798/2003, а нейната роля се ограничава до поддръжката и развитието на комуникационната мрежа; изразява съгласие със Сметната палата, че това препятства възможността Комисията да установи причините за проблемите и да предложи решения;

27.  Отбелязва, че държавите-членки отказват да дадат на Комисията (OLAF) достъп до съдържанието на данните, обменени съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003 и до данни, обменени в рамките на Eurocanet; отбелязва позицията на Комисията (OLAF), че ако получи достъп до данните, тя би създала значителна добавена стойност, като изготви анализ на тенденциите и новооткритите схеми за измама от гледна точка на Общността;

28.  Отбелязва, че Европол е открил аналитичен работен файл за измами с фиктивен търговец по веригата в рамките на Общността през април 2008 г., чиято цел е идентифицирането на организаторите на измами, разкриването на техните престъпни мрежи и анализирането на най-често срещаните форми на измами с фиктивен търговец по веригата в рамките на Общността;

29.  Отбелязва заключенията на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН) от 7 октомври 2008 г., който постигна съгласие за установяване на нов механизъм за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки с цел борба с измамите с ДДС, т. нар. "Eurofisc"; отбелязва, че в основата на Eurofisc ще бъде Eurocanet; отбелязва освен това, че, в съответствие с насоките, приети от ЕКОФИН, Eurofisc ще представлява децентрализирана мрежа за обмен на информация между държавите-членки, в която всички държави-членки ще участват доброволно и която ще бъде организирана съгласно споразумение между участващите държави-членки, с подкрепата на Комисията;

30.  Изразява съгласие, че е нужен силен политически импулс за постигане на значителни подобрения в сътрудничеството в борбата срещу измамите с ДДС; въпреки това е убеден, че въвеждането на мрежата Eurofisc може да създаде добавена стойност само ако участието в нея е задължително за всички държави-членки, с цел да бъдат избегнати проблемите, които среща Eurocanet, и ако Комисията участва изцяло в дейността на Eurofisc и изпълнява координираща роля;

31.  Призовава Съвета да продължи преговорите по предложението за регламент относно взаимната административна помощ във връзка с борбата с измамите, които засягат финансовите интереси на Европейската общност, включително измамите с ДДС, което би предоставило подробна рамка за мултидисциплинарно административно сътрудничество за борба с измамите;

32.  Приканва отговорните служби на Комисията, ГД "Данъчно облагане и митнически съюз" и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), да създадат специална група за разглеждане на следните въпроси:

   как Комисията може да постигне синергичен ефект между различните служби, които се борят с измамите с ДДС, за да се избегне дублирането на работата им и конкуренцията между различните служби?
   до каква степен следва Комисията да получи достъп до съдържанието на информацията, обменяна между държавите-членки?
   би ли могла Комисията да стане централен координационен орган за административното сътрудничество между държавите-членки и ако да, как?
   как следва дейностите на Комисията в борбата с измамите с ДДС да се отнасят към дейностите на Европол и Евроюст?

Засилване на сътрудничеството между съдебните органи

33.  Призовава държавите-членки да премахнат правните пречки в националното законодателство, които препятстват трансграничното наказателно преследване, особено когато загубите от ДДС настъпват в друга държава-членка;

34.  Отбелязва, че според Комисията приходите на Общността от собствените ресурси от ДДС са защитени от Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г.(7); отбелязва, че Съветът прие обяснителен доклад през 1997 г., който изрично изключва ДДС от обхвата на Конвенцията; отбелязва, че обяснителният доклад няма правно-обвързващо действие; приканва Съвета да преразгледа своето тълкуване, за да премахне правните пречки, които препятстват наказателното преследване на трансграничните измами с ДДС;

o
o   o

35.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Сметната палата, Европол и Евроюст и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 20, 25.1.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(3) Регламент (EО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стp. 1).
(4) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
(5) Директива 2006/112/ЕО.
(6) Регламент (ЕО) № 1798/2003.
(7) ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

Правна информация - Политика за поверителност