Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2151(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0427/2008

Předložené texty :

A6-0427/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0581

Přijaté texty
PDF 306kWORD 67k
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel
Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 8/2007 o administrativní spolupráci v oblasti DPH
P6_TA(2008)0581A6-0427/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty. (2008/2151(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty, spolu s odpověďmi Komise(1),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(2),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A6-0427/2008),

A.   vzhledem k tomu, že daňové úniky a podvody v souvislosti s daní z přidané hodnoty (DPH) ovlivňují nejen financování rozpočtů členských států, ale i systém vlastních zdrojů EU, neboť nižší vlastní zdroje odvozené z DPH je třeba nahradit vyššími vlastními zdroji odvozenými z hrubého národního produktu (HNP), přičemž deformace způsobené podvody v souvislosti s DPH narušují celkovou rovnováhu systému vlastních zdrojů,

B.   vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení ze dne 31. května 2006 o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům (KOM(2006)0254) konstatuje, že členské státy nedostatečně využívají možnosti správní spolupráce, kterou jim poskytlo posílení právního rámce podle nařízení (ES) č. 1798/2003(3), a že nepovažuje úroveň správní spolupráce za úměrnou objemu obchodu uvnitř Společenství,

C.   vzhledem k tomu, že analýza Účetního dvora obsažená ve zvláštní zprávě č. 8/2007 zabývající se tím, zda výměna informací mezi členskými státy probíhá včasným a účinným způsobem a zda jsou za účelem podpory správní spolupráce zavedeny přiměřené správní struktury a postupy, potvrdila, že hlavního cíle nařízení (ES) č. 1798/2003, tzn. účinné správní spolupráce v boji proti daňovým úniků v souvislosti s DPH, nebylo dosaženo,

1.   vítá zvláštní zprávu Účetního dvora č. 8/2007, ve které je nezávisle zhodnocena správní spolupráce v boji proti daňovým únikům a podvodům v souvislosti s DPH a v níž jsou podrobně analyzovány výsledky členských států a úloha Komise; na základě zjištění Účetního dvora usuzuje, že nařízení (ES) č. 1798/2003 není účinným nástrojem správní spolupráce, protože několik členských států brání jeho uplatňování a úloha Komise je omezená;

Vyčíslení podvodů v souvislosti s DPH

2.   je si vědom skutečnosti, že stanovit skutečný objem daňových úniků a podvodů v souvislosti s DPH je obtížné, neboť mnohé členské státy údaje buď neshromažďují, nebo je nezveřejňují; bere na vědomí, že podle odhadů uváděných Účetním dvorem ztráty příjmů z DPH dosáhly v Německu v roce 2005 výše 17 miliard EUR a ve Spojeném království v daňovém roce 2005–2006 výše 18,2 miliardy EUR; bere na vědomí, že objem podvodů v souvislosti s DPH by mohl převyšovat objem celkového ročního rozpočtu Společenství;

3.   vítá iniciativu Komise zahájit studii, která by poskytla spolehlivé odhady výše daňových podvodů, včetně podvodů v souvislosti s DPH, v jednotlivých členských státech; vyzývá Komisi, aby o závěrech studie, jakmile budou k dispozici, informovala příslušné výbory Parlamentu;

4.   naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby daly vyšší prioritu rozvoji společného přístupu zaměřeného na vyčíslení a analýzu podvodů v souvislosti s DPH, který by měl umožnit zhodnocení toho, zda jsou opatření členských států proti daňovým únikům a podvodům v souvislosti s DPH úspěšná, nebo zda pouze vyvolávají přesun podvodů v souvislosti s DPH do jiných hospodářských odvětví nebo členských států;

5.   žádá Radu, Komisi a členské státy, aby plně zohlednily doporučení kontaktního výboru nejvyšších kontrolních orgánů Evropské unie z prosince 2007, která zahrnují návrhy, jak by členské státy mohly zlepšit své odhady a jak by bylo možné zavést jednotný model provádění odhadu podvodů v souvislosti s DPH;

Nedostatky v činnosti orgánů členských států

6.   je znepokojen nedostatky ve správní spolupráci mezi členskými státy v oblasti DPH, jež zjistil Účetní dvůr;

7.   je znepokojen tím, že Účetní dvůr v některých členských státech zaznamenal nesplnění základních požadavků pro účinnou spolupráci; konstatuje zejména následující nedostatky:

   - téměř polovina žádostí jednoho členského státu o informace z jiného členského státu nebyla zodpovězena ve lhůtě, která v současné době činí tři měsíce;
   - k prodlevám přispělo organizační uspořádání ústředních kontaktních orgánů, jež jsou hlavními kanály pro výměnu informací; Itálie a Nizozemsko rozdělily své ústřední kontaktní orgány mezi několik oddělení, mezi nimiž neprobíhá účinná koordinace, a Německo své ústřední kontaktní orgány rozdělilo mezi několik služeb, aniž ostatní členské státy řádně informovalo;
   - mezi počtem žádostí o informace, které členský stát dle svého prohlášení obdržel, a počtem žádostí, které mu ostatní členské státy dle svého prohlášení zaslaly, jsou významné rozdíly; Itálie dle svého prohlášení obdržela o 54 % žádostí méně a Německo o 32 % žádostí více, než kolik jim dle svého prohlášení v roce 2005 zaslaly ostatní členské státy;

8.   naléhavě vyzývá členské státy, aby zaručily včasnou výměnu informací, které jsou od nich požadovány; je přesvědčen, že předložené pozměňovací návrhy směrnice o DPH(4) a nařízení (ES) č. 1798/2003, jež mají za cíl zkrácení lhůt pro sběr a výměnu informací, budou moci být v plné míře účinné pouze tehdy, pokud mechanismy kontroly k zajištění včasného poskytování odpovědí na požadavky zavedou i ty členské státy, které tak prozatím neučinily; žádá Komisi, aby ho informovala o pokroku dosaženém jednotlivými členskými státy při zřizování mechanismů kontroly a aby zhodnotila jejich účinnost;

9.   vyzývá Radu, aby se zabývala rozporem mezi počtem žádostí o informace, které členský stát dle svého prohlášení obdržel, a počtem žádostí, které mu ostatní členské státy dle svého prohlášení zaslaly, a aby tento problém neprodleně vyřešila;

10.   doporučuje Komisi, aby členské státy s ohledem na své vnitrostátní reformní programy v rámci Lisabonské strategie vypracovávaly zprávy o uplatňování požadavků týkajících se poskytování údajů ostatním členským státům; považuje za důležité, aby proti členským státům, které ostatním členským státům poskytují údaje se systematickým zpožděním, Komise zahájila řízení pro nesplnění povinnosti;

11.   vyzývá Komisi, aby usnadnila další výměnu osvědčených postupů a koordinaci mezi členskými státy, pokud jde o organizační aspekty správní spolupráce;

12.   vyzývá členské státy, aby plně využily možnosti svěřit pravomoci týkající se výměny informací místním finančním úřadům s cílem urychlit a zlepšit kvalitu spolupráce; připomíná, že v roce 2007 dala Komise k dispozici zabezpečený elektronický kanál pro výměnu informací mezi místními orgány v různých členských státech;

13.   uznává, že správní spolupráce na úrovni EU je zásadním nástrojem boje proti daňovým podvodům; vybízí členské státy, aby plně využily možnosti zavést účinnou správní spolupráci mezi místními finančními úřady a využily k tomu také prostředky elektronické komunikace;

14.   bere na vědomí, že Belgie v zájmu zlepšení spontánní výměny informací zřídila Eurocanet (Evropskou síť pro podvody typu kolotoč); rovněž bere na vědomí, že zatím se na této výměně informací o společnostech podezřelých z účasti na podvodech prováděných na bázi zmizelých obchodníků podílí 24 členských států;

15.   bere na vědomí, že podle odborníků umožňuje Eurocanet finančním úřadům rychleji odhalovat podvody v souvislosti s DPH, neboť umožňuje komplexní výměnu informací, využívá belgické orgány jako ústřední koordinační místo a zajišťuje zapojení operačních útvarů správy pro boj proti podvodům;

16.   podotýká však, že účinnost sítě Eurocanet je snížena v důsledku skutečnosti, že se její činnosti neúčastní tři velké členské státy – Německo, Itálie a Spojené království; vyzývá Německo, Itálii a Spojené království, aby se do sítě Eurocanet zapojily;

17.   je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že systém výměny informací o DPH má závažné nedostatky v důsledku zpoždění při sběru údajů a jejich zadávání do systému a v důsledku problémů s opravami chybných údajů; žádá členské státy a Komisi, aby tyto nedostatky neprodleně napravily, a to do konce roku 2008;

18.   nerozumí důvodu, proč se i přes úsilí Komise napomoci dohodě členské státy stále nedohodly na společných kritériích pro zrušení čísel plátce DPH, ačkoli možnost rychlého odejmutí takového čísla je základním předpokladem pro zastavení podvodů v souvislosti s DPH a předcházení jim;

19.   vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nedostatečně používají souběžné, mnohostranné kontroly, ačkoli Společenství na ně poskytuje finanční prostředky a Účetní dvůr uvádí, že lze jejich prostřednictvím dosáhnout dobrých výsledků;

20.   vyjadřuje politování nad tím, že Německo, zejména vzhledem k výše zmíněným nedostatkům, na které Účetní dvůr v souvislosti s touto zemí poukázal, nevyhovělo žádosti Účetního dvora o provedení auditu; sdílí názor Účetního dvora, že odmítavý postoj Německa představuje porušení jeho závazků podle Smlouvy o ES; bere na vědomí, že Komise proti Německu iniciovala u Soudního dvora řízení o porušení povinnosti; vyzývá Účetní dvůr, aby v případě, že Soudní dvůr zjistí porušení povinnosti, v Německu provedl plánovaný audit;

21.   bere na vědomí, že zvláštní zprávu Účetního dvora projednala pracovní skupina Rady pro daňové otázky; vyzývá Radu, aby podobně jako v případě ostatních zvláštních zpráv během udělování absolutoria Komisi přijala ke zjištěním Účetního dvora oficiální závěry, a to do prosince 2008;

Opatření v návaznosti na zjištění Účetního dvora, pokud jde o nové právní předpisy Společenství

22.   vítá návrhy Komise na změnu směrnice o DPH(5) a nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH(6), které mají od roku 2010 zrychlit sběr a výměnu informací o transakcích uvnitř Společenství, a naléhavě žádá Radu, aby navrhovaná opatření přijala co nejdříve;

23.   vybízí Komisi, aby předložila další návrhy s cílem posílit schopnost členských států vybírat neuhrazenou DPH tím, že dotčené obchodníky učiní společně a nerozdílně odpovědnými za neuhrazenou daň v případě, že nesplněním svých oznamovacích povinností usnadnili podvod;

24.   vybízí Komisi, aby předložila další návrhy týkající se automatického přístupu všech členských států k určitým údajům ostatních členských států o daňových poplatnících, které nejsou citlivé povahy, a týkající se harmonizace postupů pro registraci plátců DPH a rušení jejich registrace, aby bylo možné rychle odhalovat falešné plátce DPH a rušit jejich registrace;

Současná úloha Komise a budoucí perspektivy

25.   připomíná, že podle nařízení (ES) č. 1798/2003 Komise vyhodnocuje fungování správní spolupráce a shromažďuje zkušenosti členských států; bere na vědomí záměr Komise zavést monitorovací systém s kvantifikovatelnými ukazateli, který umožní vyhodnocovat, zda je každý členský stát schopen poskytnout a také skutečně poskytuje efektivní pomoc ostatním členským státům; žádá Komisi, aby před zahájením nadcházejícího postupu pro udělení absolutoria informovala Parlament o aktuálním stavu;

26.   konstatuje, že Komise nemá přístup k obsahu informací vyměňovaných podle nařízení (ES) č. 1798/2003 a že její úloha je omezena na údržbu a rozvoj komunikační sítě; sdílí názor Účetního dvora, že tato skutečnost narušuje schopnost Komise odhalovat důvody problémů a navrhovat řešení;

27.   bere na vědomí, že členské státy odmítají umožnit Komisi (úřadu OLAF) přístup k obsahu informací vyměňovaných podle nařízení (ES) č. 1798/2003 a k údajům vyměňovaným v rámci sítě Eurocanet; bere na vědomí postoj Komise (úřadu OLAF), že její případný přístup k těmto údajům by měl značný přínos, neboť by mohla provést analýzu trendů a nově zjištěných podvodných systémů z hlediska celého Společenství;

28.   bere na vědomí, že Europol otevřel v dubnu 2008 analytický pracovní spis týkající se podvodů prováděných na bázi zmizelých obchodníků uvnitř Společenství, jehož cílem je odhalit organizátory podvodů a jejich zločinecké sítě a analyzovat nejobvyklejší formy podvodů tohoto typu uvnitř Společenství.

29.   bere na vědomí závěry Rady ECOFIN ze dne 7. října 2008, která schválila zřízení nového mechanismu, tzv. Eurofiscu, který má zlepšit spolupráci mezi členskými státy v boji proti podvodům v souvislosti s DPH; bere na vědomí, že Eurofisc bude navazovat na síť Eurocanet; dále bere na vědomí, že podle obecných pokynů, které přijala Rada ECOFIN, bude Eurofisc decentralizovanou sítí k výměně informací mezi členskými státy, bude zahrnovat všechny členské státy na dobrovolném základě a bude organizován na základě dohody mezi zúčastněnými členskými státy za podpory Komise;

30.   souhlasí, že je třeba silného politického podnětu, aby bylo v rámci spolupráce v boji proti podvodům v souvislosti s DPH dosaženo výrazných zlepšení; je však přesvědčen, že vytvoření sítě Eurofisc může být přínosné, pouze pokud bude účast pro všechny členské státy povinná, aby nedocházelo k problémům, s nimiž se potýká síť Eurocanet, a pokud se bude Komise plně účastnit činnosti této sítě a plnit koordinační úlohu;

31.   žádá Radu, aby pokračovala v jednáních o návrhu nařízení o vzájemné správní pomoci při boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropského společenství, včetně podvodů v souvislosti s DPH, které by vytvořilo podrobný rámec pro správní spolupráci v boji proti podvodům napříč odvětvími;

32.   vyzývá odpovědné útvary Komise, GŘ pro daňovou a celní unii a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), aby sestavily pracovní skupinu, která se bude zabývat následujícími otázkami:

   - Jakým způsobem může Komise dosáhnout synergie mezi různými útvary zabývajícími se bojem proti podvodům v souvislosti s DPH tak, aby se předešlo zdvojování práce a soutěži mezi různými útvary?
   - V jakém rozsahu by měl být Komisi umožněn přístup k obsahu informací vyměňovaných mezi členskými státy?
   - Mohla by se Komise stát ústředním koordinačním subjektem pro správní spolupráci mezi členskými státy, a pokud ano, jakým způsobem?
   - Jaký by měl být vztah mezi činností Komise v oblasti boje proti podvodům v souvislosti s DPH a činností Europolu a Eurojustu?

Prohloubení spolupráce mezi justičními orgány

33.   vyzývá členské státy, aby odstranily překážky ve vnitrostátních předpisech, které brání přeshraničnímu stíhání, zejména v případech, kdy ke ztrátám v důsledku neuhrazení DPH dochází v jiném členském státě;

34.   bere na vědomí, že podle Komise příjmy Společenství vyplývající z vlastního zdroje odvozeného z DPH chrání Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství z roku 1995(7); poznamenává, že v roce 1997 přijala Rada vysvětlující zprávu, která DPH z působnosti této úmluvy výslovně vylučuje; konstatuje, že uvedené vysvětlující prohlášení nemá žádný právně závazný účinek; vyzývá Radu, aby svůj výklad přezkoumala v zájmu odstranění právních překážek, které brání stíhání přeshraničních podvodů v souvislosti s DPH;

o
o   o

35.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Europolu a Eurojustu a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 20, 25.1.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1).
(4) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř.věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
(5) Směrnice Rady 2006/112/ES.
(6) Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003.
(7) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s.49.

Právní upozornění - Ochrana soukromí