Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2177(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0434/2008

Внесени текстове :

A6-0434/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0583

Приети текстове
PDF 387kWORD 61k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
План за управление на популациите от корморани
P6_TA(2008)0583A6-0434/2008

Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно приемането на Европейски план за управление на популациите от корморани с оглед на свеждането до минимум на нарастващото въздействие на кормораните върху запасите от риба, риболова и аквакултурите (2008/2177(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2008 г. , озаглавено "Ролята на общата политика в областта на рибарството за въвеждането на eкосистемен подход за управлението на морската среда" (COM(2008)0187),

–   като взе предвид Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици(2) (Директива за птиците),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 май 2002 г. относно реформата на общата политика в областта на рибарството (COM(2002)0181)

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 септември 2002 г. , озаглавено "Стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура" (COM(2002)0511),

–   като има предвид заключенията от заседанието на Съвета по земеделие и рибарство на 27 и 28 януари 2003 г. в Брюксел,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 1996 г. по проблема с кормораните на европейските рибни стопанства(3),

–   като взе предвид Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(4),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0434/2008),

А.   като взе предвид бързото разпространение на територията на Европейския съюз на кормораните (Phalacrocorax carbo), чийто брой се е увеличил 20 пъти през последните 25 години и сега възлиза на най-малко 1,7-1,8 милиона птици;

Б.   като има предвид очевидните и устойчиви вреди, които тези птици нанасят на аквакултурните дейности и на запасите от многобройни видове риба по крайбрежията и вътрешните водоеми на много държави-членки;

В.   като има предвид, че един екосистемен подход към управлението на морските и крайбрежните зони и вътрешните водоеми изисква балансирана политика, която може да съгласува различните, но напълно легитимни цели на устойчивото използване на рибни запаси: опазването на птиците и съхраняването на разнообразната фауна от птици и риби, от една страна, и легитимният интерес на риболовците и рибните стопанства по отношение на икономическото използване на рибните запаси, от друга; като има предвид също така, че Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. относно приемането на мерки за възстановяване на запасите от европейска речна змиорка,(5) дава пример за такъв вид политика;

Г.   като има предвид, че освен това в много държави-членки на ЕС кормораните са причинили доказани трайни вреди на растителността в определени географски области;

Д.   като има предвид, че понастоящем липсва адекватна двустранна или многостранна координация на научно или административно равнище вътре в Европейския съюз или със засегнати трети държави, за справяне с и противодействие на това явление, особено по отношение на събирането на сигурни и широко приемливи данни относно общия брой на кормораните в Европейския Съюз;

Е.   като има предвид, че подвидът Phalacrocorax carbo sinensis (континентален корморан) беше заличен от списъка с видове птици, предмет на специални мерки за защита по отношение на местообитанията (приложение І към Директивата за птиците) още през 1997 г. след като достигна благоприятен консервационен статус (Favourable Conservation Status) още през 1995 г., докато подвидът Phalacrocorax carbo carbo (Атлантически корморан) никога не е бил застрашен и никога не е бил включван в този списък;

Ж.   като има предвид, че член 9, параграф 1, буква а), трето тире от Директивата за птиците разрешава на държавите-членки да предприемат временни мерки за защита за да се предотвратят "сериозни увреждания", при условие, че това не накърнява защитните цели на Директивата за птиците (и по-конкретно благоприятния консервационен статус на въпросните видове птици);

З.   като има предвид, че рискът от сериозни увреждания нараства прекомерно с достигането на популацията от корморани в определен регион до абсорбционния капацитет (Carrying Capacity) на големия водоем на съответния регион, като по този начин значително намалява ефективността на местните мерки за защита;

И.   като има предвид, че в член 9, параграф 1, буква а), трето тире от Директивата за птиците липсва ясно определение на понятието "сериозно увреждане", в, което да дава възможност на държавите-членки да предприемат непосредствени мерки за регулиране на популациите от птици, е довело до значителна правна несигурност сред националните администрации и е източник на потенциални социални конфликти;

Й.   като има предвид, че заключенията на международни експерти по проблема с кормораните в Европа си противоречат, както показват заключителните доклади на REDCAFE(6), FRAP(7) и EIFAC(8);

К.   като има предвид, че макар одобрението и финансирането на мерки за ограничаване на вредите, нанасяни от корморани, да са в сферата на отговорностите на държавите-членки и/или регионите, фактът, че корморанът е мигрираща птица означава, че устойчивото управление на популациите му може да бъде гарантирано само чрез координирани действия на всички засегнати държави-членки и региони с помощта на Европейския съюз;

Л.   като има предвид, че раздел от съобщението на Комисията "Стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура", озаглавен "Щети нанесени от хищни застрашени видове" гласи: "Аквакултурните обекти могат да понесат значителни щети от хищни защитени диви видове птици и бозайници, които могат да доведат до значително да намаляване на печалбите на аквакултурните предприятия. Борбата с хищниците е трудна, особено в големи водоеми или лагуни. Ефикасността на приспособленията за сплашване е съмнителна, защото хищниците бързо свикват с тях. В случая с кормораните вероятно единственият начин за защита на рибните стопанства и аквакултурните дейности е управлението на продължаващите на растат диви популации";

М.   като има предвид, че на свое заседание на 27 и 28 януари 2003 г. във връзка със стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура, Съветът казва, че е "също така необходимо да се разработи обща стратегия за животните, които се хранят с риба (например кормораните)." ;

Н.   като има предвид Основните насоки за управление на нивото на популациите от големите хищници(9), наскоро разпространени от Комисията, и по-специално по отношение на изясняването на понятията "благоприятен консервационен статус" ("Favourable Conservation Status") и "минимални жизнеспособни популации" ("Minimum Viable Population") и забележката, че може би ще бъде по-лесно да се постигнат защитните цели ако броят на някои видове се държи под теоретичния максимален абсорбционен капацитет на дадена област;

О.   като има предвид, че различните мерки, прилагани досега на национално, регионално и местно равнище имаха очевидно нищожен ефект върху ограничаването на щетите, причинявани от популациите корморани;

П.   като има предвид, че през последните години, наличните финансови средства за събиране на данни в сектора на рибното стопанство не са били използвани напълно (напр. бюджетен ред 11 07 02: Подкрепа за управлението на рибните ресурси (подобряване на научното обслужване));

Р.   като има предвид, че дерогациите, приети наскоро в почти всички държави-членки в съответствие с член 9 от Директивата за птиците за намаляване на нанесените щети не са довели до трайно решаване на въпроса, въпреки значителните административни усилия и високата социална цена;

С.   като има предвид, че въпреки многократните искания от засегнати страни (асоциации на рибари, аквакултурни стопанства, и т.н.), от представители на научните среди и от органи и представителства на държавите-членки и на регионите, Комисията не е готова да представи нови предложения за решаване на този общоевропейски въпрос;

1.  Призовава Комисията и държавите-членки, чрез насърчаване на провеждането на редовни научни проучвания, да предоставят сигурни и общопризнати данни за общия брой и структурата, както и раждаемостта и смъртността сред популациите от корморани в Европа;

2.  Предлага изграждането на сигурна и общопризната база данни, която да бъде актуализирана всяка година, чрез провеждането на систематични наблюдения на популациите от корморани и на развитието, броя и географското разпределение на популациите от корморани в Европа, с по-голямо участие на научните институти в областта на рибното стопанство и органите, занимаващи се с рибното стопанство;

3.  Призовава Комисията да обяви търг и да финансира научен проект, който да разработи модел за оценка на общия брой и структурата на цялата популация от корморани на базата на наличните данни за броя да птиците в репродуктивна възраст, раждаемостта и смъртността сред кормораните;

4.  Призовава Комисията и държавите-членки да създадат и поддържат подходящи условия за двустранен и многостранен обмен на научно и административно равнище, както в рамките на ЕС, така и с трети държави, като представят източника на данните, съобщенията, статиите или публикациите, и най-вече на статистическите данни, по такъв начин, че да става ясно, кои данни са от академични или официални източници и кои от асоциации и по-специално от природозащитни асоциации и асоциации за защита на птиците;

5.  Призовава Комисията да направи сравнително проучване на противоречащите си заключения относно плана за управление на популациите от корморани на REDCAFE, от една страна, и FRAP и EIFAC от друга;

6.  Призовава Комисията да създаде работна група с обвързващ мандат, която да направи, по систематичен начин и в рамките на една година, анализ на съотношението разходи-ползи при евентуално предприемане на действия за управление на популациите от корморани на равнище държави-членки, да прецени точността на този анализ на базата на логически и научни критерии и да представи препоръка; съставът на работната група следва да отразява степента на засегнатост на заинтересованите страни;

7.  Призовава Комисията да представи стъпаловидна програма за управление на популацията от корморани, която да предвижда дългосрочно интегриране на популациите от корморани в култивирания ландшафт, без да застрашава целите на Директивата за птиците и Натура 2000 по отношение на видовете риба и морските и сладководните екосистеми;

8.  Настоятелно призовава Комисията, в интерес на по-добрата правна сигурност и еднаквата интерпретация, да представи незабавно едно по-ясно определение на понятието "сериозно увреждане", съгласно член 9, параграф 1, буква а), трето тире от Директивата за птиците;

9.  Призовава Комисията също така да разработи по-обобщено ръководство относно същността на дерогациите съгласно член 9, параграф 1 от Директивата за птиците, включително да разясни терминологията, там където тя би могла да се тълкува двусмислено;

10.  Настоятелно приканва Комисията и държавите-членки да насърчават устойчивото управление на популациите от корморани чрез засилена координация, сътрудничество и комуникация на научно и административно равнище и да създадат подходящи условия за съставяне на общоевропейски план за управление на популацията от корморани;

11.  Призовава Комисията да обсъди всички съществуващи правни възможности за намаляване на щетите, нанасяни от популациите корморани на рибното стопанство и аквакултурата и да вземе предвид при по-нататъшното разработване на инициативата си за развитие на аквакултурата, положителното въздействие на един общоевропейски план за управление на популациите от корморани, и ако е необходимо в този контекст да предложи решения на проблема с кормораните;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да предоставят средствата, заделени в бюджета на ЕС за събиране на данни в рибарския сектор и по-специално от бюджетен ред 11 07 02: подкрепа за управлението на рибните ресурси (подобрение на научното обслужване), за проучвания, анализи и прогнози за популациите от корморани на територията на Европейския съюз, като подготовка на бъдещето редовно наблюдение на този вид;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г, стр. 59.
(2) ОВ L 103, 25.4.1979, стр. 1.
(3) ОВ C 65, 4.3.1996 г, стр. 158.
(4) ОВ L 206, 22.7.1992, стр. 7.
(5) ОВ L 248, 22.09.2007, стр. 17.
(6) REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale) е проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на Петата рамкова програма за изследвания и развитие, който бе завършен през 2005 г.
(7) FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans) е проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на Петата рамкова програма за изследвания и развитие, който бе завършен през 2006 г.
(8) EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) е регионален консултативен орган в на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) в областта на вътрешното рибно стопанство
(9) Виж: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm.

Правна информация - Политика за поверителност