Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2177(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0434/2008

Předložené texty :

A6-0434/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0583

Přijaté texty
PDF 228kWORD 61k
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel
Směrem k evropskému plánu na regulaci populace kormoránů
P6_TA(2008)0583A6-0434/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o vypracování evropského plánu na regulaci populace kormoránů s cílem snížit rostoucí škody, které kormoráni způsobují rybím populacím, rybolovu a akvakultuře (2008/2177(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. dubna 2008 nazvané "Úloha SRP (společné rybářské politiky) při uplatňování ekosystémového přístupu ke správě moří" (KOM(2008)0187),

-   s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků(2) ("směrnice o ochraně ptactva"),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. května 2002 o reformě společné politiky rybolovu (KOM(2002)0181),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. září 2002 nazvané "Strategie pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury" (KOM(2002)0511),

-   s ohledem na závěry ze zasedání Rady, které se konalo v Bruselu ve dnech 27. a 28. ledna 2003, nazvané "Zemědělství a rybolov",

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 1996 o problémech, které kormoráni způsobují evropskému rybolovu(3),

-   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(4),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0434/2008),

A.   vzhledem k tomu, že se populace kormoránů (Phalacrocorax carbo) na území Evropské unie rychle rozrůstá – během posledních 25 let se celkově zdvacetinásobila a dnes podle minimálních odhadů čítá 1,7 až 1,8 milionů ptáků,

B.   vzhledem k prokázaným a dlouhodobým škodám, které jsou v mnoha členských státech způsobovány podnikům akvakultury, jakož i ke škodám na mnoha druzích volně žijících ryb ve vnitrozemských a v pobřežních vodách,

C.   vzhledem k tomu, že pro uplatňování ekosystémového přístupu k hospodářskému využívání volných moří a pobřežních a vnitrozemských vod je zapotřebí vyvážené politiky, která by sladila rozdílné, ale naprosto oprávněné cíle udržitelného využívání rybolovných zdrojů: na jedné straně ochranu ptactva a zachování rozmanité ptačí a rybí fauny a na druhé straně oprávněný zájem rybářů a rybníkářů na hospodářském využívání rybích populací; dále vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního(5), je příkladem takové vyvážené politiky,

D.   vzhledem k tomu, že kormoráni také prokazatelně v mnoha členských státech trvale poškodili vegetaci určitých zeměpisných oblastí,

E.   vzhledem k tomu, že v současné době není na úrovni EU, ani v rámci vztahů s dotčenými třetími zeměmi, v dostatečném rozsahu dvoustranně či mnohostranně koordinován vědecký výzkum a administrativní postupy tak, aby bylo možno tento problém pochopit a úspěšně mu čelit, zejména pokud jde o shromažďování spolehlivých a obecně uznávaných údajů o celkové populaci kormoránů v EU,

F.   vzhledem k tomu, že již v roce 1997 byl ze seznamu ptáků, na něž se vztahují zvláštní ochranná opatření (příloha I směrnice o ochraně ptactva), vyjmut poddruh Phalacrocorax carbo sinensis ("pevninský kormorán"), neboť minimálně od roku 1995 jeho populace dosáhla příznivého stavu z hlediska ochrany, zatímco podruh Phalacrocorax carbo carbo ("atlantický kormorán"), který nikdy nepatřil k ohroženým živočichům, na tento seznam nebyl vůbec zařazen,

G.   vzhledem k tomu, že v zájmu zabránění "závažným škodám" čl. 9 odst. 1 písm. a) třetí odrážka směrnice o ochraně ptactva umožňuje členským státům dočasně přijmout ochranná opatření, pokud tím nejsou ohroženy cíle směrnice o ochraně ptactva (konkrétně příznivý stav daného druhu ptáků z hlediska ochrany),

H.   vzhledem k tomu, že riziko závažných škod se výrazně zvyšuje v závislosti na tom, jak se v daném regionu počet kormoránů blíží hranici únosnosti velkých vodních ploch, přičemž zároveň silně klesá účinnost místních opatření,

I.   vzhledem k tomu, že pojem "závažná škoda" je v čl. 9 odst. 1 písm. a) třetí odrážce směrnice o ochraně ptactva nejasně vymezen, a tak umožňuje členským státům přímo zasahovat do regulace ptačí populace, vnitrostátní správní orgány postavil do nejisté právní situace a je příčinou značného sociálního konfliktu,

J.   vzhledem k tomu, že si závěry mezinárodních odborných grémií ohledně evropské populace kormoránů v zásadních bodech odporují, jak to vyplývá ze závěrečné zprávy projektů REDCAFE(6), FRAP(7) a EIFAC(8),

K.   vzhledem k tomu, že přijímání a financování opatření ke zmírnění škod způsobených kormorány sice spadá do pravomocí členských států, případně regionů, avšak kvůli stěhovavému životu kormoránů lze jejich stavy udržitelně regulovat pouze pomocí koordinovaného postupu všech postižených členských států a regionů za podpory Evropské unie,

L.   vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení "Strategie pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury" v části "Decimace způsobená chráněnými druhy" uvádí, že: "Populace chované v zařízeních akvakultury mohou být decimovány některými chráněnými druhy divoce žijících ptáků a savců, což může mít značný negativní dopad na rentabilitu podniků v tomto odvětví. S těmito dravci a šelmami se těžko bojuje, zejména v případě velkých rybníků nebo lagun. Účinnost zastrašovacích zařízení je sporná, protože si dravci a šelmy na jejich přítomnost rychle zvyknou. Pokud jde o kormorány, jediný způsob ochrany rybolovu a akvakultury patrně spočívá v regulaci jejich stále rostoucích divokých populací.",

M.   vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání ve dnech 27. a 28. ledna 2003 v souvislosti se strategií pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury vyzvala k vypracování "společné strategie pro zvířata, která se živí rybami (například kormoráni)",

N.   vzhledem k tomu, že Komise nedávno vydala dokument "Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores"(9), v němž vyjasnila stěžejní pojmy, jako je "Favourable Conservation Status" (příznivý stav z hlediska ochrany) a "Minimum Viable Population" (minimální životaschopná populace), a konstatovala, že cílů ochrany lze dosáhnout snadněji, udržuje-li se počet jedinců daného druhu pod teoreticky maximální únosnou kapacitou dané oblasti,

O.   vzhledem k tomu, že dosud vyzkoušená celostátní, regionální a místní opatření nejrůznějšího druhu prokazatelně zmírnila škody způsobené populacemi kormoránů jen ve velmi omezeném rozsahu,

P.   vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly plně využity prostředky vyčleněné na shromažďování údajů v odvětví rybolovu (např. rozpočtová položka 11 07 02: Podpora na řízení rybolovných zdrojů (zlepšení vědeckého poradenství),

Q.   vzhledem k tomu, že navzdory vysokým správním a sociálním nákladům výjimečných opatření, která byla v souladu s článkem 9 směrnice o ochraně ptactva aktuálně vydána téměř všemi členskými státy ve snaze zabránit místním škodám, nebylo docíleno dlouhodobého řešení tohoto problému,

R.   vzhledem k tomu, že Komise přes opakované výzvy ze strany postižených subjektů (svazů rybářů a sportovních rybářů, podniků akvakultury atd.), vědecké obce, grémií a zástupců členských států a regionů dosud nepředložila nové návrhy na řešení tohoto celoevropského problému,

1.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly pravidelné shromažďování vědeckých údajů, a umožnily tak vytvořit spolehlivou a obecně uznávanou databázi o celkové populaci kormoránů v Evropě, její struktuře, jakož i parametrech plodnosti a úmrtnosti této populace;

2.   navrhuje, aby na základě systematického pozorování populací kormoránů, které bude podporovat EU i členské státy, byly vypracovány spolehlivé, obecně uznávané a každoročně aktualizované podklady zachycující vývoj, počet a zeměpisné rozmístění kormoránů v Evropě, přičemž se na tomto pozorování musí výrazněji podílet výzkumná centra a orgány v oblasti rybolovu;

3.   vyzývá Komisi, aby vypsala a financovala vědecký projekt, jenž bude mít za úkol na základě aktuálních údajů o hnízdící populaci, plodnosti a úmrtnosti vypracovat model pro hodnocení velikosti a struktury celkové populace kormoránů;

4.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vhodným způsobem podporovaly vytvoření příznivých podmínek pro dvoustrannou a vícestrannou spolupráci na vědecké a správní úrovni jak v EU, tak i s třetími zeměmi a aby uváděly zdroj těchto shromážděných informací, sdělení, příspěvků nebo publikací, zejména však číselných údajů, způsobem, který umožní jednoznačně určit, zda se jedná o záznam vědecké, správní nebo spolkové povahy (hlavně pokud jde o spolky pro ochranu přírody a ptactva);

5.   vyzývá Komisi, aby kriticky porovnala vzájemně si odporující výsledky projektu REDCAFE na jedné straně a projektu FRAP a komise EIFAC na straně druhé, které se týkají plánů na regulaci populace kormoránů;

6.   vyzývá Komisi, aby ustavila pracovní skupinu, v níž budou vyváženě zastoupeny zúčastněné strany podle míry zainteresovanosti a jež bude mít za úkol během jednoho roku systematicky utřídit postoje a argumenty zúčastněných stran, které hovoří pro či proti vypracování celoevropského plánu na regulaci populace kormoránů, zhodnotit jejich hodnověrnost na základě logických a vědeckých kritérií a předložit své doporučení;

7.   vyzývá Komisi, aby vypracovala vícestupňový plán na regulaci populace kormoránů, který bude koordinován na evropské úrovni a v dlouhodobém výhledu kormorány integruje do kulturní krajiny, aniž ohrozí cíle směrnice o ochraně ptactva a program Natura 2000, pokud jde o druhy ryb a vodní ekosystémy;

8.   důrazně vyzývá Komisi, aby v zájmu větší právní jistoty a jednotného výkladu neprodleně stanovila jasnou definici pojmu "závažná škoda", který byl zaveden v čl. 9 odst. 1 písm. a) třetí odrážce směrnice o ochraně ptactva;

9.   vyzývá Komisi, aby rovněž vypracovala obecnější pokyny o povaze výjimek povolených podle čl. 9 odst. 1 směrnice o ochraně ptactva a aby upřesnila terminologii ve všech případech, ve kterých by mohlo docházet k nejasnostem;

10.   důrazně vyzývá Komisi a členské státy, aby pomocí lepší koordinace, spolupráce a komunikace na vědecké a správní úrovni podpořily udržitelnou regulaci populace kormoránů a aby vytvořily vhodné předpoklady pro zřízení celoevropského plánu na regulaci kormoránů;

11.   vyzývá Komisi, aby vyhodnotila všechny stávající právní prostředky s cílem snížit negativní dopady populací kormoránů na rybolov a akvakulturu a aby při dalším propracování iniciativy na podporu evropské akvakultury zohlednila pozitivní přínosy celoevropského plánu na regulaci populací kormoránů a v této souvislosti případně předložila návrhy na řešení problémů způsobených kormorány;

12.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci příprav budoucího pravidelného pozorování kormoránů poskytovaly prostředky, které jsou v rozpočtu EU vyčleněny na shromažďování údajů v odvětví rybolovu – zejména v rozpočtové položce 11 07 02: Podpora na řízení rybolovných zdrojů (zlepšení vědeckého poradenství) – i na shromažďování informací a analýzy a prognózy týkající se stavu kormoránů na území Evropské unie;

13.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.
(3) Úř. věst. C 65, 4.3.1996, s. 158.
(4) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
(5) Úř. věst. L 248, 22. 9. 2007, s. 17.
(6) REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale) byl projekt financovaný Komisí pod záštitou 5. rámcového programu pro výzkum a rozvoj, který byl ukončen v roce 2005.
(7) FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans) byl projekt financovaný Komisí pod záštitou 5. rámcového programu pro výzkum a rozvoj, který byl ukončen v roce 2006.
(8) EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) je poradní regionální komisí organizace FAO pro rybolov ve vnitrozemských vodách a pro akvakulturu.
(9) Viz: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm.

Právní upozornění - Ochrana soukromí