Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0173(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0465/2008

Ingivna texter :

A6-0465/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0590

Antagna texter
PDF 194kWORD 70k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Skyddsåtgärder som krävs av bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen (kodifierad version) ***I
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (kodifierad version) (KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0544),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.2 g i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0316/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0465/2008).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid parlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy