Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2311(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0487/2008

Внесени текстове :

A6-0487/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0595

Приети текстове
PDF 269kWORD 36k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 31 октомври 2008 г. (COM(2008)0693),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 9/2008, съставен от Съвета на 27 ноември 2008 г. (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0487/2008),

A.   като има предвид, че проектът за коригиращ бюджет (ПКБ) № 9 на общия бюджет за 2008 г. обхваща следните точки:

   - нетно увеличение в предвижданията на приходите (1 198,7 милиона евро) след преразглеждането на предвижданията за собствени ресурси и други приходи;
   - намаляване на бюджетните кредити за плащания в бюджетни редове за функции 1a, 1б, 2, 3б и 4 (4 891,3 милиона евро), след отчитане на преразпределенията, предложени в общия трансфер;
   - включване на бюджетните аспекти, свързани с финансирането на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни през 2008 г. в съответствие със съвместната декларация на Парламента и Съвета от 21 ноември 2008 г. относно финансирането на Инструмента за прехрана,

Б.   като има предвид, че целта на ПКБ № 9/2008 е официалното внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2008 г.;

В.   като има предвид, че Съветът прие предварителния проект на коригиращ бюджет (ППКБ) № 10/2008 като ПКБ № 9/2008 вследствие на анулирането на ППКБ № 8/2008;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 10/2008;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 9/2008;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност