Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2311(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0487/2008

Esitatud tekstid :

A6-0487/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0595

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 32k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 9/2008 projekt
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 9/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 31. oktoobril 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 10/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0693);

–   võttes arvesse nõukogu 27. novembril 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 9/2008 projekti (16263/2008 – C6-0462/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0487/2008),

A.   arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 9 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   - tulude prognoosi netosumma suurenemine (1 198,7 miljonit eurot) omavahendite ja muude tulude prognoosi korrigeerimise tulemusena;
   - maksete assigneeringute vähendamine rubriikide 1a, 1b, 2, 3b ja 4 eelarveridadel (4 891,3 miljonit eurot), võttes arvesse koondümberpaigutuses tehtud ettepaneku kohaseid ümberpaigutusi;
   - toiduainete rahastamisvahendi (mis on loodud kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades 2008. aastal) rahastamisega seotud eelarveaspektide lisamine tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2008. aasta toiduainete rahastamisvahendi rahastamist käsitlevast ühisavaldusest;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 9/2008 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused eelarve korrigeerimised ametlikult 2008. aasta eelarvesse;

C.   arvestades, et nõukogu võttis paranduseelarve nr 10/2008 esialgse projekti vastu paranduseelarve nr 9/2008 projektina pärast paranduseelarve nr 8/2008 esialgse projekti tühistamist,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 10/2008 esialgse projekti;

2.   kiidab paranduseelarve nr 9/2008 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 71, 14.3.2008.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika