Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2311(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0487/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0487/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0595

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 33k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 9/2008
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2008 varainhoitovuodeksi 2008, pääluokka III - Komissio (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 31. lokakuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0693),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. marraskuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 9/2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0487/2008),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 9 kattaa seuraavat toimenpiteet:

   tuloarvioon tehdään omia varoja ja muita tuloja koskevia ennakkoarvioita koskevan tarkistuksen perusteella (1 198,7 miljoonan euron) nettolisäys;
   otsakkeisiin 1 a, 1 b, 2, 3 b ja 4 kuuluvien budjettikohtien maksumäärärahoja vähennetään (4 891,3 miljoonaa euroa), kun otetaan huomioon kokonaismäärärahasiirrossa uudelleen kohdennettaviksi ehdotetut määrärahat;
   sisällytetään elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa tarkoitetun rahoitusvälineen rahoitukseen vuonna 2008 liittyvät budjettinäkökohdat sellaisina kuin ne ovat johdettavissa elintarvikerahoitusvälineen rahoituksesta 21. marraskuuta 2008 annetusta parlamentin ja neuvoston yhteisestä lausumasta,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 9/2008 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2008 talousarvioon,

C.   ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi alustavan lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 lisätalousarvioesityksenä nro 9/2008, koska lisätalousarvioesitys nro 8/2008 peruutettiin,

1.   panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 10/2008;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 9/2008 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö