Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2311(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0487/2008

Ingivna texter :

A6-0487/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0595

Antagna texter
PDF 195kWORD 72k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Ändringsbudget nr 9/2008
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2008 för budgetåret 2008 - Avsnitt III - kommissionen (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt antagen den 13 december 2007(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 31 oktober 2008 (KOM(2008)0693),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 9/2008 som rådet fastställde den 27 november 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008)

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0487/2008).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 9 till den allmänna budgeten för 2008 omfattar följande:

   En nettoökning i inkomstprognoserna (1 198,7 miljoner EUR) efter revideringen av prognoserna för egna resurser och andra inkomster.
   En minskning av betalningsbemyndigandena i budgetposterna för rubrikerna 1a, 1b, 2, 3b och 4 (4 891,3 miljoner EUR) efter beaktande av de omfördelningar som föreslagits i den samlade överföringen.
   Inkludering av budgetaspekterna i samband med finansieringen av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna, som ett resultat av parlamentets och rådets gemensamma uttalande av den 21 november 2008 om finansieringen av livsmedelsmekanismen.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 9/2008 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2008 års budget.

C.  Rådet har antagit det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 som förslag till ändringsbudget nr 9/2008 efter annulleringen av det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 8/2008.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 10/2008.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 9/2008 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 71, 14.3.2008.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy