Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0476/2008

Ingivna texter :

A6-0476/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.13

Antagna texter :

P6_TA(2008)0596

Antagna texter
PDF 190kWORD 70k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Måttenheter ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0510),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0476/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 297 E, 20.11.2008, s. 105.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy