Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2129(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0461/2008

Внесени текстове :

A6-0461/2008

Разисквания :

PV 15/12/2008 - 21
CRE 15/12/2008 - 21

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0598

Приети текстове
PDF 374kWORD 76k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Медийна грамотност в дигиталния свят
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно медийната грамотност в дигиталния свят (2008/2129(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване,

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност(1) и по-специално съображение 37 от Директива 2007/65/ЕО , и член 26 от Директива 89/552/EEC,

–   като взе предвид Решение № 854/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии(2),

–   като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор(МЕДИА 2007)(3),

–   като взе предвид Препоръка 2006/952/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги(4),

–   като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите умения за учене през целия живот(5),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 20 декември 2007 г., озаглавено "Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда" (COM(2007)0833),

–   като взе предвид Работния документ на службите на Комисията относно плурализма на медиите в държавите-членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 1 юни 2005 г., озаглавено "i2010 – европейско информационно общество за растеж и заетост" (COM(2005)0229),

–   като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2002 г. относно концентрирането на медиите(6),

–   като взе предвид резолюцията си от 6 септември 2005 г. относно прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО ("Телевизия без граници"), изменена с Директива 97/36/ЕО, за периода 2001 - 2002 г.(7),

–   като взе предвид резолюцията си от 27 април 2006 г. относно прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване: възможност за европейската аудиовизуална политика и културното многообразие(8),

–   като взе предвид Заключения на Съвета от 22 май 2008 г. относно междукултурните познания(9) и по-специално Европейския подход към медийна грамотност в цифрова среда(10),

–   като взе предвид Декларацията на ЮНЕСКО от Грюнвалд относно медийното образование (1982 г.),

–   като взе предвид Парижката програма на ЮНЕСКО от 2007 г.: 12 препоръки за медийното образование,

–   като взе предвид Препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа - Rec(2006)12 до държавите-членки относно осигуряване на възможности за обучение на децата в новата информационна и комуникационна среда,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0461/2008),

А.   като има предвид, че медиите оказват влияние върху политиката и всекидневния живот на обществото; като има предвид, че една висока степен на медийна концентрация може да застраши медийния плурализъм; и като има предвид, че поради това медийната грамотност е от ключово значение за политическата култура и за активното участие на гражданите на Съюза;

Б.   като има предвид, че всички видове медии, аудио-визуални и печатни, традиционни и цифрови, се сливат и процеса на конвергенция между различни медийни форми по отношение на техните технически характеристики и съдържание, и като има предвид, че чрез новите технологии новите масмедии проникват във всички области на живота, че тези нови медии предполагат активна роля на ползвателите и че интернет общностите, уеб блоговете и видеоигрите също са медийни форми;

В.   като има предвид, че за младите медийни ползватели интернет е първият и основен източник на информация, като има предвид, че техните интернет умения се определят от конкретните им потребности, без да са систематизирани, като има предвид, че за разлика от тях възрастните се информират предимно чрез радиото, телевизията, вестниците и списанията; като има предвид, че поради това в съвременното медийно пространство медийната грамотност трябва не само да отговаря на предизвикателствата на новите медии - и по-специално на свързаните с тях възможности за взаимодействие и творческо участие – но и да включва знанията, необходими за класическите медии, които ще продължават да бъдат основен информационен източник за обществото;

Г.   като има предвид, че новите комуникационни технологии могат да залеят по-неопитните ползватели с вълна от безразборна, т.е. не градирана според своята важност, информация, и че това свръхпроизводство на информация може да създаде не по-малък проблем от липсата на информация;

Д.   като има предвид, че от гледна точка на личната професионална реализация добрите умения в областта на ползването на информационните технологии и медиите, които зачитат правата и свободите на другите, значително повишават шансовете за намиране на работа, а от гледна точка на икономиката като цяло способстват за постигането на целите от Лисабон;

Е.   като има предвид, че широкият достъп до информационни технологии дава възможност на всички да предават и разпространяват информация в световен мащаб, което превръща всеки потребител на интернет в потенциален журналист, и че медийната грамотност е необходима не само за разбиране на информацията, но и за придобиване на умения за генериране и разпространяване медийно съдържание, и че поради това компютърните умения сами по себе си не водят автоматично до по-голяма медийна грамотност;

Ж.   като има предвид, че между държавите-членки, както и между регионите, съществуват големи различия по отношение на развитието на телекомуникационните мрежи и разпространението на информационните и телекомуникационните технологии (ИТТ), което е в ущърб особено на отдалечените и селските райони, и че това крие опасност от продължаващо задълбочаване на дигиталното разделение в рамките на Европейския съюз;

З.   като има предвид съществената роля на училищата за развитието на умения за комуникация и вземане на решения и големите различия в областта на медийното образования и в степента на включване и използване на ИТТ в процеса на обучение в отделните държави-членки и региони, и че медийното образование в училищата може да бъде провеждано само от учители, които са медийно грамотни и са получили необходимото обучение в тази област;

И.   като има предвид, че медийното образование играе решаваща роля при постигането на високо ниво на медийна грамотност, която е важна част от политическото образование, което помага на хората да засилят поведението си като активни граждани и информираността си относно техните права и задължения; като има предвид освен това, че добре информираните и политически зрели граждани представляват основата на едно плуралистично общество и като има предвид, че създавайки собствено съдържание и медийни продукти, ползвателите придобиват умения, които допринасят за по-задълбочено разбиране на принципите и стойността на професионално създаденото медийно съдържание;

Й.   като има предвид, че медийното образование, ориентирано към по-възрастните хора изостава от това за младите хора и че в областта на новите медии по-възрастните хора често се чувстват несигурни и трябва да преодоляват бариери;

К.   като има предвид все по-многобройните и все по-добре прикритите заплахи за сигурността на личните данни, и рискове, които те крият за по-неопитните ползватели;

Л.   като има предвид, че медийната грамотност предоставя едно изключително важно ключово умение в информационното общество;

М.   като има предвид, че медиите разкриват възможности за общуване в световен мащаб и за откритост към света, че те са основни стълбове на демократичното общество и че разпространяват не само информация, но и знания, и като има предвид, че новите цифрови медии предоставят позитивни възможности за участие и творчество и така засилват участието на гражданите в политическите процеси;

Н.   като има предвид, че наличните данни не са достатъчни за категорични оценки за нивото на медийната грамотност в Европейския съюз;

О.   като има предвид, че решаващото значение на медийната грамотност се подчертава и от ЮНЕСКО, като например в неговата Декларация от Грюнвалд относно медийното образование (1982 г.) и в неговата Парижка програма: 12 препоръки за медийното образование (2007 г.);

Основни положения

1.  Приветства гореспоменатото Съобщение на Комисията относно европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда, но счита, че все още има какво да се желае относно ясното формулиране на една европейска концепция за развитие на медийната грамотност, особено по отношение на включването на традиционните медии и признаване на значението на медийното образование;

2.  Приветства заключенията на Съвета от 22 май 2008 г. относно междукултурните познания, очаква от държавите-членки да работят усилено за развитие на медийната грамотност и предлага позициите на контактния комитет на държавите-членки, предвиден в Директива 89/552/ЕИО, да бъдат засилени чрез привличане на специалисти в областта на образованието;

3.  Настоятелно приканва Комисията да приеме препоръка и да разработи план за действие за медийна грамотност; настоятелно приканва Комисията да организира заседание на контактния комитет за аудио-визуални медийни услуги с цел улесняване на обмена на информация и възможно най-ефективно и редовно сътрудничество по въпросите на медийната грамотност;

4.  Изисква органите, отговорни за регулирането на аудиовизуалните и електронните комуникации да си сътрудничат на различни нива за повишаването на медийната грамотност, подчертава специалната необходимост от разработване на национално равнище както кодекси на поведение така и на общи регулаторни инициативи; подчертава необходимостта всички заинтересовани страни да вземат участие в насърчаването на систематичното проучване и редовния анализ на различните аспекти и измерения на медийната грамотност;

5.  Препоръчва на Комисията да използва Експертната група по медийна грамотност при обсъждането на въпроси и в областта на медийното образование, както и по-редовното провеждане на срещи и консултации на групата с представителите на всички държави-членки;

6.  Счита, че освен създателите на политики, журналистите, радио- и телевизионните разпространители и медийните оператори, преди всичко малките местни структури, като библиотеките, центровете за обучение на възрастни, гражданските културни и медийни центрове, центровете за квалификация и преквалификация, гражданските канали (например общинските медии), могат активно да допринасят за повишаване на медийната грамотност;

7.  Призовава Комисията да разработи показатели за медийна грамотност с цел насърчаване на повишаването на медийната грамотност в ЕС на дългосрочна основа в съответствие с член 26 на Директива 89/552/ЕИО;

8.  Отбелязва, че медийна грамотност означава способност за самостоятелно използване на различните медии, за разбиране и критична оценка на различните аспекти на медиите и медийното съдържание, както и за самостоятелно комуникиране и създаване и разпространяване на медийно съдържание в различни контексти; отбелязва освен това, че при многообразието на достъпни източници, основният въпрос е способността за пресяване на информацията в потока от данни и картини на новите медии и за нейното подреждане;

9.  Подчертава, че медийната грамотност е ключов елемент от политиката за информиране на потребителите, от осведомеността за и доброто познаване на въпросите, свързани с интелектуална собственост, и от демократичното участие на гражданите и насърчаването на интеркултурния диалог;

10.  Призовава Комисията да развива политиката си за насърчаване на медийната грамотност, като работи съвместно с всички органи на ЕС, както и с местните и регионалните органи, и да засили сътрудничеството си с ЮНЕСКО и Съвета на Европа;

Целеви групи и цели

11.  Подчертава, че медийното образование трябва да включва всички граждани – деца, младежи, възрастни, хора в напреднала възраст и хора с увреждания;

12.  Отбелязва, че придобиването на медийна грамотност започва в семейството, с напътствия при избора на услугите, предлагани от медиите - като подчертава в тази връзка значението на медийното образование за родителите, които играят важна роля при формирането на навиците на децата за използване на медиите - продължава в училище и по време на обучението през целия живот и се развива чрез дейностите на националните, държавните и регулаторните органи и работата на професионалистите и институциите в областта на медиите;

13.  Отбелязва, че целите на медийната грамотност са развитие на умения за компетентно и творческо използване на медиите и медийното съдържание и на критичен подход към медийните продукти, както и придобиване на знания за медийната индустрия и за това как тя функционира и на умения за създаване на собствено медийно съдържание;

14.  Препоръчва медийното образование да включва също така информация за авторските права при използването на медиите и значението на зачитането на правата на интелектуална собственост, особено по отношение на интернет, както и за защитата на данните и правото на информационно самоопределение в интернет; подчертава необходимостта от привличане на вниманието на новите медийно грамотни ползватели върху потенциалните опасности по отношение на сигурността на информацията и сигурността на личните данни, както и върху рисковете, свързани с насилието в интернет;

15.  Отбелязва, че рекламата заема важно място в услугите, предлагани от медиите днес; подчертава, че медийната грамотност следва да включва и критерии за оценка на инструментите и практиките, използвани в областта на рекламата;

Гарантиране на достъп до информационните и комуникационните технологии

16.  Призовава за европейски политики, които да намалят дигиталното разделение между държавите-членки и между града и селото чрез развитие на информационна а телекомуникационна инфраструктура и преди всичко чрез предоставянето на широколентов достъп в по-слабо развитите райони;

17.  Счита, че предоставянето на широколентов достъп до интернет също принадлежи към услугите от обществен интерес и следва да се характеризира със широко и висококачествено предлагане, както и с достъпни цени и подчертава, че всеки гражданин трябва да има възможност да използва евтина широколентова връзка;

Медийно образование в училищата и като част от подготовката на учителите

18.  Подчертава, че медийното образование следва да е част от редовното образование, до което имат достъп всички деца и следва да е неразделна част от учебната програма във всички училищни степени;

19.  Призовава за включването на медийната грамотност като девето ключово умение в референтната рамка за обучение през целия живот, представена в Препоръка 2006/962/ЕО;

20.  Препоръчва медийното образование да е практически ориентирано във възможно най-голяма степен и да бъде свързано с икономически, политически, литературни, социални, творчески и свързани с информационните технологии предмети, счита, че в бъдеще следва да бъде въведен специален предмет "Медийно обучение" и препоръчва интердисциплинарен подход, свързан с извънучилищни проекти;

21.  Препоръчва учебните заведения да насърчават разработването на медийни продукти (в областта на печатните медии, аудиовизуалните медии и новите медии) по начин, който да включва както учениците, така и учителите, като част от практическото усъвършенстване на медийната грамотност;

22.  Призовава Комисията, при обявеното разработване на показатели за медийна грамотност, да включи както качеството на преподаване в училище, така и подготовката на учители в тази област;

23.  Отбелязва, че наред с педагогическите и образователните аспекти, значителна роля играят и техническото оборудване и достъпът до нови технологии, и подчертава, че трябва да се предприеме значително подобряване на инфраструктурата в училищата, за да се даде възможност за достъп на всички ученици до компютри, интернет и съответно обучение;

24.  Подчертава, че медийното образование в специалните училища има особено значение, тъй като при множество увреждания медиите играят важна роля при преодоляване на бариерите в общуването;

25.  Препоръчва да се въведат задължителни модули по медийно обучение в подготовката на учителите от всички училищни степени, за да се постигне интензивно обучение; призовава поради това компетентните национални органи да предоставят аудио-визуални учебни средства на учителите от всички специалности и във всички видове училища и да ги запознаят с проблемите на медийното образование;

26.  Отбелязва необходимостта от редовен обмен на информация, добри практики и, в областта на образованието, на педагогически методи между държавите-членки;

27.  Призовава Комисията да посвети специална част в продължението на Програма МЕДИА 2007 на насърчаването на медийната грамотност, тъй като в сегашната програма се отделя твърде малко място на медийната грамотност; подкрепя освен това усилията на Комисията за разработване на нова програма, наречена Media Mundus в подкрепа на международното сътрудничество в аудиовизуалния сектор; призовава медийната грамотност да бъде включена в по-голяма степен в програмите на Европейския съюз за подпомагане, преди всичко в програмата за обучение през целия живот, "Електронно побратимяване", Safer Internet (2009-2013) и Европейския социален фонд;

Медийно образование на хора в напреднала възраст

28.  Подчертава, че медийното обучение при хора в напреднала възраст трябва да се осъществява на места, посещавани от тях, като например дружества, домове за възрастни хора и домове за социални грижи, институции за помощ по домовете, групи по интереси, в рамките на инициативи или клубове на пенсионери;

29.  Отбелязва, че цифровите мрежи предлагат възможност преди всичко на хората в напреднала възраст да вземат участие в ежедневието, като общуват, и да запазят колкото е възможно по-дълго самостоятелността си;

30.  Подчертава, че при медийното образование на хора в напреднала възраст, трябва да се отчитат техните различни условия на живот и различен опит, както и навиците им, свързани с медиите;

o
o   o

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 332, 18.12.07, стр. 27.
(2) ОВ L 149, 11.6.2005, стр. 1.
(3) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.
(4) ОВ L 378, 27.12.2006, стр. 72.
(5) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(6) ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 205.
(7) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 117.
(8) ОВ C 296 E, 6.12.2006 г., стр. 120.
(9) ОВ С 141, 7.6.2008 г., стр. 14.
(10) ОВ C 140 E, 6.6.2008 г., стр. 8.

Правна информация - Политика за поверителност