Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
 Специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море *
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година
 Мрежа от звена за контакт срещу корупцията *
 Система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов *
 Опазване на уязвимите екосистеми в открито море *
 Правила и процедури за внос и износ за осъществяване на търговската политика
 Mобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
 Установяване на общи правила за достъп до пазара на автобусни услуги (преработка) ***I
 Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I
 Изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството ***I
 Прилагане на схема на общи тарифни преференции *
 Положението Грузия
 Годишен доклад за 2006 г. за ОВППС
 Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО)
 Предстояща среща на високо равнище ЕС-САЩ на 10 юни 2008 г.
 Барселонски процес: Съюз за Средиземноморието
 Бъдещето на младите земеделски производители
 Съвместна парламентарна асамблея на страните от АКТБ-ЕС - 2007 г.
 Секторно проучване относно банкирането на дребно
 Финансови услуги на дребно на единния пазар
 Ревматични заболявания
Текстове (903 kb)
Правна информация - Политика за поверителност