Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ***I
 Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Nομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Aμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Εγγυήσεις που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 48, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Kτηνιατρικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Εμπορία υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (κωδικοποιημένη έκδοση) *
 Κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (αναδιατύπωση) ***I
 Υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (αναδιατύπωση) ***I
 Υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) ***I
 Στατιστικές για τις ονομαστικές αλιεύσεις στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) ***I
 Ονομασίες των υφανσίμων (αναδιατύπωση) ***I
 Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων *
 Ανταλλαγές, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο *
 Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία *
 Τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης *
 Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα ***II
 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***II
 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση) ***I
 Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ***I
 Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ***I
 Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 *
 O ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων
 Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
Κείμενα (367 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου