Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 17. června 2008 - Štrasburk
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I
 Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) ***I
 Konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I
 Ochranné konstrukce chránící při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) ***I
 Fúze akciových společností (kodifikované znění) ***I
 Právní ochrana počítačových programů (kodifikované znění) ***I
 Vzájemné uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) ***I
 Záruky vyžadované od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy (kodifikované znění) ***I
 Veterinární kontroly vztahující se na obchod uvnitř Společenství (kodifikované znění) *
 Uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) *
 Postup v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) ***I
 Statistiky nominálních odlovů v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) ***I
 Statistiky nominálních odlovů a rybolovné činnosti v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) ***I
 Statistiky nominálních odlovů v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) ***I
 Názvy textilií (přepracované znění) ***I
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků *
 Výměna informací z trestních rejstříků mezi členskými státy *
 Ochrana eura proti padělání *
 Změna jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení *
 Revize rámcové směrnice o odpadech ***II
 Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky ***II
 Minimální úroveň výcviku námořníků (přepracované znění) ***I
 Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***I
 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I
 Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 *
 Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny
 Soudržnost politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I
PDF 275kWORD 49k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (KOM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD))
P6_TA(2008)0263A6-0245/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0861),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0003/2008),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 2 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0245/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. června 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti

P6_TC1-COD(2007)0291


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 1007/2008).


Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) ***I
PDF 198kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (KOM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))
P6_TA(2008)0264A6-0233/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0768),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0449/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0233/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících textů, bez jakékoliv změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))
P6_TA(2008)0265A6-0235/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0840),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0004/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0235/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Ochranné konstrukce chránící při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) (KOM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD))
P6_TA(2008)0266A6-0234/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0025),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0044/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0234/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Fúze akciových společností (kodifikované znění) ***I
PDF 198kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění) (KOM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))
P6_TA(2008)0267A6-0236/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0026),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 44 odst. 2 písm. g) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0045/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0236/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Právní ochrana počítačových programů (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (KOM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD))
P6_TA(2008)0268A6-0237/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0023),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0042/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0237/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Vzájemné uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) ***I
PDF 198kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) (KOM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD))
P6_TA(2008)0269A6-0238/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0037),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0048/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0238/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Záruky vyžadované od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy (kodifikované znění) ***I
PDF 200kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl.  48  druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (KOM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))
P6_TA(2008)0270A6-0239/2008

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0039),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 44 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0050/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0239/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Veterinární kontroly vztahující se na obchod uvnitř Společenství (kodifikované znění) *
PDF 199kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Rady o veterinárních kontrolách vztahujících se na obchod uvnitř Společenství (kodifikované znění) (KOM(2008)0099 – C6-0135/2008 – 2008/0037(CNS))
P6_TA(2008)0271A6-0243/2008

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0099),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0135/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0243/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4. 4. 1996, s. 2.


Uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) *
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Rady o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) (KOM(2008)0091 – C6-0136/2008 – 2008/0039(CNS))
P6_TA(2008)0272A6-0242/2008

(Postup konzultace - kodifikované znění)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0091),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0136/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

-   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0242/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je předložený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postup v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) ***I
PDF 197kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (KOM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))
P6_TA(2008)0273A6-0217/2008

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0735),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0441/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0217/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů se změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a takto pozměněný;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Statistiky nominálních odlovů v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) ***I
PDF 197kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD))
P6_TA(2008)0274A6-0218/2008

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0760),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0443/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na článek 80a a článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanovisko Výboru pro rybolov (A6-0218/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů se změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Statistiky nominálních odlovů a rybolovné činnosti v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) ***I
PDF 198kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))
P6_TA(2008)0275A6-0219/2008

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0762),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0444/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro rybolov (A6-0219/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů se změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Statistiky nominálních odlovů v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) ***I
PDF 197kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0763 – C6-0440/2007 – 2007/0268(COD))
P6_TA(2008)0276A6-0214/2008

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0763),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0440/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na článek 80a a článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanovisko Výboru pro rybolov (A6-0214/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů se změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Názvy textilií (přepracované znění) ***I
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) (KOM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD))
P6_TA(2008)0277A6-0215/2008

(Postup spolurozhodování: přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0870),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0024/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0215/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů se změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků *
PDF 343kWORD 39k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (KOM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))
P6_TA(2008)0278A6-0194/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (KOM(2007)0839),

-   s ohledem na čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0028/2008),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0194/2008),

1.   schvaluje pozměněné doporučení Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby při rozhodování o datu, k němuž Úmluva ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků vstoupí v platnost, vzala v úvahu připomínky Parlamentu týkající se nezbytnosti minimalizovat daňovou zátěž daňových poplatníků;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit doporučení Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Bulharské republiky, Rumunska a dalších členských států.

Znění navržené Komisí   Změna
Pozměňující návrh 1
Doporučení pro rozhodnutí
Článek 3
Arbitrážní úmluva ve znění protokolu ze dne 25. května 1999, úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a ze dne 8. prosince 2004 a toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 2007 mezi Bulharskem, Rumunskem a ostatními členskými státy, pro které platí arbitrážní úmluva. Mezi Bulharskem, Rumunskem a každým z dalších členských států vstoupí v platnost dnem, kdy arbitrážní úmluva vstoupí v platnost pro příslušný další členský stát.
Arbitrážní úmluva ve znění protokolu ze dne 25. května 1999, úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a ze dne 8. prosince 2004 a toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po vyhlášení tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie mezi Bulharskem, Rumunskem a ostatními členskými státy, pro které platí arbitrážní úmluva. Mezi Bulharskem, Rumunskem a každým z dalších členských států vstupuje v platnost dnem, kdy arbitrážní úmluva vstoupí v platnost pro příslušný další členský stát.

Výměna informací z trestních rejstříků mezi členskými státy *
PDF 414kWORD 115k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříků trestů mezi členskými státy (5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))
P6_TA(2008)0279A6-0207/2008

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Rady (5968/2008),

-   s ohledem na návrh Komise (KOM(2005)0690),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 21. června 2007(1),

-   s ohledem na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada opět konzultovala s Parlamentem (C6-0067/2008),

-   s ohledem na článek 93, článek 51 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0207/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh nebo jej nahradit jiným textem;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnily jakýkoli budoucí návrh na změnu rámcového rozhodnutí v souladu s prohlášením č. 50 týkajícím se článku 10 protokolu o přechodných ustanoveních, který je připojen ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.   je odhodlán projednat jakýkoli takový budoucí návrh naléhavým postupem podle odstavce 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi.

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a)  Skutečnost, že se na jediné odsouzení v trestním řízení mohou uplatnit různé právní režimy, vede k oběhu nespolehlivých informací mezi členskými státy a u odsouzených osob se vytváří právní nejistota. S cílem zabránit takové situaci by měl být odsuzující členský stát považován za vlastníka údajů o odsouzeních v trestních řízeních vynesených na jeho území proti státním příslušníkům jiných členských států. Členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem a jemuž tyto údaje budou předány, tudíž musí zajistit, aby byly tyto údaje aktualizovány uvedením veškerých změn nebo výmazů, ke kterým došlo v odsuzujícím členském státě. Pouze údaje, které byly tímto způsobem aktualizovány, by měly být využívány v členském státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, či dále předávány tímto státem dalšímu státu, kterým může být členský stát nebo třetí země.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 9aa (nový)
(9aa)  Jestliže byly informace obdrženy podle čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce, ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, musí zajistit, aby odpovědi na žádosti dané osoby o poskytnutí informací z jejího rejstříku trestů obsahovaly všeobecný odkaz na žadatelův rejstřík trestů, včetně informací, které byly ústřednímu orgánu předány odsuzujícím členským státem.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 10
(10)  Ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů předávaných mezi členskými státy v důsledku jeho provádění. Stávající obecná pravidla pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech jsou doplněna pravidly stanovenými v tomto nástroji. Kromě toho se na osobní údaje, se kterými je nakládáno na základě tohoto rámcového rozhodnutí, vztahuje Úmluva Rady Evropy z roku 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Toto rámcové rozhodnutí kromě jiného sjednocuje ustanovení rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů, podle nichž je dožadující členský stát omezen ve využívání informací, které mu byly na základě žádosti předány. Doplňuje je tím, že stanoví rovněž zvláštní pravidla, podle nichž má členský stát, jehož je odsouzený občanem, opětovně předávat informace o odsouzeních v trestním řízení, které mu byly předány odsuzujícím členským státem.
(10)  Ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů předávaných mezi členskými státy v důsledku jeho provádění. Stávající obecná pravidla pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech jsou doplněna pravidly stanovenými v tomto nástroji, zejména základními zásadami stanovenými v článku 9. Kromě toho se na osobní údaje, se kterými je nakládáno na základě tohoto rámcového rozhodnutí, vztahuje Úmluva Rady Evropy z roku 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Toto rámcové rozhodnutí kromě jiného sjednocuje ustanovení rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů, podle nichž je dožadující členský stát omezen ve využívání informací, které mu byly na základě žádosti předány. Doplňuje je tím, že stanoví rovněž zvláštní pravidla, podle nichž má členský stát, jehož je odsouzený občanem, opětovně předávat informace o odsouzeních v trestním řízení, které mu byly předány odsuzujícím členským státem.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 10a (nový)
(10a)  V této souvislosti je zásadní co nejdříve přijmout rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, které poskytne přiměřenou úroveň ochrany údajů a které upraví také zpracování osobních údajů na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 5
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 12a (nový)
(12a)  Zprávy o existenci odsouzení v trestním řízení a z nich vyplývajících zákazech a rovněž o místě, kde bylo odsouzení vyneseno a zaznamenáno, musí být poskytovány tak, aby byly výpisy z rejstříku trestů snadno srozumitelné. Členské státy musí proto pro výpisy stanovit srovnatelné formáty, které budou obsahovat informace o odsouzeních v trestním řízení, včetně zvláštního oddílu věnovaného odsouzením za sexuální trestné činy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 5 – odst. 2
2.  Je-li informace předaná podle čl. 4 odst. 4 změněna nebo vymazána, musí členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, učinit stejnou změnu nebo výmaz v informacích uchovávaných v souladu s odstavcem 1 za účelem dalšího předávání podle článku 7.
2.  Je-li informace předaná podle čl. 4 odst. 4 změněna nebo vymazána, musí členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, učinit stejnou změnu nebo výmaz v informacích uchovávaných v souladu s odstavcem 1.
Pozměňovací návrh 7
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 5 – odst. 3
3.  Členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, může využívat pro účely dalšího předávání podle článku 7 pouze informace, které byly aktualizovány v souladu s odstavcem 2.
3.  Členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, může využívat pouze informace, které byly aktualizovány v souladu s odstavcem 2.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 6 – odst. 1a (nový)
1a.  Pokud jsou informace z rejstříku trestů z rejstříku jiného členského státu, než je členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, požadovány za jakýmkoli účelem mimo rámec trestního řízení, dožadující členský stát uvede důvody pro svou žádost.
Pozměňovací návrh 9
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 6 – odst. 2
2.  Pokud určitá osoba žádá o informace ze svého rejstříku trestů, může ústřední orgán členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s vnitrostátními právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o výpis z rejstříku trestů a o informace, které se k němu vztahují, pokud žadatel je nebo byl státním příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu nebo v něm měl či má bydliště.
2.  Pokud určitá osoba žádá o informace ze svého rejstříku trestů, zašle ústřední orgán členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s vnitrostátními právními předpisy ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o výpis z rejstříku trestů a o informace, které se k němu vztahují, pokud žadatel je nebo byl státním příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu nebo v něm měl či má bydliště.
Pozměňovací návrh 10
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. -1 (nový)
-1.  Zpracování osobních údajů pro účely tohoto rámcového rozhodnutí musí splňovat alespoň tyto základní zásady:
a) zpracování údajů je povoleno zákonem a v nezbytné a přiměřené míře odpovídá účelům shromažďování nebo dalšímu zpracovávání;
b) údaje se shromažďují pouze pro konkrétní a zákonný účel a další zpracování se provádí způsobem, který je slučitelný s tímto účelem;
c) údaje jsou přesné a aktuální.
Pozměňovací návrh 11
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. -1a (nový)
-1a.  Zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v politických stranách či v odborových organizacích, jakož i údajů týkajících se zdraví a sexuálního života, se zakazuje. Ve výjimečných případech, aniž jsou dotčeny zásady uvedené v odstavci -1, lze tyto údaje zpracovávat, pokud:
a) je zpracování stanoveno zákonem , je předem schváleno příslušným soudním orgánem, který případy posuzuje jednotlivě, a je naprosto nezbytné v rámci určitého případu a
b) členský stát stanoví vhodná zvláštní ochranná opatření, například vyhradí přístup k dotčeným údajům pouze pro osoby, které jsou pověřeny výkonem legitimního úkolu, jenž zpracování odůvodňuje.
Pozměňovací návrh 12
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. 1
1.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 1 a 4 sdělují pro účely trestního řízení, může dožadující členský stát použít pouze pro účely trestního řízení, k němuž byly vyžádány, a to v souladu s formulářem, jenž je uveden v příloze.
1.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 1 a 4 sdělují pro účely trestního řízení, může dožadující členský stát použít v souladu se zásadami podle odstavců -1 a -1a výhradně pro účely trestního řízení, k němuž byly vyžádány, a to v souladu s formulářem, jenž je uveden v příloze.
Pozměňovací návrh 13
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. 2
2.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 2 a 4 předávají k jiným účelům než pro trestní řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použít pouze pro účely, pro něž byly vyžádány, a v míře, kterou dožádaný členský stát ve formuláři upřesnil.
2.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 2 a 4 předávají k jiným účelům než pro trestní řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použít a v souladu se zásadami podle odstavců -1 a -1a výhradně pro účely, pro něž byly vyžádány, a v míře, kterou dožádaný členský stát ve formuláři upřesnil.
Pozměňovací návrh 14
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. 3
3.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může dožadující členský stát osobní údaje předané na základě čl. 7 odst. 1, 2 a 4 použít pro předejití bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.
3.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2, může dožadující členský stát použít osobní údaje poskytnuté podle čl. 7 odst. 1, 2 a 4, pokud je takové použití nezbytné a přiměřené, aby předešel bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti; v takovém případě dožadující členský stát poskytne dožádanému členskému státu následné oznámení, ve kterém uvede, jak byly splněny podmínky nezbytnosti, přiměřenosti, naléhavosti a jaká je závažnosti ohrožení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. 4
4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby osobní údaje obdržené od jiného členského státu podle článku 4, jsou-li předávané třetímu státu podle čl. 7 odst. 3, podléhaly stejným omezením pro jejich použití, jimž tyto údaje podléhají v případě dožadujícího členského státu podle odstavce 2 tohoto článku. Členské státy upřesní, že osobní údaje předané třetímu státu pro účel trestního řízení mohou být tímto státem dále využívány pouze pro účely trestních řízení.
4.   Kromě toho členské státy přijmou nezbytná opatření, aby osobní údaje obdržené od jiného členského státu podle článku 4, jsou-li předávané třetímu státu podle čl. 7 odst. 3, podléhaly stejným omezením pro jejich použití, jimž tyto údaje podléhají v případě dožadujícího členského státu podle odstavce 2 tohoto článku. Členské státy upřesní, že osobní údaje předané třetímu státu pro účel trestního řízení mohou být tímto státem dále využívány pouze pro účely trestních řízení.
Pozměňovací návrh 16
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. 5
5.   Tento článek se nepoužije na osobní údaje získané členským státem podle tohoto rámcového rozhodnutí a pocházející od téhož členského státu.
5.   Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na osobní údaje získané členským státem podle tohoto rámcového rozhodnutí a pocházející od téhož členského státu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 9 – odst. 5a (nový)
5a.  Každý členský stát zajistí, aby byly jeho vnitrostátní orgány dohlížející na ochranu údajů systematicky informovány o výměně osobních údajů v rámci tohoto rámcového rozhodnutí, a zejména v případě užívání osobních údajů za okolností uvedených v čl. 9 odst. 3.
Orgány členských států dohlížející na ochranu osobních údajů monitorují výměnu uvedenou v odstavci 1, a za tím účelem mezi sebou také spolupracují.
Pozměňovací návrh 18
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Článek 9a (nový)
Článek 9a
Práva subjektu údajů
1.  Osoba, jíž se údaje týkají, je informována o skutečnosti, že se její osobní údaje zpracovávají.
Poskytnutí této informace se v případě potřeby pozdrží, aby nebyl narušován účel, k němuž mají být údaje zpracovány.
2.  Osoba, jíž se údaje týkají, má právo obdržet bez zbytečného odkladu informace o tom, které údaje se zpracovávají, v jazyce, kterému rozumí, a rovněž opravit či případně vymazat údaje zpracovávané v rozporu se zásadami uvedenými v čl. 9 odst. -1 a -1a.
3.  Poskytnutí informací podle odstavce 1 může být odmítnuto nebo pozdrženo, pokud je to naprosto nezbytné s ohledem na:
a) ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku;
b) předejití spáchání trestného činu;
c) nebránění vyšetřování a stíhání trestných činů;
d) ochranu práv třetích stran a záruk třetím stranám.
Pozměňovací návrh 19
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a – bod iva (nový)
iva) informace o ztrátě práv v důsledku odsouzení v trestním řízení,
Pozměňovací návrh 20
Návrh rámcového rozhodnutí Rady
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b – bod iv
iv) informace o ztrátě práv v důsledku odsouzení v trestním řízení.
vypouští se

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0279.


Ochrana eura proti padělání *
PDF 395kWORD 84k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))
P6_TA(2008)0280A6-0230/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0525),

-   s ohledem na čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES a zejména třetí větu, podle které Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0431/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti (A6-0230/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)  Je důležité zajistit, aby obíhající eurobankovky a mince byly pravé. V současnosti jsou k dispozici postupy, které umožňují, aby úvěrové instituce a jiné obdobné instituce ověřovaly pravost jimi přijatých eurobankovek a mincí předtím, než je navrátí do oběhu. Ke splnění požadavku na kontrolu pravosti bankovek a k zavedení daných postupů potřebují tyto instituce čas, během něhož upraví své interní postupy.
(2)  Je důležité zajistit, aby obíhající eurobankovky a mince byly pravé. V současnosti jsou k dispozici postupy, které umožňují, aby úvěrové instituce a jiné obdobné instituce ověřovaly pravost a upotřebitelnost jimi přijatých eurobankovek a mincí předtím, než je navrátí do oběhu. Ke splnění požadavku na kontrolu pravosti a upotřebitelnosti bankovek a k zavedení daných postupů potřebují tyto instituce čas, během něhož upraví své interní postupy.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2a (nový)
(2a)  Malým a středním obchodníkům chybí dostatečné zdroje na provádění kontrol podle postupů, které stanovila Evropská centrální banka a Komise. Měli by mít povinnost s náležitou péčí stahovat z oběhu všechny jimi přijaté eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to padělky.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2b (nový)
(2b)  Měly by být stanoveny technické postupy a normy, jejichž prostřednictvím by byla zajištěna schopnost úvěrových a jiných obdobných institucí splnit požadavek na kontrolu pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a mincí. Podle čl. 106 odst. 1 Smlouvy má pravomoc stanovovat takové normy pro eurobankovky Evropská centrální banka. Pokud jde o euromince, příslušné pravomoci byly Komisi uděleny podle článku 211 Smlouvy.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3
(3)  Předpokladem pro kontrolovaní pravosti eurobankovek a mincí je vhodné nastavení technického vybavení. K nastavení tohoto vybavení pro kontrolu pravosti je nezbytné, aby na pracovištích, kde se testování provádí, bylo k dispozici nezbytné množství padělaných bankovek a mincí. Je proto důležité, aby byla povolena přeprava padělků mezi příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie.
(3)  Předpokladem pro kontrolovaní pravosti eurobankovek a mincí je vhodné nastavení technického vybavení. K nastavení tohoto vybavení pro kontrolu pravosti je nezbytné, aby na pracovištích, kde se testování provádí, bylo k dispozici nezbytné množství padělaných bankovek a mincí. Je proto nezbytné, aby bylo povoleno dodávání a přeprava padělků mezi příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3a)  Pravost eur musí být zaručena po celé Evropské unii včetně členských států, které nepatří do eurozóny, a členských států, ve kterých je euro používáno jako transakční měna.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 2 – písm. da (nové)
-1.  V článku 2 se vkládá nový bod da), který zní:
"da) "jinými institucemi" jakékoliv hospodářské instituce nebo subjekty, které se účastní třídění a veřejné distribuce eurobankovek a mincí, ať už přímo nebo prostřednictvím bankomatů; tato definice zahrnuje směnárny, velká obchodní centra a kasina;
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 2 – písm. db (nové)
-1a.  V článku 2 se vkládá nový bod db), který zní:
"db) "malým a středním obchodníkem" maloobchodník pracující v malé nebo střední provozovně a obsluhující konečného zákazníka, který se neúčastní třídění a veřejné distribuce eurobankovek a mincí jinak než při obvyklém rozměňování a vracení peněz;"
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)
b) na konci odstavce 2 se přidává tato věta:
b)  V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"Za účelem usnadnění kontroly pravosti obíhajících eurobankovek se povoluje přeprava padělaných bankovek mezi příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie."
"Za účelem usnadnění kontroly pravosti obíhajících eurobankovek a pokud to zadržené množství umožňuje, předá se vhodné množství padělaných eurobankovek (i těch, které slouží jako důkazní materiál v trestním řízení) příslušným vnitrostátním orgánům a povoluje se jejich přeprava mezi příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie."
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2a (nový)
b) na konci odstavce 2 se přidává tato věta:
b)  V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec 2a, který zní:
"Za účelem usnadnění kontroly pravosti obíhajících euromincí se povoluje přeprava padělaných mincí mezi příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie."
"Za účelem usnadnění kontroly pravosti obíhajících eurobankovek, a pokud to je vzhledem k zadrženému množství možné, předá se vhodné množství padělaných euromincí (i těch, které slouží jako důkazní materiál v trestním řízení) příslušným vnitrostátním orgánům a povoluje se jejich přeprava mezi příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie."
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 1
"1. Úvěrové instituce a všechny ostatní instituce, které se účastní třídění a veřejné distribuce bankovek a mincí v rámci své profesionální činnosti, včetně organizací, jejichž činnost spočívá ve výměně bankovek a mincí různých měn, například směnáren, jsou povinny zajistit, že všechny jimi přijaté eurobankovky a mince, které hodlají vrátit do oběhu, projdou kontrolou pravosti a že padělky budou rozpoznány. Tato kontrola se provádí v souladu s postupy, které v případě bankovek stanoví Evropská centrální banka a v případě mincí Komise.
"1. Úvěrové instituce, přepravci hotovosti a všechny ostatní hospodářské subjekty, které se účastní třídění a veřejné distribuce bankovek a mincí, včetně organizací, jejichž profesionální činnost spočívá ve výměně bankovek a mincí různých měn, například směnáren, a hospodářských subjektů, jež jako vedlejší činnost provádějí třídění a distribuci bankovek veřejnosti prostřednictvím bankovních automatů, jsou povinny zajistit, že všechny jimi přijaté eurobankovky a mince, které hodlají vrátit do oběhu, projdou kontrolou pravosti a upotřebitelnosti a že padělky budou rozpoznány. Přepravci peněz budou mít povinnost ověřit pravost eurobankovek a euromincí pouze v případě, že mají přímý přístup k eurobankovkám a euromincím, které jim jsou svěřeny. Tato kontrola pravosti a upotřebitelnosti se provádí v souladu s postupy, které v případě bankovek stanoví Evropská centrální banka a v případě mincí Komise, a to podle příslušných pravomocí těchto orgánů a s ohledem na specifické rysy eurobankovek a mincí.
V jiných členských státech než zúčastněných, vyjmenovaných v nařízení (ES) č. 974/98, se stanovuje specifický kontrolní postup pro účely kontroly pravosti eurobankovek a mincí, které používají instituce uvedené v prvním pododstavci.
Instituce uvedené v prvním pododstavci jsou povinny stahovat z oběhu všechny jimi přijaté eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je předají příslušným vnitrostátním orgánům.
Úvěrové Instituce uvedené v prvním pododstavci, jiné hospodářské subjekty, a malí a střední obchodníci jsou povinni stahovat z oběhu všechny jimi přijaté eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je předají příslušným vnitrostátním orgánům.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 3
"Odchylně od odst. 3 prvního pododstavce musí být právní a správní předpisy k uplatňování odst. 1 prvního pododstavce tohoto článku přijaty nejpozději 31.prosince 2009. O jejich přijetí ihned uvědomí Komisi a Evropskou centrální banku.
"Odchylně od odst. 3 prvního pododstavce musí být právní a správní předpisy k uplatňování odst. 1 prvního pododstavce tohoto článku přijaty nejpozději 31. prosince 2011. O jejich přijetí ihned uvědomí Komisi a Evropskou centrální banku.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3a (nový)
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 7 – odst. 2 – odrážka 3a (nová)
3a. V čl. 7 odst. 2 se doplňuje tato odrážka:
"- vytváření a propagaci vzdělávací a informační činnosti, jako jsou informační brožury a školicí semináře určené občanům a spotřebitelům a týkající se rizika falešných peněz, základního zabezpečení eurobankovek a euromincí a příslušných orgánů, na které se lze obrátit v případě, že vlastníte bankovky a/nebo mince, které mohou být falešné. Dále, finanční instituce a všechny ostatní instituce, které se účastní třídění a veřejné distribuce bankovek a mincí v rámci své profesionální činnosti, včetně organizací, jejichž činnost spočívá ve výměně bankovek a mincí různých měn, například směnáren, upozorňují a poskytují spotřebitelům informační brožury (dodávané příslušnými vnitrostátními orgány, Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou) pojednávající o výše uvedeném nebezpečí, opatřeních a orgánech."

Změna jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení *
PDF 194kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění jednací řád Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení (5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))
P6_TA(2008)0281A6-0211/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (5953/2008),

-   s ohledem na čl. 245 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 160 odst. 2 Smlouvy o ESAE, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0066/2008),

-   s ohledem na stanovisko, které přijala Komise v souladu s čl. 245 pododstavcem 2 Smlouvy o ES a s čl. 160 pododstavcem 2 Smlouvy o Euratomu k žádosti o úpravu jednacího řádu Soudního dvora, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení, kterou podal Soudní dvůr v souladu s článkem 64 statutu Soudního dvora (SEK(2008)0345),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0211/2008),

1.   schvaluje návrh rozhodnutí Rady;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění předložené ke konzultaci;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Revize rámcové směrnice o odpadech ***II
PDF 270kWORD 72k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD))
P6_TA(2008)0282A6-0162/2008

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (11406/4/2007 – C6-0056/2008),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0667),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0162/2008),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 17. června 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

P6_TC2-COD(2005)0281


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu ve druhém čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2008/98/ES.)

(1) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 135.


Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky ***II
PDF 273kWORD 66k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
P6_TA(2008)0283A6-0192/2008

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (11486/3/2007 – C6-0055/2008)(1),

-   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2006)0397),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0192/2008),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 17. června 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a změně směrnice 2000/60/ES

P6_TC2-COD(2006)0129


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu ve druhém čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2008/105/ES.)

(1) Úř. věst. C 71 E, 18.3.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 90.


Minimální úroveň výcviku námořníků (přepracované znění) ***I
PDF 279kWORD 51k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) (KOM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD))
P6_TA(2008)0284A6-0178/2008

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0610),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0348/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 24. ledna 2008 určený Výboru pro dopravu a cestovní ruch v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na článek 80a a článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0178/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dotčený návrh neobsahuje žádné podstatné změny nad rámec těch, které byly jako takové označeny v návrhu, a vzhledem k tomu, že s ohledem na kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů společně s těmito změnami návrh obsahuje přímou kodifikaci stávajících textů, aniž by byl jakkoliv měněn jejich obsah,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise, upravený v souladu s doporučeními poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. června 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Přepracované znění)

P6_TC1-COD(2007)0219


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2008/106/ES.)

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***I
PDF 535kWORD 163k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90 (KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))
P6_TA(2008)0285A6-0190/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0194),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0113/2007),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0190/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. června 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90

P6_TC1-COD(2007)0064


(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na ▌článek 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V důsledku vědeckého a technického pokroku lze zjišťovat přítomnost stále nižších hodnot reziduí veterinárních léčiv v potravinách.

(2)  Navzdory postupu stanovenému v článcích 10 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků(4) (dále jen "kaskádový" postup), který umožňuje léčbu zvířecích onemocnění, pro něž není registrované vhodné veterinární léčivo, mnoho vetereninárních léčivých přípravků pro terapeutické účely v Evropské unii chybí. Je naprosto nezbytné, aby byl tento problém vyřešen důkladnou revizí právních předpisů, které upravují registraci veterinárních léčiv. Tato revize by měla uvést v soulad inovaci a konkurenceschopnost veterinárního průmyslu s regulativními požadavky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat registraci generických veterinárních léčiv, kdy se výjimky pro výlučnost údajů v oblasti norem pro bezpečnost a účinnost netýkají požadavků na studie zkoumající dopad na životní prostředí. Dále je nutné náležitě zohlednit zvláštnosti veterninárního odvětví v EU, které zahrnuje různé druhy zvířat a je komplexním, i když často omezeným trhem, který má nicméně zásadní význam pro využití potenciálu zemědělství, včelařství, akvakultury, chovu plnokrevníků a pro zabezpečení dodávek potravin v EU.

(3)  V zájmu ochrany lidského zdraví by měly být maximální limity reziduí stanoveny v souladu s obecně uznávanými zásadami hodnocení bezpečnosti a s přihlédnutím k toxikologickému riziku, znečištění životního prostředí, jakož i k nezáměrným mikrobiologickým a farmakologickým důsledkům reziduí. Zohledněna by měla být i další vědecká hodnocení bezpečnosti dotčených látek, která mohla být provedena mezinárodními organizacemi nebo vědeckými výbory zřízenými v rámci Společenství.

(4)  Je nezbytné stanovit maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek pro různé potraviny živočišného původu, včetně masa, ryb, mléka, vajec a medu.

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu(5), zavedlo postupy Společenství pro hodnocení bezpečnosti reziduí farmakologicky účinných látek s ohledem na požadavky na bezpečnost potravin určených k lidské spotřebě. Farmakologicky účinnou látku lze u zvířat určených k produkci potravin použít pouze na základě kladného hodnocení. Pro takovou látku jsou stanoveny maximální hodnoty reziduí, považuje-li se to za nezbytné v zájmu ochrany zdraví člověka.

(6)  Směrnice ║2001/82/ES ║o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků║ stanoví, že veterinární léčivé přípravky mohou být povoleny nebo používány u zvířat určených k produkci potravin, pouze pokud v nich obsažené farmakologicky účinné látky byly ohodnoceny jako bezpečné podle nařízení (EHS) č. 2377/90. Kromě toho obsahuje pravidla pro dokumentaci používání, opětovné označení ("nesprávné použití"), předpisy a distribuci veterinárních léčivých přípravků používaných pro zvířata určená k produkci potravin.

(7)  Z usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2001(6) o dostupnosti veterinárních léčivých přípravků, z veřejné konzultace, kterou Komise provedla v roce 2004, a z vyhodnocení získaných zkušeností vyplývá, že je nezbytné změnit postupy pro stanovení maximálních limitů reziduí a současně zachovat celkový systém stanovení těchto limitů.

(8)  Maximální limity reziduí jsou referenčními údaji pro stanovení období pozastavení registrací veterinárních léčivých přípravků k použití pro zvířata určená k produkci potravin podle směrnice 2001/82/ES, jakož i pro kontrolu reziduí v potravinách živočišného původu ve členských státech a na stanovištích hraniční kontroly.

(9)  Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat ║(7) zakazuje používání některých látek ke specifickým účelům u zvířat určených k produkci potravin. Toto nařízení by se mělo použít, aniž by byly dotčeny jakékoli právní předpisy Společenství zakazující používání některých látek s hormonálním účinkem u zvířat určených k produkci potravin.

(10)  Nařízení ║Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách(8), stanoví specifická pravidla pro látky, které nebyly podány záměrně. Tyto látky by neměly být předmětem právních předpisů pro maximální limity reziduí.

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(9), stanoví rámec právních předpisů v oblasti potravin na úrovni Společenství a uvádí definice pro tuto oblast. Je vhodné, aby se tyto definice použily pro účely právních předpisů pro maximální limity reziduí.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat(10) stanoví obecná pravidla pro kontrolu potravin v Evropském společenství a uvádí definice pro tuto oblast. Je vhodné, aby se tyto definice použily pro účely právních předpisů pro maximální limity reziduí. Přednostně by mělo být odhalováno používání zakázaných látek a část vzorků by měla být vybírána podle zásad posuzování rizik.

(13)  Článek 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky(11), pověřuje Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (dále jen "agentura") poskytováním poradenství o maximálních limitech reziduí veterinárních léčivých přípravků přijatelných v potravinách živočišného původu.

(14)  Maximální limity reziduí by měly být stanoveny pro farmakologicky účinné látky používané nebo určené k použití ve veterinárních léčivých přípravcích uvedených na trh ve Společenství.

(15)  Z veřejné konzultace a z toho, že v posledních letech byl zaregistrován jen malý počet veterinárních léčivých přípravků pro zvířata určená k produkci potravin, vyplývá, že důsledkem povinnosti splnit podmínky nařízení (EHS) č. 2377/90 je horší dostupnost těchto veterinárních léčivých přípravků.

(16)  V zájmu zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat je nezbytné, aby byly veterinární přípravky dostupné pro účely léčby specifických chorob. Nedostatek veterinárních léčivých přípravků vhodných pro specifickou léčbu konkrétních druhů může kromě toho přispět k nesprávnému nebo nezákonnému používání látek.

(17)  Systém stanovený nařízením (EHS) č. 2377/90 by proto měl být změněn s cílem zvýšit dostupnost veterinárních léčivých přípravků pro zvířata určená k produkci potravin. V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být zavedena opatření, která agentuře umožní systematicky zvažovat používání maximálních limitů reziduí stanovených pro určité druhy nebo potraviny pro jiné druhy nebo jiné potraviny. V tomto ohledu by měla věnována pozornost přiměřenosti bezpečnostních faktorů, které jsou již pevnou součástí systému, a to s cílem zajistit, aby nebyly ohroženy dobré životní podmínky zvířat.

(18)  Je uznáváno, že vědecké hodnocení rizika nemůže v některých případech samo o sobě poskytnout veškeré informace, na nichž by mělo být založeno rozhodnutí v rámci řízení rizika, a že je zákonitě nutné vzít v úvahu další důležité faktory, včetně technologických aspektů potravinářské výroby a proveditelnosti kontrol. Agentura by tedy měla předložit stanovisko k vědeckému posouzení rizik a k doporučením pro řízení rizika ohledně reziduí farmakologicky účinných látek.

(19)  V zájmu dobrého fungování celkového rámce pro maximální limity reziduí jsou nezbytná podrobná pravidla pro formát a obsah žádostí o stanovení maximálních limitů reziduí a pro metodické zásady posouzení rizik a doporučení pro řízení rizika.

(20)  V chovu zvířat se kromě veterinárních léčiv používají i jiné přípravky, jako jsou dezinfekční prostředky, jichž se netýkají specifické právní předpisy pro rezidua. Kromě toho mohou být veterinární léčivé přípravky, jež nebyly registrovány ve Společenství, povoleny v zemích mimo Společenství. K této situaci může docházet, protože v jiných regionech jsou rozšířeny jiné choroby nebo cílové druhy nebo protože se společnosti rozhodly neuvádět přípravek na trh ve Společenství. Není-li přípravek registrován ve Společenství, neznamená to nutně, že by jeho použití bylo nebezpečné. Pokud jde o farmakologicky účinné látky takových přípravků, měla by mít Komise možnost stanovit maximální limity reziduí pro potraviny na základě stanoviska agentury a v souladu se zásadami stanovenými pro farmakologicky účinné látky určené k použití ve veterinárních léčivých přípravcích.

(21)  Společenství v rámci své činnosti pro Codex Alimentarius přispívá k rozvoji mezinárodních norem pro maximální limity reziduí a současně zajišťuje, aby se vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, jíž bylo ve Společenství dosaženo, nesnižovala. Společenství by proto mělo bez dalšího posouzení rizik převzít maximální limity reziduí stanovené Codexem, které na příslušném zasedání výboru Codex alimentarius podpořilo. Soulad mezi mezinárodními normami a právními předpisy Společenství pro limity reziduí v potravinách se takto bude dále zvyšovat.

(22)  Potraviny podléhají kontrolám reziduí farmakologicky účinných látek v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004. Přestože nejsou limity reziduí podle uvedeného nařízení pro takové látky stanoveny, mohou se taková rezidua objevit v důsledku znečištění životního prostředí nebo výskytu přírodního metabolitu u zvířete. Laboratorní metody jsou schopny taková rezidua zjistit v čím dál menším množství. V souvislosti s těmito rezidui byly v členských státech zavedeny různé kontrolní postupy.

(23)  Proto je vhodné, aby v zájmu usnadnění obchodu v rámci Společenství a dovozů Společenství zavedlo postupy pro stanovení referenčních hodnot pro kontroly koncentrací reziduí, ▌jejichž laboratorní analýza je technicky proveditelná, aniž by byla snížena vysoká úroveň ochrany lidského zdraví ve Společenství. Stanovené referenční hodnoty pro kontroly by však v žádném případě neměly sloužit jako záminka k tolerování nezákonného užívání neregistrovaných látek k léčbě zvířat, která jsou určena k produkci potravin. Jakákoli rezidua těchto látek v potravinách musí být tudíž považována za nežádoucí.

(24)  Právní předpisy pro maximální limity reziduí by měly být zjednodušeny tak, že budou všechna rozhodnutí klasifikující farmakologicky účinné látky, pokud jde o rezidua, sloučeny do jediného nařízení Komise a budou stanoveny referenční hodnoty pro opatření.

(25)  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by se měla přijímat v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(12).

(26)  Komisi je třeba zmocnit k přijetí pravidel pro podmínky extrapolace a pro stanovení referenčních hodnot pro opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata ║ regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(27)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž ochrany lidského zdraví, jakož i zdraví zvířat a zajištění dostupnosti vhodných veterinárních léčivých přípravků, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich z důvodu rozsahu opatření a jejich účinků lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovené v uvedeném článku nepřekročí toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(28)  V zájmu srozumitelnosti je proto nezbytné nahradit nařízení (EHS) č. 2377/90 novým nařízením.

(29)  Mělo by být stanoveno přechodné období, aby mohla Komise připravit a přijmout nařízení obsahující všechna platná rozhodnutí podle nařízení (EHS) č. 2377/90 a prováděcí opatření pro toto nové nařízení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1)  Za účelem zajištění bezpečnosti potravin toto nařízení zavádí pravidla a postupy v zájmu stanovení:

   a) maximální koncentrace reziduí farmakologicky účinné látky, jež mohou být povoleny v potravinách živočišného původu ("maximální limity reziduí");
   b) hladiny reziduí farmakologicky účinné látky z důvodů kontroly některých látek, pro něž ještě nebyly stanoveny maximální limity reziduí v souladu s tímto nařízením ("referenční hodnoty pro opatření").

2)  Toto nařízení se nepoužije na:

   a) účinné složky biologického původu použité v imunobiologických veterinárních přípravcích, které jsou určeny k tomu, aby vytvářely aktivní či pasivní imunitu nebo diagnostikovaly stav imunity;
   b) látky spadající do oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 315/93.

3)  Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny ║ právní předpisy Společenství zakazující používání některých látek s hormonálním účinkem u zvířat určených k produkci potravin, jak je stanoveno ve směrnici 96/22/ES.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 1 směrnice 2001/82/ES, článku 2 nařízení (ES) č. 882/2004 a v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002 se pro účely tohoto nařízení rozumí:

   a) "rezidui farmakologicky účinných látek" všechny farmakologicky účinné látky vyjádřené v mg/kg nebo μg/kg čerstvé tkáně, ať už účinné složky, pomocné látky nebo produkty rozkladu a jejich metabolity, které zůstávají v potravinách získaných ze zvířat;
   b) "zvířaty určenými k produkci potravin" zvířata vykrmovaná, chovaná, držená, poražená nebo sebraná speciálně za účelem produkce potravin.

HLAVA II

MAXIMÁLNÍ LIMITY REZIDUÍ

KAPITOLA 1 POSOUZENÍ RIZIK A ŘÍZENÍ RIZIK

Oddíl 1

Farmakologicky účinné látky určené k použití ve veterinárních léčivých přípravcích

Článek 3

Žádost o stanovisko agentury

1.  Všechny farmakologicky účinné látky používané ve veterinárních léčivých přípravcích podávaných zvířatům určeným k produkci potravin jsou předmětem stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen "agentura") týkajícího se maximálních limitů reziduí a vydaného Výborem pro veterinární léčivé přípravky (dále jen "výbor").

2.  Za tímto účelem podá agentuře žádost držitel registrace veterinárního léčivého přípravku, v němž byla taková látka použita, žadatel o takovou registraci nebo osoba hodlající o registraci požádat.

Článek 4

Stanovisko agentury

1.  Stanovisko agentury sestává z vědeckého posouzení rizik a doporučení pro řízení rizika.

2.  Cílem vědeckého posouzení rizik a doporučení pro řízení rizika je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a současně zaručit, aby neměl nedostatek vhodných veterinárních léčivých přípravků negativní dopad na zdraví lidí a na zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Taková doporučení zohlední všechny příslušné vědecké poznatky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin formou dopisů o spolupráci.

Článek 5

Extrapolace

S cílem zajistit dostupnost registrovaných veterinárních léčivých přípravků pro případy chorob postihujících druhy určené k produkci potravin zváží výbor při provádění vědeckého posouzení rizik a při přípravě doporučení pro řízení rizika použití maximálních limitů reziduí stanovených pro farmakologicky účinné látky v konkrétní potravině pro jinou potravinu získanou ze stejných druhů nebo u jednoho nebo několika konkrétních druhů pro jiné druhy.

Článek 6

Vědecké posouzení rizika

1.  Vědecké posouzení rizika zváží metabolismus a vylučování farmakologicky účinné látky u příslušných živočišných druhů a druh reziduí a jejich množství, jaké může člověk v průběhu života přijmout bez jakéhokoli citelného zdravotního rizika, vyjádřené jako přijatelná denní dávka (dále jen "ADI"). K ADI lze použít alternativní přístupy, pokud byly stanoveny Komisí, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 1.

2.  Vědecké posouzení rizika se týká:

   a) druhu a množství rezidua, jež nepředstavuje zdravotní riziko pro člověka;
   b) rizika toxikologických farmakologických nebo mikrobiologických důsledků pro člověka;
   c) reziduí vyskytujících se v potravinách rostlinného původu nebo pocházejících ze životního prostředí.

3.  Nelze-li metabolismus a vylučování látky posoudit a má-li být látka použita ve prospěch zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, přihlédne vědecké posouzení rizika ke kontrolním údajům a k údajům o expozici.

Článek 7

Doporučení pro řízení rizika

1.  Doporučení pro řízení rizika vycházejí z vědeckého posouzení rizik provedeného podle článku 6 a sestává z posouzení:

   a) dostupnosti alternativních látek pro léčbu příslušných druhů nebo nutnosti použití posuzované látky, aby nedošlo ke zbytečnému utrpení zvířat, nebo v zájmu zajištění bezpečnosti veterinárního personálu;
   b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou technologické aspekty ▌výroby potravin a krmiv, proveditelnost kontrol, podmínky použití a aplikace látek ve veterinárních léčivých přípravcích, dodržování správné veterinární praxe a pravděpodobné nesprávné nebo nezákonné použití; nesprávné použití zahrnuje profylaktické použití veterinárních léčivých přípravků, když lze nemoci vyléčit přiměřenými a vhodnými změnami podmínek, ve kterých jsou zvířata chována;
   c) toho, zda by měly být stanoveny maximální limity reziduí nebo prozatímní maximální limity reziduí pro farmakologicky účinné látky ve veterinárních léčivých přípravcích, ▌, nebo nikoli, hladina těchto maximálních limitů reziduí a případně podmínky a zákazy použití daných látek;
   d) toho, zda lze stanovit maximální limity reziduí, pokud na základě předložených údajů není možné určit bezpečnou hranici nebo pokud nelze dospět k závěru ohledně vlivu reziduí látek na lidské zdraví, protože nejsou k dispozici vědecké informace.

2.  Pro veterinární léčivé přípravky bez maximálního limitu reziduí pro čeleď koňovitých, které nejsou uvedeny v příloze IV nařízení (EHS) č. 2377/90 nebo v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení, které jsou předepisovány bez registrace v souladu s ustanoveními čl. 1 odst. 16 směrnice 2001/82/ES a ustanoveními o "kaskádovém" postupu podle článků 10 a 11 směrnice 2001/82/ES a které nejsou podávány intramuskulárně ani subkutánně, je stanovena šestiměsíční ochranná lhůta.

3.  Pro užívání léčivých přípravků obsahujících farmakologicky účinné látky, které nejsou na seznamu látek nezbytných pro léčbu koňovitých uvedeném v čl. 10 odst. 3 směrnice 2001/82/ES a nejsou podávány intramuskulárně ani subkutánně, je stanovena šestiměsíční ochranná lhůta.

Článek 8

Žádosti a postupy

1.  Žádost uvedená v článku 3 musí dodržet formát a obsah předepsaný Komisí, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 1, a doprovází ji poplatek agentuře.

2.  Agentura zajistí, aby bylo stanovisko výboru vydáno do 210 dní po obdržení platné žádosti v souladu s článkem 3 a odstavcem 1 tohoto článku. Tato lhůta bude přerušena, pokud si agentura vyžádá předložení doplňkových informací o dané látce v určité časové lhůtě, a to až do doby, kdy jsou požadované doplňkové informace předloženy.

3.  Agentura předá stanovisko uvedené v článku 4 žadateli. Do 15 dnů po obdržení stanoviska může žadatel písemně oznámit agentuře, že hodlá požádat o přezkum stanoviska. V tomto případě musí žadatel agentuře doručit ve lhůtě 60 dnů po obdržení stanoviska podrobné odůvodnění svého požadavku.

Do 60 dní po obdržení odůvodnění požadavku výbor zváží, zda své stanovisko přehodnotí. Zdůvodnění závěru ohledně požadavku je připojeno ke konečnému stanovisku uvedenému v odstavci 4.

4.  Do 15 dní od přijetí konečného stanoviska jej agentura předá Komisi a žadateli a uvede odůvodnění svých závěrů.

5.  Ve zvláštních případech, kdy je zapotřebí bezodkladné registrace v zájmu ochrany lidského zdraví či zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, může Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3 stanovit maximálně na dobu pěti let prozatímní maximální limit reziduí.

Oddíl 2

Farmakologicky účinné látky neurčené k použití ve veterinárních léčivých přípravcích

Článek 9

Stanovisko agentury vyžádané Komisí nebo členskými státy

1.  ▌Komise, členské státy nebo třetí strana, která má na této věci oprávněný zájem, mohou zaslat agentuře žádost o stanovisko ohledně maximálních limitů reziduí farmakologicky účinných látek za některé z těchto okolností:

   a) dotčená látka je registrovaná pro použití v některém veterinárním léčivém přípravku ve třetí zemi a nebyla pro ni podána žádost podle článku 3,
   b) dotčená látka je obsažena v léčivém přípravku, který má být použit na základě článku 11 směrnice 2001/82/ES a nebyla pro ni podána žádost podle článku 3,
   c) dotčená látka je obsažena v biocidním produktu používaném při chovu zvířat a maximální limity reziduí musí být stanoveny na základě čl. 10 odst. 2 bodu (ii) písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES(13), nebo
   d) dotčená látka může být využita pro účinnou péči o méně rozšířené druhy zvířat nebo při méně významném použití, pokud pro tyto účely neexistují zvláštní léčivé přípravky.

2.  Jedná-li se o okolnosti uvedené v odst. 1 písm. d), které se týkají péče o méně běžné druhy zvířat nebo méně významné způsoby využití dotčené látky, může tuto žádost agentuře zaslat zúčastněná strana nebo organizace.

3.  Použijí se články 4 až 7.

4.  Žádosti o stanovisko uvedené v odstavci 1 tohoto článku musí zachovat formát a obsah stanovený Komisí podle čl. 12 odst. 1.

5.  Agentura zajistí, aby bylo stanovisko výboru vydáno do 210 dnů po obdržení žádosti Komise. Tato lhůta bude přerušena, pokud si agentura vyžádá předložení doplňkových informací o dané látce v určité časové lhůtě, a to až do doby, kdy jsou požadované doplňkové informace předloženy.

6.  Do 15 dní od přijetí konečného stanoviska jej agentura předá Komisi a případně členskému státu nebo straně, jež vznesla požadavek, a uvede odůvodnění svých závěrů.

Oddíl 3

Společná ustanovení

Článek 10

Přehodnocení stanoviska

Pokud se Komise, jakákoli osoba, která podala žádost o stanovisko podle článku 3 nebo členský stát podle článku 9 na základě nových informací domnívá, že je nezbytné přehodnotit stanovisko v zájmu ochrany lidského zdraví nebo zdraví zvířat, může agenturu požádat o vydání nového stanoviska pro dané látky.

Žádost doplňují informace vysvětlující problém, na nějž je třeba se zaměřit. Pro nové stanovisko se použije čl. 8 odst. 2 4 nebo čl. 9 odst. 5 a 6.

Článek 11

Zveřejnění stanovisek

Agentura zveřejní stanoviska uvedená v článcích 4, 9 a 10 poté, co z něj odstraní veškeré informace, které mají povahu obchodního tajemství.

Článek 12

Prováděcí opatření

1.  ▌Komise po konzultaci s agenturou schválí pravidla upravující:

   a) formát, v němž mají být předkládány žádosti uvedené v článku 3 a požadavky uvedené v článku 9, a obsah těchto žádostí;
   b) metodické zásady posuzování rizik a doporučení pro řízení rizik uvedené v článcích 6 a 7, včetně technických požadavků v souladu s mezinárodně schválenými normami.

Pravidla podle písmene a) se přijímají regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2 a pravidla podle písmene b) regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

2.  Komise po konzultaci s agenturou a zúčastněnými stranami schválí pravidla použití maximální hodnoty reziduí konkrétních potravin pro jiné potraviny pocházející ze stejných druhů nebo jednoho nebo několika konkrétních druhů pro jiné druhy, jak je uvedeno v článku 5. Tato pravidla upřesňují, jak a za jakých okolností mohou být vědecké údaje o reziduích v konkrétních potravinách nebo u jednoho nebo několika druhů použity ke stanovení maximálních limitů reziduí v jiných potravinách nebo u jiných druhů.

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

KAPITOLA II KLASIFIKACE

Článek 13

Klasifikace farmakologicky účinných látek

1.  Komise klasifikuje farmakologicky účinné látky podle stanoviska agentury o maximálních limitech reziduí v souladu s články 4, 9 nebo 10.

2.  Klasifikace obsahuje seznam farmakologicky účinných látek a skupiny léčiv, do nichž patří. Na základě klasifikace se rovněž pro každou takovou látku stanoví:

   a) maximální limity reziduí;
   b) prozatímní maximální limity reziduí;
   c) zda není třeba stanovit maximální limity reziduí;
   d) zákaz přítomnosti látky nebo jejích reziduí v produktu živočišného původu.

3.  Maximální limity reziduí se stanoví, pokud se to považuje za nezbytné v zájmu ochrany lidského zdraví:

   a) na základě stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 nebo 10 nebo
   b) na základě hlasování delegace Společenství ve výboru Codex alimentarius pro stanovení maximálních limitů reziduí pro farmakologicky účinné látky používané ve veterinárních léčivých přípravcích za předpokladu, že použité vědecké údaje byly poskytnuty delegaci Společenství ve výboru Codex alimentarius před hlasováním v tomto výboru. Ve tomto případě se nevyžaduje doplňkové posouzení agentury.

4.  Jsou-li vědecké údaje neúplné, mohou být pro farmakologicky aktivní látky stanoveny prozatímní maximální limity reziduí, pokud neexistují důvody k předpokladu, že navrhované hladiny reziduí daných látek představují riziko pro lidské zdraví.

Prozatímní maximální limity reziduí se použijí po stanovené časové období, které nepřesáhne pět let. Toto období lze jedenkrát prodloužit o dobu nepřesahující dva roky, prokáže-li se, že díky takovému prodloužení budou prováděné vědecké studie dokončeny.

5.  Maximální limity reziduí se nestanoví, pokud to na základě stanoviska podle článků 4, 9 nebo 10 není nezbytné v zájmu ochrany lidského zdraví.

6.  Přítomnost látky nebo jejích reziduí v produktu živočišného původu je zakázána na základě stanoviska podle článků 4, 9 nebo 10, pokud:

   a) jakékoli přítomnost farmakologicky účinných látek nebo jejich reziduí v potravinách živočišného původu představuje riziko pro lidské zdraví;
   b) nelze dospět k závěru ohledně vlivu reziduí látky na lidské zdraví.

7.  Ukáže-li se to nezbytné v zájmu ochrany lidského zdraví, zahrnuje klasifikace podmínky a zákazy použití nebo podávání farmakologicky účinné látky použité ve veterinárních léčivých přípravcích, na niž se vztahují maximální limity reziduí nebo pro niž nebyly žádné maximální limity reziduí stanoveny.

Článek 14

Zrychlený postup pro stanovisko agentury

1.  Ve zvláštních případech, kdy je nutné veterinární léčivý přípravek nebo biocidní produkt neprodleně registrovat kvůli ochraně veřejného zdraví nebo zdraví či dobrých životních podmínek zvířat, může Komise, jakákoli osoba, která podala žádost o stanovisko podle článku 3, nebo členský stát požádat agenturu o použití zrychleného postupu pro stanovení maximálních limitů reziduí farmakologicky účinné látky obsažené v těchto produktech.

2.  Formát a obsah žádosti stanoví Komise podle ustanovení čl. 12 odst. 1.

3.  Bez ohledu na ustanovení čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 agentura zajistí, aby stanovisko výboru mohlo být vydáno do 150 dnů po obdržení žádosti.

Článek 15

Běžný postup

1.  Pro účely klasifikace podle článku 13 připraví Komise návrh nařízení do 30 dní od obdržení stanoviska agentury uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo článku 10. Komise rovněž připraví návrh nařízení do 30 dní po obdržení výsledku hlasování delegace Společenství ve výboru Codex alimentarius pro stanovení maximálních limitů reziduí ▌, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 3.

Pokud návrh nařízení není v souladu se stanoviskem agentury, připojí Komise podrobné odůvodnění rozdílů.

2.  Komise přijme nařízení uvedené v odstavci 1 regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3, a to do 90 dnů od konce tohoto postupu.

3.  V případě zrychleného postupu uvedeného v článku 14 Komise přijme nařízení uvedené odstavci 1 tohoto článku do patnácti dnů od ukončení regulativního postupu podle čl. 23 odst. 2.

Článek 16

Analytické metody

Agentura konzultuje s referenčními laboratořemi Společenství pro laboratorní analýzy reziduí určené Komisí podle nařízení (ES) č. 882/2004 o vhodné analytické metodě pro jednotný odběr vzorků určených ke zjišťování reziduí farmakologicky účinných látek, pro než byly maximální limity reziduí stanoveny v souladu s článkem 13 tohoto nařízení. Agentura poskytne informace o těchto metodách referenčním laboratořím Společenství a vnitrostátním referenčním laboratořím jmenovaným podle nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 17

Oběh potravin

Členské státy zakáží dovoz potravin živočišného původu, které obsahují rezidua nezákonně podávaných farmakologicky účinných látek, jež nejsou předmětem klasifikace podle čl. 13 odst. 2 písm. a) a b) nebo c), a jejich uvádění na trh ▌.

V zájmu ochrany veřejného zdraví je proto nutné zakázat dovoz potravin ze třetích zemí, které obsahují rezidua nezákonně podávaných látek, jejichž používání je v Evropské unii zakázáno.

HLAVA III

REFERENČNÍ HODNOTY PRO OPATŘENÍ

Článek 18

Stanovení a revize

1.  Komise může stanovit referenční hodnoty pro opatření týkající se reziduí farmakologicky účinných látek, které nejsou obsaženy v klasifikaci podle čl. 13 odst. 2 písm. a), b) nebo c), je-li to vhodné v zájmu zajištění fungování kontrol potravin živočišného původu dovezených nebo umístěných na trh v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.

Má-li být zaručena vysoká úroveň ochrany zdraví, je třeba dodržovat zásady posuzování rizik podle článků 4 až 8.

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

2.  Referenční hodnoty pro opatření se pravidelně revidují s ohledem na jakékoli nové údaje týkající se ochrany lidského zdraví či potravního řetězce.

Potraviny živočišného původu, které obsahují farmakologicky účinné látky, pro něž nebyly stanoveny maximální limity reziduí, nesmí být uváděny na trh.

Článek 19

Metody stanovení referenčních hodnot pro opatření

1.  Referenční hodnoty pro opatření jsou stanoveny na základě obsahu analytu ve vzorku, který mohou zjistit a potvrdit referenční kontrolní laboratoře určené podle nařízení (ES) č. 882/2004 schválenou analytickou metodou v souladu s požadavky Společenství. Příslušná referenční laboratoř Společenství poskytuje Společenství poradenství, pokud jde o provádění analytických metod.

2.  Komise může zaslat Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin žádost o posouzení rizik, zda jsou referenční hodnoty pro opatření přiměřené k ochraně lidského zdraví. V takových případech Evropský úřad pro bezpečnost potravin zajistí, aby Komise obdržela stanovisko do 210 dní od obdržení žádosti.

3.  Posouzení rizik přihlédne k pravidlům a vědeckým metodám, jež má Komise přijmout po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Tato pravidla, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Článek 20

Příspěvek Společenství k podpůrným opatřením týkajícím se referenčních hodnot pro opatření

Vyžaduje-li použití této hlavy, aby Společenství financovalo podpůrná opatření pro stanovení a fungování referenčních hodnot pro opatření, použije se čl. 66 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 21

Uvádění produktů na trh

Pokud dojde k překročení maximálních limitů reziduí nebo referenčních množství stanovených v tomto nařízení, nesmí být produkt uveden na trh jako potravina, upraven jako potravina ani smíchán s potravinami.

Článek 22

Uplatňování referenčních hodnot pro opatření

1.  Pokud výsledky analytických testů při kontrole potravin živočišného původu potvrdí přítomnost farmakologicky aktivních látek, které nejsou předmětem klasifikace podle čl. 13 odst. 2 písm. a), b) nebo c), na úrovni stejné nebo vyšší, než je její referenční hodnota pro opatření, je tato dávka považována za nevyhovující právním předpisům Společenství.

2.  Pokud výsledky analytických testů potravin živočišného původu nedosahují referenčních hodnot pro opatření, je začlenění těchto produktů do potravinového řetězce povoleno. Příslušný orgán uchovává záznamy výsledků pro případ opětovného výskytu. Pokud výsledky analytických testů provedených na produktech stejného původu opětovně poukazují na možný problém, informuje o tom příslušný orgán Komisi a ostatní členské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Komise na tento problém upozorní příslušný orgán země nebo zemí původu a předloží vhodné návrhy.

3.  Podrobná pravidla se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Stálý výbor pro veterinární léčivé přípravky

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro veterinární léčivé přípravky.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 24

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 25

Klasifikace farmakologicky účinných látek podle nařízení (EHS) č. 2377/90

Do ...(14) Komise přijme ║ regulativním postupem s kontrolou podle  čl. 23 odst. 3, nařízení uvádějící farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci týkající se maximálních limitů reziduí v souladu s přílohami I až IV nařízení (EHS) č. 2377/90.

Článek 26

Zpráva pro Evropský parlament a Radu

Do ...(15)* předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě zhodnotí zejména zkušenosti nabyté při uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva případně obsahuje vhodné návrhy.

Článek 27

Zrušení

1.  Nařízení (EHS) č. 2377/90 se zrušuje.

2.  Přílohy I až IV zrušeného nařízení zůstávají použitelné až do data, kdy vstoupí v platnost nařízení uvedené v článku 25. Příloha V zrušeného nařízení zůstává použitelná až do data, kdy vstoupí v platnost opatření uvedená v čl. 12 odst. 1.

3.  Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a na nařízení uvedené v článku 25.

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ║

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda / předsedkyně

(1) Úř. věst. C 10, 15.1.2008, s. 51.
(2) Úř. věst. C ...
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008.
(4) Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.
(5) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.║
(6) Úř. věst. C 27 E, 31.1.2002, s. 80.
(7) Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.║
(8) Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.║
(9) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.║
(10) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Oprava zveřejněna v Úředním věstníku L 191, 28.5.2004, s. 1.
(11) Úř. věst. L 136, 30.4.2006, s. 1.║
(12) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.║
(13) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
(14)* 90 dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(15)** Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost


Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I
PDF 282kWORD 71k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) (KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0797),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0469/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0173/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere v úvahu sdělení Komise, které tvoří přílohu k tomuto usnesení;

3.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. června 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)

P6_TC1-COD(2007)0278


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1098/2008/ES.)

Prohlášení Komise

Komise přikládá velký význam tomu, aby byla na všech úrovních usnadněna a podporována široká účast na činnostech spojených s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) jako praktický prostředek zajištění jeho pozitivního a trvalého dopadu.

V souladu s rozhodnutím o evropském roku vypracuje Komise společné pokyny ve strategickém rámcovém dokumentu, v němž budou stanoveny klíčové priority pro provádění činností v rámci daného evropského roku včetně minimálních standardů z hlediska účasti ve vnitrostátních orgánech a na akcích (viz příloha oddíl II bod 2 rozhodnutí).

Strategický rámcový dokument je určen vnitrostátním prováděcím orgánům odpovědným za vypracování vnitrostátního programu pro daný evropský rok a za výběr jednotlivých akcí, které budou navrženy pro financování ze zdrojů Společenství, a rovněž ostatním dotčeným subjektům.

V této souvislosti Komise zdůrazní, jaký význam má zjednodušení přístupu ze strany všech nevládních organizací, včetně malých a středních podniků. V zájmu zajištění co možná nejširšího přístupu mohou vnitrostátní prováděcí orgány rozhodnout, že nebudou žádat o spolufinancování a že budou namísto toho některé akce financovat v plné výši.


Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 *
PDF 211kWORD 46k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (KOM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS))
P6_TA(2008)0287A6-0231/2008

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2008)0249),

-   s ohledem na konvergenční zprávu Komise pro rok 2008 (KOM(2008)0248) týkající se Slovenska a konvergenční zprávu Evropské centrální banky (ECB) z května 2008,

-   s ohledem na doporučení Komise pro rozhodnutí Rady, kterým se ruší rozhodnutí 2005/182/ES o existenci nadměrného schodku na Slovensku (SEK(2008)0572),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. července 2007 o výroční zprávě o eurozóně za rok 2007(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o zlepšení způsobu konzultace Parlamentu v postupech týkajících se rozšíření eurozóny(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny(3),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/223/ES ze dne 21. března 2003 o změně čl. 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky(4),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 13. března 2003 k doporučení Evropské centrální banky na návrh rozhodnutí Rady o změně čl. 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky(5),

-   s ohledem na čl. 122 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0198/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0231/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Slovensko splnilo maastrichtská kritéria podle článku 121 Smlouvy o ES a v něm zmíněného Protokolu o konvergenčních kritériích,

B.   vzhledem k tomu, že delegace Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu navštívila Slovensko, aby posoudila připravenost této země na vstup do eurozóny, což bylo poprvé, kdy se taková návštěva uskutečnila,

C.   vzhledem k tomu, že deset let po vytvoření hospodářské a měnové unie zkušenosti ukazují, že motivace k uskutečnění strukturálních reforem se po připojení k eurozóně snižuje, a že otázka udržitelnosti nabyla na významu,

D.   vzhledem k tomu, že předseda Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) napsal dopis Radě zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád, ve kterém uvádí opatření a politické závazky přijaté slovenskou vládou k zajištění udržitelné konvergence,

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   podporuje přijetí eura na Slovensku ke dni 1. ledna 2009;

3.   konstatuje, že článek 121 Smlouvy o ES vymezuje dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence na základě toho, jak jednotlivé členské státy splnily následující kritéria: dosažení vysokého stupně cenové stability, dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí, dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů, stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb;

4.   konstatuje, že konvergenční zpráva ECB z roku 2008 uvádí rizika týkající se udržitelnosti dosažené nízké míry inflace, a vyzývá k provedení nezbytných kroků sloužících k zamezení inflaci;

5.   je znepokojen nesouladem mezi konvergenčními zprávami Komise a ECB ohledně udržitelnost míry inflace;

6.   doporučuje, aby slovenská vláda zřídila středisko, jež by v týdenních intervalech sledovalo ceny vybraného množství základního zboží, a tím čelila případným mylným představám o růstu cen;

7.   vyzývá slovenskou vládu, aby zajistila pokračování nezbytných strukturálních reforem v oblasti trhu práce, služeb a zboží, jež by vedly především ke zvýšení mobility pracovních sil a investicím do lidského kapitálu; vyzývá slovenskou vládu, aby zajistila hospodářskou soutěž, a to zejména v citlivých odvětvích, jako je energetika;

8.   vyzývá slovenskou vládu, aby ve spolupráci se Slovenskou národní bankou zajistila stabilní prostředí s nízkou inflací, čehož lze dosáhnout další fiskální konsolidací a dostatečně restriktivní fiskální politikou, jejímž střednědobým cílem bude vyrovnaný rozpočet; vyzývá sociální partnery na Slovensku, aby v dohledné budoucnosti udržovali růst mezd v mezích růstu produktivity práce;

9.   vyzývá euroskupinu, aby zlepšila koordinaci a sledovala účinné provádění politických závazků, které byly přijaty členy eurozóny k zajištění udržitelné konvergence;

10.   zdůrazňuje, že je třeba, aby daňové politiky členských států, které jsou součástí eurozóny, byly v souladu se zásadami řádné veřejné správy v daňové oblasti;

11.   opakuje své zásadní stanovisko, že Rada a Komise by měly zaujmout postoj, že postup při nadměrném schodku členského státu musí být uzavřen před vyhodnocením plnění maastrichtských kritérií, jak to stanoví článek 2 Protokolu o konvergenčních kritériích; lituje, že Komise v tomto ohledu opět neuplatnila Smlouvu o ES správně;

12.   domnívá se, že by všechna relevantní opatření přijatá členským státem, který se uchází o členství v eurozóně, měla být po zveřejnění konvergenčních zpráv Komise a ECB zohledněna Radou na základě příslušného usnesení Parlamentu a měla by být začleněna do procesu sledování;

13.   vyzývá členské státy, aby umožnily Komisi posoudit plnění maastrichtských kritérií na základě konkrétních, aktuálních, spolehlivých a vysoce kvalitních údajů;

14.   je znepokojen nízkou podporou eura ze strany slovenských občanů; vyzývá proto slovenské orgány, aby posílily informační kampaň s cílem vysvětlit veřejnosti klady jednotné měny a aby podnikly všechny nezbytné kroky k minimalizaci růstu cen v přechodném období;

15.   bere na vědomí úsilí, jež všechny strany vynaložily ke zlepšení podmínek, za nichž Parlament vykonává podle článků 121 a 122 Smlouvy o ES své právo konzultace, co se týče informací a časového harmonogramu, a vítá iniciativu Hospodářského a měnového výboru uspořádat informační návštěvu Slovenska, aby mohl sám posoudit situaci;

16.   vyzývá Komisi a ECB, aby před doporučením konečného směnného kurzu pro slovenskou korunu posoudily všechny související aspekty;

17.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

18.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

19.   pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Radě, Komisi, Evropské centrální bance, euroskupině a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0348.
(2) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 251.
(3) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(4) Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 66.
(5) Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 374.


Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny
PDF 225kWORD 61k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o vlivu politiky soudržnosti na začleňování ohrožených společenství a skupin (2007/2191(INI))
P6_TA(2008)0288A6-0212/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 87 odst. 3 a články 137 a 158 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2005 nazvané Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 (KOM(2005)0299),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. února 2005 o Sociální agendě (KOM(2005)0033),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost(2),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. května 2005 nazvané Třetí zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti: K novému partnerství pro růst, zaměstnanost a soudržnost (KOM(2005)0192),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. června 2006 nazvané "Strategie růstu a zaměstnanosti a reforma evropské politiky soudržnosti: Čtvrtá zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti" (KOM(2006)0281),

-   s ohledem na Územní agendu EU, Lipskou chartu o udržitelném rozvoji evropských měst a první akční program pro provádění Územní agendy Evropské unie,

-   s ohledem na zelenou knihu o územní soudržnosti, kterou připravuje Komise,

-   s ohledem na zprávu Evropské pozorovací sítě pro územní plánování (ESPON) nazvanou Budoucnost území – Územní scénáře pro Evropu a na zprávu Evropského parlamentu nazvanou Regionální rozdíly a soudržnost: jaké strategie pro budoucnost?,

-   s ohledem na články 3, 13 a 141 Smlouvy o ES, jejichž ustanovení vyžadují, aby členské státy zajistily rovné příležitosti pro všechny občany,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 31. ledna 2008 o evropské strategii pro romskou menšinu(3),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0212/2008),

A.   vzhledem k tomu, že jedním z cílů Společenství, který je uveden v článku 158 Smlouvy o ES, je podporovat harmonický ekonomický a sociální rozvoj v celém Společenství a zmenšovat sociálně-ekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony,

B.   vzhledem k tomu, že může dojít ke vzniku nerovností uvnitř regionů i mezi regiony,

C.   vzhledem k tomu, že řešení sociálních, hospodářských a územních nerovností mezi prosperujícími a nejchudšími oblastmi zůstává základním cílem politiky soudržnosti a že pole působnosti této politiky by nemělo být tudíž omezeno na podporu cílů jiných strategií, což by mohlo narušovat ekonomickou, sociální a územní soudržnost,

D.   vzhledem k tomu, že politika soudržnosti dosud účinně přispívala k pomoci poskytované nejchudším regionům za tím účelem, aby se snížily rozdíly z hlediska sociálně-ekonomického rozvoje,

E.   vzhledem k tomu, že celé země stále čelí značným výzvám, pokud jde o jejich rozvoj, a je nepravděpodobné, že by ve stávajícím období 2007–2013 došlo ke sblížení,

F.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech je hospodářský růst soustředěn kolem hlavních měst států a regionů a kolem velkých městských center, zatímco ostatní oblasti, např. venkovské, okrajové, ostrovní a horské oblasti, se potýkají s nerovnoměrným sociálně-ekonomickým rozvojem, což ještě více ohrožuje společenství a sociální skupiny žijící v těchto oblastech,

G.   vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o fungování Evropské unie je územní soudržnost jedním z cílů EU a že se Unie a členské státy na základě této smlouvy dělí o pravomoci v této oblasti,

H.   vzhledem k tomu, že pojem "ohrožené společenství" je velmi široký a neexistují žádná jasná kritéria pro jeho definování,

I.   vzhledem k tomu, že mnohá území stále trpí nepříznivými důsledky své odlehlosti a svých geografických znevýhodnění a že jim chybí nezbytná infrastruktura, která by jim přinesla možnosti skutečného rozvoje, díky němuž by se tato území dostala na průměrnou úroveň rozvoje EU,

J.   vzhledem k tomu, že zlepšování dopravní infrastruktury a dostupnosti dopravy pomůže více zpřístupnit izolované oblasti a současně i omezit vyloučení společenství a skupin obyvatel, kteří v těchto vzdálených oblastech žijí, a vzhledem k tomu, že zlepšování služeb obecného zájmu, zejména vzdělávání, zlepší život ohrožených skupin a společenství,

K.   vzhledem k tomu, že v nejchudších zemích a regionech chybí finanční zdroje potřebné k poskytnutí vlastního příspěvku pro čerpání finanční pomoci Společenství, k níž by byly tyto oblasti způsobilé, a mimoto velmi často trpí nedostatkem administrativních kapacit a lidských zdrojů, které jsou nutné k efektivnímu využití poskytnutých finančních prostředků,

L.   vzhledem k tomu, že politika rozvoje venkova by s ohledem na její významný územní dopad měla být lépe koordinována s regionální politikou, aby došlo k posílení součinnosti a doplňkovosti těchto dvou politik a byly zohledněny klady a zápory jejich opětovného sloučení,

M.   vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici srovnatelné statistické údaje mikroregionálního charakteru pro regiony EU, ve kterých žijí ohrožená společenství a skupiny,

N.   vzhledem k tomu, že chudoba a vyloučení jsou do značné míry dány územními aspekty,

O.   vzhledem k tomu, že se většina nejvíce znevýhodněných mikroregionů potýká se složitými vícerozměrnými problémy, které souvisejí s jejich polohou v okrajové oblasti, s omezenou přístupností, s nedostatkem základní infrastruktury a sociálně-ekonomického rozvoje, se sklonem k deindustrializačním procesům, s nízkou úrovní vzdělání a odborné přípravy, chybějícími administrativními kapacitami, vysokou mírou nezaměstnanosti, zhoršujícími se podmínkami bydlení a životními podmínkami, obtížným přístupem ke službám obecného zájmu, nedostatečnými podmínkami pro technologický rozvoj a s početnými segregovanými menšinami a ohroženými skupinami,

P.   vzhledem k tomu, že politika soudržnosti vyžaduje rozpočet odpovídající jejím cílům a účinné nástroje, jež regionům umožní překonat rozdíly v rozvoji a čelit územním problémům, k nimž patří demografické změny, koncentrace obyvatel ve městech, migrační přesuny, globalizace, změna klimatu a dodávky energie,

1.   zdůrazňuje, že pro soudržnost EU představuje stále větší problém koncentrace ohrožených společenství a skupin na určitých územích a sociální vyloučení, kterým trpí obyvatelé v nejméně vyvinutých oblastech; zdůrazňuje mimoto, že tento jev lze pozorovat nejen mezi regiony v nejméně vyvinutých oblastech, ale do určité míry také uvnitř regionů, a to v rozvojových i rozvinutých oblastech, a vyžaduje zvláštní pozornost, neboť tato ohrožená společenství a skupiny se ztrácejí v rámci obecnějšího, příznivějšího obrazu;

2.   vyzývá členské státy, aby za účelem lepšího rozpoznání problémů ohrožených společenství a skupin a snazšího zavádění cílených a systematických opatření určily kritéria, která tato společenství a tyto skupiny definují;

3.   domnívá se, že územní rozměr sociálního vyloučení by měl být řešen v souvislosti s politikou územní soudržnosti;

4.   zdůrazňuje, že k překonání problémů územně podmíněného sociálního vyloučení nepostačují individuální kroky, a doporučuje tedy, aby členské státy uplatňovaly ucelenou strategii územního rozvoje tím, že budou zastávat politiku rovnosti, do praxe zavádět integrovaný přístup napříč odvětvími, a zaměří se na potenciál všech území EU;

5.   upozorňuje na nutnost řešit integrovaným přístupem nedostatky v oblasti rovných příležitostí a potenciální koncentraci sociálních střetů v méně vyvinutých oblastech;

6.   připomíná v tomto ohledu, že ohrožené skupiny mohou existovat ve všech regionech, i v těch, které prosperují nejvíce, a že by tyto skupiny měly být v integrovaném přístupu zohledněny;

7.   upozorňuje na to, že chudoba a vyloučení se nevyskytují pouze v městských oblastech, ale týkají se také venkovských oblastí, i když zde mohou nabývat specifických forem zejména proto, že ve venkovském prostředí se k sociálnímu vyloučení přidává vyloučení územní a že v těchto oblastech s nedostatečným hospodářským rozvojem se to týká všech sociálních skupin, které zde žijí;

8.   zdůrazňuje, že je důležité, aby rozvoj zdravého životního prostředí na úrovni Společenství, členských států a regionů byl v rámci integrovaného přístupu prioritní proto, aby byly splněny cíle politiky soudržnosti, jako je boj s chudobou, dobrý zdravotní stav občanů a lepší kvalita života ve všech regionech, což jsou klíčové předpoklady dlouhodobého rozvoje a sociální, ekonomické a územní soudržnosti v EU;

9.   vyzdvihuje význam zapojení regionálních a místních orgánů i hospodářských a sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací do plánování a uplatňování integrovaných strategií rozvoje a rovněž zdůrazňuje, že je důležité podporovat iniciativy vycházející "zdola";

10.   vyzývá Komisi a členské státy k takovému rozdělování finančních prostředků mezi rozvinutá města a izolovaná území, včetně venkova, které bude přizpůsobeno jejich zvláštním potřebám, a k vypracování dlouhodobých programů, které by byly navrženy podle potřeb ohrožených skupin a společenství, na jejichž rozhodovacích procesech a realizaci by se podíleli místní orgány, příslušní sociální a ekonomičtí partneři a zástupci příslušných skupin obyvatelstva a jejichž účelem by bylo co nejlépe řešit potřeby těchto skupin a nabídnout skutečná řešení k překonání problému vyloučení a jeho následků;

11.   vyzývá k zachování výdělečných činností za úplatu ve venkovském prostředí, což znamená věnovat zvláštní zájem podnikům rodinného typu a malým a středním zemědělským podnikům s tím, že je třeba přehodnotit SZP, aby byla spravedlivější, stejně tak jako podnikatelským činnostem mimo zemědělství, jejichž prostřednictvím je dodáváno zboží a jsou poskytovány služby, které jsou nepostradatelné pro udržení stávajícího obyvatelstva a pro příchod nových obyvatel;

12.   zdůrazňuje význam zemědělských a nezemědělských hospodářských činností (např. zpracování a přímého prodeje zemědělských produktů, cestovního ruchu, služeb, malých a středních průmyslových podniků) ve venkovském prostředí proto, aby byly poskytovány pracovní příležitosti, aby se předcházelo chudobě a zastavilo vylidňování venkova; vyzývá proto ke zkvalitnění zařízení pro další odborné vzdělávání ve venkovském prostředí s cílem podpořit rozvoj podnikání;

13.   naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby více využívaly součinnost a doplňkovost, kterou nabízí různé dostupné finanční nástroje, jako je například Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond, Evropský fond pro integraci, akční program Společenství pro veřejné zdraví a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, a to s cílem znásobit přínos těchto nástrojů;

14.   vyzývá Komisi, aby v rámci připravované zelené knihy o územní soudržnosti předložila cíl a jasnou definici územní soudržnosti, kritéria pro její určení, její nástroje a prostředky, které jsou k plnění územních cílů k dispozici;

15.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly srovnatelné statistické údaje mikroregionálního charakteru, v nichž budou zohledněny obzvláště sociální ukazatele, jako je index lidského rozvoje zavedený Organizací spojených národů, a pomocí vhodných opatření tak řešily situaci v oblastech, v nichž žijí nejohroženější společenství a skupiny, a problémy, s nimiž se potýkají;

16.   v této souvislosti vyzývá Komisi, aby pečlivě posoudila, do jaké míry by měly být využívány rovněž jiné – nové – kvantifikovatelné ukazatele rozvoje než HDP na osobu, například sociální ukazatele, k určení nejohroženějších společenství a skupin, k jejich lokalizaci, k odhalení rozdílů mezi regiony a uvnitř regionů, k hodnocení uplatňování a účinnosti politiky a jako vodítka při plánování rozvoje;

17.   naléhavě žádá Komisi, aby v rámci zelené knihy o územní soudržnosti posoudila, zda by úroveň NUTS 4 byla vhodná k provádění diferencované politiky za účelem dosažení cíle územní soudržnosti;

18.   zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se demografickými trendy stupňující se koncentrace obyvatel ve městech a dalšího vylidňování venkova, jakož i územními dopady těchto jevů; vyzývá proto členské státy, aby navrhly strategie, které by ohrožené oblasti oživily rozvojem infrastruktury, podporou možností skutečného rozvoje odpovídajícího jejich specifickému potenciálu, zachováním služeb obecného zájmu prostřednictvím rozšíření kapacity místní správy a decentralizace veřejného sektoru, nabídkou vhodných školení a pracovních příležitostí, zlepšením podmínek bydlení a životních podmínek a zvýšením přitažlivosti těchto oblastí pro investory; domnívá se, že je současně zapotřebí podpořit úsilí měst o zlepšení obtížné situace v městech;

19.   domnívá se, že zatímco v minulosti mohlo vylidňování venkova mohlo fungovat jako ventil pro zemědělce zbavené původního zaměstnání, dnes tomu již tak není, neboť nezaměstnanost se nyní velmi dotýká osob bez kvalifikace a průmyslové jednotky umístěné na venkově tak patří mezi první oběti restrukturalizace a přemísťování, čímž se snižují možnosti vícenásobného zaměstnání, se kterými mohli dříve drobní zemědělci v nesnázích počítat a zajišťovat si tak dodatečné příjmy ke svým příjmům ze zemědělství, takže rychleji chudnou;

20.   podtrhuje skutečnost, že strukturální politiky by nejenže měly být zachovány i po roce 2013, ale mělo by se také využít přezkumu rozpočtu jako příležitosti k zajištění dostupnosti nezbytných zdrojů, které zaručí budoucí hospodářskou, sociální a územní soudržnost regionů a zemí EU;

21.   doporučuje, aby politická opatření přijímaná pro řešení sociálního vyloučení a aktivizaci ohrožených společenství a skupin zahrnovala prvek dobrovolnosti;

22.   vyzývá Komisi, aby předložila zvláštní návrh, který by realistickým a konkrétním způsobem řešil problémy, jimž čelí ohrožená společenství a skupiny, včetně sociálního vyloučení;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
(2) Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0035.


Soudržnost politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky
PDF 320kWORD 85k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o soudržnosti politik v zájmu rozvoje a vlivech využívání některých biologických přírodních zdrojů ze strany EU na rozvoj západní Afriky (2007/2183(INI))
P6_TA(2008)0289A6-0137/2008

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 178 Smlouvy o založení Evropského společenství,

-   s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států na schůzce Rady, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: "Evropský konsensus o rozvoji"(1) z roku 2005

-   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(2) revidovanou dohodou o partnerství podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005(3),

-   s ohledem na společnou strategii EU-Afrika,

-   s ohledem na první dvouletou zprávu Komise "Zpráva EU o soudržnosti politik v zájmu rozvoje" (KOM(2007)0545) a připojený pracovní dokument útvarů Komise (SEK(2007)1202),

-   s ohledem na závěry Rady z 21. a 22. prosince 2004, 24. května 2005, 10. března 2006, 11. dubna 2006, 17. října 2006, 5. prosince 2006, 15. prosince 2006 a 19.–20. listopadu 2007,

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o soudržnosti politik v zájmu rozvoje, pracovní program na období 2006–2007 (SEK(2006)0335),

-   s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 8. září 2000,

-   s ohledem na Konsensus z Monterrey o financování rozvoje ze dne 22. března 2002,

-   s ohledem na studii zveřejněnou v květnu roku 2007 Evropským centrem pro řízení rozvojové politiky (ECDPM) společně s institutem PARTICIP GmbH a Institutem Complutense pro mezinárodní studia, v níž jsou vyhodnocovány mechanismy orgánů EU a členských států pro prosazování soudržnosti politik v zájmu rozvoje,

-   s ohledem na program Nadace Everta Vermeera pro soudržnost politik EU a na Evropskou konfederaci nevládních organizací pro pomoc a rozvoj,

-   s ohledem na sdělení Komise s názvem "Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy" (KOM(2007)0540),

-   s ohledem na výsledek 13. zasedání konference smluvních stran (COP13) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, které se konalo na indonéském ostrově Bali ve dnech 3. až 14. prosince 2007,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2007 o zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010(4),

-   s ohledem na návrh akčního plánu EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT), který dne 21. května 2003 předložila Komise (KOM(2003)0251) a který byl dne 13. října 2003 schválen Radou ministrů zemědělství a rybolov, a na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2005 o urychlení provádění akčního plánu EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví(6),

-   s ohledem na závěry přijaté Radou ministrů pro životní prostředí dne 20. února 2007 ohledně cílů EU v oblasti dalšího rozvoje mezinárodního klimatického režimu po roce 2012, ve kterých Rada zdůrazňuje, že "jsou nezbyté konkrétní politiky a kroky, které by během následujících dvou až tří desetiletí zastavily a zvrátily vývoj emisí oxidu uhličitého vznikajících v důsledku odlesňování v rozvojových zemích",

-   s ohledem na sdělení Komise o integrovaném rámci pro dohody o partnerství v oblasti rybolovu se třetími zeměmi ze dne 23. prosince 2002 (KOM(2002)0637),

-   s ohledem na kodex pro zodpovědný rybolov přijatý Organizací OSN pro výživu a zemědělství v roce 1995 a na Mezinárodní akční plán pro řízení rybolovné kapacity, který táž organizace přijala v roce 1999,

-   s ohledem na studii Organizace OSN pro výživu a zemědělství z roku 2005 "Zodpovědný obchod s rybami a zajišťování potravin", jejíž autorem je John Kurien,

-   s ohledem na studii ze dne 16. července 2007 "Soudržnost politik v zájmu rozvoje a vliv rybářských politik EU na rozvoj západní Afriky", která byla vypracována pro Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2001 o rybolovu a snižování chudoby(7),

-   s ohledem na studii "L'émigration irrégulière vers l´Union européenne au départ des côtes sénégalaises" (Nezákonná emigrace do Evropské unie z pobřeží Senegalu), kterou v září roku 2007 vypracovala Juliette Hallairová a kterou zveřejnila Mezinárodní organizace pro migraci,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro rybolov (A6-0137/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Deklarace tisíciletí OSN vyzývá všechny státy k zajištění soudržnosti politik v zájmu rozvoje,

B.   vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána zajišťovat soudržnost politik v zájmu rozvoje v souladu s článkem 178 Smlouvy o ES, který stanoví, že "Společenství přihlédne k cílům politiky Společenství v oblasti rozvojové spolupráce při uskutečňování politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země",

C.   vzhledem k tomu, že článek 35 výše uvedeného evropského konsensu o rozvojové politice stanoví, že "EU se plně zavazuje k přijetí opatření k dalšímu zlepšování soudržnosti politik v zájmu rozvoje v celé řadě oblastí" a že "je důležité, aby nerozvojové politiky podporovaly úsilí rozvojových zemí při dosahování rozvojových cílů tisíciletí",

D.   vzhledem k tomu, že výše uvedená dvouletá zpráva Komise o soudržnosti politik v zájmu rozvoje mimo jiné uvádí zjištění, že:

   - koncepce soudržnosti politik v zájmu rozvoje se dosud nestala přirozenou součástí rozhodovacích procesů,
   - EU se navzdory svému úsilí nachází teprve na začátku vytváření účinné koncepce pro tuto oblast,
   - hlavní překážkou lepší soudržnosti politik jsou politické priority a střety zájmů mezi členskými státy EU a mezi rozvojovými zeměmi,
   - o problematice soudržnosti politik v zájmu rozvoje stále ještě neexistuje dostatečné povědomí a dostatečná informovanost a je zapotřebí zajistit soustavnou angažovanost politiků na vysoké úrovni,
   - rybolov může hrát důležitou roli v zajišťování potravin, neboť v přímořských zemích patří mezi významná hospodářská odvětví,

E.   vzhledem k tomu, že závěry ze zasedání Rady konaného dne 24. května 2005 zahrnují závazek zvýšit soudržnost politik v zájmu rozvoje, zejména ve dvanácti prioritních oblastech politiky, mezi které patří obchod, rybolov, životní prostředí, změna klimatu, migrace a zaměstnanost,

F.   vzhledem k tomu, že dva nejdůležitější biologické přírodní zdroje, které EU získává v západní Africe, jsou ryby a dřevo, neboť podle generálního ředitelství Komise pro obchod míří více než 80 % ryb a dřeva vyváženého Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) do EU,

G.   vzhledem k tomu, že OSN definuje západní Afriku jako nejzápadnější oblast Afriky, která zahrnuje 16 zemí: Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone, Togo (tzn. ECOWAS (Hospodářské společenství západoafrických států) a Mauritánie)(8), a vzhledem k tomu, že je kromě toho Kamerun často považován za součást západní Afriky,

Soudržnost politik v zájmu rozvoje

1.   vítá skutečnost, že Komise, Rada a členské státy se problematice soudržnosti politik v zájmu rozvoje věnují se zvýšenou pozorností a odhodláním, o čemž svědčí 12 závazků pro soudržnost politik v zájmu rozvoje, dvouleté zprávy a několik dalších nových mechanismů;

2.   zdůrazňuje, že politika soudržnosti je jedním z významných příspěvků EU k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

3.   zdůrazňuje skutečnost, že politická vůle a odhodlání brát ohled na zájmy rozvojových zemí ve všech oblastech politiky, které tyto země ovlivňují, je zásadní pro dosažení lepší politiky soudržnosti;

4.   upozorňuje na výrazné propojení rozvojové politiky a politiky rybolovu EU a rozvojové politiky a politiky obchodu se dřevem a zdůrazňuje, že opatření přijatá v oblasti politiky rybolovu a dřevařské politiky EU mají významný vliv na místní udržitelný rozvoj;

5.   připomíná, že výše uvedená COP13 uznala významný podíl odlesňování na emisích skleníkových plynů a tím i na změnu klimatu, a zdůrazňuje nutnost podporovat rozvojové země v úsilí o ochranu jejich lesů a udržitelné hospodaření s nimi; naléhavě žádá EU a členské státy, aby poskytly významné finanční příspěvky pro mezinárodní iniciativy na ochranu a udržitelné využívání lesů v rozvojových zemích a pro udržitelné hospodaření s nimi, a zejména pro podporu africkým zemím;

Dřevo

6.   sleduje se znepokojením, že kácení tropických pralesů je jednou z příčin změny klimatu, způsobuje za přibližně 20 % celkových ročních emisí skleníkových plynů, jejichž původcem je člověk, a připravuje o živobytí miliony místních a domorodých obyvatel;

7.   je znepokojen skutečností, že levné dovozy nelegálních výrobků ze dřeva a lesnických produktů, společně s neplněním základních sociálních a environmentálních norem některými průmyslovými subjekty, destabilizují mezinárodní trhy a snižují daňové příjmy producentských zemí;

8.   je znepokojen skutečností, že podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství je za ekologické označeno méně než 7 % světových lesů a méně než 5 % tropických lesů je obhospodařováno udržitelným způsobem;

9.   vítá skutečnost, že je Komise v západní Africe zapojena do oficiálních jednání s Ghanou a Kamerunem a do předběžných jednání s Libérií ve snaze uzavřít dobrovolné dohody o partnerství pro kontrolu zákonnosti přímého vývozu dřevěných výrobků do Evropské unie;

10.   zdůrazňuje, že veškeré režimy ochrany lesa, včetně nástroje partnerství pro snižování emisí v důsledku odlesňování (FCPF) a plánu FLEGT, musí chránit tradiční a zvyková práva místních a domorodých obyvatel k využívání jejich lesů v souladu s Deklarací OSN o právech původních obyvatel;

11.   vyzývá Komisi, aby vyhověla žádostem o financování iniciativ zaměřených na udržitelné lesní hospodářství v rámci programů pomoci a národních strategických dokumentů;

12.   vyzývá Komisi, aby předložila sdělení, v němž definuje přístup, účast a podporu EU, pokud jde o stávající a budoucí mechanismy financování účinnější ochrany lesů a snižování emisí vzniklých v důsledku odlesňování, a to také v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu / Kjótského protokolu a nástroje partnerství pro snižování emisí v důsledku odlesňování; toto sdělení by mělo nastínit závazek EU poskytnout finanční prostředky s cílem pomoci rozvojovým zemím s ochranou jejich lesů, financovat lesní chráněné oblasti a prosazovat hospodářské alternativy k ničení lesů;

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily provádění výše uvedeného akčního plánu EU FLEGT a nařízení, jejichž cílem je potírat nezákonné kácení a související obchod a posílit spotřebu výrobků ze dřeva vyráběných udržitelným způsobem, a aby výrazně zvýšily počet partnerských zemí;

14.   vyzývá zejména Komisi, aby v průběhu tohoto legislativního období předložila souhrnný legislativní návrh zákazu umisťovat na trh dřevo a dřevěné výrobky z nezákonných a destruktivních zdrojů;

15.   naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby urychlily přijetí a provádění ekologické politiky zadávání veřejných zakázek na úrovni EU, na vnitrostátní a místní úrovni, která bude upřednostňovat nákup dřevěných výrobků opatřených ekoznačkou, zejména výrobky, jež získaly osvědčení o shodě s normami organizace Forest Stewardship Council;

Ryby

16.   upozorňuje na vysokou míru závislosti západoafrických zemí na rybolovu, který je pro ně zdrojem pracovních příležitostí, obživy, bílkovin, příjmů do státního rozpočtu a devizových prostředků, jak ukazuje aktuální případová studie zveřejněná Mezinárodní organizací pro migraci, podle níž je jednou z nejzávažnějších příčin migrace ze Senegalu úpadek odvětví rybolovu v zemi;

17.   s uspokojením sleduje a podporuje úspěchy dosažené v této oblasti, opětovně však vyslovuje své znepokojení nad pomalostí a zdlouhavostí, s níž některé země této oblasti přistupují k zajištění ochrany svých vlastních zdrojů; lituje, že přes veškeré úsilí vynaložené ze strany EU v rámci smluv o partnerství v oblasti udržitelnost přírodních biologických zdrojů, mezi něž rybolov patří, a přínos udržitelného využívání nejenže nejsou pro některé z těchto zemí doposud prioritou, ale často jsou podřizovány jiným politickým a ekonomickým zájmům;

18.   naléhavě proto žádá Komisi, aby se zabývala touto otázkou a zjevnou souvislostí mezi mírou migrace přistěhovalců ze zemí západní Afriky do EU a výrazným úbytkem rybích populací u pobřeží západní Afriky;

19.   vyzývá Komisi a vlády zemí západní Afriky, aby omezily nelegální rybolov a sledovaly a kontrolovaly rybí populace s cílem ukončit jejich výrazný úbytek v mořích západní Afriky;

20.   domnívá se, že rybí populace v západní Africe představují významný potenciál pro místní rozvoj a do značné míry přispívají k zajišťování potravin; je znepokojen skutečností, že podle posledních vědeckých odhadů Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) z roku 2006 jsou mnohé populace v západní Africe nadměrně využívány a minimálně jedné hrozí vyhynutí;

21.   zastává názor, že hodnocení míry soudržnosti mezi rozvojovou politikou Společenství a její rybářskou politikou zahrnuje mnoho aspektů přesahujících rámec dvoustranných dohod o partnerství v oblasti rybolovu podepsaných s několika třetími zeměmi západní Afriky; stejně důležité jsou politiky Společenství, které se týkají:

   - sledování a kontroly vod západní Afriky a příspěvku EU k boji proti nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti;
   - podpory vědeckého výzkumu rybích populací a struktury ekosystému;
   - vývozu a změny vlajky lodí EU na vlajku státu západní Afriky;
   - rostlinolékařských norem pro dovoz ryb a jiných necelních překážek obchodu;
   - tržní politiky EU a druhu a množství ryb dovážených ze západní Afriky;

22.   žádá Komisi, aby z důvodu dosud neuzavřené dohody o hospodářském partnerství (EPA) se zeměmi západní Afriky při jednáních o dohodách o dřevě a rybách postupovala v souladu s agendou soudržnosti politik v zájmu rozvoje jakožto součásti procesu EPA;

23.   opakovaně vyzývá Komisi, aby usilovala o dosažení nejvýznamnějšího cíle dohod o hospodářském partnerství, kterým je pokrok v regionální integraci a posilování hospodářského postavení zemí AKT, a v této souvislosti zdůrazňuje zejména stanovisko zemí západní Afriky;

24.   domnívá se, že rybářská politika EU musí dodržovat výše uvedený kodex pro zodpovědný rybolov přijatý Organizací OSN pro výživu a zemědělství v roce 1995, a to včetně jejích vztahů se západní Afrikou;

25.   vyjadřuje své uspokojení nad skutečností, že sedm zemí západní Afriky podepsalo dohody o rybolovu s EU podle nového znění dohod o partnerství, v nichž jsou kromě původního cíle ochrany zájmů plavidel EU, uvedena ustanovení, podle kterých mají třetí země vypracovat plány, jež zaručují udržitelné využívání jejich rybolovných zdrojů;

26.   je přesvědčen, že nárůst rybolovné kapacity, k němuž došlo v minulosti, v oblasti, která má poměrně slabý systém řízení tohoto odvětví a nedisponuje dostatečnými prostředky na sledování a kontrolu činnosti rybářských lodí, přispěl k problematickému stavu rybích populací v regionu; vítá proto skutečnost, že v roce 2005 bylo ukončeno poskytování dotací na přemisťování rybolovných kapacit z EU do západní Afriky;

27.   konstatuje, že pokud EU omezí svou činnost ve vodách západní Afriky, mohou na její místo nastoupit lodě z jiných zemí, které nemusí dodržovat stejné zásady udržitelnosti;

28.   konstatuje, že zejména v oblasti rybolovných zdrojů je nutné posílit především následující faktory;

   - pravidelné hodnocení rybolovných zdrojů prostřednictvím výzkumných akcí uskutečněných plavidly pro výzkum oceánu za účasti výzkumných pracovníků EU a příslušné třetí země, hodnocení rybolovných zdrojů ve všech výlučných hospodářských zónách zemí, s nimiž byly uzavřeny dohody o partnerství v oblasti rybolovu;
   - zlepšení infrastruktur na pevnině, a to jak v přístavech, tak také při zásobování a dopravě, s cílem usnadnit připlouvání jak lodí EU, tak i lodí ostatních zemí za účelem opravy, vyložení, přeložení atd., což bude dalším přínosem pro třetí země;
   - přizpůsobení hygienických a zdravotních předpisů, neboť většina těchto zemí má v této oblasti závažné nedostatky, což jim v některých případech dokonce brání využít jejich případný přednostní přístup, který by jejich export mohl mít na trh EU;
   - služby zabezpečující kontrolu a monitorování, a to zřízením kontrolních míst, vyškolením inspektorů, využitím hlídkových člunů a kontroly ze vzdušného prostoru, protože pro splnění těchto úkolů nemají tyto země dostatek technických ani personálních zdrojů;
   - vytvoření právního rámce, který zaručí ochranu současných i případných investic EU, k nimž dochází hlavně při vytváření společných podniků, které se v současné době potýkají s mnoha překážkami, jež brání investování ve třetích zemích, a to zejména z důvodu ztráty kontroly nad podniky a z důvodu právní nejistoty v prakticky všech zemích této zóny;
   - zavedení plánů na řízení udržitelného rybolovu, které určí činnost v místních odvětvích a zabrání všeobecným a biologicky neudržitelným praktikám prováděným v rámci volného přístupu;

29.   vyzývá EU, aby oddělilo úroveň úplaty za dohody od úrovně rybolovných příležitostí, které jsou za tuto úplatu poskytovány, což může třetí zemi bránit v omezení přístupu v případě vyčerpání zdrojů nebo vést k náhlému významnému poklesu příjmů do státní pokladny třetí země;

30.   vyzývá EU, aby s cílem zajistit udržitelnost rybolovných činností v západní Africe a jejich návaznost na rozvojovou politiku Společenství, ať již prováděnou na základě dohody o partnerství či na základě soukromé smlouvy, přijala tato opatření:

   - před zahájením rybolovných činností provedla reálné vyhodnocení množství příslušných rybích populací a toto hodnocení poté v pravidelných intervalech opakovat;
   - pokud jsou rybí populace v Africe vyčerpány, je zapotřebí, aby první kroky ke snížení úlovku učinily lodě EU a ostatní zahraniční lodě;
   - vypracovat dlouhodobé programy vědeckého hodnocení stavu a trendů velikosti rybích populací a jejich ekologických vztahů a rovněž dopadů rybolovu na tyto populace; podporovat západoafrický výzkum,
   - včas poskytovat přesné a spolehlivé informace o velikosti úlovků a činnostech lodí Evropské unie působících ve třetích zemích;
   - poskytnout pomoc při zřizování referenčních laboratoří, a usnadnit jim tak splnění rostlinolékařských podmínek pro vývoz do EU;
   - společně s partnery EU ze zemí západní Afriky vytvořit program pro boj proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu včetně regionálního plánu kontroly, a to v souladu s dohodou uzavřenou s Komisí pro Indický oceán; podporovat západoafrické kapacity pro účinnou kontrolu a sledování rybolovných činností domácích i zahraničních lodí;
   - konzultovat podmínky dohod s místními společenstvími;
   - přijmout opatření na zajištění přednostního přístupu místních rybářů a lodí k rybím populacím;
   - stanovit dlouhodobé programy, které zvýší přidanou hodnotu místního zpracovatelského průmyslu tím, že se umožní, aby ryby, které byly chyceny v místě, byly v tomto místě nejprve zpracovány a teprve následně vyvezeny do EU;
   - reformovat a přizpůsobit stávající systém pravidel původu, aby odpovídal místním podmínkám a skutečnosti;

31.   shledává, že i přesto že finanční příspěvky poskytnuté na základě smluv o rybolovu tvoří podstatnou část celkového rozpočtu některých třetích zemí, k čemuž je nutno přičíst také investice majitelů plavidel a spolupráci, včetně finanční, členských států poskytnutou bilaterálně, nemůže spolupráce, jejímž cílem je udržitelný rozvoj, vycházet pouze se společné rybářské politiky, ale že je nutné začlenit také ostatní politiky Společenství, zejména rozvojovou spolupráci, aby bylo dosaženo politických i sociálně ekonomických podmínek, které těmto zemím umožní rozvinout administrativní a finanční úsilí do té míry, že se jim podaří udržitelným způsobem zcela využívat možností svých přírodních biologických zdrojů;

32.   důrazně vyzývá k lepší koordinaci projektů rozvojové spolupráce Komise a členských států, a to i při stanovování priorit a cílů;

33.   lituje skutečnosti, že posouzení dopadu dohod o hospodářském partnerství zemí EU a AKT z května 2007 na udržitelný rozvoj zadané Komisí se nezabývá odvětvím lesního hospodářství a pouze se dotýká otázek rybolovu;

34.   žádá Komisi, aby:

   - obecně prováděla stále podrobnější posouzení dopadu na udržitelný rozvoj,
   - důkladněji začlenila otázky soudržnosti politik v zájmu rozvoje do posouzení dopadu na udržitelný rozvoj,
   - zadala dvě posouzení dopadu na udržitelný rozvoj dohody o hospodářském partnerství v západní Africe, se zvláštním zřetelem na soudržnost politik v zájmu rozvoje v odvětví ryb a dřeva, včetně posouzení vlivu na místní a domorodé obyvatele;

35.   je přesvědčen, že plán FLEGT a reformované dohody o partnerství v oblasti rybolovu nové generace z roku 2003 představují důležitá východiska politik, které budou napomáhat rozvoji; zdůrazňuje však, že rybářskou a dřevařskou politiku EU vůči západní Africe je zapotřebí rozšířit a zkvalitnit za účelem zajištění skutečné soudržnosti politik v zájmu rozvoje;

o
o   o

36.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, vládám a parlamentům členských států, sekretariátům sdružení AKT, ECOWAS, Africké unie, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Subregionálnímu výboru pro rybolov (SRFC) a Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) a vládám všech zemí společenství ECOWAS, Mauritánie a Kamerunu.

(1) Úř. věst. C 46, 24. 2. 2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Rady ministrů AKT-ES č. 1/2006 (Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 22).
(3) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.
(4) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 117.
(5) Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 482.
(7) Úř. věst. C 112 E, 9.5.2002, s. 353.
(8) Region OSN zahrnuje také ostrov Svatá Helena, který je britským zámořským územím v jižním Atlantském oceánu, na které se toto usnesení nevztahuje.

Právní upozornění - Ochrana soukromí