Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 17. juni 2008 - Strasbourg
Europæisk agentur for net- og informationssikkerhed ***I
 Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) ***I
 Fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) ***I
 Retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) ***I
 Gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) ***I
 Garantier, som kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber (kodificeret udgave) ***I
 Veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) *
 Handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) *
 Fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden på priser på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) ***I
 Statistiske oplysninger om fangster i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I
 Statistiske oplysninger om fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I
 Statistiske oplysninger om fangster i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I
 Tekstilprodukter (omarbejdning) ***I
 Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning *
 Udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre *
 Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri *
 Ændring af procesreglementet vedrørende regler om sprog *
 Revision af rammedirektivet om affald ***II
 Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***II
 Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) ***I
 Restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer ***I
 Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I
 Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 *
 Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper
 EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer

Europæisk agentur for net- og informationssikkerhed ***I
PDF 9kWORD 34k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets fortsatte beståen (KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD))
P6_TA(2008)0263A6-0245/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0861),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0003/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 2,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0245/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets fortsatte beståen

P6_TC1-COD(2007)0291


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1007/2008).


Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I
PDF 99kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))
P6_TA(2008)0264A6-0233/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0768),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0449/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0233/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
PDF 99kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD))
P6_TA(2008)0265A6-0235/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0840),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0004/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0235/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) ***I
PDF 99kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) (KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))
P6_TA(2008)0266A6-0234/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0025),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0044/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0234/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) ***I
PDF 98kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) (KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))
P6_TA(2008)0267A6-0236/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0026),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, litra g), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0045/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0236/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) ***I
PDF 98kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))
P6_TA(2008)0268A6-0237/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0023),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0042/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0237/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) ***I
PDF 99kWORD 35k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))
P6_TA(2008)0269A6-0238/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0037),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0048/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0238/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Garantier, som kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber (kodificeret udgave) ***I
PDF 100kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))
P6_TA(2008)0270A6-0239/2008

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0039),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, litra g, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0050/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0239/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) *
PDF 100kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Rådets direktiv om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) (KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS))
P6_TA(2008)0271A6-0243/2008

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0099),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0135/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0243/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) *
PDF 99kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Rådets direktiv om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) (KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS))
P6_TA(2008)0272A6-0242/2008

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0091),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0136/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0242/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden på priser på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) ***I
PDF 10kWORD 35k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))
P6_TA(2008)0273A6-0217/2008

(Fælles beslutningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0735),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0441/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0217/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Statistiske oplysninger om fangster i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I
PDF 8kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))
P6_TA(2008)0274A6-0218/2008

(Fælles beslutningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0760),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0443/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6-0218/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Statistiske oplysninger om fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I
PDF 8kWORD 33k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))
P6_TA(2008)0275A6-0219/2008

(Fælles beslutningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0762),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0444/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6-0219/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Statistiske oplysninger om fangster i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I
PDF 10kWORD 35k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))
P6_TA(2008)0276A6-0214/2008

(Fælles beslutningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0763),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0440/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6-0214/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Tekstilprodukter (omarbejdning) ***I
PDF 9kWORD 34k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))
P6_TA(2008)0277A6-0215/2008

(Fælles beslutningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0870),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0024/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0215/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning *
PDF 13kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS))
P6_TA(2008)0278A6-0194/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet (KOM(2007)0839),

-   der henviser til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0028/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0194/2008),

1.   godkender Kommissionens henstilling som ændret;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   opfordrer Rådet til, når det træffer afgørelse om ikraftrædelsesdatoen for konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, at tage hensyn til Parlamentets ønske om at mindske den skattebyrde, der pålægges skatteyderne;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens henstilling i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen og republikken Bulgariens og republikken Rumæniens og de øvrige medlemsstaters regeringer.

Kommissionens henstilling   Ændring
Ændring 1
Henstilling med henblik på afgørelse
Artikel 3
Voldgiftskonventionen, som ændret ved protokollen af 25. maj 1999, konventionerne af 21. december 1995 og 8. december 2004 og denne afgørelse, træder i kraft den 1. januar 2007 mellem Bulgarien, Rumænien og de øvrige medlemsstater, for hvilke voldgiftskonventionen er i kraft. Den træder i kraft mellem Bulgarien, Rumænien og hver af de øvrige medlemsstater på den dag, hvor voldgiftskonventionen træder i kraft for den anden berørte medlemsstat.
Voldgiftskonventionen, som ændret ved protokollen af 25. maj 1999, konventionerne af 21. december 1995 og 8. december 2004 og denne afgørelse, træder i kraft dagen efter, at denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende mellem Bulgarien, Rumænien og de øvrige medlemsstater, for hvilke voldgiftskonventionen er i kraft. Den træder i kraft mellem Bulgarien, Rumænien og hver af de øvrige medlemsstater på den dag, hvor voldgiftskonventionen træder i kraft for den anden berørte medlemsstat.

Udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre *
PDF 147kWORD 107k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (5968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))
P6_TA(2008)0279A6-0207/2008

(Høringsprocedure - fornyet høring)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets udkast (5968/2008),

-   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2005)0690),

-   der henviser til sin holdning af 21. juni 2007(1),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets fornyede høring af Parlamentet (C6-0067/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93, artikel 51 og artikel 55, stk. 3,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0207/2008),

1.   godkender Rådets udkast som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.   anmoder Rådet og Kommissionen om efter Lissabontraktatens ikrafttræden at prioritere ethvert fremtidigt forslag om at ændre rammeafgørelsen i overensstemmelse med erklæring nr. 50 ad artikel 10 i protokollen om overgangsbestemmelser i bilaget til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

6.   agter at behandle ethvert fremtidigt forslag af denne art som en hastesag efter proceduren i punkt 5 og i snævert samarbejde med de nationale parlamenter;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets tekst   Ændring
Ændring 1
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Den kendsgerning, at forskellige retsordener kan finde anvendelse på en og samme straffedom, fører til cirkulation af upålidelige oplysninger mellem medlemsstaterne og undergraver retssikkerheden for den domfældte. For at undgå denne situation bør domsstaten betragtes som ejer af oplysninger om straffedomme, der afsiges på dens område over statsborgere fra andre medlemsstater. Derfor bør den medlemsstat, som den domfældte er statsborger i, og som disse oplysninger vil blive overført til, sikre, at oplysningerne ajourføres ved at tage hensyn til enhver ændring eller sletning, der foretages i domsstaten. Kun oplysninger, der er blevet ajourført på denne måde, bør anvendes internt af den medlemsstat, hvori den domfældte er statsborger, eller sendes videre af den til en anden stat, det være sig en anden medlemsstat eller et tredjeland.
Ændring 2
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Betragtning 9 a a (ny)
(9aa)  Når der modtages oplysninger i henhold til artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, bør den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, kontrollere, at svar på anmodninger fra en person om oplysninger fra vedkommendes eget strafferegister indeholder en generel omtale af den pågældendes strafferetlige forhold, herunder oplysninger overført fra domsstaten.
Ændring 3
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Betragtning 10
(10)  Bestemmelserne i denne rammeafgørelse indfører regler om beskyttelse af personoplysninger, der overføres mellem medlemsstaterne som følge af gennemførelsen af afgørelsen. Eksisterende generelle regler om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde suppleres med reglerne i dette instrument. Endvidere finder Europarådets konvention fra 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger anvendelse på personoplysninger, der håndteres på grundlag af nærværende rammeafgørelse. Denne rammeafgørelse omfatter desuden bestemmelserne i afgørelsen af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre, hvori der fastsættes begrænsninger for, hvordan den medlemsstat, der begærer oplysninger, kan anvende de oplysninger, den modtager på egen anmodning. Den supplerer disse bestemmelser med specifikke regler for, på hvilke betingelser den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, videreformidler oplysninger om straffedomme, som den har modtaget fra domsstaten.
(10)  Bestemmelserne i denne rammeafgørelse indfører regler om beskyttelse af personoplysninger, der overføres mellem medlemsstaterne som følge af gennemførelsen af afgørelsen. Eksisterende generelle regler om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde suppleres med reglerne i dette instrument, herunder navnlig grundprincipperne i artikel 9. Endvidere finder Europarådets konvention fra 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger anvendelse på personoplysninger, der håndteres på grundlag af nærværende rammeafgørelse. Denne rammeafgørelse omfatter desuden bestemmelserne i afgørelsen af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre, hvori der fastsættes begrænsninger for, hvordan den medlemsstat, der begærer oplysninger, kan anvende de oplysninger, den modtager på egen anmodning. Den supplerer disse bestemmelser med specifikke regler for, på hvilke betingelser den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, videreformidler oplysninger om straffedomme, som den har modtaget fra domsstaten.
Ændring 4
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Betragtning 10 a a (ny)
(10aa)  Det er i denne sammenhæng af største vigtighed, at rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager vedtages så hurtigt som muligt, således at der kan sikres en tilstrækkelig databeskyttelse, herunder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger på nationalt plan.
Ændring 5
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Det er vigtigt, er der er kendskab til eksistensen af domme og heraf følgende rettighedsfortabelser og til det sted, hvor de blev afsagt og registreret, med henblik på at sikre, at udskrifter af strafferegistre er let forståelige. Medlemsstaterne bør derfor indføre sammenlignelige formater for de udskrifter, der indeholder dommene, og i den forbindelse sørge for, at domme for sædelighedsforbrydelser placeres i et særligt afsnit.
Ændring 6
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 5 – stk. 2
2.  Alle ændringer eller sletninger af oplysninger, der er overført i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, medfører en identisk ændring eller sletning i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, af oplysninger, der opbevares i medfør af stk. 1 med henblik på videreformidling, jf. artikel 7.
2.  Alle ændringer eller sletninger af oplysninger, der er overført i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, medfører en identisk ændring eller sletning i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, af oplysninger, der opbevares i medfør af stk. 1.
Ændring 7
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 5 – stk. 3
3.   For så vidt angår videreformidling, jf. artikel 7, må den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, kun anvende oplysninger, der er ajourført i overensstemmelse med stk. 2.
3.  Den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, må kun anvende oplysninger, der er ajourført i overensstemmelse med stk. 2.
Ændring 8
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Når der anmodes om oplysninger fra strafferegisteret i den medlemsstat, hvori den berørte person er statsborger, til andet formål end en straffesag, angiver den begærende medlemsstat formålet med sin anmodning.
Ændring 9
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 6 – stk. 2
2.  Når en person anmoder om oplysninger fra sit eget strafferegister, kan den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori anmodningen indgives, i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat, hvis den berørte person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i den begærende medlemsstat eller den anmodede medlemsstat.
2.  Når en person anmoder om oplysninger fra sit eget strafferegister, sender den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori anmodningen indgives, i overensstemmelse med national ret en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat, hvis den berørte person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i den begærende medlemsstat eller den anmodede medlemsstat.
Ændring 10
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. - 1 (nyt)
-1.  Behandlingen af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse skal som minimum opfylde følgende grundlæggende principper:
a) behandlingen af oplysningerne skal være tilladt ved lov, og den skal være nødvendig og stå i forhold til formålet med indsamlingen og/eller den videre behandling
b) oplysningerne må kun indsamles med specifikke og legitime formål for øje og viderebehandles på en måde, der er forenelig med disse formål
c) oplysningerne skal være nøjagtige og ajourførte.
Ændring 11
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. - 1 a (nyt)
-1a.  Behandling af personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og medlemskab af partier eller fagforeninger samt oplysninger om helbredsforhold eller seksualliv er forbudt. Undtagelsesvis kan sådanne oplysninger behandles, såfremt følgende betingelser, ud over principperne i stk. -1, er opfyldt:
a) behandlingen har lovhjemmel, er på forhånd godkendt af en kompetent retlig myndighed på enkeltsagsbasis og er strengt nødvendig for en konkret sag, og
b) medlemsstaterne har truffet passende specifikke sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved kun at give personale, der er ansvarligt for udførelsen af den legitime opgave, der begrunder behandlingen, adgang til oplysningerne.
Ændring 12
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. 1
1.  De personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1 og 4, med henblik på en straffesag, kan den begærende medlemsstat kun anvende med henblik på den straffesag, hvortil der er blevet rettet anmodning om dem i overensstemmelse med formularen i bilaget.
1.  De personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1 og 4, med henblik på en straffesag, kan den begærende medlemsstat anvende i overensstemmelse med principperne i stk. -1 og -1a og udelukkende med henblik på den straffesag, hvortil der er blevet rettet anmodning om dem i overensstemmelse med formularen i bilaget.
Ændring 13
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. 2
2.  Personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 2 og 4, til andre formål end en straffesag, kan den begærende medlemsstat i overensstemmelse med national ret kun anvende til de formål, hvortil der er blevet anmodet om dem, og inden for de grænser, der er fastsat af den anmodede medlemsstat i den relevante formular.
2.  Personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 2 og 4, til andre formål end en straffesag, kan den begærende medlemsstat anvende i overensstemmelse med national ret og principperne i stk. -1 og -1a og udelukkende til de formål, hvortil der er blevet anmodet om dem, og inden for de grænser, der er fastsat af den anmodede medlemsstat i den relevante formular.
Ændring 14
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. 3
3.  Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende medlemsstat anvende personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, for at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed.
3.  Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende medlemsstat anvende personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, hvis en sådan anvendelse er nødvendig og forholdsmæssig for at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed; i sådanne tilfælde giver den begærende medlemsstat efterfølgende den anmodede medlemsstat meddelelse om, at betingelserne vedrørende nødvendighed, forholdsmæssighed, uopsættelighed og farens alvor er opfyldt.
Ændring 15
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der modtages fra en anden medlemsstat i medfør af artikel 4, overføres til et tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, med samme begrænsninger for så vidt angår deres anvendelse som dem, der gælder i en begærende medlemsstat i medfør af nærværende artikels stk. 2. Medlemsstaterne præciserer, at hvis personoplysninger overføres til et tredjeland i forbindelse med en straffesag, kan dette land kun anvende dem senere i forbindelse med en straffesag.
4.  Medlemsstaterne træffer endvidere de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der modtages fra en anden medlemsstat i medfør af artikel 4, overføres til et tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, med samme begrænsninger for så vidt angår deres anvendelse som dem, der gælder i en begærende medlemsstat i medfør af nærværende artikels stk. 2. Medlemsstaterne præciserer, at hvis personoplysninger overføres til et tredjeland i forbindelse med en straffesag, kan dette land kun anvende dem senere i forbindelse med en straffesag.
Ændring 16
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. 5
5.  Denne artikel finder ikke anvendelse på personoplysninger, som en medlemsstat har opnået i medfør af denne rammeafgørelse, og som stammer fra samme medlemsstat.
5.  Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på personoplysninger, som en medlemsstat har opnået i medfør af denne rammeafgørelse, og som stammer fra samme medlemsstat.
Ændring 17
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)
5a.  De enkelte medlemsstater sikrer, at de nationale databeskyttelsesmyndigheder systematisk informeres om udveksling af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse og navnlig om anvendelsen af personoplysninger under de i artikel 9, stk. 3, nævnte omstændigheder.
Medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder samarbejder med hinanden med henblik på at føre tilsyn med den i stk. 1 nævnte udveksling.
Ændring 18
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Den berørte persons rettigheder
1.  Den berørte person skal underrettes om, at vedkommendes personoplysninger behandles.
Denne underretning kan om fornødent udsættes for ikke at lægge hindringer i vejen for formålet med databehandlingen.
2.  Den berørte person har ret til uden unødig forsinkelse at blive informeret om, hvilke oplysninger der bliver behandlet, på et sprog, som vedkommende forstår, samt til at korrigere oplysninger og i påkommende tilfælde få fjernet oplysninger, hvis behandling er i strid med principperne i artikel 9, stk. -1 og -1a.
3.  Den i stk. 1 omhandlede underretning kan afslås eller udsættes, hvis dette er strengt nødvendigt for:
a) at beskytte sikkerheden og den offentlige orden
b) at forhindre en forbrydelse
c) ikke at lægge hindringer i vejen for efterforskningen og retsforfølgningen af lovovertrædelser
d) at beskytte tredjemands rettigheder og retsgarantier.
Ændring 19
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)
iva) oplysning om rettighedsfortabelser som følge af en straffedom
Ændring 20
Forslag til Rådets rammeafgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – litra b – nr. iv
iv) oplysning om rettighedsfortabelser som følge af en straffedom
udgår

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0279.


Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri *
PDF 230kWORD 80k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS))
P6_TA(2008)0280A6-0230/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 123, stk. 4, navnlig tredje sætning, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0431/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0230/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2
(2)  Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -mønter i omløb er ægte. Der findes nu procedurer, der gør det muligt for kreditinstitutter og andre beslægtede institutter at kontrollere ægtheden af de eurosedler og -mønter, de modtager, før de sætter dem i omløb igen. For at efterkomme forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og gennemføre disse procedurer, har disse institutter brug for tid til at tilpasse deres interne arbejdsgange.
(2)  Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -mønter i omløb er ægte. Der findes nu procedurer, der gør det muligt for kreditinstitutter og andre beslægtede institutter at kontrollere ægtheden og kvaliteten af de eurosedler og -mønter, de modtager, før de sætter dem i omløb igen. For at efterkomme forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og kvaliteten og gennemføre disse procedurer, har disse institutter brug for tid til at tilpasse deres interne arbejdsgange.
Ændring 2
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Små og mellemstore forretninger har ikke de nødvendige ressourcer til at foretage kontrol i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen. De bør være forpligtet til at udvise fornøden omhu ved at tage eurosedler og -mønter, som de modtager, og som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb.
Ændring 3
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  For at sikre, at kreditinstitutter og andre beslægtede institutter er i stand til at overholde deres forpligtelse til at kontrollere, at eurosedler og -mønter er ægte og i god stand, bør der fastlægges tekniske procedurer og standarder for en sådan kontrol. EF-traktatens artikel 106, stk. 1, giver Den Europæiske Centralbank beføjelse til at fastlægge sådanne standarder for eurosedler. EF-traktatens artikel 211 giver Kommissionen en tilsvarende beføjelse for euromønters vedkommende.
Ændring 4
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  En korrekt indstilling af udstyret er en forudsætning for at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter. For at indstille udstyret med henblik på kontrol af ægthed er det af afgørende betydning, at der findes det nødvendige antal falske sedler og mønter på de steder, hvor afprøvningen skal ske. Det er derfor vigtigt, at der gives tilladelse til transport af falske sedler og mønter mellem kompetente nationale myndigheder samt institutioner og organer i Den Europæiske Union.
(3)  En korrekt indstilling af udstyret er en forudsætning for at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter. For at indstille udstyret med henblik på kontrol af ægthed er det af afgørende betydning, at der findes det nødvendige antal falske sedler og mønter på de steder, hvor afprøvningen skal ske. Det er derfor nødvendigt, at der gives tilladelse til udlevering og transport af falske sedler og mønter mellem kompetente nationale myndigheder samt institutioner og organer i Den Europæiske Union.
Ændring 5
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Der skal være garanti for ægtheden af eurosedler og -mønter i hele Den Europæiske Union, herunder i de medlemsstater, der ikke er medlem af euroområdet, men som anvender euroen som transaktionsvaluta.
Ændring 6
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 2 - litra d a (ny)
-1)  I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"da) "andre institutter": alle økonomiske institutter eller aktører, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af eurosedler og -mønter til offentligheden, enten direkte eller via pengeautomater. Denne definition omfatter bl.a. vekselkontorer, store indkøbscentre og kasinoer"
Ændring 7
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. - 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 2 - litra d b (ny)
-1a)  I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"db) "små og mellemstore forretninger": detailforretninger, der driver virksomhed i små eller mellemstore lokaler og henvender sig til slutforbrugeren, og hvis deltagelse i håndtering og udlevering af eurosedler og -mønter til offentligheden er begrænset til rutinemæssig udlevering af byttepenge"
Ændring 8
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)
b) i slutningen af stk. 2 indsættes følgende punktum:
b) i stk. 2 indsættes følgende afsnit:
"Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af eurosedler i omløb tillades transport af falske sedler mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer."
"Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af eurosedler i omløb uddeles der, såfremt den beslaglagte mængde tillader det, og uanset om sedlerne indgår som bevismateriale i en straffesag, et tilstrækkeligt antal falske sedler til de nationale kompetente organer, og transport af dem tillades mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer."
Ændring 10
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
b) i slutningen af stk. 2 indsættes følgende punktum:
b) i stk. 2 indsættes følgende afsnit:
"Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af mønter i omløb tillades transport af falske mønter mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer."
"Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af eurosedler i omløb uddeles der, såfremt den beslaglagte mængde tillader det, og uanset om sedlerne indgår som bevismateriale i en straffesag, et tilstrækkeligt antal falske mønter til de nationale kompetente organer, og transport af dem tillades mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer."
Ændring 11
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 3 - litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 6 - stk. 1
1.  Kreditinstitutter samt alle andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, har pligt til at sikre, at eurosedler og euromønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed, og at falske sedler og mønter afsløres. Denne efterprøvning foretages i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen for henholdsvis eurosedler og euromønter.
1.  Kreditinstitutter, pengetransportører samt alle andre økonomiske aktører, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis erhvervsmæssige aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, og økonomiske aktører, der som biaktivitet deltager i håndtering og udlevering af pengesedler til offentligheden via pengeautomater, har pligt til at sikre, at eurosedler og euromønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed og kvalitet, og at falske sedler og mønter afsløres. Pengetransportører skal kun kontrollere eurosedlers og -mønters ægthed i de tilfælde, hvor de har direkte adgang til de eurosedler og -mønter, de er blevet betroet. Denne efterprøvning af ægthed og kvalitet foretages i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen for henholdsvis eurosedler og euromønter, i overensstemmelse med disse institutioners respektive kompetencer og under hensyntagen til eurosedlers og -mønters særlige karakteristika.
I andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater, der er nævnt i forordning (EF) nr. 974/98, fastlægges der en særlig procedure til kontrol af ægthed af de eurosedler og -mønter, som anvendes af de institutter, der er nævnt i stk. 1.
De institutter, der er nævnt i første afsnit, har pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til de kompetente nationale myndigheder.
De kreditinstitutter og andre økonomiske aktører, der er nævnt i første afsnit, samt små og mellemstore forretninger har pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til de kompetente nationale myndigheder.
Ændring 12
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 3 - litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 6 - stk. 3
Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager medlemsstaterne love og administrative bestemmelser til gennemførelse af denne artikels stk. 1, første afsnit, inden den 31. december 2009. De meddeler straks Kommissionen og Den Europæiske Centralbank disse.
Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager medlemsstaterne love og administrative bestemmelser til gennemførelse af denne artikels stk. 1, første afsnit, inden den 31. december 2011. De meddeler straks Kommissionen og Den Europæiske Centralbank disse.
Ændring 13
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 7 - stk. 2 – led 3 a (nyt)
3a)  I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende led:
"- iværksættelse og fremme af undervisnings- og informationsaktiviteter, som f.eks. informationsbrochurer og undervisningsseminarer, for borgere og forbrugere om risikoen for falskmøntneri, grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger i eurosedler og -mønter samt de kompetente myndigheder, der skal kontaktes, hvis de kommer i besiddelse af sedler og/eller mønter, der kan være falske. Desuden skal pengeinstitutter samt alle andre institutter, der som led i deres erhverv deltager i håndtering og udlevering af sedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i at veksle sedler eller mønter i forskellige valutaer, såsom vekselkontorer, stille informationsbrochurer (udarbejdet af de kompetente nationale myndigheder, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank) omhandlende risici, foranstaltninger og de ovennævnte myndigheder til forbrugernes disposition."

Ændring af procesreglementet vedrørende regler om sprog *
PDF 8kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om udkast til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse (5953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))
P6_TA(2008)0281A6-0211/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (5953/2008),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 245, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 160, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0066/2008),

-   der henviser til Kommissionens udtalelse i henhold til artikel 245, stk. 2, i EF-traktaten og artikel 160, stk. 2, i Euratom-traktaten om begæring om ændring af Domstolens procesreglement, for så vidt angår de regler om sprog, der gælder i forbindelse med proceduren for fornyet prøvelse, fremsat af Domstolen i henhold til artikel 64 i Domstolens statut (SEK(2008)0345),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0211/2008),

1.   godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter i væsentlig grad at ændre den tekst, Parlamentet høres om;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Revision af rammedirektivet om affald ***II
PDF 9kWORD 45k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald og ophævelse af visse direktiver (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
P6_TA(2008)0282A6-0162/2008

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11406/4/2007 - C6-0056/2008),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0667),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0162/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

P6_TC2-COD(2005)0281


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/98/EF).

(1) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 135.


Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***II
PDF 9kWORD 36k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
P6_TA(2008)0283A6-0192/2008

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11486/3/2007 - C6-0055/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0397),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0192/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af direktiv 2000/60/EF

P6_TC2-COD(2006)0129


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/105/EF).

(1) EUT C 71 E af 18.3.2008, s. 1.
(2) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 90.


Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) ***I
PDF 11kWORD 48k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) (KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD))
P6_TA(2008)0284A6-0178/2008

(Fælles beslutningsprocedure: omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0610),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0348/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til skrivelse af 24. januar 2008 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget i henhold til forretningsordenens artikel 80 a, stk. 3,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 a og artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0178/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret nedenfor og tilpasset efter henstilling fra den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning)

P6_TC1-COD(2007)0219


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/106/EF).

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer ***I
PDF 193kWORD 132k
Beslutning
Konsolideret tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90 (KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
P6_TA(2008)0285A6-0190/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0194),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0113/2007),

-   der henviser til Retsudvalgets udtalelse om det foreslåede retsgrundlag,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0190/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90

P6_TC1-COD(2007)0064


(EØS-relevant tekst║)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig ▌artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  De videnskabelige og tekniske fremskridt gør det muligt at påvise forekomsten af stadig mindre restkoncentrationer af veterinærlægemidler.

(2)  Uanset at proceduren i artikel 10 og 11 i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler(4) (den såkaldte "kaskadeprocedure") er indført for at muliggøre behandling af dyr, når der ikke findes noget egnet godkendt veterinærlægemiddel, er der stadig udækkede terapeutiske behov for veterinærmedicinske produkter i Den Europæiske Union. Der er et presserende behov for at tage fat på denne udfordring ved hjælp af en grundlæggende revision af lovgivningen om godkendelse af veterinærlægemidler. Ved en sådan revision bør der skabes balance mellem dels innovation og dyresundhedssektorens konkurrenceevne og dels de lovgivningsmæssige krav. Der bør lægges særlig vægt på godkendelse af generiske veterinærlægemidler i tilfælde, hvor databeskyttelsesundtagelser fra sikkerheds- og effektivitetsnormerne ikke gælder for kravene til miljøkonsekvensanalyser. Der skal også tages særligt hensyn til de specifikke forhold i dyresundhedssektoren i EU, da der er tale om et kompleks og ofte begrænset marked med mange arter, der ikke desto mindre har afgørende betydning for at virkeliggøre potentialet i landbrugs-, biavls-, akvakultur- og racehestesektoren og for EU's fødevareforsyningssikkerhed.

(3)  Af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden bør maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer fastsættes i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for sikkerhedsvurdering under hensyn til toksikologiske risici, miljøforurening samt restkoncentrationers utilsigtede mikrobiologiske og farmakologiske virkninger. Der bør ligeledes tages hensyn til andre videnskabelige sikkerhedsvurderinger af de pågældende stoffer, som er foretaget af internationale organisationer eller videnskabelige komitéer, der er etableret inden for Fællesskabet.

(4)  Det er nødvendigt at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i en række animalske fødevarer, herunder kød, fisk, mælk, æg og honning.

(5)  Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler(5) indførtes der fællesskabsprocedurer til vurdering af farmakologisk virksomme stoffer i henhold til fødevaresikkerhedskravene. Et farmakologisk virksomt stof kan kun anvendes på dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hvis det er vurderet positivt. Der fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af et sådant stof, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed.

(6)  I henhold til ║direktiv 2001/82/EF║ kan veterinærlægemidler kun godkendes og anvendes på dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hvis de farmakologisk virksomme stoffer, de indeholder, er blevet vurderet som sikre i henhold til forordning (EØF) nr. 2377/90. Herudover indeholder direktivet bestemmelser om dokumentation for brug, ikke-foreskrevet anvendelse, ordinering og distribution af veterinærlægemidler, der skal anvendes på dyr, der anvendes i fødevareproduktionen.

(7)  Det fremgår af Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2001(6) om udbuddet af veterinærlægemidler, af den offentlige høring, der blev gennemført af Kommissionen i 2004, og af Kommissionens bedømmelse af de indhøstede erfaringer, at det er nødvendigt at ændre procedurerne for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, samtidig med at den generelle ordning for fastsættelse af sådanne grænseværdier opretholdes.

(8)  Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer udgør referencegrundlaget for fastsættelse, i overensstemmelse med direktiv 2001/82/EF, af ventetider i forbindelse med markedsføringstilladelser for veterinærlægemidler til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for kontrol af restkoncentrationer i animalske fødevarer i medlemsstaterne og ved grænsekontrolsteder.

(9)  Ved Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug║(7) blev det forbudt at anvende visse stoffer til specifikke formål på dyr, der anvendes i fødevareproduktionen. Denne forordning bør finde anvendelse med forbehold af fællesskabslovgivning, der forbyder anvendelsen på dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, af visse stoffer med hormonal virkning.

(10)  I Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler(8) er der fastsat særlige regler for stoffer, som ikke forsætligt er tilsat fødevarer. Lovgivningen om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer bør ikke gælde for disse stoffer.

(11)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(9) er der fastsat en ramme for fødevarelovgivningen på fællesskabsplan samt definitioner på dette område. Disse definitioner bør gælde i forbindelse med lovgivningen om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

(12)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes(10), er der fastsat generelle bestemmelser om kontrol af fødevarer i Fællesskabet samt definitioner på dette område. Disse definitioner bør gælde i forbindelse med lovgivningen om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Påvisning af anvendelsen af forbudte stoffer bør prioriteres, og en del af prøverne bør udvælges efter risikoanalyseprincipper.

(13)  I artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur(11) gives Det Europæiske Lægemiddelagentur, herefter benævnt "agenturet" i opdrag at rådgive om de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som kan accepteres i animalske fødevarer.

(14)  Der bør ║fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes eller er bestemt til at blive anvendt i veterinærlægemidler, der markedsføres i Fællesskabet.

(15)  Det fremgår af den offentlige høring og det forhold, at der i de senere år kun er blevet godkendt et lille antal veterinærlægemidler til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, at forpligtelsen til at overholde forordning (EØF) nr. 2377/90 har forringet udbuddet af sådanne lægemidler.

(16)  For at sikre dyrs sundhed og velfærd skal der være lægemidler til rådighed til behandling af bestemte sygdomstilstande. Hvis der ikke findes egnede veterinærlægemidler til en bestemt behandling af en bestemt art, kan det desuden være medvirkende til misbrug eller ulovlig anvendelse af stoffer.

(17)  Den ordning, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2377/90, bør derfor ændres for at øge udbuddet af veterinærlægemidler til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen. Med henblik herpå bør agenturet have mulighed for systematisk at overveje, hvorvidt en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, der er fastsat for en bestemt art eller fødevare, kan anvendes i forbindelse med en anden art eller en anden fødevare. I denne forbindelse bør der tages hensyn til hensigtsmæssigheden af de sikkerhedsfaktorer, der allerede indgår i ordningen, for at sikre, at dyrenes velfærd ikke bringes i fare.

(18)  Det må erkendes, at videnskabelige risikovurderinger i nogle tilfælde ikke som sådan kan tilvejebringe alle de oplysninger, som en beslutning om risikostyring bør baseres på, hvorfor der også kan være grund til at tage hensyn til andre forhold af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse, herunder de teknologiske aspekter af fødevareproduktion samt kontrolmulighederne. Agenturet bør derfor afgive udtalelse om den videnskabelige risikovurdering og fremsætte anbefalinger vedrørende restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer.

(19)  For at den generelle ramme for maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer kan fungere uden problemer, er det nødvendigt med detaljerede bestemmelser om form og indhold af ansøgninger om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer samt om metodologiske principper for risikovurdering og risikostyringsanbefalinger.

(20)  Ud over veterinærlægemidler anvendes der i husdyrbrug også andre produkter, som ikke er underlagt nogen specifik lovgivning om restkoncentrationer, f.eks. desinfektionsmidler. Veterinærlægemidler, som det ikke er tilladt at markedsføre i Fællesskabet, kan desuden være tilladt i tredjelande. Det kan skyldes, at det er andre sygdomme eller andre arter, der er udbredt i andre regioner, eller at virksomhederne har valgt ikke at markedsføre det pågældende lægemiddel i Fællesskabet. At et lægemiddel ikke er tilladt i Fællesskabet, betyder ikke nødvendigvis, at det er farligt. Kommissionen bør kunne fastsætte en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer i fødevarer af sådanne produkters farmakologisk virksomme stoffer efter udtalelse fra agenturet i henhold til principperne for farmakologisk virksomme stoffer, som er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler.

(21)  Fællesskabet medvirker inden for rammerne af Codex Alimentarius til udviklingen af internationale standarder for maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, samtidig med at det sørger for, at det høje niveau for beskyttelse af menneskers sundhed, der opretholdes i Fællesskabet, ikke sænkes. Fællesskabet bør derfor overtage de Codex-maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som det har støttet på det relevante møde i Codex Alimentarius-Kommissionen, uden at der skal foretages en yderligere risikovurdering. Hermed vil overensstemmelsen mellem internationale standarder og Fællesskabets lovgivning vedrørende grænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer blive yderligere styrket.

(22)  Fødevarer er underlagt kontrol af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004. Selv om der ikke er fastsat grænseværdier for restkoncentrationer i medfør af denne forordning, kan der forekomme restkoncentrationer af sådanne stoffer på grund af miljøforurening eller forekomsten af en naturlig metabolit i dyret. Ved hjælp af laboratoriemetoder kan der påvises stadig mindre restkoncentrationer af sådanne stoffer. Restkoncentrationer af denne art har givet anledning til forskellig kontrolpraksis i medlemsstaterne.

(23)  For at lette handelen mellem medlemsstaterne og importen bør Fællesskabet derfor indføre procedurer for fastsættelse af et referencegrundlag for kontroltiltag vedrørende restkoncentrationer, for hvilke ▌det er teknisk muligt at foretage en laboratorieanalyse, idet der opretholdes et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed i Fællesskabet. Fastsættelsen af et referencegrundlag for kontroltiltag bør under ingen omstændigheder tjene som påskud til at tolerere ulovlig anvendelse af ikke-godkendte stoffer til behandling af dyr, der anvendes i fødevareproduktionen. Alle restkoncentrationer af disse stoffer i fødevarer skal derfor betragtes som uønskede.

(24)  Lovgivningen om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer bør forenkles, idet alle beslutninger, hvorved farmakologisk virksomme stoffer er klassificeret for så vidt angår restkoncentrationer, bør samles i en enkelt kommissionsforordning, og der bør fastlægges et referencegrundlag for tiltag.

(25)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(12).

(26)  Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at vedtage bestemmelser om betingelserne for ekstrapolering og om fastlæggelsen af referencegrundlaget for tiltag. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(27)  Målene for denne forordning, nemlig at beskytte menneskers og dyrs sundhed og sikre udbuddet af egnede veterinærlægemidler, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(28)  Af klarhedshensyn bør forordning (EØF) nr. 2377/90 derfor afløses af en ny forordning.

(29)  Der bør fastsættes en overgangsperiode for at give Kommissionen tid til at udarbejde og vedtage en forordning, der skal indeholde alle de beslutninger, der finder anvendelse i medfør af forordning (EØF) nr. 2377/90, samt gennemførelsesbestemmelser til nærværende nye forordning,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Til sikring af fødevaresikkerheden indeholder denne forordning ▌bestemmelser og procedurer med henblik på at fastlægge følgende:

   a) den maksimale restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof, som kan tillades i animalske fødevarer ("maksimalgrænseværdi for restkoncentration")
   b) den tærskel for en restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof, der fastsættes af kontrolhensyn i forbindelse med visse stoffer, for hvilke der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi for restkoncentration i overensstemmelse med denne forordning ("referencegrundlag for tiltag").

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:

   a) lægemiddelstoffer af biologisk oprindelse, der skal fremkalde en aktiv eller passiv immunitet eller diagnosticere en tilstand af immunitet, og som anvendes i immunologiske veterinærlægemidler
   b) stoffer, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 315/93.

3.  Denne forordning finder anvendelse med forbehold af fællesskabslovgivning, der forbyder anvendelsen på dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, af visse stoffer med hormonal virkning, jf. direktiv 96/22/EF.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 1 i direktiv 2001/82/EF, artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 og artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 gælder følgende definitioner i forbindelse med nærværende forordning:

   a) "restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer": alle farmakologisk virksomme stoffer, udtrykt i mg/kg eller μg/kg vådvægt, hvad enten der er tale om lægemiddelstoffer, hjælpestoffer eller nedbrydningsstoffer, og deres metabolitter, som er tilbage i animalske fødevarer
   b) "dyr, der anvendes i fødevareproduktionen": dyr, der avles, opdrættes, holdes, slagtes eller udtages specifikt med henblik på fødevareproduktion.

AFSNIT II

MAKSIMALGRÆNSEVÆRDIER FOR RESTKONCENTRATIONER

KAPITEL I RISIKOVURDERING OG RISIKOSTYRING

Afdeling 1

Farmakologisk virksomme stoffer, som er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler

Artikel 3

Ansøgning om agenturets udtalelse

1.  For ethvert farmakologisk virksomt stof, der skal anvendes i veterinærlægemidler til administration til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, kræves der en udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (herefter benævnt "agenturet"), udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler (herefter benævnt "udvalget"), vedrørende maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer.

2.  Med henblik herpå sender indehaveren af markedsføringstilladelsen for et veterinærlægemiddel, i hvilket et sådant stof er anvendt, eller den, der ansøger eller agter at ansøge om en sådan markedsføringstilladelse, en ansøgning til agenturet.

Artikel 4

Agenturets udtalelse

1.  Agenturets udtalelse består i en videnskabelig risikovurdering og risikostyringsanbefalinger.

2.  Den videnskabelige risikovurdering og risikostyringsanbefalingerne har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og samtidig at sørge for, at menneskers sundhed og dyrs sundhed og velfærd ikke påvirkes negativt af det utilstrækkelige udbud af egnede veterinærlægemidler. Sådanne anbefalinger skal tage videnskabeligt arbejde udført af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i betragtning, og det bør ske på grundlag af samarbejdsskrivelser.

Artikel 5

Ekstrapolering

For at sikre udbuddet af godkendte veterinærlægemidler til behandling af tilstande hos arter bestemt til fødevareproduktion overvejer udvalget, når det gennemfører videnskabelige risikovurderinger og udarbejder risikostyringsanbefalinger, hvorvidt maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare, kan anvendes i forbindelse med en anden fødevare hidrørende fra samme art, eller som er fastsat for en eller flere bestemte arter, kan anvendes i forbindelse med andre arter.

Artikel 6

Videnskabelig risikovurdering

1.  Ved den videnskabelige risikovurdering tages der hensyn til farmakologisk virksomme stoffers metabolisme og nedbrydning hos relevante dyrearter og til, hvilken type og hvor stor en mængde restkoncentrationer der kan indtages af mennesker gennem et helt liv uden nogen mærkbar sundhedsrisiko, udtrykt som acceptabel daglig indtagelse (ADI). Der kan anvendes andre tilgange til ADI, hvis de er fastlagt af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 1.

2.  Den videnskabelige risikovurdering vedrører følgende:

   a) type og mængde restkoncentrationer, som anses for ikke at udgøre en fare for menneskers sundhed
   b) risikoen for toksikologiske, farmakologiske eller mikrobiologiske virkninger hos mennesker
   c) restkoncentrationer, som findes i vegetabilske fødevarer, eller som hidrører fra miljøet.

3.  Hvis stoffets metabolisme og nedbrydning ikke kan vurderes og anvendelsen af stoffet har til formål at fremme dyrs sundhed og velfærd, kan der ved den videnskabelige risikovurdering tages hensyn til overvågnings- eller eksponeringsdata.

Artikel 7

Risikostyringsanbefalinger

1.  Risikostyringsanbefalingerne baseres på den i overensstemmelse med artikel 6 gennemførte videnskabelige risikovurdering og består i en vurdering af følgende:

   a) hvorvidt der findes alternative stoffer til behandling af den pågældende art, eller hvorvidt det vurderede stof er nødvendigt for at undgå unødige lidelser hos dyr eller for at varetage behandlernes sikkerhed
   b) andre relevante faktorer såsom de teknologiske aspekter af produktionen af fødevarer og foder, kontrolmulighederne, betingelserne for brug og for anvendelse af stofferne i veterinærlægemidler, overholdelse af god veterinærmedicinsk praksis samt sandsynligheden for misbrug eller ulovlig anvendelse; en profylaktisk anvendelse af veterinærlægemidler skal også anses som misbrug, hvis der kan tages højde for sygdomme ved at foretage forholdsmæssige og passende ændringer af opdrætsbetingelserne
   c) hvorvidt der bør fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer eller en foreløbig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af et farmakologisk virksomt stof i veterinærlægemidler, ▌hvad denne maksimalgrænseværdi bør være, og om nødvendigt betingelser eller restriktioner for brugen af det pågældende stof
   d) hvorvidt der kan fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, hvis de tilvejebragte data ikke gør det muligt at bestemme en sikker grænse, eller hvis der på grund af manglende videnskabelige oplysninger ikke kan drages nogen endelig konklusion for så vidt angår virkningerne af restkoncentrationer af et stof for menneskers sundhed.

2.  For veterinærmedicinske lægemidler, for hvilke der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer for enhovede dyr, der hverken er omfattet af bilag IV til forordning (EØF) nr. 2377/90 eller af nærværende forordnings artikel 13, stk. 2, og som anvendes på en ikke foreskrevet måde (off-label), jf. definitionen i artikel 1, nr. 16), i direktiv 2001/82/EF og "kaskade"-bestemmelserne i artikel 10 og 11 i direktiv 2001/82/EF, og ikke anvendes intramuskulært eller subkutant, skal der være en nominel udfasningsperiode på seks måneder.

3.  Ved anvendelse af lægemidler, der indeholder farmakologisk virksomme stoffer, der ikke er opført på listen over stoffer som er uundværlige til behandling af dyr af hesteslægten, jf. artikel 10, stk. 3, i direktiv 2001/82/EF, og som hverken anvendes intramuskulært eller subkutant, skal den nominelle tilbageholdelsestid være seks måneder.

Artikel 8

Ansøgninger og procedurer

1.  Den i artikel 3 omhandlede ansøgning skal opfylde de bestemmelser om form og indhold, der fastlægges af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 1, og skal ledsages af det gebyr, der skal betales til agenturet.

2.  Agenturet sikrer, at udvalget afgiver udtalelse senest 210 dage efter modtagelsen af en gyldig ansøgning, jf. artikel 3 og stk. 1 i denne artikel. Såfremt agenturet inden for en bestemt periode anmoder om supplerende oplysninger om det pågældende stof, suspenderes denne frist, indtil de pågældende oplysninger er indgivet.

3.  Agenturet sender den i artikel 4 omhandlede udtalelse til ansøgeren. Senest 15 dage efter modtagelsen af udtalelsen kan ansøgeren skriftligt meddele agenturet, at han agter at anmode om, at afgørelsen revurderes. I så fald sender han agenturet en detaljeret begrundelse for sin anmodning senest 60 dage efter modtagelsen af udtalelsen.

Senest 60 dage efter modtagelsen af begrundelsen for anmodningen tager udvalget stilling til, om dets udtalelse skal revideres. Udvalgets konklusioner vedrørende anmodningen vedlægges den i stk. 4 omhandlede endelige udtalelse.

4.  Senest 15 dage efter vedtagelsen af den endelige udtalelse sender agenturet denne til både Kommissionen og ansøgeren sammen med begrundelsen for sine konklusioner.

5.  I særlige tilfælde, hvor der kræves en øjeblikkelig godkendelse for at sikre beskyttelsen af folkesundheden samt dyrevelfærd og -sundhed, kan Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3, fastsætte en foreløbig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer for en periode på højst fem år.

Afdeling 2

Farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler

Artikel 9

Agenturets udtalelse efter anmodning fra Kommissionen eller medlemsstaterne

1.  Kommissionen, medlemsstaterne eller en tredjemand, der varetager berettigede interesser, kan anmode agenturet om en udtalelse vedrørende maksimalgrænseværdier for farmakologisk virksomme stoffer under følgende omstændigheder:

   a) a) det pågældende stof er godkendt til anvendelse i et veterinærlægemiddel i et tredjeland, og der er ikke indgivet en ansøgning vedrørende stoffet i henhold til artikel 3, eller
   b) b) det pågældende stof indgår i et lægemiddel, der agtes anvendt i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 2001/82/EF, og der er ikke indgivet en ansøgning vedrørende stoffet i henhold til artikel 3, eller
   c) c) det pågældende stof indgår i et biocidholdigt produkt, der anvendes til husdyropdræt, og der skal fastsættes en maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 10, stk. 2, nr. ii), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF(13), eller
   d) d) det pågældende stof kan anvendes til effektiv behandling af dyr i tilfælde af mindre udbredte dyrearter eller mindre udbredt anvendelse, hvor der endnu ikke findes specifikke lægemidler.

2.  I de i stk. 1, litra d), nævnte tilfælde af mindre udbredte dyrearter eller mindre udbredt anvendelse kan anmodningen indgives til agenturet af en interesseret part eller organisation.

3.  Artikel 4-7 finder anvendelse.

4.  De i stk. 1 nævnte anmodninger om en udtalelse skal opfylde de af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 1, fastsatte krav om form og indhold.

5.  Agenturet sikrer, at udvalget afgiver udtalelse senest 210 dage efter modtagelsen af anmodningen fra Kommissionen. Hvis agenturet inden for en bestemt periode anmoder om supplerende oplysninger om det pågældende stof, suspenderes denne frist, indtil de pågældende oplysninger er indgivet.

6.  Senest 15 dage efter vedtagelsen af den endelige udtalelse sender agenturet denne til Kommissionen og i givet fald til den medlemsstat eller den part, der fremsatte anmodningen, sammen med begrundelsen for sine konklusioner.

Afdeling 3

Fælles bestemmelser

Artikel 10

Revurdering af udtalelse

Finder Kommissionen, enhver, der har indgivet en anmodning om udtalelse, jf. artikel 3, eller en medlemsstat, jf. artikel 9, at nye oplysninger nødvendiggør en revurdering af en udtalelse af hensyn til beskyttelsen af menneskers eller dyrs sundhed, kan den/han anmode agenturet om en ny udtalelse om de pågældende stoffer.

Anmodningen skal ledsages af en redegørelse for det spørgsmål, der skal behandles. Artikel 8, stk. 2-4, eller artikel 9, stk. 5 og 6, finder anvendelse på den nye udtalelse.

Artikel 11

Offentliggørelse af udtalelser

Agenturet offentliggør de i artikel 4, 9 og 10 omhandlede udtalelser efter at have fjernet alle oplysninger af kommercielt fortrolig karakter.

Artikel 12

Gennemførelsesforanstaltninger

1.  Kommissionen vedtager i samråd med agenturet bestemmelser om:

   a) den form, i hvilken de i artikel 3 omhandlede ansøgninger og de i artikel 9 omhandlede anmodninger skal forelægges, og indholdet af disse ansøgninger
   b) de metodologiske principper for risikovurderingen og risikostyringsanbefalingerne som omhandlet i artikel 6 og 7, herunder tekniske krav i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder.

Bestemmelser, jf. litra a), vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 23, stk. 2, og bestemmelser, jf. litra b), efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.

2.  Kommissionen vedtager i samråd med agenturet og interesserede parter regler vedrørende anvendelsen af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, der er fastsat for en bestemt fødevare, i forbindelse med en anden fødevare fra samme art, eller som er fastsat for en eller flere bestemte arter, i forbindelse med andre arter, jf. artikel 5. Disse regler bestemmer, hvordan og under hvilke omstændigheder videnskabelige data om restkoncentrationer i en bestemt fødevare eller i en eller flere bestemte arter kan anvendes til fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer i andre fødevarer eller arter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.

KAPITEL II KLASSIFIKATION

Artikel 13

Klassifikation af farmakologisk virksomme stoffer

1.  Kommissionen klassificerer de farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke agenturet har afgivet udtalelse om maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer i henhold til artikel 4, 9 eller 10.

2.  Klassifikationen skal indeholde en liste over farmakologisk virksomme stoffer og de terapeutiske grupper, de tilhører. I forbindelse med klassifikationen skal der desuden for hvert af disse stoffer fastsættes følgende:

   a) en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer
   b) en foreløbig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer
   c) at der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, eller
   d) et forbud mod forekomst af et stof eller rester heraf i et animalsk produkt.

3.  Der fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed:

   a) som følge af en udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 4, 9 eller 10, eller
   b) b) som følge af fællesskabsdelegationens stemmeafgivelse i Codex Alimentarius-Kommissionen for fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af et farmakologisk virksomt stof, som er bestemt til anvendelse i et veterinærlægemiddel, forudsat at de videnskabelige oplysninger, der er under overvejelse, er blevet stillet til rådighed for fællesskabsdelegationen før afstemningen i Codex Alimentarius-Kommissionen. I tilfælde er en yderligere vurdering fra agenturet ikke påkrævet.

4.  Der kan fastsættes en foreløbig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af et farmakologisk virksomt stof i tilfælde, hvor de videnskabelige data er ufuldstændige, forudsat at der ikke er grund til at antage, at restkoncentrationer af det pågældende stof inden for den foreslåede grænse udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Den foreløbige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer skal gælde i en bestemt periode, som ikke må overstige fem år. Denne periode kan forlænges én gang med en periode på højst to år, hvis det er godtgjort, at forlængelsen vil gøre det muligt at afslutte igangværende videnskabelige undersøgelser.

5.  Der fastsættes ikke nogen maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, hvis det som følge af en udtalelse i henhold til artikel 4, 9 eller 10 ikke er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed.

6.  Forekomst af et stof eller rester heraf i et animalsk produkt forbydes på grundlag af ║udtalelse afgivet i henhold til artikel 4, 9 eller 10 under følgende omstændigheder:

   a) hvis enhver forekomst af det farmakologisk virksomme stof eller rester heraf i fødevarer af animalsk oprindelse udgør en sundhedsrisiko for mennesker
   b) hvis der ikke kan drages nogen endelig konklusion for så vidt angår virkningen af restkoncentrationer af stoffet for menneskers sundhed.

7.  Anses det for nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed, skal klassifikationen også indeholde betingelser og restriktioner for brug og for anvendelse af et farmakologisk virksomt stof i veterinærlægemidler, for hvilket der er fastsat en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, eller for hvilket der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer.

Artikel 14

Hasteprocedure for agenturets afgivelse af udtalelse

1.  I specifikke tilfælde, når det af hensyn til beskyttelse af folkesundheden, dyresundheden eller dyrevelfærden er nødvendigt med hurtig godkendelse af et veterinærlægemiddel eller et biocidholdigt produkt, kan Kommissionen, enhver, der har anmodet om en udtalelse i henhold til artikel 3, eller en medlemsstat anmode agenturet om at anvende en hasteprocedure til vurdering af maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer af et farmakologisk virksomt stof i de pågældende produkter.

2.  Kommissionen fastsætter anmodningens form og indhold i henhold til artikel 12, stk. 1.

3.  Uanset artikel 8, stk. 2 og artikel 9, stk. 5, sikrer agenturet sig, at udvalget kan afgive sin udtalelse senest 150 dage efter anmodningens modtagelse.

Artikel 15

Den normale procedure

1.  Med henblik på den i artikel 13 omhandlede klassifikation udarbejder Kommissionen et udkast til forordning senest 30 dage efter modtagelsen af agenturets udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, stk. 1, eller artikel 10. Kommissionen udarbejder også et udkast til forordning senest 30 dage efter modtagelsen af resultatet af fællesskabsdelegationens stemmeafgivelse i Codex Alimentarius-Kommissionen for fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, jf. artikel 13, stk. 3.

Er udkastet til forordning ikke i overensstemmelse med agenturets udtalelse, giver Kommissionen en detaljeret redegørelse for grundene til forskellene.

2.  Den i stk. 1 nævnte forordning vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3, og senest 90 dage efter afslutningen af denne procedure.

3.  Når den i artikel 14 nævnte hasteprocedure anvendes, vedtager Kommissionen den i stk. 1 i denne artikel omhandlede forordning senest 15 dage efter afslutningen af den i artikel 23, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure.

Artikel 16

Analysemetoder

Agenturet rådfører sig med EF-referencelaboratorier, som er udpeget af Kommissionen til laboratorieanalyse af restkoncentrationer i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, vedrørende egnede analysemetoder for en harmoniseret prøvetagning til påvisning af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i henhold til artikel 13 i nærværende forordning. Agenturet stiller oplysninger om de pågældende metoder til rådighed for de EF-referencelaboratorier og nationale referencelaboratorier, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 17

Fri bevægelighed for fødevarer

Medlemsstaterne forbyder import og omsætning af animalske fødevarer, der indeholder restkoncentrationer som følge af ulovlig indgivelse af farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er omfattet af en klassifikation i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), b) eller c).

Af hensyn til folkesundheden følger heraf, at import fra tredjelande af fødevarer, der indeholder restkoncentrationer som følge af ulovlig indgivelse af stoffer, hvis anvendelse er forbudt i Den Europæiske Union, er forbudt.

AFSNIT III

REFERENCEGRUNDLAG FOR TILTAG

Artikel 18

Fastlæggelse og revurdering

1.  Når det er relevant for at sikre gennemførelsen af kontrol af importerede eller markedsførte animalske fødevarer i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, kan Kommissionen fastlægge et referencegrundlag for tiltag vedrørende restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), b) eller c).

Principperne for risikovurdering i henhold til artikel 4 til 8 finder anvendelse med henblik på at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.

2.  Referencegrundlaget for tiltag revurderes ▌på baggrund af enhver ny oplysning om beskyttelse af menneskers sundhed og fødevarekæden.

Animalske fødevarer, der indeholder farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der ikke er fastsat nogen maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, må ikke markedsføres.

Artikel 19

Metoder til fastlæggelse af referencegrundlaget for tiltag

1.  Referencegrundlaget for tiltag baseres på indholdet af en analysand i en prøve, som et referencelaboratorium, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, kan påvise og bekræfte ved hjælp af en analysemetode, som er valideret efter Fællesskabets krav. I den forbindelse rådgiver det relevante EF-referencelaboratorium Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af analysemetoderne.

2.  Kommissionen kan anmode Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om en risikovurdering med henblik på at afgøre, om referencegrundlaget for tiltag er tilstrækkeligt til at beskytte menneskers sundhed. I så fald sørger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for, at udtalelsen afgives senest 210 dage efter modtagelsen af anmodningen.

3.  Ved risikovurderingen tages der hensyn til regler, herunder også videnskabelige metoder, som skal vedtages af Kommissionen i samråd med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.

Artikel 20

Fællesskabets bidrag til støtteforanstaltninger i forbindelse med referencegrundlaget for tiltag

Hvis det i forbindelse med anvendelsen af dette afsnit er nødvendigt, at Fællesskabet finansierer foranstaltninger til støtte for fastlæggelsen og anvendelsen af referencegrundlaget for tiltag, gælder artikel 66, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 21

Omsætning

Overskrides maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer eller referencemængder, der er fastsat i henhold til denne forordning, må produktet ikke omsættes som, forarbejdes til eller blandes med fødevarer.

Artikel 22

Anvendelse af referencegrundlag for tiltag

1.   Hvis der foretages kontrol af fødevarer af animalsk oprindelse, og resultaterne af de analytiske undersøgelser bekræfter tilstedeværelsen af et farmakologisk virksomt stof, som ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), b) eller c), i en mængde svarende til eller større end referencegrundlaget for tiltag, anses det pågældende vareparti for ikke at være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

2.  Hvis resultaterne af de analytiske undersøgelser af fødevarer af animalsk oprindelse ligger under referencegrundlaget for tiltag, godkendes de pågældende produkter til at indgå i fødevarekæden. Den kompetente myndighed fører et register over resultaterne i tilfælde af, at den samme situation skulle opstå igen. Hvis resultaterne af de analytiske undersøgelser af fødevarer med samme oprindelse viser et tilbagevendende mønster, som tyder på et potentielt problem, informerer den kompetente myndighed Kommissionen og de øvrige medlemsstater i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed herom. Kommissionen gør den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller oprindelseslandene opmærksom på spørgsmålet og fremsætter passende forslag.

3.   Detaljerede regler vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler

1.  Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 24

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 25

Klassifikation af farmakologisk virksomme stoffer i forordning (EØF) nr. 2377/90

Senest ...(14) vedtager Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3, en forordning, der indeholder de farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i overensstemmelse med bilag I-IV til forordning (EØF) nr. 2377/90.

Artikel 26

Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet

Kommissionen forelægger senest ...(15)* en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal navnlig indeholde en evaluering af erfaringerne med anvendelsen af denne forordning. Rapporten ledsages om nødvendigt af passende forslag.

Artikel 27

Ophævelse

1.  Forordning (EØF) nr. 2377/90 ophæves.

2.  Bilag I-IV til den ophævede forordning finder anvendelse indtil ikrafttrædelsen af den i artikel 25 omhandlede forordning. Bilag V til den ophævede forordning finder anvendelse indtil ikrafttrædelsen af de i artikel 12, stk. 1, omhandlede foranstaltninger.

3.  Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og den i artikel 25 omhandlede forordning.

Artikel 28

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 10 af 15.1.2008, s. 51.
(2) EUT C ...
(3) Europa-Parlamentets holdning af 17.6.2008.
(4) EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.
(5) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. ║
(6) EFT C 27 E af 31.1.2002, s. 80.
(7) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3. ║
(8) EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1. ║
(9) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. ║
(10) EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.
(11) EUT L 136 af 30.4.2006, s. 1. ║
(12) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. ║
(13) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
(14)* 90 dage efter denne forordnings ikrafttræden.
(15)** Fem år efter denne forordnings ikrafttræden.


Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I
PDF 11kWORD 42k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) (KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0797),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0469/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0173/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   henleder opmærksomheden på den vedføjede erklæring fra Kommissionen;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)

P6_TC1-COD(2007)0278


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1098/2008/EF).

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen tillægger det meget stor betydning at lette og støtte bred deltagelse på alle niveauer i aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) som et praktisk middel til at sikre, at det får positive og varige virkninger.

I overensstemmelse med afgørelsen om det europæiske år vil Kommissionen udarbejde fælles retningslinjer i det strategiske rammedokument, hvori der vil blive etableret nøgleprioriteringer for gennemførelsen af aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år, herunder minimumsstandarder for deltagelse i nationale organer og foranstaltninger (jf. del II, punkt 2, i bilaget til afgørelsen).

Det strategiske rammedokument sendes til de nationale gennemførelsesorganer, der er ansvarlige for fastlæggelsen af de nationale programmer for det europæiske år og for udvælgelse af foranstaltninger, der skal foreslås med henblik på fællesskabsstøtte. Det sendes også til andre berørte aktører.

I den forbindelse vil Kommissionen understrege vigtigheden af at lette adgang til deltagelse for alle ngo'er, herunder små og mellemstore organisationer. For at sikre adgang for så mange som muligt kan de nationale gennemførelsesorganer beslutte ikke at anmode om samfinansiering og i stedet finansiere visse foranstaltninger fuldt ud.


Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 *
PDF 20kWORD 46k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 (KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS))
P6_TA(2008)0287A6-0231/2008

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0249),

-   der henviser til Kommissionens konvergensrapport fra 2008 om Slovakiet (KOM(2008)0248) og Den Europæiske Centralbanks (ECB) konvergensrapport fra maj 2008,

-   der henviser til Kommissionens henstilling om Rådets beslutning om ophævelse af beslutning 2005/182/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Slovakiet (SEK(2008)0572),

-   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om årsrapport om euroområdet for 2007(1),

-   der henviser til sin beslutning af 20. juni 2007 om forbedring af metoden for høring af Europa-Parlamentet i procedurer vedrørende udvidelse af euroområdet(2),

-   der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om udvidelse af euroområdet(3),

-   der henviser til Rådets afgørelse 2003/223/EF af 21. marts 2003 om ændring af artikel 10, stk. 2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank(4),

-   der henviser til sin holdning af 13. marts 2003 om ECB's henstilling om Rådets beslutning om ændring af artikel 10, stk. 2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank(5),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 122, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0198/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0231/2008),

A.   der henviser til, at Slovakiet har opfyldt Maastrichtkriterierne i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 121 og protokollen om konvergenskriterierne, som der henvises til deri,

B.   der henviser til, at en delegation fra Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, første gang et sådant besøg har fundet sted, har besøgt Slovakiet for første gang for at vurdere, om landet er rede til at tiltræde euroområdet,

C.   der henviser til, at erfaringen 10 år efter oprettelsen af Den Økonomiske og Monetære Union har vist, at incitamenterne til at gennemføre strukturelle reformer aftager efter tiltrædelse af euroområdet, og spørgsmålet om varig karakter har fået øget betydning,

D.   der henviser til, at formanden for Økofinrådet har sendt en skrivelse til Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne, hvori han redegør for de foranstaltninger, som den slovakiske regering har truffet, og de politiske forpligtelser, den har indgået, for at sikre en vedvarende konvergens,

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   går ind for Slovakiets tilslutning til euroen den 1. januar 2009;

3.   noterer sig, at EF-traktatens artikel 121 fastslår, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens ved at undersøge, hvorvidt de enkelte medlemsstater har opfyldt følgende kriterier: en høj grad af prisstabilitet; holdbare offentlige finanser; overholdelse af de normale udsvingsmargener i valutakursmekanismen og den varige karakter af den konvergens, medlemsstaten har opnået, samt af dens deltagelse i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme, som afspejlet i de langfristede rentesatser;

4.   konstaterer, at ECB's konvergensrapport fra 2008 identificerer risici, hvad angår holdbarheden af den lave inflationstakt, som er opnået, og opfordrer indtrængende til, at der tages de nødvendige skridt for at undgå inflation;

5.   er bekymret over afvigelserne mellem Kommissionens og ECB's konvergensrapporter, hvad angår inflationens varige karakter;

6.   henstiller, at de slovakiske myndigheder opretter et observationsorgan, som kan overvåge priserne på udvalgte basisvarer på ugentlig basis med henblik på at bekæmpe falske forestillinger om prisstigninger;

7.   opfordrer den slovakiske regering til at sikre en videreførelse af de nødvendige strukturelle reformer af arbejds-, tjeneste- og varemarkedet ved navnlig at sikre en øget mobilitet på arbejdsmarkedet og investeringer i menneskelig kapital; opfordrer den slovakiske regering til at sikre konkurrence, navnlig i følsomme sektorer som energisektoren;

8.   opfordrer Slovakiets regering til sammen med den slovakiske centralbank at sikre en stabil lav inflation, som kan opnås gennem yderligere budgetkonsolidering og en tilstrækkelig stram finanspolitik med henblik på at opnå ligevægt i budgettet på mellemlang sigt; opfordrer arbejdsmarkedets parter i Slovakiet til at holde lønstigningerne på linje med produktivitetsstigningen i en overskuelig fremtid;

9.   opfordrer Eurogruppen til at forbedre koordineringen og overvåge den effektive implementering af de politiske forpligtelser, som euroområdets medlemsstater har indgået med henblik på en vedvarende konvergens;

10.   understreger, at den skattepolitik, der føres af de medlemsstater, der deltager i euroområdet, skal være i overensstemmelse med principperne om god regeringsførelse på beskatningsområdet;

11.   gentager sin faste overbevisning om, at Rådet og Kommissionen bør anlægge den holdning, at en procedure i forbindelse med et uforholdsmæssigt stort underskud vedrørende en medlemsstat skal være afsluttet, inden der foretages en vurdering af, hvorvidt Maastrichtkriterierne er opfyldt, som fastlagt i artikel 2 i protokollen om konvergenskriterierne; beklager, at Kommissionen endnu en gang ikke har formået at anvende EF-traktaten korrekt i denne henseende;

12.   mener, at alle relevante foranstaltninger, som træffes af en medlemsstat, der ansøger om medlemskab af euroområdet, efter offentliggørelsen af Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks konvergensrapporter, bør tages i betragtning af Rådet på grundlag af Parlamentets relevante beslutning og integreres i overvågningsprocessen;

13.   opfordrer medlemsstaterne til at give Kommissionen mulighed for at vurdere opfyldelsen af Maastrichtkriterierne på grundlag af klare, aktuelle og pålidelige data af høj kvalitet;

14.   er bekymret over de slovakiske borgeres ringe støtte til euroen; opfordrer derfor de slovakiske myndigheder til at iværksætte den offentlige informationskampagne, hvis sigte er at forklare fordelene ved den fælles valuta, og tage alle de nødvendige skridt for at begrænse prisstigninger i løbet af overgangsperioden;

15.   noterer sig de bestræbelser, der er blevet gjort af alle parter for at forbedre de betingelser, hvorunder Parlamentet udøver sin ret til høring i henhold til EF-traktatens artikel 121 og 122 i forhold til oplysninger og tilrettelæggelse, og glæder sig over Økonomi- og Valutaudvalgets initiativ til at organisere et studiebesøg i Slovakiet for at foretage sin egen vurdering af situationen;

16.   henstiller til Kommissionen og ECB at tage hensyn til alle aspekter, når de anbefaler den endelige valutakurs for den slovakiske koruna;

17.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

18.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

19.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Eurogruppen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0348.
(2) EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 251.
(3) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 249.
(4) EUT L 83 af 1.4.2003, s. 66.
(5) EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 374.


Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper
PDF 137kWORD 60k
Europa-Parlamentets beslutning af 17. juni 2008 om samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper (2007/2191(INI))
P6_TA(2008)0288A6-0212/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, artikel 137 og 158,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden(1),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juli 2005 om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 (KOM(2005)0299),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. februar 2005 om Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden (KOM(2005)0033),

-   der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed(2),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. maj 2005 om tredje situationsrapport om samhørighed: på vej mod et nyt partnerskab for vækst, beskæftigelse og samhørighed (KOM(2005)0192),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. juni 2006 om strategien for vækst og beskæftigelse og reformen af den europæiske samhørighedspolitik: Fjerde situationsrapport om samhørighed (KOM(2006)0281),

-   der henviser til EU's territoriale dagsorden, Leipzigchartret om bæredygtige europæiske byer og det første handlingsprogram til gennemførelse af EU's territoriale dagsorden,

-   der henviser til Kommissionens udarbejdelse af grønbogen om territorial samhørighed,

-   der henviser til rapporten fra observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE) "Territorial Futures – Spatial scenarios for Europe" og rapporten fra Europa-Parlamentet om regionale forskelle og samhørighed: Strategier for fremtiden,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 3, 13 og 141, som kræver, at medlemsstaterne sikrer lige muligheder for alle borgere,

-   der henviser til sin beslutning af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0212/2008),

A.   der henviser til, at et af Fællesskabets mål i henhold til EF-traktatens artikel 158 er at fremme en harmonisk økonomisk og social udvikling af Fællesskabet som helhed og mindske socioøkonomiske forskelle mellem de enkelte regioner,

B.   der henviser til, at der kan opstå forskelle både inden for en region og mellem regioner,

C.   der henviser til, at udligningen af de sociale, økonomiske og territoriale forskelle mellem de mere velstillede regioner og de fattigste regioner fortsat er samhørighedspolitikkens grundlæggende mål, og at dens sigte derfor ikke bør reduceres til blot at støtte andre strategiers målsætninger, hvilket kunne hæmme økonomisk, social og territorial samhørighed,

D.   der henviser til, at samhørighedspolitikken hidtil har ydet et virkningsfuldt bidrag til at hjælpe de fattigste områder med at mindske de eksisterende forskelle med hensyn til socioøkonomisk udvikling,

E.   der henviser til, at nogle lande som sådan står over for betydelige udfordringer med hensyn til udvikling, og at der næppe vil kunne tales om konvergens inden for de nuværende rammer for perioden 2007-2013,

F.   der henviser til, at den økonomiske vækst i nogle medlemsstater er koncentreret omkring nationale og regionale hovedstæder og større bykerner, og at dette efterlader andre områder, som f.eks. landdistrikterne, rand-, ø- og bjergområderne, med en skæv socioøkonomisk udvikling og gør samfundsgrupperne i disse områder mere sårbare,

G.   der henviser til, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde opregner territorial samhørighed som en af EU's målsætninger og indeholder bestemmelser om delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne på dette område,

H.   der henviser til, at begrebet "sårbare samfundsgrupper" er meget omfattende, og at det ikke kan defineres efter entydige kriterier,

I.   der henviser til, at mange områder stadig lider under de negative konsekvenser af deres afsides beliggenhed og geografiske ulemper, og at de ikke råder over den infrastruktur, der skal til for at skabe reelle udviklingsmuligheder, således at de kan nå op på det gennemsnitlige udviklingsniveau i EU,

J.   der henviser til, at en forbedring af transportinfrastrukturerne og adgangen til transport vil gøre de afsidesliggende regioner bedre tilgængelige og samtidig mindske udstødelsen af samfundsgrupper, der lever i disse afsides områder, og at en forbedring af tjenesteydelserne af almen interesse, især uddannelse, vil styrke leveforholdene for de sårbare samfundsgrupper,

K.   der henviser til, at de fattigste lande og regioner mangler de nødvendige økonomiske ressourcer til selv at kunne bidrage til den EU-finansiering, som de er berettiget til, og at de endvidere som regel heller ikke har den administrative kapacitet og de menneskelige ressourcer, der skal til for at udnytte de bevilgede midler på en fornuftig måde,

L.   der henviser til, at politikken for udvikling af landdistrikter på grund af dens omfattende konsekvenser på territorialt plan i højere grad skal koordineres med regionalpolitikken for dermed at skabe synergi og komplementaritet mellem disse politikker, og at fordele og ulemper ved en sådan reintegrering skal tages op til overvejelse,

M.   der henviser til, at der mangler tilgængelige og sammenlignelige mikroregionale statistiske data for de områder i EU, hvor der bor sårbare samfundsgrupper,

N.   der henviser til, at fattigdom og udstødelse er meget territorialt betinget,

O.   der henviser til, at hovedparten af de dårligst stillede mikroregionale territorier står over for komplekse, flerdimensionale problemer, som kan tilskrives deres afsides beliggenhed, deres vanskelig tilgængelighed, mangel på grundlæggende infrastruktur, socioøkonomisk underudvikling, tendens til afindustrialisering, lavt uddannelsesniveau, mangel på administrativ kapacitet, høj ledighed, stadig ringere bolig- og leveforhold, vanskelig adgang til tjenesteydelser af almen interesse, manglende forudsætninger for teknologisk udvikling og fremskridt og store grupper af segregerede mindretal og sårbare samfundsgrupper,

P.   der henviser til, at samhørighedspolitikken kræver et budget, der svarer til dens målsætninger, og effektive instrumenter, der gør det muligt for regionerne at overvinde de udviklingsmæssige skævheder og klare de territoriale udfordringer, herunder demografiske ændringer, bykoncentration, befolkningsbevægelser, globalisering, klimaændring og energiforsyning,

1.   understreger, at den territoriale koncentration af sårbare samfundsgrupper og den sociale udstødelse, der rammer de fleste underudviklede regioner, er en voksende udfordring for samhørigheden i EU; understreger endvidere, at dette ikke alene er et fænomen mellem regioner i underudviklede områder, men også i betydelig grad inden for regioner i såvel områder under udvikling som udviklede områder, og at dette kræver særlig opmærksomhed, fordi disse sårbare samfundsgrupper har en tendens til at blive usynlige i et mere samlet, positivt billede;

2.   opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge kriterier for en definition på sårbare samfundsgrupper, således at det bliver lettere at identificere de problemer, de står over for, og at træffe målrettede og systematiske foranstaltninger;

3.   mener, at den sociale udstødelses territoriale dimension bør tages op som led i den territoriale samhørighedspolitik;

4.   understreger i den forbindelse, at individuelle foranstaltninger alene ikke er tilstrækkelige til at overvinde de territoriale problemer i forbindelse med social udstødelse, og anbefaler derfor, at medlemsstaterne benytter en holistisk, territorial udviklingsstrategi, der indebærer en udligningspolitik, realisering af den integrerede tværsektorielle tilgang og fokusering på potentialet i alle territorier i EU;

5.   påpeger behovet for gennem en integreret tilgang at behandle manglerne med hensyn til lige muligheder og den potentielle koncentration af samfundsmæssige konflikter i underudviklede områder;

6.   bemærker i denne sammenhæng, at der kan forekomme sårbare grupper i alle regioner, selv i de mest velstående, og at der med en integreret tilgang bør tages hensyn til disse grupper;

7.   påpeger, at forarmelse og social udstødelse ikke kun er et fænomen, der ses i byerne, men at det også berører landdistrikterne, selv om det her kan antage særlige former, især fordi den sociale udstødelse i landdistrikter forværres af den territoriale isolation, og fordi disse distrikters marginalisering i forhold til den økonomiske udvikling betyder, at alle samfundsgrupper berøres;

8.   understreger, at det som led i en integreret tilgang er vigtigt at prioritere udviklingen af et sundt miljø på fællesskabs- og medlemsstatsplan samt på regionalt plan for at nå samhørighedspolitikkens mål, bl.a. bekæmpelse af fattigdom og sikring af et godt helbred blandt borgerne og en bedre livskvalitet i samtlige regioner, hvilket er afgørende for en langsigtet udvikling og social, økonomisk og territorial samhørighed i EU;

9.   understreger, at det er vigtigt dels at inddrage regionale og lokale myndigheder samt økonomiske interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter og relevante ngo'er i planlægningen og gennemførelsen af integrerede udviklingsstrategier, dels at støtte græsrodsinitiativer;

10.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fordele ressourcer mellem udviklede byer og isolerede områder, herunder landdistrikter, på en måde, der er i overensstemmelse med deres specifikke behov, og at iværksætte skræddersyede langsigtede programmer for nærmere definerede, sårbare samfundsgrupper, hvor lokale myndigheder, relevante arbejdsmarkedsparter og andre økonomiske kredse samt repræsentanter for de relevante befolkningsgrupper deltager i beslutningsprocessen og i gennemførelsen af disse programmer med henblik på at opfylde de pågældendes behov bedst muligt og finde frem til brugbare løsninger, for dermed at få bugt med udstødelsesproblematikken og dens konsekvenser;

11.   opfordrer til at fastholde lønnede aktiviteter i landdistrikter, hvilket indebærer, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod familielandbrug og små og mellemstore landbrug, især gennem en revision af den fælles landbrugspolitik med henblik på at gøre denne mere retfærdig, samt mod iværksætteraktiviteter uden for landbruget, som leverer varer og tjenesteydelser, der er af afgørende betydning, hvis man ønsker at få befolkningen til at blive og trække nye borgere til;

12.   understreger, at økonomiske aktiviteter både inden for og uden for landbruget (såsom forarbejdning og direkte markedsføring af landbrugsprodukter, turisme, tjenesteydelser og små og mellemstore virksomheder) er af stor betydning i landdistrikterne med henblik på at skabe beskæftigelse, forebygge fattigdom og dæmme op for affolkningen af disse områder; opfordrer derfor til, at erhvervsuddannelsesfaciliteterne i landdistrikterne forbedres for at fremme etablering af virksomheder;

13.   henstiller indtrængende til Kommissionen og medlemsstaterne, at de gør øget brug af den synergi og komplementaritet, der er forbundet med de forskellige finansielle instrumenter, der står til rådighed, såsom Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Integrationsfond, programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, for dermed at øge værditilvæksten;

14.   opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den kommende grønbog om territorial samhørighed at fremlægge et mål for og en klar definition på territorial samhørighed, de kriterier, der ligger til grund herfor, de dermed forbundne instrumenter og de midler, der er til rådighed for at opnå territoriale mål;

15.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde sammenlignelige mikroregionale statistiske data med særlig vægt på sociale indikatorer, som f.eks. FN's indeks for menneskelig udvikling, således at der med hensigtsmæssige foranstaltninger kan rettes op på situationen i de områder, hvor de mest sårbare samfundsgrupper bor, og findes løsninger på de problemer, de står over for;

16.   opfordrer i den forbindelse Kommissionen til nøje at undersøge, i hvilket omfang der ud over BNP pr. indbygger også bør anvendes nye kvantificerbare udviklingsindikatorer, f.eks. sociale indikatorer, til at identificere de mest sårbare samfundsgrupper, og hvor de findes, påvise skævheder mellem og inden for regioner, evaluere, hvor effektiv gennemførelsen og politikken har været, og fungere som rettesnor for planlægning af udviklingen;

17.   opfordrer indtrængende Kommissionen til inden for rammerne af grønbogen om territorial samhørighed at undersøge, hvorvidt NUTS 4-niveauet ville være egnet som udgangspunkt for en differentieret politik med henblik på at nå målet om territorial samhørighed;

18.   understreger, at det er nødvendigt at gøre noget ved de demografiske tendenser til yderligere bykoncentration og affolkningen af landområderne og de territoriale konsekvenser heraf; opfordrer derfor medlemsstaterne til at udarbejde strategier med henblik på at puste nyt liv i sårbare områder ved at udvikle infrastrukturerne, fremme reelle udviklingsmuligheder i overensstemmelse med områdernes specifikke potentiale, opretholde tjenesteydelser af almen interesse gennem en styrkelse af den lokale administrative kapacitet og decentralisering af den offentlige sektor, tilbyde passende uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, forbedre bolig- og leveforhold og gøre disse områder mere attraktive for investorer; mener, at der samtidig er behov for at støtte byerne i deres indsats for at afhjælpe de problemer, de står over for;

19.   mener, at affolkningen af landdistrikterne tidligere fungerede som en sikkerhedsventil for landbrugere, der var afskåret fra at udøve deres oprindelige erhverv, men at dette ikke længere er tilfældet, idet arbejdsløsheden i dag rammer ufaglærte arbejdstagere særdeles hårdt, og at industriforetagender etableret i landdistrikter derfor er de første, der mærker følgerne af omstrukturering og virksomhedsudflytning, hvilket yderligere forringer de muligheder for at udøve virksomhed uden for bedriften, som små landbrugere i vanskeligheder tidligere kunne benytte sig af for at supplere deres indkomst fra landbruget, og dermed hurtigere bringer dem ud i fattigdom;

20.   understreger, at ikke blot strukturpolitikken bør bibeholdes efter 2013, men at revisionen af budgettet bør benyttes som anledning til at sørge for, at de nødvendige ressourcer stilles til rådighed for at sikre økonomisk, social og territorial samhørighed mellem regionerne og landene i EU i fremtiden;

21.   anbefaler, at politiske foranstaltninger, der træffes for at imødegå social udstødelse og gøre sårbare samfundsgrupper mere aktive, kommer til at rumme et element af frivillighed;

22.   opfordrer Kommissionen til at fremlægge et konkret forslag, der indeholder en realistisk og specifik løsning på de problemer, som sårbare samfundsgrupper står over for, herunder social udstødelse;

23.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
(2) EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0035.


EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer
PDF 59kWORD 85k
Europa-Parlamentets beslutning af 17.juni 2008 om sammenhæng i udviklingspolitikken og indvirkningen på udviklingen i Vestafrika af EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (2007/2183(INI))
P6_TA(2008)0289A6-0137/2008

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til artikel 178 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

-   der henviser til fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den europæiske konsensus om udvikling fra 2005(1),

-   der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(2), som ændret ved aftalen, der ændrer partnerskabsaftalen, undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005(3),

-   der henviser til den fælles strategi for EU og Afrika,

-   der henviser til den første toårige EU-Rapport om sammenhæng i udviklingspolitikken (KOM(2007)0545), og til arbejdsdokumentet herom fra Kommissionens tjenestegrene (SEK(2007)1202),

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet den 21. og 22. december 2004, 24. maj 2005, 10. marts 2006, 11. april 2006, 17. oktober 2006, 5. december 2006, 15. december 2006 og den 19.-20. november 2007,

-   der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om sammenhæng i udviklingspolitikken, arbejdsprogram 2006-2007 (SEK(2006)0335),

-   der henviser til FN's millenniumerklæring af 8. september 2000,

-   der henviser til Monterrey-konsensussen om udviklingsfinansiering af 22. marts 2002,

-   der henviser til evalueringsundersøgelsen om "EU-institutionernes og medlemsstaternes mekanismer til fremme af sammenhæng i udviklingspolitikken", som blev offentliggjort i maj 2007 af "European Centre for Development Policy Management", "PARTICIP GmbH" og "Complutense Institute of International Studies",

-   der henviser til publikationen "EU Coherence Programme" fra Evert Vermeer Foundation og "European NGO confederation for relief and development",

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om en global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen (KOM(2007)0540),

-   der henviser til resultatet af den trettende samling i partskonferencen (COP 13) i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og til mødet mellem parterne i Kyoto-protokollen, som fandt sted på Bali, Indonesien, den 3.-14. december 2007,

-   der henviser til sin beslutning af 22. maj 2007 om standsning af tabet af biodiversitet inden 2010(4),

-   der henviser til Kommissionens forslag af 21. maj 2003 (KOM(2003)0251) om en EU-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), som blev bekræftet i konklusionerne fra landbrugs- og fiskerirådsmødet den 13. oktober 2003, og Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab(5),

-   der henviser til sin beslutning af 7. juli 2005 om hurtigere gennemførelse af FLEGT-handlingsplanen(6),

-   der henviser til Rådets (miljøministrene) konklusioner af 20. februar 2007 vedrørende EU's målsætninger for den videre udvikling af de internationale klimaaftaler efter 2012, hvori det understreges, "at der er behov for konkrete politikker og aktioner ... som led i en global og omfattende aftale ... til at standse disse [CO2-]emissioner [fra skovrydning i udviklingslandene] og vende dem i løbet af de kommende 20-30 år",

-   der henviser Kommissionens meddelelse af 23. december 2002 om en integreret ramme for fiskeripartnerskabsaftaler med tredjelande (KOM(2002)0637),

-   der henviser til De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri fra 1995 og organisationens internationale handlingsplan for forvaltningen af fiskerikapaciteten fra 1999,

-   der henviser til FAO- undersøgelsen fra 2005 af John Kurien, "Ansvarlig handel med fisk og fødevaresikkerhed",

-   der henviser til den undersøgelse af 16. juli 2007, der er udført for Europa-Parlamentet om sammenhæng i udviklingspolitikken og EU's fiskeripolitiks indvirkning på udviklingen i Vestafrika,

-   der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2001 om fiskeri og fattigdomslempelse(7),

-   der henviser til undersøgelsen fra september 2007 af Juliette Hallaire, "L´émigration irrégulière vers l´Union européenne au départ des côtes sénégalaises", som er udgivet af Den Internationale Organisation for Migration,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6-0137/2008),

A.   der henviser til, at FN's millenniumerklæring opfordrer alle stater til at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken,

B.   der henviser til, at EU er forpligtet til at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken i overensstemmelse med artikel 178 i EF-traktaten, i henhold til hvilken Fællesskabet skal tage hensyn til målene for Fællesskabets politikker på udviklingssamarbejdsområdet i de politikker, som det iværksætter, og som vil kunne berøre udviklingslandene,

C.   der henviser til, at det i artikel 35 i den ovenfor omtalte konsensus om udvikling fastslås, at "EU forpligter sig til at handle for at fremme sammenhængen i udviklingspolitikken på en række områder", og at "det er vigtigt, at politikker, som ikke er udviklingspolitikker, bidrager til udviklingslandenes bestræbelser for at nå millenniumudviklingsmålene",

D.   der henviser til, at det i Kommissionens ovennævnte toårsrapport om sammenhæng i udviklingspolitikken bl.a. fastslås,

   - at princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken endnu ikke er tilstrækkeligt indarbejdet i beslutningsprocesserne
   - at EU trods sine bestræbelser stadig befinder sig i en tidlig fase af udviklingen af et effektivt koncept for sammenhæng i udviklingspolitikken
   - at den primære forhindring for en mere sammenhængende politik er politiske prioriteringer og interessekonflikter blandt EU's medlemsstater og mellem udviklingslande
   - at der stadig er utilstrækkelig bevidsthed og viden om sammenhæng i udviklingspolitikken og behovet for at sikre et løbende politisk engagement på højt niveau
   - at fiskeriet, eftersom det er en vigtig økonomisk sektor i kystlande, kan spille en vigtig rolle, når det gælder fødevaresikkerheden,

E.   der henviser til, at Rådets konklusioner af 24. maj 2005 omfatter en forpligtelse til at fremme sammenhæng i EU's udviklingspolitik, navnlig på 12 prioriterede politikområder, herunder handel, fiskeri, miljø, klimaændringer, migration og beskæftigelse,

F.   der henviser til, at de to vigtigste biologiske ressourcer, som EU udnytter i Vestafrika, er fisk og træ, og at over 80 % af mængden af eksporteret fisk og træ fra Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) ifølge Kommissionens Generaldirektorat for Handel afsættes til EU,

G.   der henviser til, at FN definerer Vestafrika, som den vestligste region i Afrika bestående af følgende 16 lande: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (dvs. ECOWAS) plus Mauretanien),(8) og at Cameroun oftest betragtes som en del af Vestafrika,

Sammenhæng i udviklingspolitikken

1.   glæder sig over den øgede opmærksomhed omkring og det større engagement i en sammenhængende udviklingspolitik fra Kommissionens, Rådets og medlemsstaternes side, således som det fremgår af de 12 tilsagn om sammenhæng i udviklingspolitikken, de toårige rapporter og flere andre nye mekanismer;

2.   understreger vigtigheden af sammenhæng i politikkerne som EU's bidrag til at opnå millenniumudviklingsmålene;

3.   understreger det faktum, at politisk vilje og et ønske om at tage hensyn til udviklingslandenes interesser på alle de politikområder, som påvirker dem, er afgørende for at opnå en større politisk sammenhæng;

4.   henleder opmærksomheden på den stærke forbindelse mellem EU's udviklings- og fiskeripolitikker og udviklingspolitikken og politik for handel med træ; understreger, at de foranstaltninger, der træffes på disse politikområder inden for fiskeri og træ i EU, er af stor betydning for en lokal bæredygtig udvikling;

5.   minder om, at det på den ovennævnte COP 13-konference erkendtes, at skovrydning bidrager væsentligt til udledningen af drivhusgasser og dermed til klimaændringer, ligesom behovet for at hjælpe udviklingslandene med at bevare og forvalte skovene på en bæredygtig måde blev fremhævet; opfordrer EU og medlemsstaterne til at yde omfattende finansielle bidrag til internationale initiativer med henblik på bevarelse, bæredygtig brug og forvaltning af skove i udviklingslande og navnlig støtte til afrikanske lande;

Tømmer

6.   er bekymret over, at skovrydning i troperne er en af de vigtige årsager til klimaændringerne, at den er årsag til omkring 20 % af de samlede årlige menneskeskabte drivhusgasudledninger, og at den ødelægger eksistensmulighederne for millioner af mennesker i lokale og oprindelige samfund;

7.   er bekymret over, at billig indførsel af ulovligt tømmer og skovprodukter samt visse af industriens aktørers tilsidesættelse af grundlæggende sociale og miljømæssige standarder gør de internationale markeder ustabile og reducerer producentlandenes skatteindtægter;

8.   er bekymret over, at ifølge FAO er mindre end 7 % af verdens skovområder økomærkede, og at mindre end 5 % af de tropiske skove forvaltes på en bæredygtig måde;

9.   glæder sig over, at Kommissionen i Vestafrika har indledt officielle forhandlinger med Ghana og Cameroun og indledende drøftelser med Liberia med henblik på underskrivelse af frivillige partnerskabsaftaler for at kontrollere lovligheden af tømmer, som eksporteres direkte til Den Europæiske Union;

10.   understreger, at alle skovbevaringsprogrammer, herunder Forest Carbon Partnership Facility og FLEGT, bør sikre de oprindelige folks og lokalsamfundenes traditionelle og sædvanemæssige rettigheder til udnyttelse af egne skove i overensstemmelse med FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder;

11.   opfordrer Kommissionen til at reagere positivt på anmodninger om at finansiere bæredygtige skovforvaltningsinitiativer inden for rammerne af hjælpeprogrammerne og landestrategidokumenterne;

12.   opfordrer Kommissionen til at forelægge en meddelelse, som fastlægger EU's holdning, engagement og støtte til aktuelle og fremtidige støttemekanismer til fremme af skovbeskyttelse og nedbringelse af emissionerne fra skovrydning, også under klimakonventionen/Kyoto-protokollen og Forest Carbon Partnership; mener, at denne meddelelse bør forpligte EU til at yde midler til at hjælpe udviklingslande med at beskytte deres skove, finansiere beskyttede skovområder og fremme økonomiske alternativer til ødelæggelsen af skovene;

13.   opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at fremskynde gennemførelsen af EU's ovennævnte FLEGT-handlingsplan og forordningen, som har til formål at bekæmpe den illegale skovhugst og handelen med træprodukter af ulovlig oprindelse samt fremme forbruget af træprodukter, der er fremstillet på en bæredygtig måde, og øge antallet af deltagende lande markant;

14.   opfordrer især Kommissionen til i indeværende valgperiode at fremsætte et omfattende lovforslag, som skal forhindre markedsføring af tømmer og træprodukter af illegal og ødelæggende oprindelse;

15.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at fremskynde vedtagelse og gennemførelse af en grøn offentlig indkøbspolitik påEU, nationalt og lokalt niveau, som favoriserer indkøb af økomærkede træprodukter, især produkter, der er certificeret i henhold til standarden fra skovforvaltningsrådet Forest Stewardship Council;

Fisk

16.   understreger, at visse lande i Vestafrika i er stærkt afhængige af fiskeri som en kilde til beskæftigelse, fødevaresikkerhed, proteiner, statslige indtægter og fremmed valuta, hvilket illustreres af en aktuel undersøgelse fra Den Internationale Organisation for Migration, som viser, at en af de vigtigste årsager til migration fra Senegal er tilbagegangen inden for den lokale fiskeindustri;

17.   konstaterer med tilfredshed og påskønner de fremskridt, der er gjort på dette område, men er fortsat bekymret over den langsommelighed og tilbageholdenhed, der præger nogle af de pågældende landes indsats med hensyn til at beskytte deres egne ressourcer; beklager, at de biologiske naturressourcers, herunder fiskeressourcernes, bæredygtighed og fordelene ved en bæredygtig udnyttelse, trods EU's bestræbelser inden for rammerne af partnerskabsaftaler, fortsat ikke alene ikke er prioriterede mål for disse lande, men derimod ofte er underordnet andre politiske og økonomiske interesser;

18.   opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge dette spørgsmål og den klare sammenhæng mellem migrationsniveauerne for immigranter fra de vestafrikanske lande til EU og den kraftige nedgang i fiskebestandene på de vestafrikanske kyster;

19.   opfordrer Kommissionen og regeringerne i de vestafrikanske lande til at bekæmpe ulovligt fiskeri og til at overvåge og regulere fiskebestandene for at standse den kraftige nedgang i fiskebestandene i havet ud for Vestafrika;

20.   mener, at fiskeressourcerne i Vestafrika udgør et væsentligt potentiale for lokal udvikling og bidrag til fødevaresikkerheden; bemærker med bekymring, at bestandene i Vestafrika ifølge de seneste videnskabelige vurderinger fra Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav fra 2006 er overudnyttede, og at mindst én af dem risikerer at blive udryddet;

21.   mener, at en evaluering af graden af sammenhæng mellem Fællesskabets udviklingspolitik og dets fiskeripolitik involverer mange andre aspekter end de bilaterale fiskeriaftaler, der er indgået med flere tredjelande i Vestafrika; mener, at der er et tilsvarende behov for fællesskabspolitikker vedrørende:

   - overvågning og regulering af samt tilsyn med havet ud for Vestafrika og EU's bidrag til kampen mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
   - støtte til videnskabelig forskning inden for fiskebestande og strukturen i økosystemet
   - eksport og udflagning af EU-fartøjer til Vestafrika
   - plantesundhedsmæssige standarder for import af fisk og andre ikke-toldmæssige barrierer for handlen
   - en politik for EU-markedet og type af mængde af fisk, der importeres fra Vestafrika;

22.   anmoder Kommissionen om, i lyset af den endnu ikke fuldt ud godkendte og undertegnede økonomiske partnerskabsaftale med de vestafrikanske lande, at gå frem efter dagsordenen for sammenhæng i udviklingspolitikken, når der forhandles aftaler for træ og fiskeri som led i processen om økonomiske partnerskabsaftaler;

23.   tilskynder på ny Kommissionen til at tage hensyn til de endelige mål for de økonomiske partnerskabsaftaler, som går ud på at fremskynde regional integrering og styrkelse af AVS-landenes økonomiske forhold; understreger i denne sammenhæng navnlig de vestafrikanske landes forhold;

24.   mener, at EU's fiskeripolitik, også i forholdet til Vestafrika, skal overholde FAO's ovennævnte adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri fra 1995;

25.   glæder sig over, at syv vestafrikanske lande har undertegnet fiskeriaftaler med EU, som følger den nye formel for økonomiske partnerskabsaftaler, og som ud over det oprindelige mål at beskytte EU-flådens interesser, omfatter klausuler om, at det pågældende tredjeland bør iværksætte planer, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af dets fiskeressourcer;

26.   mener, at tilførslen af fiskerikapacitet til en region, som har et forholdsvis svagt fiskeriforvaltningssystem og utilstrækkelige midler til at overvåge og kontrollere fiskefartøjernes aktiviteter, har været medvirkende til den problematiske status for fiskeressourcerne har i regionen; glæder sig derfor over, at støtten til overførsel af fiskekapacitet fra EU til Vestafrika ophørte i 2005;

27.   bemærker, at en indskrænkning af EU's aktiviteter i de vestafrikanske farvande kan betyde, at dets plads kan blive overtaget af flåder fra andre lande, som muligvis ikke overholder de samme principper for bæredygtighed;

28.   mener, at der især for fiskeressourcernes vedkommende først og fremmest er behov for en styrkelse på følgende områder:

   - regelmæssig evaluering af fiskeressourcerne ved hjælp af forskningskampagner foretaget af oceanografiske undersøgelsesfartøjer med deltagelse af forskere fra EU og fra det berørte tredjeland med henblik på at vurdere de disponible fiskeressourcer i de eksklusive økonomiske zoner for hvert land, hvormed der er indgået fiskeripartnerskabsaftaler
   - forbedring af infrastrukturerne på landjorden, både med hensyn til havne, leverancer og transport, for at lette adgangen for fartøjer fra EU og andre lande med henblik på reparationer, losning, omladning osv., hvilket vil indebære ekstra fordele for tredjelandene
   - tilpasning af hygiejne- og sundhedsforskrifterne, eftersom størstedelen af disse lande har så alvorlige mangler i denne henseende, at de i nogle tilfælde end ikke kan drage fordel af den præferentielle adgang, som deres eksport kunne have til EU-markedet
   - kontrol- og overvågningstjenester, eftersom disse lande mangler de nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer til at udføre dette arbejde, via oprettelse af centre for kontrol, uddannelse af inspektører eller indkøb af overvågnings- og luftfartøjer
   - etablering af retlige rammer, som sikrer beskyttelse af eksisterende og potentielle EU-investeringer, navnlig sådanne, som hidrører fra oprettelsen af joint ventures, der på nuværende tidspunkt støder på for mange hindringer for investeringer i det pågældende tredjeland, først og fremmest på grund af den manglende kontrol med selskabet og den manglende retssikkerhed, der kendetegner praktisk taget alle landene i området
   - indførelse af planer for bæredygtig forvaltning af fiskeriet, som regulerer de lokale sektorers aktiviteter og dermed begrænser den frie adgang til ressourcerne - en praksis, som er almindeligt udbredt, og som biologisk set ikke er bæredygtig;

29.   opfordrer EU til at afkoble betalingsniveauet for aftaler og omfanget af de fiskemuligheder, der gives som modydelse, da en sammenkobling kan få tredjelande til at undlade at begrænse adgangen, selv om der er tale om overfiskning, eller kan føre til pludselige og markante fald i tredjelandes indtægter;

30.   opfordrer EU til at tage følgende skridt for at gøre fiskeriet i Vestafrika bæredygtigt og i overensstemmelse med Fællesskabets udviklingspolitik, uanset om det sker inden for rammerne af en partnerskabsaftale eller en privat aftale:

   - gennemførelse af pålidelige vurderinger af størrelsen af de relevante fiskebestande, før fiskeriet indledes, og med regelmæssige mellemrum derefter
   - hvis de afrikanske fiskebestande udsættes for overfiskning, må fartøjer fra EU og andre udenlandske fartøjer tage de første skridt til at begrænse fangstmængden
   - der bør udarbejdes langsigtede programmer for gennemførelse af videnskabelige vurderinger af tilstanden og tendenserne for fiskebestandene og deres økologiske forhold samt effekten af at befiske dem; i denne forbindelse bør vestafrikanske forskningskapaciteter støttes
   - der bør udarbejdes præcise, pålidelige og rettidige offentlige rapporter om fangster og aktiviteter for EU-fartøjer , som opererer i tredjelande
   - der bør ydes støtte til udvikling af referencelaboratorier for at sætte dem i stand til lettere at opfylde de fytosanitære krav for eksport til EU
   - der bør i samarbejde med EU's vestafrikanske partnere etableres et program til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, herunder en regional overvågningsplan efter samme retningslinjer som aftalen med Kommissionen for Det Indiske Ocean, ligesom Vestafrikas evne til at foretage en effektiv kontrol og overvågning af såvel hjemlige som fremmede fartøjers fiskeaktiviteter bør støttes
   - betingelserne i aftalen bør drøftes med de lokale samfund
   - der skal træffes foranstaltninger, der skal fastslå, at lokale fiskere og fiskerflåder har prioriteret adgang til fiskebestanden
   - der bør udarbejdes et langsigtet program, som skal øge merværdien for den lokale forarbejdningsindustri ved at tillade, at fisk, der er fanget lokalt, kan forarbejdes lokalt og derefter eksporteres til EU
   - det aktuelle system for oprindelsesbestemmelser bør reformeres og justeres, så det afspejler de lokale forhold og realiteter;

31.   erkender, at samarbejdet hen imod en bæredygtig udvikling, til trods for at de finansielle modydelser i henhold til fiskeriaftalerne for nogle tredjelandes vedkommende efterhånden udgør en betydelig andel af de pågældende landes samlede budgetter, hvortil skal lægges fartøjsejernes investeringer og det samarbejde, også af økonomisk karakter, som medlemsstaterne har engageret sig i på bilateralt plan, ikke udelukkende skal bygge på den fælles fiskeripolitik; erkender endvidere, at det er nødvendigt at inddrage Fællesskabets øvrige politikker, først og fremmest udviklingssamarbejdet, hvis man ønsker at skabe politiske og samfundsøkonomiske vilkår, som kan give disse lande mulighed for at sætte ind både administrativt og finansielt, indtil de bliver i stand til i fuldt omfang og på bæredygtig vis at udnytte det potentiale, deres biologiske naturressourcer giver dem;

32.   opfordrer indtrængende til en bedre koordinering mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med udvikling af projekter vedrørende udviklingssamarbejde, herunder fastsættelse af prioriteringer og mål;

33.   beklager det faktum, at den bæredygtighedsvurdering vedrørende de økonomiske partnerskabsaftaler mellem EU og AVS-landene i maj 2007, som er bestilt af Kommissionen, ikke omfatter skovbrugssektoren og udelukkende vedrører fiskerispørgsmål;

34.   anmoder Kommissionen om:

   - generelt at udføre mere og mere detaljerede bæredygtighedsvurderinger
   - at integrere spørgsmål angående sammenhæng i udviklingspolitikken grundigere i bæredygtighedsvurderingerne
   - at udarbejde to bæredygtighedsvurderinger for økonomiske partnerskabsaftaler i Vestafrika med særlig fokus på sammenhæng i udviklingspolitikken inden for hhv. fiskeri- og træsektoren, herunder en vurdering af virkningen for folk i de lokale og oprindelige samfund;

35.   konkluderer, at FLEGT-processen og de reviderede fiskeripartnerskabsaftaler af den nye generation efter 2003 er vigtige udgangspunkter for en udviklingsvenlig politik; understreger dog, at EU's fiskeri- og træpolitik over for Vestafrika skal udvides og forbedres for at skabe mulighed for en virkelig sammenhængende udviklingspolitik;

o
o   o

36.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, sekretariaterne for gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, ECOWAS, Den Afrikanske Union, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), The Sub-Regional Fisheries Commission og Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav, regeringerne i alle ECOWAS-lande samt Mauretanien og Cameroun.

(1) EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
(2) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Senest ændret ved afgørelse nr. 1/2006 truffet af AVS-EF Ministerrådet (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 22).
(3) EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.
(4) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 117.
(5) EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.
(6) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 482.
(7) EFT C 112 E af 9.5.2002, s. 353.
(8) FN-området omfatter også øen Saint Helena, et britisk oversøisk område i det sydlige Atlanterhav, som ikke omfattes i denne beslutning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik