Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
 Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Jacques Barrot
 Έγκριση του ορισμού του Antonio Tajani ως μέλους της Επιτροπής
 Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007
 Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
 Eσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Όροι πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού ***I
 Oργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας ***I
 Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών ***I
 Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος πρώτο) ***I
 Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος) ***I
 Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους *
 Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Κείμενα (538 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου