Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0032(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0301/2008

Внесени текстове :

A6-0301/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Приети текстове :

P6_TA(2008)0600

Приети текстове
PDF 281kWORD 56k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол – Регламент "Омнибус" – част четвърта ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол – адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – част четвърта (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0071),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2, член 55, член 71, параграф 1, член 80, параграф 2, член 95, член 152, параграф 4, букви а) и б), член 175, параграф 1 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0065/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 4 декември 2008 г. за приемане на предложението във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, изречение второ, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и Комисията по транспорт и туризъм (A6-0301/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Част четвърта
P6_TC1-COD(2008)0032

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност