Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0032(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0301/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0301/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0600

Pieņemtie teksti
PDF 324kWORD 54k
Otrdiena, 2008. gada 16. decembris - Strasbūra
Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Lēmumam 1999/468/EK - pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (ceturtā daļa) ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
KĻŪDU LABOJUMI
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – ceturtā daļa (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0071),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punktu, 55. pantu, 71. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 95. pantu, 152. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 175. panta 1. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6-0065/2008),

   ņemot vērā saistības par grozītā priekšlikuma pieņemšanu, kuras Padomes pārstāvis uzņēmās 2008. gada 4. decembra vēstulē saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta otrā teikuma pirmo ievilkumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās, Nodarbinātības un sociālo lietu, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A6-0301/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Ceturtā daļa
P6_TC1-COD(2008)0032

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. .../2009.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika