Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0301/2008

Ingivna texter :

A6-0301/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Antagna texter :

P6_TA(2008)0600

Antagna texter
PDF 264kWORD 68k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Anpassning av vissa rättsakter i enlighet med beslut 1999/468/EG - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll (del 4) ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
RÄTTELSER
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del 4 (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0071),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 47.2, 55, 71.1, 80.2, 95, 152.4 a och b, 175.1 och 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0065/2008),

   med beaktande av de utfästelser som rådets representant gjorde i en skrivelse av den 4 december 2008 om att det ändrade förslaget ska antas i enlighet med artikel 251.2 andra meningen första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A6-0301/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll − Del fyra
P6_TC1-COD(2008)0032

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy