Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0122(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0457/2008

Внесени текстове :

A6-0457/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0601

Приети текстове
PDF 355kWORD 71k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0380),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 61, буква в) и 67, параграф 5 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0248/2008),

–   като взе предвид член 61, буква г) и член 66 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0457/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Одобрява приложеното Съвместно изявление;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Решение …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела
P6_TC1-COD(2008)0122

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение №568/2009/ЕО.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Европейския парламент и Съветът приканват Комисията да покани представители на Съда на Европейските общности, по начин и на равнище, което Съдът счита за целесъобразно, да присъстват на заседанията на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Правна информация - Политика за поверителност