Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0122(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0457/2008

Esitatud tekstid :

A6-0457/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0601

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 34k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0380);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 61 punkti c ning artikli 67 lõike 5 teist taanet, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0248/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 61 punkti d ja artiklit 66;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0457/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   kiidab heaks lisatud ühisavalduse;

3.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades
P6_TC1-COD(2008)0122

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (otsus nr 568/2009/EÜ) lõplikule kujule.)


LISA

ÜHISDEKLARATSIOON EUROOPA ÜHENDUSTE KOHTU KOHTA

Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni üles paluma Euroopa Kohtu esindajatel osaleda tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel sellisel tasandil ja viisil, nagu kohus peab vajalikuks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika