Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0122(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0457/2008

Ingivna texter :

A6-0457/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0601

Antagna texter
PDF 194kWORD 27k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0380),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 61 c och 67.5 andra strecksatsen i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0248/2008),

–   med beaktande av artiklarna 61 d och 66 i EG-fördraget,

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0457/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma förklaringen i bilagan till förslaget.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2009/EG om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
P6_TC1-COD(2008)0122

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 568/2009/EG.)


BILAGA

GEMENSAM FÖRKLARING OM EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att be representanter för domstolen, att på en nivå och på ett sätt som domstolen anser vara lämpligt, närvara vid de sammanträden som hålls av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy