Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0141(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0454/2008

Внесени текстове :

A6-0454/2008

Разисквания :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0602

Приети текстове
PDF 282kWORD 39k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработка) (COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0419),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0258/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 10 декември 2008 г., предложението да бъде прието във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото на Комисията по правни въпроси от 9 октомври 2008 г. до Комисията по заетост и социални въпроси съгласно член 80а, параграф 3 от Правилника,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0454/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са посочени като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, с техническите корекции, одобрени от комисията по правни въпроси, и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработенa)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/38/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност