Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0141(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0454/2008

Esitatud tekstid :

A6-0454/2008

Arutelud :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0602

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 229k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Euroopa töönõukogu (uuesti sõnastamine) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0419);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 137, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0258/2008);

–   võttes arvesse nõukogu kohustust, mille nõukogu esindaja võttis 10. detsembri 2008. aasta kirjas, kiita ettepanek muudetud kujul heaks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu esimesele taandele,

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni 9. oktoobri 2008. aasta kirja tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80a ja 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6-0454/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus sellisena määratletud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete kodifitseerimise osas koos nimetatud muudatustega on ettepaneku puhul tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (uuesti sõnastatud)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/38/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika