Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0141(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0454/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0454/2008

Keskustelut :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0602

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 35k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0419),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0258/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 10. joulukuuta 2008 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä ehdotus, sellaisena kuin se on tarkistettuna, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 9. lokakuuta 2008 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0454/2008),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/38/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö