Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0141(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0454/2008

Ingivna texter :

A6-0454/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0602

Antagna texter
PDF 195kWORD 29k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Europeiskt företagsråd (omarbetning) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0419),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 137 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0258/2008),

–   med beaktande av de utfästelser som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 10 december 2008 om att det ändrade förslaget ska antas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 9 oktober 2008 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för sysselsättning och sociala frågor i enlighet med artikel 80a.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0454/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare
P6_TC1-COD(2008)0141

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/38/EG).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy