Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0329/2008

Внесени текстове :

A6-0329/2008

Разисквания :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0604

Приети текстове
PDF 281kWORD 36k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Емисии от тежкотоварни автомобили ***I
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0851),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0007/2008)),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Комисията по транспорт и туризъм (A6-0329/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VІ) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/EО и за отмяна на Директиви 80/1269/EИО 2005/55/EО и 2005/78/EО
P6_TC1-COD(2007)0295

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност