Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0329/2008

Ingivna texter :

A6-0329/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0604

Antagna texter
PDF 193kWORD 67k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Typgodkännande av motorfordon och motorer ***I
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0851),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0007/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A6-0329/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG
P6_TC1-COD(2007)0295

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy