Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0224(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0483/2008

Внесени текстове :

A6-0483/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0606

Приети текстове
PDF 629kWORD 269k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0786),

–   като взе предвид член 283 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0449/2008),

–   като взе предвид член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент(1),

–   като все предвид политическата декларация на Парламента, приета на пленарно заседание от 16 декември 2008 г.(2)

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по бюджети (A6-0483/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Счита, че финансовите средства, посочени в законодателното предложение, са съвместими с тавана по функция 5 относно административните разходи от многогодишната финансова рамка;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

5.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

6.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 48
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1
(1)  Съгласно член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент, членовете на ЕП имат право на помощ от лични сътрудници, които те могат свободно да избират. Към настоящия момент членовете на ЕП наемат пряко всички членове на своя персонал по договори, уреждани от националното право, като Европейският парламент им възстановява извършените разходи в рамките на определена пределна сума.
(1)  Съгласно член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент, членовете на ЕП имат право на помощ от лични сътрудници, които те могат свободно да избират.
Изменение 49
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1 a (ново)
(1а) Към настоящия момент членовете на ЕП наемат пряко всички членове на своя персонал по договори, уреждани от националното право, като Европейският парламент им възстановява извършените разходи в рамките на определена пределна сума.
Изменение 50
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2
(2)   Ограничен брой от членовете на този персонал (наричани по-долу "парламентарни сътрудници") подпомагат един или повече членове на Европейския парламент в работните помещения на Парламента в Страсбург, Брюксел и Люксембург. Останалите работят в държавата, от която са избрани съответните членовете на Парламента.
(2)   На 9 юли 2008 г. Бюрото на Европейския парламент прие Мерки по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент*. Съгласно член 34 от тези мерки по прилагане членовете на ЕП ползват услугите на:
а) "акредитирани парламентарни сътрудници", назначени на едно от трите места на работа на Парламента, при условията на специфичен правен режим, приет на основание член 283 от Договора , чиито договори биват сключени и управлявани пряко от Европейския парламент, и
б) физически лица, които подпомагат членовете на ЕП в държавата членка, където последните са били избрани, и които са сключили с членовете на ЕП трудов договор или договор за предоставяне на услуги, в съответствие с националното законодателство, при условията, предвидени в гореспоменатите мерки по прилагането ("местни сътрудници").
* ОВ ...
Изменение 51
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 3
(3)  За разлика от тази категория, парламентарните асистенти по правило са експатриати. Те работят в местата на работа на Европейския парламент в европейска, многоезикова и мултикултурна среда и осъществяват задачи, които са пряко свързани с работата на Европейския парламент.
(3)  За разлика от местните сътрудници, акредитираните парламентарни сътрудници по правило са експатриати. Те работят в работните помещения на Европейския парламент в европейска, многоезична и многокултурна среда и осъществяват задачи, които са пряко свързани с работата на член или членове на Европейския парламент в изпълнение на техните функции като членове на Европейския парламент.
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4
(4)  Това се потвърждава и от Първоинстанционния съд на Европейските общности който признава, че в някои отношения и за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лице на Европейските общности и Условията за работа на другите служители може да се приеме, че парламентарните сътрудници изпълняват функции за Парламента.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5
(5)  Поради тези причини и с оглед гарантиране прозрачността, недискриминацията и правната сигурност посредством общи правила, следва да се направи така, че сътрудниците, с изключение на лицата, работещи за членовете на Европейския парламент в държавата-членка на избиране, включително местният персонал, работещ за членовете на ЕП в трите места на работа на Парламента , да бъдат наети посредством пряк договор с Европейския парламент.
(5)  Поради тези причини и с оглед гарантиране прозрачността, и правната сигурност посредством общи правила, следва да се направи така, че акредитираните парламентарни сътрудници да бъдат наети посредством пряк договор с Европейския парламент. За разлика от тях, местните сътрудници, включително работещите за членове на ЕП, избрани в държавите-членки, в които се намират трите места на работа на Парламента, следва да продължават да бъдат наемани, съобразно гореспоменатите мерки по прилагане на Устава, от членовете на Европейския парламент по силата на договори, сключени в съответствие с приложимото национално законодателство в държавата-членка, в която са избрани съответните членове на Европейския парламент.
Изменение 53
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6
(6)  Следователно тези сътрудници трябва да бъдат подчинени на Условията за работа на другите служители, по начин, който отчита тяхното особено положение.
(6)  Следователно е подходящо акредитираните парламентарни сътрудници да бъдат подчинени на Условията за работа на другите служители, по начин, който отчита тяхното особено положение, конкретните функции, които следва да изпълняват и конкретните задължения, които имат спрямо членовете на Европейския парламент, за които работят.
Изменение 54
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7
(7)  Въвеждането на специална категория служители не засяга член 29 от Правилника за длъжностните лица и другите служители, в който се предвижда, че до участие във вътрешните конкурси се допускат само длъжностни лица и временно наети служители.
(7)  Въвеждането на специална категория служители не засяга член 29 от Правилника за длъжностните лица и другите служители, в който се предвижда, че до участие във вътрешните конкурси се допускат само длъжностни лица и временно наети служители и никоя разпоредба от настоящия регламент не може да се тълкува в смисъл, че на акредитираните парламентарни сътрудници се предоставя привилегирован или пряк достъп до длъжности, изпълнявани от длъжностни лица или други категории служители на Европейските общности, или до вътрешни конкурси за такива длъжности.
Изменение 55
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Аналогично на договорно наетите лиц,, членове 27 - 34 от Правилника за длъжностните лица не се прилагат и по отношение акредитираните парламентарни сътрудници.
Изменение 56
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8
(8)  Парламентарните сътрудници съставляват следователно отделна категория персонал, специфична за Европейския парламент, по специално предвид факта, че те подпомагат членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните функции в качеството им на демократично избрани мандатни представители на народите.
(8)  Акредитираните парламентарни сътрудници съставляват следователно категория други служители, специфична за Европейския парламент, по-специално предвид факта, че те предоставят, под ръководството и на подчинение на член или членове на Европейския парламент и при условията на взаимно доверие, пряко съдействие на съответния/те член или членове на Европейския парламент при изпълнението на функциите им като членове на Европейския парламент.
Изменение 57
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9
(9)  Следователно е необходимо да се внесат ограничени изменения в Условията за работа на другите служители, така че да се включи тази нова категория персонал.
(9)  Следователно е необходимо да се внесат изменения в Условията за работа на другите служители, така че да се включи тази нова категория други служители, като се отчитат, от една страна, специфичният характер на задълженията, функциите и отговорностите на акредитираните парламентарни сътрудници, определени по такъв начин, че да им позволяват да предоставят пряко съдействие на членовете на Европейския парламент при упражняването на техните задължения като членове на Европейския парламент, под ръководството и на подчинение на същите, и от друга страна, договорното отношение между тези акредитирани парламентарни сътрудници и Парламента.
Изменение 58
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Когато спрямо акредитирани парламентарни сътрудници трябва да се прилагат, пряко или по аналогия, разпоредби от Условията за работа на другите служители, тези фактори трябва да се отчитат, като стриктно се взема предвид по-специално взаимното доверие, което трябва да характеризира отношенията между акредитираните парламентарни сътрудници и съответния/те член или членове на Европейския парламент, на когото/които те предоставят съдействие.
Изменение 59
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 10
(10)  Като се има предвид естеството на функциите на сътрудниците, следва да се предвиди една единствена категория сътрудници, в която обаче има различни степени, които да се определят според критерии, подлежащи на определяне чрез вътрешно решение на Европейския парламент.
(10)  Като се има предвид естеството на функциите на акредитираните парламентарни сътрудници, следва да се предвиди една единствена категория акредитирани парламентарни сътрудници, в която обаче да има различни степени, които да се определят за въпросните сътрудници по указание от съответните членове на Европейския парламент в съответствие с конкретните мерки по прилагане, приети с вътрешно решение на Европейския парламент.
Изменение 60
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11
(11)  Договорите на парламентарните сътрудници, сключвани между последните и Европейския парламент, би трябвало да се основават на взаимното доверие между парламентарния сътрудник и подпомагания член на Европейския парламент /подпомаганите членове на Европейския парламент.
(11)  Договорите на акредитираните парламентарни сътрудници, сключвани между последните и Европейския парламент, следва да се основават на взаимното доверие между акредитирания парламентарен сътрудник и подпомагания член на ЕП /подпомаганите членове на ЕП. Срокът на тези договори следва да е пряко свързан със срока на мандата на съответния/те членове на ЕП.
Изменение 61
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Интересите на акредитираните парламентарни сътрудници се представляват от организации извън системата, приложима за длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент. Техните представители следва да действат като партньор спрямо компетентния орган на Европейския парламент, като се отчита, че трябва да се установи официална връзка между определеното от закона представителство на служителите и автономното представителство на сътрудниците.
Изменение 62
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12
(12)  По отношение въвеждането на тази нова категория персонал следва да се спазва принципа на неутралност по отношение на бюджета. В тази връзка Европейският парламент ще внесе в общия бюджет на Европейския съюз пълния размер на вноските, необходими за финансиране на пенсионната схема, с изключение на вноските по член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, които се приспадат ежемесечно от заплатата на съответното лице.
(12)  По отношение въвеждането на тази нова категория персонал следва да се спазва принципа на неутралност по отношение на бюджета.
Изменение 64
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12 а (ново)
(12а) Мерките по прилагане,определени с вътрешно решение на Европейския парламент, следва да включват допълнителни правила за прилагането на настоящия регламент въз основа на принципа на доброто финансово управление съгласно определеното в дял II от Финансовия регламент1.
_____________
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Изменение 65
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1а (нов)
Член 1а
Бюджетните кредити, записани в раздела за бюджета на Европейския парламент на общия бюджет на Европейския съюз и предназначени за парламентарните сътрудници, чийто годишен размер се определя в рамките на годишната бюджетна процедура, покриват всички разходи, пряко свързани със сътрудниците на членовете на ЕП, независимо дали става въпрос за акредитирани парламентарни сътрудници или местни сътрудници.
Изменение 67
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2
В срок от три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Европейският парламент представя доклад за прилагането на настоящия регламент с цел да се обсъди евентуалната необходимост от адаптиране на правилата, приложими за парламентарните сътрудници..
Най-късно до 31 декември 2011 г. Европейският парламент представя доклад за прилагане на настоящия регламент с цел да се обсъди евентуалната необходимост от адаптиране на правилата, приложими за парламентарните сътрудници.
Въз основа на този доклад Комисията може да представи всички предложения, които счете за целесъобразни в това отношение.
Изменение 66
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 1
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Член 1
1)  Член 1 се изменя, както следва: след "- специални съветници" се въвежда следното ново тире:
1)  Член 1 се изменя, както следва: след "- специални съветници" се създава следното ново тире:
"- парламентарни сътрудници,".
"- акредитирани парламентарни сътрудници,".
(Настоящото изменение се прилага целия текст.)
Изменение 68
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 2
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Член 5а
За целите на настоящите Условия за работа на другите служители, под "парламентарен сътрудник" се разбира член на персонала, избран от един или повече членове на ЕП и нает посредством пряк договор с Европейския парламент, за да подпомага един или повече членове на ЕП съгласно предвиденото в член 125, параграф 1".
За целите на настоящите Условия за работа на другите служители, под "акредитирани парламентарни сътрудници" се разбира лица, избрани от един или повече членове на ЕП и наети посредством пряк договор от Европейския парламент, за да предоставят пряко съдействие, в работните помещения на Европейския парламент в едно от трите работни места на ЕП, на съответния/те член или членове на Европейския парламент при изпълнението на функциите им на членове на Европейския парламент, под тяхно ръководство и на тяхно подчинение и при условията на взаимно доверие, което произтича от предвиденото в член 21 от Устава на членовете на Европейския парламент право на свободен избор на сътрудници.
Изменение 20
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 125 – параграф 1
1.  "Парламентарен сътрудник" е лице, наето от Европейския парламент, за да подпомага в помещенията на парламента, намиращи се в едно от трите места на работа на Европейския парламент, един или няколко членове на ЕП при изпълнението на неговия парламентарен мандат/техните парламентарни мандати. То изпълнява задачи, които са пряко свързани с дейността на Европейския парламент.
заличава се
Парламентарният сътрудник се назначава за изпълнението на задачи на пълен или непълен работен ден, без да заема длъжност, включена в съответния списък с длъжности, приложен към раздела от бюджета за Европейския парламент.
Изменение 69
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 125 – параграф 2
2.  Европейският парламент приема с вътрешно решение разпоредбите, уреждащи наемането на парламентарните сътрудници.
1.  За целите на прилагане на настоящия дял Европейският парламент приема с вътрешно решение мерки по прилагане.
Изменение 70
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 125 – параграф 3
3.  Парламентарният сътрудник получава своето възнаграждение от общите бюджетни кредити, предвидени в съответния раздел от бюджета за Европейския парламент.
2.  Акредитираните парламентарни сътрудници не се назначават на длъжност, включена в списъка на длъжностите, приложен към раздела от бюджета за Европейския парламент. Тяхното възнаграждение се финансира от подходящия бюджетен ред и те го получават от бюджетните кредити, предвидени в съответния раздел от бюджета за Европейския парламент.
Изменение 71
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 126 – параграф 1
1.  Парламентарните сътрудници се класират по степени.
1.  Акредитираният парламентарен сътрудник се класира по степени по указание, дадено от члена или членовете на ЕП, на когото/които сътрудникът ще предоставя съдействие, в съответствие с мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1. За класиране в степени 14 - 19, както се посочва в член 134, от акредитираните парламентарни сътрудници се изисква да имат най-малко университетска образователна степен или равностоен професионален опит.
Изменение 72
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 1 – член 126 – параграф 2
2.  Разпоредбите на член 1д от Правилника за длъжностните лица относно социалните мерки и условията на работа се прилагат по аналогия.
2.  Разпоредбите на член 1д от Правилника за длъжностните лица относно мерките със социален характер и условията на работа се прилагат по аналогия, при условие че тези мерки са съвместими с особения характер на задачите и отговорностите на акредитираните парламентарни сътрудници.
Чрез дерогация от разпоредбите на член 7 условията и редът за автономно представителство на акредитираните парламентарни сътрудници се определят в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1, като се отчита, че трябва да се установи официална връзка между определеното от закона представителство на служителите и автономното представителство на сътрудниците.
Изменение 73
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 2 – член 127
Членове 11‐26а от Правилника за длъжностните лица се прилагат по аналогия. Европейският парламент приема с вътрешно решение условията за прилагане на практика, като се взема предвид специфичния характер на връзката между членовете на ЕП и сътрудниците.
Членове 11‐26а от Правилника за длъжностните лица се прилагат по аналогия. Като строго се отчита по-специално специфичното естество на функциите и задълженията на акредитираните парламентарни сътрудници и взаимното доверие, което трябва да характеризира отношенията между тях и съответния/те член или членове на Европейския парламент, на когото/които те предоставят съдействие, свързаните с тази област мерки по прилагане, приети съгласно член 125, параграф 1, вземат предвид специфичния характер на връзката между членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници.
Изменение 26
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 128 – параграф 1
1.  Член 1г от Правилника за длъжностните лица се прилага по аналогия.
1.  Член 1г от Правилника за длъжностните лица се прилага по аналогия, като се взема предвид отношението на взаимно доверие между члена на Европейския парламент и неговия акредитиран парламентарен сътрудник или сътрудници, като се подразбира, че изборът на акредитирани парламентарни сътрудници от страна на членовете на Европейския парламент може да се основава и на политическа ориентация.
Изменение 74
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 128 – параграф 2 – уводна част
2.  Парламентарният сътрудник се избира от члена/членовете на ЕП, когото/които ще бъде натоварен да подпомага. Без да се засяга възможността за въвеждане на допълнителни критерии в разпоредбите, посочени в член 125, параграф 2, като парламентарен сътрудник може да бъде назначено само лице, което:
2.  Акредитираният парламентарен сътрудник се избира от члена/членовете на ЕП, когото/които ще бъде натоварен да подпомага. Без да се засяга възможността за въвеждане на допълнителни критерии в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1, като акредитиран парламентарен сътрудник може да бъде назначено само лице, което:
Изменение 28
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 128 – параграф 2 – буква д
д) представи доказателства за задълбочено владеене на един от езиците на Общностите и задоволително владеене на друг от езиците на Общностите в степента, необходима за изпълнението на неговите служебни задължения, и;
д) има задълбочени познания по един от езиците на Общността и задоволителни познания по друг от езиците на Общността и
Изменение 29
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 129
Член 129
1.  Парламентарният сътрудник е задължен да премине изпитателен срок от три месеца.
заличава се
2.  Ако по време на изпитателния срок парламентарният сътрудник бъде възпрепятстван да изпълнява служебните си задължения за повече от 1 месец по причина на болест или злополука, органът, посочен в член 6, първа алинея, може, по искане на члена на ЕП, да удължи изпитателния срок за съответен период от време.
3.  Най-късно един месец преди изтичането на изпитателния срок, членът на ЕП, в случай че парламентарният сътрудник не е показал необходимите качества, за да продължи да изпълнява служебните си задължения, изготвя доклад относно способностите на парламентарния сътрудник да изпълнява присъщите на неговата длъжност задължения, както и относно ефективността и поведението му в службата. Органът, посочен в член 6, първа алинея, предава доклада на заинтересованото лице, което в срок от осем дни има право да представи писмено своите забележки. Ако се налага, горепосоченият парламентарен сътрудник се освобождава от служебните му задължения от органа, посочен в член 6, първа аленея, при условие че докладът му е бил представен преди края на изпитателния срок.
4.  Освободеният по време на изпитателния срок парламентарен сътрудник има право на обезщетение, равно на една трета от основната му месечна заплата за всеки месец от изпитателния срок.
Изменение 30
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 130 – параграф 1
1.  Преди да бъде назначен на работа, парламентарният сътрудник преминава медицински преглед пред здравната служба на Европейския парламент, така че последният да се увери, че са изпълнени изискванията на член 128, параграф 2, буква г).
1.  Акредитираният парламентарен сътрудник преминава медицински преглед пред здравната служба на Европейския парламент, така че последният да се увери, че са изпълнени изискванията на член 128, параграф 2, буква г).
Изменение 31
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 131 – параграф 1
1.  Договорът на парламентарните сътрудници се сключва за определен срок. Без да се засягат разпоредбите на член 140, договорите изтичат най-късно с приключването на парламентарния мандат, в който са били сключени.
1.  Договорите на акредитираните парламентарни сътрудници се сключват за определен срок и в тях се посочва степента, в която е класиран сътрудникът. Срочен договор не се продължава повече от два пъти на парламентарен мандат. Ако в самия договор не е предвидено друго, договорът се прекратява в края на парламентарния мандат, през който същият е бил сключен. Без да се засягат разпоредбите на член 140, договорите изтичат най-късно с приключването на парламентарния мандат, през който са били сключени.
Изменение 75
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 3 – член 131 – параграф 2
2.  Европейският парламент приема вътрешно решение, в което определя приложимите критерии за класиране при назначаването на работа.
2.  С мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1, се установява прозрачна рамка за класиране, като се взима предвид член 128, параграф 2, буква е).
Изменение 33
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 4 – член 132 – параграф -1 (нов)
-1.  Акредитираните парламентарни сътрудници изпълняват служебните си задължения на пълен или непълен работен ден.
Изменение 76
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 4 – член 132 – параграф 2
2.  От парламентарния сътрудник може да бъде поискано да работи допълнителни часове единствено при неотложни случаи и извънреден обем на работата.
2.  От акредитирания парламентарен сътрудник може да бъде поискано да работи допълнителни часове единствено при неотложни случаи и извънреден обем на работата. Член 56, параграф 1 се прилага по аналогия. Правилата по отношение на това могат да бъдат установени в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 77
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 5 – член 133
Освен ако не е предвидено друго в членове 134 и 135, член 19, член 20, параграфи 1‐3 и член 21 от настоящите условия за работа, както и член 16 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, които засягат условията за изплащане на възнаграждения и за възстановяване на разноски, се прилагат по аналогия. Условията за възстановяване на разноските за командировки се определят в разпоредбите, посочени в член 125, параграф 2.
Освен ако не е предвидено друго в членове 134 и 135, член 19, член 20, параграфи 1‐3 и член 21 от настоящите условия за работа, както и член 16 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, които засягат условията за изплащане на възнаграждения и за възстановяване на разноски, се прилагат по аналогия. Условията за възстановяване на разноските за командировки се определят в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 78
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 5 – член 134 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата на пълен работен ден

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата на пълен работен ден

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Изменение

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата на пълен работен ден

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата на пълен работен ден

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Степен

15

16

17

18

19

Основна заплата на пълен работен ден

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Изменение 79
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 5 – член 135
Чрез дерогация от разпоредбите на член 4, параграф 1, последна алинея от Приложение VII към Правилника за длъжностните лица, надбавката за експатриране не може да бъде по-ниска от 250 EUR.
Чрез дерогация от разпоредбите на член 4, параграф 1, последна алинея от Приложение VII към Правилника за длъжностните лица, надбавката за експатриране не може да бъде по-ниска от 350 EUR.
Изменение 80
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 6 – член 137 – параграф 1
1.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 96, параграф 3, алинея втора и без да се накърняват останалите разпоредби на въпросния член, сумите, изчислявани по силата на посочения член, не могат да бъдат по-ниски от 700 EUR и по-високи от 2000 EUR.
1.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 96, параграф 3, алинея втора и без да се накърняват останалите разпоредби на въпросния член, сумите, изчислявани по силата на посочения член, не могат да бъдат по-ниски от 850 EUR и по-високи от 2000 EUR.
Изменение 81
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 6 – член 137 – параграф 3
3.  Европейският парламент внася в общия бюджет на Европейския съюз пълния размер на вноските, необходими за финансиране на пенсионната схема, с изключение на вноските по член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, които се приспадат ежемесечно от заплатата на съответното лице.
заличава се
Изменение 82
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 8 – член 139
Разпоредбите на Дял VII от Правилника за длъжностните лица относно средствата за правна защита се прилагат по аналогия.
Разпоредбите на Дял VII от Правилника за длъжностните лица относно средствата за правна защита се прилагат по аналогия. Допълнителни правила относно вътрешните процедури могат да бъдат установени в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 43
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 1 – буква г
г) при изтичане на срока на предизвестието, посочен в договора, който трябва да дава на парламентарния сътрудник или на Европейския парламент възможност за предсрочно прекратяване на договора. Срокът на предизвестието не може да бъде по-кратък от един месец за всяка прослужена година и е с продължителност най-малко един и най-много три месеца. Въпреки това срокът на предизвестие не може да започне да тече по време на отпуск за бременност и раждане или отпуск по болест, при условие че отпускът по болест не надвишава три месеца. При това срокът на предизвестието спира да тече по времето на тези отпуски в посочените по-горе предели.
г) като се има предвид това, че доверието е в основата на отношенията между члена на ЕП и неговия акредитиран парламентарен сътрудник, при изтичане на срока на предизвестието, посочен в договора, който дава право на акредитирания парламентарен сътрудник или на Европейския парламент, който действа по искане на члена или членовете на Европейския парламент, подпомаган/и от съответния парламентарен сътрудник, да прекрати предсрочно договора. Срокът на предизвестието не може да бъде по-кратък от един месец за всяка прослужена година и е с продължителност най-малко един и най-много три месеца. Въпреки това срокът на предизвестие не може да започне да по време на отпуск за бременност и раждане или отпуск по болест, при условие че отпускът по болест не надвишава три месеца. Освен това срокът на предизвестието спира да тече по времето на тези отпуски в посочените по-горе предели.
Изменение 44
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 2
2.  Когато договорът се прекратява съгласно параграф 1, буква в) или когато Европейският парламент слага край на договора съгласно параграф 1, буква г), парламентарният сътрудник има право на обезщетение, равно на една трета от неговата основна заплата за периода между датата на прекратяване на служебното правоотношение и датата, на която изтича договорът, в размер най-много на три работни заплати.
2.  Когато договорът се прекратява съгласно параграф 1, буква в), акредитираният парламентарен сътрудник има право на обезщетение, равно на една трета от неговата основна заплата за периода между датата на прекратяване на изпълнението на неговите задължения и датата, на която изтича договорът, но в размер най-много на три основни месечни заплати.
Изменение 83
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 3
3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 48 и 50, които се прилагат по аналогия, служебното правоотношение с парламентарен сътрудник може да бъде прекратено в случай на сериозно неизпълнение на задълженията, било то умишлено или по небрежност. Органът, посочен в член 6, първа алинея, взема обосновано решение, след като засегнатото лице е имало възможност да представи своята защита."
3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 48 и 50, които се прилагат по аналогия, служебното правоотношение с акредитиран парламентарен сътрудник може да бъде прекратено в случай на сериозно неизпълнение на задълженията, било то умишлено или по небрежност. Органът, посочен в член 6, първа алинея, взема обосновано решение, след като засегнатото лице е имало възможност да представи своята защита."
Специални разпоредби във връзка с дисциплинарната процедура се установяват в мерките по прилагане, посочени в член 125, параграф 1.
Изменение 46
Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение - точка 3
Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)
Глава 9 – член 140 – параграф 3а (нов)
3а. Времето, прослужено в качеството на акредитиран парламентарен сътрудник не се счита за "стаж" по смисъла на член 29, параграфи 3 и 4 от Правилника за длъжностните лица.

(1) Решение 2005/684/EО, Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (OВ L 262, 7.10.2005 г., стp. 1).
(2) Вж. Протоколите, точка 3.23.

Правна информация - Политика за поверителност