Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0224(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0483/2008

Předložené texty :

A6-0483/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0606

Přijaté texty
PDF 573kWORD 256k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0786),

-   s ohledem na článek 283 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0449/2008),

-   s ohledem na článek 21 statutu poslanců Evropského parlamentu(1),

-   s ohledem na politické prohlášení Parlamentu učiněné na plenárním zasedání dne 16. prosince 2008(2),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0483/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   domnívá se, že finanční částky uvedené v legislativním návrhu jsou v souladu se stropem okruhu 5 (správní výdaje), víceletého finančního rámce;

4.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1
(1)  Poslanci mají podle článku 21 statutu poslanců Evropského parlamentu nárok na služby osobních asistentů, které si sami vybírají. V současnosti poslanci zaměstnávají své zaměstnance přímo na základě smluv, které se řídí vnitrostátním právem, a Evropský parlament jim do určitého limitu hradí uskutečněné výdaje.
(1)  Poslanci mají podle článku 21 statutu poslanců Evropského parlamentu nárok na služby osobních asistentů, které si sami vybírají.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1a (nový)
(1a)  V současnosti poslanci zaměstnávají své zaměstnance přímo na základě smluv, které se řídí vnitrostátním právem, a Evropský parlament jim do určitého limitu hradí uskutečněné výdaje.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)   Určitý počet těchto zaměstnanců (dále jen "parlamentní asistenti") poskytuje služby jednomu nebo více poslancům v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku, v Bruselu, a Lucemburku. Ostatní pracují pro poslance v členském státě, v němž byli tito poslanci zvoleni.
(2)   Dne 9. července 2008 přijalo předsednictvo Evropského parlamentu prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu1. Podle článku 34 těchto prováděních opatření využívají služeb:
a) akreditovaných parlamentních asistentů zaměstnaných v jednom ze tří pracovních míst Parlamentu na základě zvláštních právních ustanovení, při jejichž přijetí se vycházelo z článku 283 Smlouvy, přičemž s těmito asistenty uzavírá smlouvy přímo Parlament, který tyto smlouvy také spravuje, a
b) fyzických osob, dále nazývaných jen "místní asistenti", jejichž úkolem je poskytovat poslancům asistentské služby v členských státech, ve kterých byli zvoleni, přičemž tito asistenti uzavřeli s poslanci pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb v souladu s platnými vnitrostátními předpisy a podmínkami stanovenými v uvedených prováděcích opatřeních.
1 Úř. věst. C
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3
(3)  Na rozdíl od těchto ostatních zaměstnanců parlamentní asistenti žijí zpravidla v zahraničí. Pracují v prostorách Evropského parlamentu, v evropském vícejazyčném a multikulturním prostředí a plní úkoly, které přímo souvisí s prací Evropského parlamentu.
(3)  Na rozdíl od místních asistentů akreditovaní parlamentní asistenti žijí zpravidla v zahraničí. Pracují v prostorách Evropského parlamentu, v evropském vícejazyčném a multikulturním prostředí a plní úkoly, které přímo souvisí s prací, kterou vykonává jeden nebo více poslanců Evropského parlamentu při plnění úkolů poslanců Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  To bylo potvrzeno mimo jiné Soudem prvního stupně Evropských společenství, jenž uznal, že parlamentní asistenti mohou být pro účely služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v jistém ohledu považováni za osoby vykonávající pracovní činnost pro Parlament.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  Z uvedených důvodů a proto, aby byla prostřednictvím společných pravidel zajištěna transparentnost, rovné zacházení a právní jistota, je třeba přistoupit k tomu, že tito asistenti budou – s výjimkou osob pracujících pro poslance v členském státě, v němž byli tito poslanci zvoleni, včetně osob pracujících místně pro poslance zvolené v jednom z členských států, v nichž jsou umístěna tři pracovní místa – uzavírat pracovní smlouvu přímo s Evropským parlamentem.
(5)  Z uvedených důvodů a proto, aby byla prostřednictvím společných pravidel zajištěna transparentnost a právní jistota, je třeba přistoupit k tomu, že tito akreditovaní parlamentní asistenti budou uzavírat pracovní smlouvu přímo s Evropským parlamentem. V souladu s výše uvedenými prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu by místní asistenti, včetně těch, kteří pracují pro poslance zvolené v jednom z členských států, v nichž se nachází některé ze tří pracovních míst Parlamentu, měli být naopak nadále zaměstnáváni poslanci Evropského parlamentu na základě smlouvy uzavřené v souladu s platnými právními předpisy členského státu, v němž byl dotyčný poslanec zvolen.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Je tedy třeba, aby se na tyto asistenty vztahoval pracovní řád ostatních zaměstnanců takovým způsobem, aby zohledňoval jejich konkrétní situaci.
(6)  Je tedy třeba, aby se na akreditované parlamentní asistenty vztahoval pracovní řád ostatních zaměstnanců takovým způsobem, aby zohledňoval jejich konkrétní situaci, zvláštní úkoly, které vykonávají, a jejich specifické závazky a povinnosti vůči poslancům Evropského parlamentu, pro něž pracují.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7
(7)  Zavedením této zvláštní kategorie zaměstnanců není dotčen článek 29 služebního řádu, který stanoví, že pouze úředníci a dočasní zaměstnanci se mohou zúčastnit vnitřního výběrového řízení.
(7)  Zavedením této zvláštní kategorie zaměstnanců není dotčen článek 29 služebního řádu, který stanoví, že pouze úředníci a dočasní zaměstnanci se mohou zúčastnit vnitřního výběrového řízení, a žádné ustanovení tohoto nařízení nelze vykládat tak, že poskytuje akreditovaným parlamentním asistentům přednostní nebo přímý přístup k místu úředníka či místu jiné kategorie zaměstnanců Evropských společenství či k vnitřním výběrovým řízením na taková pracovní místa.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7a (nový)
(7a)  Stejně jako v případě smluvních zaměstnanců se na akreditované parlamentní asistenty nevztahují články 27 až 34 služebního řádu.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8
(8)  Parlamentní asistenti tedy tvoří zvláštní kategorii zaměstnanců Evropského parlamentu, zejména s ohledem na to, že podporují poslance Evropského parlamentu, jako demokraticky zvolené zástupce s mandátem od voličů, při výkonu jejich činností.
(8)  Akreditovaní parlamentní asistenti tedy tvoří zvláštní kategorii ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu, zejména s ohledem na to, že poskytují na základě pokynů a z pověření jednoho či více poslanců Evropského parlamentu tomuto poslanci či poslancům přímou podporu při plnění úkolů, které mají jako poslanci Evropského parlamentu, a to na základě vztahu vzájemné důvěry.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9
(9)  Proto je nutná určitá změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců, která by do něj začlenila tuto novou kategorii zaměstnanců.
(9)  Proto je nutná změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců, která by do něj začlenila tuto novou kategorii ostatních zaměstnanců a zohlednila na jedné straně specifickou povahu úkolů, funkcí a povinností akreditovaných parlamentních asistentů, jež jim mají umožnit poskytovat poslancům Evropského parlamentu přímou podporu při plnění úkolů, které mají jako poslanci Evropského parlamentu, a to podle jejich pokynů a z jejich pověření, a na straně druhé smluvní vztah mezi těmito akreditovanými parlamentními asistenty a Parlamentem.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9a (nový)
(9a)  Jestliže se na akreditované parlamentní asistenty přímo či obdobně vztahují ustanovení pracovního řádu ostatních zaměstnanců, je nezbytné tyto faktory vzít v úvahu, přičemž důsledně je třeba zohlednit zejména to, že význačným rysem vztahu mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž poskytují služby, musí být vzájemná důvěra.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10
(10)  S ohledem na povahu služebních povinností asistentů je třeba zavést pouze jednu kategorii asistentů, která však bude zahrnovat několik platových tříd, do nichž budou zaměstnanci zařazeni na základě kritérií stanovených vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu.
(10)  S ohledem na povahu služebních povinností akreditovaných parlamentních asistentů je třeba zavést pouze jednu kategorii akreditovaných parlamentních asistentů, která však bude zahrnovat několik platových tříd, do nichž budou tito asistenti zařazeni na základě údajů poskytnutých danými poslanci v souladu s konkrétními prováděcími opatřeními přijatými vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11
(11)  Smlouvy mezi parlamentními asistenty a Evropským parlamentem by měly být uzavírány na základě vzájemné důvěry mezi parlamentním asistentem a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jemuž nebo jimž asistent poskytuje služby.
(11)  Smlouvy mezi akreditovanými parlamentními asistenty a Evropským parlamentem by měly být uzavírány na základě vzájemné důvěry mezi akreditovaným parlamentním asistentem a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž asistent poskytuje služby. Délka trvání těchto smluv by se měla přímo odvíjet od délky funkčního období dotyčných poslanců.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11a (nový)
(11a)  Akreditovaní parlamentní asistenti by měli mít statutární zastoupení mimo systém platný pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropského parlamentu. Jejich zástupci by měli fungovat jako prostředníci při jednání s příslušným orgánem Evropského parlamentu a zohlednit, že by měla být vytvořena formální vazba mezi statutárním zastoupením zaměstnanců a autonomním zastoupením asistentů.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12
(12)  Při zavádění této nové kategorie zaměstnanců je třeba dodržet zásadu rozpočtové neutrality. V této souvislosti Evropský parlament odvede do rozpočtu Evropské unie veškeré příspěvky na financování důchodového systému s výjimkou příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu, který se sráží z měsíčního platu dotčené osoby.
(12)  Při zavádění této nové kategorie zaměstnanců je třeba dodržet zásadu rozpočtové neutrality.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12a (nový)
(12a)  Součástí prováděcích opatření stanovených vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu by měla být další pravidla pro provádění tohoto nařízení, založená na zásadě řádného finančního řízení, jak je stanovena v hlavě II finančního nařízení1.
_____________
1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení – pozměňující akt
Ćlánek 1a (nový)
Článek 1a
Položky uvedené v oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který se týká Evropského parlamentu, a určené k pokrytí parlamentní asistence jejichž roční výše se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu, pokrývají veškeré náklady, které jsou přímo spojené s parlamentními asistenty bez ohledu na to, zda jde o registrované parlamentní asistenty či o místní asistenty.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 2
Do tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Evropský parlament předloží zprávu o uplatňování tohoto nařízení, aby se přezkoumala možná potřeba úpravy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty.
Evropský parlament předloží nejpozději do 31. prosince 2011 zprávu o uplatňování tohoto nařízení, aby se přezkoumala možná potřeba úpravy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty.
Na základě této zprávy může Komise předložit jakékoli návrhy, jež bude považovat v této věci za vhodné.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 1
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Článek 1
1)  V článku 1 se za odrážku "– zvláštní poradci" vkládá nová odrážka, která zní:
1)  V článku 1 se za odrážku "– zvláštní poradci" vkládá nová odrážka, která zní:
"– parlamentní asistenti".
"– akreditovaní parlamentní asistenti".
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé znění projednávaného právního předpisu.)
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 2
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Článek 5a
Pro účely tohoto pracovního řádu se "parlamentním asistentem" rozumí zaměstnanec, kterého si vybere jeden nebo více poslanců a který uzavře přímou smlouvu s Evropským parlamentem o poskytování asistentských služeb jednomu nebo více poslancům Evropského parlamentu tak, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1.
Pro účely tohoto pracovního řádu se "akreditovaným parlamentním asistentem" rozumí osoba, kterou si vybere jeden nebo více poslanců a která uzavře přímou smlouvu s Evropským parlamentem o poskytování přímých asistentských služeb jednomu nebo více poslancům Evropského parlamentu v prostorách Evropského parlamentu v jednom z jeho tří pracovních míst při plnění úkolů poslanců, podle jejich pokynů a z jejich pověření na základě vztahu vzájemné důvěry, jež vyplývá ze skutečnosti, že si poslanci své asistenty sami vybírají v souladu s článkem 21 statutu poslanců Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 1
1.  "Parlamentní asistent" je zaměstnanec, kterého zaměstnává Evropský parlament za účelem poskytování asistentských služeb jednomu nebo více poslancům při výkonu jejich poslaneckého mandátu, a to v prostorách Evropského parlamentu v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu. Plní úkoly, které přímo souvisí s prací Evropského parlamentu.
vypouští se
Parlamentní asistent je zaměstnáván za účelem plnění úkolů buď na částečný, nebo na plný pracovní úvazek, aniž by byl přidělen na pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, který tvoří přílohu oddílu rozpočtu týkajícího se Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 2
2.  Evropský parlament přijme vnitřním rozhodnutím ustanovení upravující zaměstnávání parlamentních asistentů.
1.  Prováděcí opatření pro účely použití této hlavy přijme Evropský parlament vnitřním rozhodnutím.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 3
3.  Parlamentní asistenti jsou vypláceni z celkových prostředků přidělených na oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.
2.  Akreditovaní parlamentní asistenti nejsou zařazeni na místa uvedená v seznamu pracovních míst, který tvoří přílohu oddílu rozpočtu týkajícího se Evropského parlamentu. Jejich odměny jsou financovány z příslušné položky rozpočtu a hrazeny z prostředků přidělených na oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 126 – odst. 1
1.  Parlamentní asistenti jsou zařazeni do platových tříd.
1.  Akreditovaní parlamentní asistenti jsou zařazeni do platových tříd podle údajů, které poskytne poslanec či poslanci, jimž bude asistent pomáhat, a to v souladu s prováděcími opatřeními podle čl. 125 odst. 1. Pro zařazení do platových tříd 14–19 podle článku 134 musí mít akreditovaní parlamentní asistenti dokončené alespoň vysokoškolské studium nebo srovnatelnou profesní praxi.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 1 – čl. 126 – odst. 2
2.  Ustanovení článku 1e služebního řádu týkající se opatření sociální povahy a pracovních podmínek se použijí obdobně.
2.  Ustanovení článku 1e služebního řádu týkající se opatření sociální povahy a pracovních podmínek se použijí obdobně, pokud jsou tato opatření slučitelná se zvláštní povahou úkolů a povinností akreditovaných parlamentních asistentů.
Odchylně od článku 7 budou pravidla pro autonomní zastoupení akreditovaných parlamentních asistentů stanovena prováděcími opatřeními podle čl. 125 odst. 1, jež zohlední, že bude vytvořena formální vazba mezi statutárním zastoupením zaměstnanců a autonomním zastoupením asistentů.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 2 – čl. 127
Články 11 až 26a služebního řádu se použijí obdobně. Evropský parlament stanoví vnitřním rozhodnutím praktická prováděcí opatření, která zohlední zvláštní povahu vztahu mezi poslancem a asistentem.
Články 11 až 26a služebního řádu se použijí obdobně. Jelikož je třeba důsledně zohlednit zejména zvláštní povahu úkolů a povinností akreditovaných parlamentních asistentů a to, že význačným rysem vztahu mezi těmito asistenty a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž poskytují služby, musí být vzájemná důvěra, prováděcí opatření související s touto oblastí přijatá v souladu s čl. 125 odst. 1 tuto zvláštní povahu vztahu mezi poslancem a asistentem zohlední.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloah – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 128 – odst. 1
1.  Článek 1d služebního řádu se použije obdobně.
1.  Článek 1d služebního řádu se použije obdobně s ohledem na vztah vzájemné důvěry mezi poslancem Evropského parlamentu a jeho akreditovaným parlamentním asistentem nebo asistenty, přičemž se uznává, že poslanci Evropského parlamentu mohou vybírat akreditované parlamentní asistenty rovněž podle politického spřízněnosti.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 3 – čl. 128 – odst. 2 – návětí
2.  Parlamentního asistenta si vybírá nebo vybírají poslanec nebo poslanci Evropského parlamentu, jemuž nebo jimž bude poskytovat služby. Aniž jsou dotčena další kritéria, stanovená případně v ustanoveních přijatých podle čl. 125 odst. 2, může být jako asistent přijata osoba, která:
2.  Akreditovaného parlamentního asistenta si vybírá jeden nebo více poslanců Evropského parlamentu, jimž bude poskytovat služby. Aniž jsou dotčena další kritéria, stanovená případně v prováděcích opatřeních přijatých podle čl. 125 odst. 1, může být jako asistent přijata pouze osoba, která:
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl.128 – odst. 2 – písm. e
e) prokáže důkladnou znalost jednoho z jazyků Společenství a dostatečnou znalost dalšího jazyka Společenství v rozsahu nezbytném pro výkon pracovních povinností; a
e) důkladnou znalost jednoho z jazyků Společenství a uspokojivou znalost dalšího jazyka Společenství;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 129
Článek 129
vypouští se
1.  Parlamentní asistent prochází tříměsíční zkušební dobou.
2.  Pokud parlamentnímu asistentovi během zkušební doby nemoc nebo úraz zabrání vykonávat povinnosti po dobu jednoho měsíce nebo delší, může mu orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci na žádost poslance zkušební dobu prodloužit o odpovídající časový úsek.
3.  Nejpozději měsíc před skončením zkušební doby vyhotoví poslanec Evropského parlamentu – pokud parlamentní asistent svou prací neprokázal, že je vhodné jej dále zaměstnávat – zprávu o schopnosti parlamentního asistenta vykonávat povinnosti spojené s jeho funkcí, jakož i o jeho chování a služební výkonnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci předá zprávu dotčené osobě, která má právo se k ní písemně vyjádřit ve lhůtě osmi dnů. V případě potřeby bude parlamentní asistent propuštěn rozhodnutím orgánu uvedeného v čl. 6 prvním pododstavci, a to pokud mu byla zpráva předána před skončením zkušebního období.
4.  Propuštěný parlamentní asistent má nárok na odstupné ve výši jedné třetiny svého základního platu za každý celý měsíc odpracovaný ve zkušební době.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 130– odst. 1
1.   Před nástupem parlamentního asistenta do pracovního poměru ověří lékařská služba Evropského parlamentu jeho fyzický stav, aby se Evropský parlament ujistil, že parlamentní asistent splňuje podmínky čl. 128 odst. 2 písm. d).
1.  Lékařská služba Evropského parlamentu ověří fyzický stav akreditovaného parlamentního asistenta, aby se Evropský parlament ujistil, že parlamentní asistent splňuje podmínky čl. 128 odst. 2 písm. d).
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 3 – čl. 131 – odst. 1
1.  Smlouva s parlamentními asistenty se uzavírá na dobu určitou. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 140, končí platnost smluv nejpozději na konci volebního období, v jehož průběhu byly uzavřeny.
1.  Smlouvy s akreditovanými parlamentními asistenty se uzavírají na dobu určitou a je v nich uvedena platová třída, do níž je asistent zařazen. Smlouvu na dobu určitou lze prodloužit nejvýše dvakrát v průběhu jednoho volebního období. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, smlouva vyprší na konci volebního období, v jehož průběhu byla uzavřena. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 140, končí platnost smluv nejpozději na konci volebního období, v jehož průběhu byly uzavřeny.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 3 – čl. 131 – odst. 2
2.  Evropský parlament přijme vnitřní rozhodnutí, v němž stanoví kritéria pro zařazení asistentů při nástupu do určité platové třídy.
2.  Prováděcí opatření podle čl. 125 odst. 1 stanoví transparentní rámec pro zařazení zohledňující čl. 128 odst. 2 písm. f).
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 4 – čl. 132 – odst. -1 (nový)
-1.  Akreditovaní parlamentní asistenti mohou být zaměstnáni buď na částečný, nebo plný úvazek.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESUO)
Kapitola 4 – čl. 132 – odst. 2
2.  Asistentovi nelze nařídit práci přesčas s výjimkou důležité nebo mimořádně naléhavé práce.
2.  Akreditovanému parlamentnímu asistentovi nelze nařídit práci přesčas s výjimkou důležité nebo mimořádně naléhavé práce. Ustanovení čl. 56 odst. 1 se použije obdobně. Příslušná pravidla mohou být stanovena prováděcími opatřeními podle čl. 125 odst. 1 .
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 5 – čl. 133
Není-li v článcích 134 a 135 stanoveno jinak, použijí se obdobně článek 19, čl. 20 odst. 1 až 3 a článek 21 tohoto pracovního řádu a článek 16 přílohy VII služebního řádu týkající se odměňování a výdajů. Způsob náhrady výdajů na služební cesty se provádí podle ustanovení uvedených v čl. 125 odst. 2.
Není-li v článcích 134 a 135 stanoveno jinak, použijí se obdobně článek 19, čl. 20 odst. 1 až 3 a článek 21 tohoto pracovního řádu a článek 16 přílohy VII služebního řádu týkající se odměňování a výdajů. Způsob náhrady výdajů na služební cesty se provádí podle prováděcích opatření uvedených v čl. 125 odst. 1.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 5 – čl. 134 – tabulka

Znění navržené Komisí

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Pozměňovací návrh

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Platová třída

15

16

17

18

19

Základní plat při plném pracovním úvazku

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 5 – čl. 135
Odchylně od čl. 4 odst. 1 posledního pododstavce přílohy VII služebního řádu nesmí být částka příspěvku za práci v zahraničí nižší 250 EUR.
Odchylně od čl. 4 odst. 1 posledního pododstavce přílohy VII služebního řádu nesmí být částka příspěvku za práci v zahraničí nižší 350 EUR.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 6 – čl. 137 – odst. 1
1.  Odchylně od čl. 96 odst. 3 druhého pododstavce a aniž jsou dotčena další ustanovení uvedeného článku, nesmí být částky vypočtené podle uvedeného článku nižší než 700 EUR a vyšší než 2 000 EUR.
1.  Odchylně od čl. 96 odst. 3 druhého pododstavce a aniž jsou dotčena další ustanovení uvedeného článku, nesmí být částky vypočtené podle uvedeného článku nižší než 850 EUR a vyšší než 2 000 EUR.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 6 – čl. 137 – odst. 3
3.  Evropský parlament odvádí do souhrnného rozpočtu Evropské unie veškeré příspěvky nutné k financování důchodového systému s výjimkou příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu, který se sráží z měsíčního platu dotčené osoby.
vypouští se
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 8 – čl. 139
Použijí se obdobně ustanovení hlavy VII služebního řádu týkající se opravných prostředků.
Použijí se obdobně ustanovení hlavy VII služebního řádu týkající se opravných prostředků. Prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 1 mohou být stanovena doplňující pravidla pro vnitřní postupy.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 1– písm. d
d) na konci výpovědní lhůty stanovené ve smlouvě, která má parlamentnímu asistentovi nebo Evropskému parlamentu umožnit rozvázání smlouvy před uplynutím její platnosti. Výpovědní doba nesmí být kratší než jeden měsíc za každý ukončený rok služby, nesmí však být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce. Běh výpovědní doby však nesmí začít během mateřské dovolené nebo volna z důvodu nemoci, pokud volno z důvodu nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto se běh výpovědní doby s výhradou výše uvedeného omezení přerušuje během této dovolené a volna;
d) vzhledem k tomu, že základem vztahu mezi poslancem a jeho akreditovaným parlamentním asistentem je důvěra, na konci výpovědní lhůty stanovené ve smlouvě, která akreditovaného parlamentního asistenta nebo Evropský parlament, jenž jedná na žádost poslance nebo poslanců Evropského parlamentu, jimž tento asistent poskytuje služby, opravňuje k rozvázání smlouvy před uplynutím její platnosti. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc za každý ukončený rok služby, nesmí však být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce. Běh výpovědní lhůta však nesmí začít během mateřské dovolené nebo volna z důvodu nemoci, pokud volno z důvodu nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto se běh výpovědní lhůta s výhradou výše uvedeného omezení přerušuje během této dovolené a volna;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 2
2.  Končí-li pracovní smlouva podle odst. 1 písm. c), nebo pokud Evropský parlament ukončí smlouvu podle odst. 1 písm. d), má parlamentní asistent nárok na příspěvek odpovídající třetině jeho základního platu za období ode dne skončení pracovního poměru do dne, kdy uplynula platnost jeho pracovní smlouvy, maximálně však na částku ve výši základního platu za dobu tří měsíců.
2.  Končí-li pracovní smlouva podle odst. 1 písm. c), má akreditovaný parlamentní asistent nárok na příspěvek odpovídající třetině jeho základního platu za období ode dne skončení pracovního poměru do dne, kdy uplynula platnost jeho pracovní smlouvy, maximálně však na částku ve výši základního platu za dobu tří měsíců.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 3
3.  Aniž jsou dotčeny články 48 a 50, které se použijí obdobně, může být pracovní poměr parlamentního asistenta ukončen bez výpovědní lhůty, pokud úmyslně nebo z nedbalosti závažným způsobem poruší své povinnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci vydá odůvodněné rozhodnutí poté, co měl dotyčný zaměstnanec příležitost předložit svoji obhajobu.
3.  Aniž jsou dotčeny články 48 a 50, které se použijí obdobně, může být pracovní poměr akreditovaného parlamentního asistenta ukončen bez výpovědní lhůty, pokud úmyslně nebo z nedbalosti závažným způsobem poruší své povinnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci vydá odůvodněné rozhodnutí poté, co měl dotyčný zaměstnanec příležitost předložit svoji obhajobu.
Konkrétní ustanovení o disciplinárním řízení budou stanovena prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 1.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – bod 3
Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)
Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 3a (nový)
3a.  Období trvání pracovního poměru akreditovaného parlamentního asistenta nepředstavuje "léta služby" pro účely čl. 29 odst. 3 a 4 služebního řádu.

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu 2005/684/ES, Euratom ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1).
(2) Viz zápis, bod 3.23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí