Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0224(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0483/2008

Esitatud tekstid :

A6-0483/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0606

Vastuvõetud tekstid
PDF 461kWORD 227k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0786);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 283, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0449/2008);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklit 21(1);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta plenaaristungil vastu võetud poliitilist avaldust(2),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A6-0483/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus ära toodud rahasummad vastavad mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 (halduskulud) ülemmäärale;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5.   palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1
(1)  Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artikliga 21 on parlamendiliikmetel õigus palgata enda abistamiseks vabal valikul isiklikke kaastöötajaid. Praegu võtavad parlamendiliikmed kõik oma kaastöötajad tööle otse siseriikliku õiguse kohaselt sõlmitud lepingute alusel ning Euroopa Parlament tasub kindlaksmääratud piirmäära ulatuses sellega kaasnevad kulud.
(1)  Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artikliga 21 on parlamendiliikmetel õigus palgata enda abistamiseks vabal valikul isiklikke kaastöötajaid.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Praegu võtavad parlamendiliikmed kõik oma kaastöötajad tööle otse siseriikliku õiguse kohaselt sõlmitud lepingute alusel ja Euroopa Parlament tasub kindlaksmääratud piirmäära ulatuses sellega kaasnevad kulud.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2
(2)   Selliseid kaastöötajaid (edaspidi "parlamendiliikme assistendid") on piiratud hulk ning nad abistavad üht või mitut parlamendiliiget Euroopa Parlamendi tööruumides Strasbourgis, Brüsselis ja Luksemburgis. Muud kaastöötajad töötavad parlamendiliikmete heaks riigis, kust parlamendiliikmed on valitud.
(2)   9. juulil 2008 võttis Euroopa Parlamendi juhatus vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed*. Rakendusmeetmete artikli 34 kohaselt võivad parlamendiliikmed kasutada:
a) akrediteeritud assistente, kes täidavad oma ametikohustusi ühes parlamendi kolmest töökohast vastavalt spetsiaalsele õiguslikule korrale, mis võetakse vastu EÜ asutamislepingu artikli 283 alusel, ning kellega sõlmib lepingud ja neid lepinguid haldab otseselt Euroopa Parlament; ja
b) füüsiliste isikute teenuseid, kes abistavad parlamendiliiget tema valimisriigis ja on sõlminud parlamendiliikmega töölepingu või teenuseosutamislepingu kooskõlas siseriiklike õigusaktidega käesolevas peatükis sätestatud tingimustel (edaspidi "kohapealsed assistendid").
* ELT ...
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3
(3)  Erinevalt eespool osutatud kaastöötajatest ei ela parlamendiliikmete assistendid reeglina oma koduriigis. Nad töötavad Euroopa Parlamendi tööruumides euroopalikus, mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas ning täidavad ülesandeid, mis on otseselt seotud Euroopa Parlamendi tööga.
(3)  Erinevalt kohapealsetest assistentidest ei ela parlamendiliikme akrediteeritud assistendid reeglina oma koduriigis. Nad töötavad Euroopa Parlamendi tööruumides euroopalikus, mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas ning täidavad ülesandeid, mis on otseselt seotud ühe või mitme Euroopa Parlamendi liikme tööga nende tööülesannete täitmisel Euroopa Parlamendi liikmena.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4
(4)  Lisaks on seda kinnitanud Euroopa Ühenduste esimese astme kohus, mis tunnistas, et parlamendiliikme assistente võib teatud mõttes pidada Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses Euroopa Parlamendi teenistuses olevaks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5
(5)  Nimetatud põhjustel ja selleks, et tagada ühiste eeskirjade kaudu läbipaistvus, mittediskrimineerimine ja õiguskindlus, tuleks assistendid võtta tööle Euroopa Parlamendiga sõlmitava otselepingu alusel, välja arvatud kaastöötajad, kes töötavad parlamendiliikmete heaks selles liikmesriigis, kust nad valiti,, sealhulgas ühes neist liikmesriikidest valitud parlamendiliikmete heaks töötavad isikud, kus asuvad Euroopa Parlamendi kolm töökohta,.
(5)  Nimetatud põhjustel ja selleks, et tagada ühiste eeskirjade kaudu läbipaistvus ja õiguskindlus, tuleks parlamendiliikme akrediteeritud assistendid võtta tööle Euroopa Parlamendiga sõlmitava otselepingu alusel. Erinevalt sellest tuleks kohapealsed assistendid, kaasa arvatud nende parlamendiliikmete heaks töötavad assistendid, kes on valitud ühest nendest liikmesriikidest, kus asuvad Euroopa Parlamendi kolm töökohta, võtta ka edaspidi tööle vastavalt eespool nimetatud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetele Euroopa Parlamendi liikmete poolt lepingu alusel, mis sõlmitakse selles liikmesriigis kohaldatava õiguse kohaselt, kust parlamendiliikmed on valitud.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6
(6)  Seega tuleks assistentide suhtes kohaldada Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi viisil, mille puhul võetakse arvesse nende eriolukorda.
(6)  Seega tuleks parlamendiliikme akrediteeritud assistentide suhtes kohaldada Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi viisil, mille puhul võetakse arvesse nende eriolukorda, neile määratud eriülesandeid ja erilisi töökohustusi, mis neil on nende Euroopa Parlamendi liikmete ees, kelle juurde nad on tööle võetud.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7
(7)  Käesoleva teenistujate erikategooria lisamine ei piira personalieeskirjade artiklit 29, mille kohaselt on sisekonkursid avatud vaid ametnikele ja ajutistele teenistujate.
(7)  Käesoleva teenistujate erikategooria lisamine ei piira personalieeskirjade artiklit 29, mille kohaselt on sisekonkursid avatud üksnes ametnikele ja ajutistele töötajatele, ning mitte ühtegi käesoleva määruse sätet ei või tõlgendada nii, nagu annaks see parlamendiliikme akrediteeritud assistentidele eelistatud või otsese juurdepääsu Euroopa ühenduste ametnike või muude teenistujate kategooriate ametikohtadele või nende kohtade täitmise sisekonkurssidele.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)
(7 a)  Nagu lepinguliste töötajate puhul, ei kohaldata personalieeskirjade artikleid 27–34 parlamendiliikme akrediteeritud assistentide suhtes.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8
(8)  Parlamendiliikme assistendid kujutavad endast seega Euroopa Parlamendi teenistujate erilist kategooriat, eelkõige seoses asjaoluga, et nad abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid kui demokraatlikult valitud esindajaid, kellele on antud mandaat, nende ametikohustuste täitmisel.
(8)  Parlamendiliikme akrediteeritud assistendid kujutavad endast seega Euroopa Parlamendi muude teenistujate erilist kategooriat, eelkõige seoses asjaoluga, et nad, tegutsedes ühe või mitme Euroopa Parlamendi liikme juhtimisel ja volitusel ning vastastikuse usalduse alusel, abistavad neid parlamendiliikmeid otseselt nende tööülesannete täitmisel Euroopa Parlamendi liikmena.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9
(9)  Seetõttu on vaja muude teenistujate teenistustingimusi teatud ulatuses muuta, et lisada uus teenistujate kategooria.
(9)  Seetõttu on vaja muude teenistujate teenistustingimusi muuta, et lisada see uus muude teenistujate kategooria, võttes ühelt poolt arvesse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide töö, ülesannete ja kohustuste erilist iseloomu, mis võimaldab neil parlamendiliikmete juhtimisel ja volitusel neid otseselt abistada, kui parlamendiliikmed täidavad oma tööülesandeid Euroopa Parlamendi liikmena, ning teiselt poolt parlamendiliikme akrediteeritud assistentide ja parlamendi vahelist lepingulist suhet.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)
(9 a)  Kui muude teenistujate teenistustingimuste sätteid kohaldatakse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide suhtes otse või analoogia põhjal, tuleb neid tegureid arvesse võtta, arvestades rangelt eelkõige vastastikust usaldust, mis peab iseloomustama parlamendiliikme akrediteeritud assistentide ja nende poolt abistatava(te) Euroopa Parlamendi liikme(te) vahelist suhet.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10
(10)  Arvestades assistentide töökohustuste laadi, tuleks ette näha vaid üks assistentide kategooria, mis jaguneb erinevate palgaastmete vahel, mis kinnitatakse Euroopa Parlamendi sisese otsusega kehtestatavate kriteeriumide kohaselt.
(10)  Arvestades parlamendiliikme akrediteeritud assistentide töökohustuste laadi, tuleks ette näha vaid üks parlamendiliikme akrediteeritud assistentide kategooria, mis jaguneb erinevate palgaastmete vahel ning milles assistentide palgaastmed määratakse asjassepuutuva(te) parlamendiliikme(te) juhiste järgi vastavalt Euroopa Parlamendi sisese otsusega vastuvõetud konkreetsetele rakendusmeetmetele.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11
(11)  Parlamendiliikme assistentide lepingud, mis sõlmitakse parlamendiliikme assistentide ja Euroopa Parlamendi vahel, peaksid põhinema parlamendiliikme assistendi ja tema poolt abistatava(te) parlamendiliikme(te) vastastikusel usaldusel.
(11)  Parlamendiliikme akrediteeritud assistentide lepingud, mis sõlmitakse parlamendiliikme assistentide ja Euroopa Parlamendi vahel, peaksid põhinema parlamendiliikme akrediteeritud assistendi ja tema poolt abistatava(te) parlamendiliikme(te) vastastikusel usaldusel. Selliste lepingute kestus peaks olema otseselt seotud asjassepuutuvate parlamendiliikmete mandaadi kestusega.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)
(11 a)  Parlamendiliikme akrediteeritud assistendid peaksid olema seadusjärgselt esindatud väljaspool süsteemi, mida kohaldatakse Euroopa Parlamendi ametnike ja muude töötajate suhtes. Nende esindajad peaksid tegutsema dialoogis Euroopa Parlamendi pädeva asutusega, võttes seejuures arvesse, et tuleks luua ametlik side töötajate seadusjärgse esindamise ja assistentide sõltumatu esindamise vahel.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12
(12)  Uue teenistujate kategooria lisamisel tuleks järgida eelarve neutraalsuse põhimõtet. Seoses sellega teeb Euroopa Parlament Euroopa Liidu üldeelarvesse kõik pensioniskeemi rahastamiseks vajalikud sissemaksed, välja arvatud personalieeskirjade artikli 83 lõikes 2 osutatud sissemaksed, mis arvatakse igakuiselt asjaomase isiku töötasust maha.
(12)  Uue teenistujate kategooria lisamisel tuleks järgida eelarve neutraalsuse põhimõtet.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)
(12 a)  Euroopa Parlamendi sisese otsusega sätestatud rakendusmeetmed peaksid sisaldama täiendavaid eeskirju käesoleva määruse rakendamiseks finantsmääruse1 II jaotises esitatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte alusel.
_____________
1 25. juuni 2002. aasta nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a
1 a.  Assigneeringutest, mis on kirjendatud Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Parlamenti puudutavasse jakku ja eraldatud parlamendiliikmete assisteerimiskulude katmiseks, mille iga-aastased summad määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus, kaetakse kõik parlamendiliikme assistentidega otseselt seotud kulud, olenemata sellest, kas tegemist on parlamendiliikme akrediteeritud assistentidega või kohapealsete assistentidega.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2
Kolme aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist esitab Euroopa Parlament aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, et uurida võimalikku vajadust kohandada parlamendiliikmete assistente käsitlevaid eeskirju.
Euroopa Parlament esitab hiljemalt 31. detsembriks 2011 aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, et uurida võimalikku vajadust kohandada parlamendiliikme assistente käsitlevaid eeskirju.
Komisjon võib nimetatud aruande põhjal teha asjakohaseid ettepanekuid.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
Artikkel 1
1)  Artiklisse 1 lisatakse pärast taanet "– erinõunikud" järgmine taane:
1)  Artiklisse 1 lisatakse pärast taanet "– erinõunikud" järgmine taane:
"– parlamendiliikme assistendid";
"– parlamendiliikme akrediteeritud assistendid";
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu teksti kohta. Selle vastuvõtmisega kaasnevad vastavad läbivad muudatused.)
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
Artikkel 5a
Käesolevate teenistustingimuste kohaselt mõistetakse "parlamendiliikme assistentide" all teenistujaid, kelle on valinud üks või mitu parlamendiliiget ja kes sõlmivad Euroopa Parlamendiga otselepingu, mille alusel nad abistavad üht või mitut Euroopa Parlamendi liiget, nagu on ette nähtud artikli 125 lõikes 1.
Käesolevate teenistustingimuste kohaselt mõistetakse "parlamendiliikme akrediteeritud assistentide" all isikuid, kelle on valinud üks või mitu parlamendiliiget ja kes sõlmivad Euroopa Parlamendiga otselepingu, et pakkuda otsest abi ühes kolmest Euroopa Parlamendi töökoha tööruumidest parlamendiliikmele või- liikmetele Euroopa Parlamendi liikme ametikohustuste täitmisel, nende juhtimisel ja volitusel ning vastastikuse usalduse alusel, mis põhineb Euroopa Parlamendi personalieeskirjade artiklis 21 osutatud valikuvabadusel.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
1. peatükk – artikkel 125 – lõige 1
1.  "Parlamendiliikme assistent" on teenistuja, kelle Euroopa Parlament on tööle võtnud ühe või mitme ametikohuseid täitva parlamendiliikme abistamiseks ühes kolmest Euroopa Parlamendi töökoha tööruumidest. Parlamendiliikme assistent täidab ülesandeid, mis on otseselt seotud Euroopa Parlamendi tööga.
välja jäetud
Parlamendiliikme assistent täidab tööülesandeid kas osalise või täistööajaga, kusjuures teda ei määrata täitma ametikohta, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi eelarve asjaomasele jaole lisatud ametikohtade loetelus.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
1. peatükk – artikkel 125 – lõige 2
2.  Euroopa Parlament võtab parlamendiliikme assistentide tegevuse reguleerimiseks vastu institutsioonisisese otsuse.
1.  Euroopa Parlament võtab käesoleva jaotise kohaldamiseks institutsioonisisese otsusega vastu rakendusmeetmed.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
1. peatükk – artikkel 125 – lõige 3
3.  Parlamendiliikme assistendile makstakse töötasu Euroopa Parlamendi eelarve asjaomases jaos kirjendatud assigneeringutest.
2.  Parlamendiliikme akrediteeritud assistenti ei määrata täitma ametikohta, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi eelarve asjaomasele jaole lisatud ametikohtade loetelus. Nende töötasu rahastatakse asjaomasest eelarverubriigist ja makstakse Euroopa Parlamendi eelarve asjaomases jaos kirjendatud assigneeringutest.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
1. peatükk – artikkel 126 – lõige 1
1.  Parlamendiliikme assistentide kohad liigitatakse vastavalt erinevatele palgaastmetele.
1.  Parlamendiliikme akrediteeritud assistentide kohad liigitatakse vastavalt erinevatele palgaastmetele, võttes aluseks selle parlamendiliikme või nende parlamendiliikmete juhise, keda assistent abistab, kooskõlas artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetega. Selleks et parlamendiliikme akrediteeritud assistendi palgaastmeks saaks artikli 134 alusel määrata 14–19, nõutakse temalt vähemalt ülikoolikraadi või samaväärset ametialast kogemust.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
1. peatükk – artikkel 126 – lõige 2
2.  Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1e sotsiaalmeetmete ja töötingimuste kohta.
2.  Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1e sotsiaalmeetmete ja töötingimuste kohta, tingimusel et need meetmed vastavad parlamendiliikme akrediteeritud assistentide tööülesannete ja kohustuste erilisele iseloomule.
Erandina artiklist 7 sätestatakse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide sõltumatu esindatuse kord artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetega, võttes arvesse, et töötajate seadusjärgse esindamise ja assistentide sõltumatu esindamise vahel luuakse ametlik side.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
2. peatükk – artikkel 127
Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 11–26. Asjaomased rakendussätted võetakse vastu Euroopa Parlamendi sisese otsusega, võttes arvesse parlamendiliikme ja assistendi vahelise töösuhte erilist iseloomu.
Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 11–26. Võttes rangelt arvesse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide tööülesannete ja kohustuste erilist iseloomu ning vastastikust usaldust, mis peab iseloomustama nende ja nende poolt abistatava(te) Euroopa Parlamendi liikme(te) vahelist töösuhet, võetakse artikli 125 lõike 1 kohaselt vastu võetud selle valdkonnaga seotud rakendusmeetmetes arvesse parlamendiliikmete ja nende akrediteeritud assistentide vahelise töösuhte erilist iseloomu.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 128 – lõige 1
1.  Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1d.
1.  Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1d, võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikme ja tema akrediteeritud assistendi või assistentide vahelist vastastikusel usaldusel põhinevat suhet, kusjuures Euroopa Parlamendi liige võib parlamendiliikme akrediteeritud assistendi valikul lähtuda poliitilistest vaadetest.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 128 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Parlamendiliikme assistendi valib Euroopa Parlamendi liige (liikmed), keda assistent abistama asub. Ilma et see piiraks võimalust kohaldada lisakriteeriume artikli 125 lõike 2 alusel, võib assistendi tööle võtta tingimusel, et:
2.  Parlamendiliikme akrediteeritud assistendi valib Euroopa Parlamendi liige (liikmed), keda assistent abistama asub. Ilma et see piiraks võimalust kohaldada lisakriteeriume, mida võidakse sätestada artikli 125 lõike 1 osutatud rakendusmeetmetes, võib assistendi tööle võtta tingimusel, et:
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 128 – lõige 2 – punkt e
e) ta esitab tõendi ühe ühenduse keele põhjaliku tundmise ja teise ühenduse keele rahuldava tundmise kohta oma töökohustuste täitmiseks vajalikul tasemel, ning
e) ta tunneb põhjalikult üht ühenduse keelt ja rahuldavalt teist ühenduse keelt, ning
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 129
Artikkel 129
välja jäetud
1.  Parlamendiliikme assistendile määratakse katseaeg kestusega kolm kuud.
2.  Kui parlamendiliikme assistent ei ole saanud katseaja jooksul haiguse või õnnetuse tõttu kuu aega või kauem oma töökohustusi täita, võib artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus parlamendiliikme taotlusel tema katseaega vastava ajavahemiku võrra pikendada.
3.  Kui parlamendiliikme assistendi omadused ei osutu ametikohale vastavaks, koostab asjakohane Euroopa Parlamendi liige hiljemalt üks kuu enne katseaja lõppu aruande assistendi suutlikkuse kohta täita oma töökohustusi, samuti tema teenistuses käitumise ja võimekuse kohta. Artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus edastab aruande asjaomasele isikule, kellel on õigus esitada kaheksa päeva jooksul kirjalikult oma märkused. Vajaduse korral lõpetab artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus parlamendiliikme assistendiga teenistussuhte, tingimusel et aruanne edastati assistendile enne katseaja lõppu.
4.  Katseaja jooksul teenistusest vabastatud assistendil on õigus saada hüvitist ühe kolmandiku põhipalga ulatuses katseaja iga täitunud kuu eest.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 130 – lõige 1
1.  Enne töölevõtmist läbib parlamendiliikme assistent Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistuse poolt läbiviidava tervisekontrolli, tagamaks et assistent vastab artikli 128 lõike 2 punkti d nõuetele.
1.  Parlamendiliikme akrediteeritud assistent läbib Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistuse poolt läbiviidava tervisekontrolli, tagamaks et assistent vastab artikli 128 lõike 2 punkti d nõuetele.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 131 – lõige 1
1.  Parlamendiliikme assistendi leping sõlmitakse tähtajaliselt. Ilma et see piiraks artikli 140 kohaldamist, lõpeb leping hiljemalt selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpul, mille ametiaja käigus see on sõlmitud.
1.  Parlamendiliikme akrediteeritud assistendi leping sõlmitakse tähtajaliselt ja selles märgitakse assistendile määratud palgaaste. Tähtajalist lepingut ei pikendata rohkem kui kaks korda parlamendikoosseisu ametiaja jooksul. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, lõpeb leping selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpul, mille ametiaja käigus see on sõlmitud. Ilma et see piiraks artikli 140 kohaldamist, lõpeb leping hiljemalt selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpul, mille ametiaja käigus see on sõlmitud.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
3. peatükk – artikkel 131 – lõige 2
2.   Euroopa Parlament võtab vastu institutsioonisisese otsuse, mille alusel määratakse kindlaks kriteeriumid töölevõtmisel kohaldatavate erinevate palgaastmete kohta.
2.   Artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetes sätestatakse läbipaistev klassifitseerimise raamistik, võttes arvesse artikli 128 lõike 2 punkti f.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
4. peatükk – artikkel 132 – lõige -1 (uus)
-1.  Parlamendiliikme akrediteeritud assistendid võetakse tööle kas osalise või täistööajaga.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
4. peatükk – artikkel 132 – lõige 2
2.  Erandjuhtudel või töökoormuse erakorralise tõusu korral võib assistendilt nõuda ületunnitöö tegemist.
2.  Erandjuhtudel või töökoormuse erakorralise tõusu korral võib parlamendiliikme akrediteeritud assistendilt nõuda ületunnitöö tegemist. Artikli 56 lõiget 1 kohaldatakse analoogia põhjal. Selle kohta võib sätestada eeskirjad artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetes.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
5. peatükk – artikkel 133
Kui artiklites 134 ja 135 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse analoogia põhjal teenistustingimuste artikleid 19, artikli 20 lõikeid 1–3 ja artiklit 21 ning personalieeskirjade VII lisa artiklit 16, mis käsitlevad töötasu ja kulude hüvitamist. Lähetuskulude hüvitamise kord määratakse kindlaks artikli 125 lõikes 2 osutatud sätetega.
Kui artiklites 134 ja 135 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse analoogia põhjal teenistustingimuste artikleid 19, artikli 20 lõikeid 1–3 ja artiklit 21 ning personalieeskirjade VII lisa artiklit 16, mis käsitlevad töötasu ja kulude hüvitamist. Lähetuskulude hüvitamise kord määratakse kindlaks artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetes.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
5. peatükk – artikkel 134 – tabel

Komisjoni ettepanek

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Palgaaste

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Muudatusettepanek

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

2 404,14

2 606,59

2 826,09

Palgaaste

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 064,08

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

4 590,59

4 977,17

Palgaaste

15

16

17

18

19

Põhipalk täisajaga töötamisel

5 396,30

5 850,73

6 343,42

6 877,61

7 456,78

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
5. peatükk – artikkel 135
Erandina personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 viimasest lõigust ei või kodumaalt lahkumise toetus olla väiksem kui 250 eurot.
Erandina personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 viimasest lõigust ei või kodumaalt lahkumise toetus olla väiksem kui 350 eurot.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
6. peatükk – artikkel 137 – lõige 1
1.  Erandina artikli 96 lõike 3 teisest lõigust ja ilma et see piiraks kõnealuse artikli muude sätete kohaldamist, ei või selle alusel arvestatav summa olla väiksem kui 700 eurot ega suurem kui 2000 eurot.
1.  Erandina artikli 96 lõike 3 teisest lõigust ja ilma et see piiraks kõnealuse artikli muude sätete kohaldamist, ei või selle alusel arvestatav summa olla väiksem kui 850 eurot ega suurem kui 2000 eurot.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
6. peatükk – artikkel 137 – lõige 3
3.  Euroopa Parlament teeb Euroopa Liidu üldeelarvesse kõik pensioniskeemi rahastamiseks vajalikud sissemaksed, välja arvatud personalieeskirjade artikli 83 lõikes 2 osutatud sissemaksed, mis arvatakse igakuiselt asjaomase isiku töötasust maha.
välja jäetud
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
8. peatükk – artikkel 139
Analoogia põhjal kohaldatakse kaebuste kohta personalieeskirjade VII jaotist.
Analoogia põhjal kohaldatakse kaebuste kohta personalieeskirjade VII jaotist. Artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetes võib sätestada täiendavad sisekorraeeskirjad.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
9. peatükk – artikkel 140 – lõige 1 – punkt d
(d) lepingus sätestatud etteteatamise puhul, millega on parlamendiliikme assistendil ja Euroopa Parlamendil õigus lõpetada leping ennetähtaegselt. Etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem kui üks kuu teenistusaasta kohta, olles minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt kolm kuud pikk. Etteteatamise tähtaeg ei või alata sünnitus- või haiguspuhkuse ajal, kui selline puhkus ei ületa kolme kuud. Lisaks peatub etteteatamise tähtaeg sünnitus- või haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse eespool nimetatud piire;
(d) lepingus sätestatud etteteatamise puhul, millega on parlamendiliikme akrediteeritud assistendil ja Euroopa Parlamendil, kes tegutseb selle Euroopa Parlamendi liikme või nende liikmete nimel, kelle abistamiseks parlamendiliikme akrediteeritud assistent tööle võeti, õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, võttes arvesse asjaolu, et parlamendiliikme ja tema akrediteeritud assistendi vaheline suhe põhineb usaldusel. Etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem kui üks kuu teenistusaasta kohta, olles minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt kolm kuud pikk. Etteteatamise tähtaeg ei või alata sünnitus- või haiguspuhkuse ajal, kui selline puhkus ei ületa kolme kuud. Lisaks peatub etteteatamise tähtaeg sünnitus- või haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse eespool nimetatud piire;
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
9. peatükk – artikkel 140 – lõige 2
2.  Kui leping lõpeb kooskõlas lõike 1 punktiga c või juhul, kui Euroopa Parlament lõpetab lepingu vastavalt lõike 1 punktile d, on parlamendiliikme assistendil perioodi jooksul, mis kestab alates töökohustuste täitmise lõpetamise kuupäevast kuni lepingu lõppemise kuupäevani, õigus hüvitisele, mille summa võrdub kolmandikuga tema põhipalgast, tingimusel et see ei ületa kolme kuu põhipalga summat.
2.  Kui leping lõppeb kooskõlas lõike 1 punktiga c, on parlamendiliikme akrediteeritud assistendil perioodi jooksul, mis kestab alates töökohustuste täitmise lõpetamise kuupäevast kuni lepingu lõppemise kuupäevani, õigus hüvitisele, mille summa võrdub kolmandikuga tema põhipalgast, tingimusel et see ei ületa kolme kuu põhipalga summat.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
9. peatükk – artikkel 140 – lõige 3
3.  Ilma et see piiraks analoogia põhjal artiklite 48 ja 50 kohaldamist, võib parlamendiliikme assistendi töölepingu ette teatamata lõpetada, kui assistent on kavatsuslikult või hooletuse tõttu eiranud olulisel määral oma töökohustusi. Sellisel juhul teeb artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus pärast seda, kui asjaomasele isikule on antud võimalus ennast kaitsta, põhjendatud otsuse.
3.  Ilma et see piiraks analoogia põhjal artiklite 48 ja 50 kohaldamist, võib parlamendiliikme akrediteeritud assistendi töölepingu ette teatamata lõpetada, kui assistent on kavatsuslikult või hooletuse tõttu eiranud olulisel määral oma töökohustusi. Sellisel juhul teeb artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus pärast seda, kui asjaomasele isikule on antud võimalus ennast kaitsta, põhjendatud otsuse.
Erisätted distsiplinaarmenetluse kohta sätestatakse artikli 125 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetes.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11
9. peatükk – artikkel 140 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Tööperioode parlamendiliikme akrediteeritud assistendina ei loeta "teenistusaastateks" personalieeskirjade artikli 29 lõigete 3 ja 4 tähenduses.

(1) Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsus nr 2005/684/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus (ELT L 262, 7.10.2005, lk 1).
(2) Vt istungi protokolli punkti 3.23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika