Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0224(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0483/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0483/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0606

Hyväksytyt tekstit
PDF 462kWORD 208k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0786),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 283 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0449/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklan(1),

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 pidetyssä täysistunnossa annetun parlamentin poliittisen lausuman(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0483/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn määrän on oltava yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (hallintomenot) enimmäismäärän kanssa;

4.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklan mukaan jäsenillä on oikeus käyttää vapaasti valitsemiaan henkilökohtaisia avustajia. Tällä hetkellä jäsenet palkkaavat suoraan kaiken henkilöstönsä tekemällä sopimuksia, joihin sovelletaan kansallista oikeutta, ja Euroopan parlamentti korvaa heille siitä aiheutuneet kulut tiettyyn enimmäismäärään asti.
(1)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklan mukaan jäsenillä on oikeus käyttää vapaasti valitsemiaan henkilökohtaisia avustajia.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Tällä hetkellä jäsenet palkkaavat suoraan kaiken henkilöstönsä tekemällä sopimuksia, joihin sovelletaan kansallista oikeutta, ja Euroopan parlamentti korvaa heille siitä aiheutuneet kulut tiettyyn enimmäismäärään asti.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale
(2)   Rajoitettu osa tästä henkilöstöstä, jäljempänä "parlamentin jäsenten avustajat", avustaa yhtä tai useampaa parlamentin jäsentä Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa. Muut henkilöstöön kuuluvat työskentelevät parlamentin jäsenten lukuun niissä maissa, joissa kukin jäsen on valittu.
(2)   Euroopan parlamentin puhemiehistö hyväksyi 9 päivänä heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet1. Soveltamisohjeiden 34 artiklan mukaisesti jäsen voi käyttää
(a) "valtuutettuja avustajia", jotka työskentelevät jossakin Euroopan parlamentin kolmesta toimipaikasta ja joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 283 artiklan nojalla vahvistettuja erityisiä oikeudellisia järjestelyitä ja joiden sopimukset tekee ja niitä hallinnoi suoraan Euroopan parlamentti, sekä
(b) jäsentä siinä jäsenvaltiossa, josta hänet on valittu Euroopan parlamenttiin, avustavia henkilöitä, jotka ovat tehneet jäsenen kanssa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisen työsopimuksen tai palvelusopimuksen edellä mainituissa soveltamisohjeissa esitetyin ehdoin, jäljempänä "paikalliset avustajat".
_____________
1 EUVL C ...
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Päinvastoin kuin jälkimmäisenä mainitut henkilöstöön kuuluvat parlamentin jäsenten avustajat ovat yleensä muuttaneet pois omasta maastaan. He työskentelevät Euroopan parlamentin tiloissa eurooppalaisessa monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja huolehtivat tehtävistä, jotka liittyvät suoraan Euroopan parlamentin työhön.
(3)  Päinvastoin kuin paikalliset avustajat, valtuutetut avustajat ovat yleensä muuttaneet pois omasta maastaan. He työskentelevät Euroopan parlamentin tiloissa eurooppalaisessa monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja huolehtivat tehtävistä, jotka liittyvät suoraan yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen työhön, jota nämä tekevät harjoittaessaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Myös Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut tämän todetessaan, että parlamentin jäsenten avustajien voidaan tietyiltä osin katsoa suorittavan työtehtäviä parlamentille Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja sovellettaessa.
Poistetaan.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Näistä syistä ja myös sen vuoksi, että yhteisin säännöin varmistettaisiin avoimuus, syrjimättömyys ja oikeusvarmuus, nämä avustajat on syytä palkata suoraan Euroopan parlamentin kanssa tehdyllä sopimuksella, lukuun ottamatta niitä henkilöitä, jotka työskentelevät parlamentin jäsenen lukuun jäsenvaltiossa, jossa tämä on valittu, ja henkilöitä, jotka työskentelevät paikallisesti jossakin niistä kolmesta jäsenvaltiosta, jossa parlamentin toimipaikat ovat, valittujen parlamentin jäsenten lukuun.
(5)  Näistä syistä ja myös sen vuoksi, että yhteisin säännöin varmistettaisiin avoimuus ja oikeusvarmuus, nämä parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat on syytä palkata suoraan Euroopan parlamentin kanssa tehdyllä sopimuksella. Sen sijaan Euroopan parlamentin jäsenten olisi jatkossakin palkattava paikalliset avustajat, mukaan luettuna ne henkilöt, jotka työskentelevät jossakin niistä kolmesta jäsenvaltiosta, jossa parlamentin toimipaikat ovat, valittujen parlamentin jäsenten lukuun, edellä mainittujen Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden mukaisesti ja sen jäsenvaltion, jossa kyseiset jäsenet on valittu, kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehtyjen sopimusten nojalla.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Näihin avustajiin olisi sovellettava yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja siten, että heidän erityistilanteensa otetaan huomioon.
(6)  Näihin parlamentin jäsenten valtuutettuihin avustajiin olisi sovellettava yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja siten, että otetaan huomioon heidän erityistilanteensa, heidän suoritettavikseen annettavat erityistehtävät ja ne erityiset velvollisuudet, joita heillä on Euroopan parlamentin jäseniä kohtaan, joiden lukuun he työskentelevät.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Uuden toimihenkilöryhmän käyttöön ottaminen ei vaikuta henkilöstösääntöjen 29 artiklaan, jonka mukaan toimielimen sisäinen kilpailu on avoin virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille.
(7)  Uuden toimihenkilöryhmän käyttöön ottaminen ei vaikuta henkilöstösääntöjen 29 artiklaan, jonka mukaan toimielimen sisäinen kilpailu on avoin virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille. Minkään tämän asetuksen säännöksen ei kuitenkaan voida tulkita antavan parlamentin jäsenten valtuutetuille avustajille erityisoikeutta tai suoraa pääsyä Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkoihin tai muun henkilöstön toimiin tai tällaisista viroista ja toimista järjestettäviin sisäisiin kilpailuihin.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Kuten sopimussuhteisen henkilöstön ollessa kyseessä, henkilöstösääntöjen 27–34 artiklaa ei sovelleta parlamentin jäsenten valtuutettuihin avustajiin.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Parlamentin jäsenten avustajat muodostavat siten erityisen Euroopan parlamentin toimihenkilöryhmän, ottaen erityisesti huomioon, että he avustavat demokraattisesti valittuja ja valtuutuksen saaneita parlamentin jäseniä näiden hoitaessa tehtäviään.
(8)  Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat muodostavat siten erityisen Euroopan parlamentin muun henkilöstön ryhmän, ottaen erityisesti huomioon, että he tarjoavat Euroopan parlamentin yhden tai useamman jäsenen alaisuudessa ja valtuuttamina ja keskinäisessä luottamussuhteessa suoraa apua kyseiselle demokraattisesti valitulle yhdelle jäsenelle tai kyseisille demokraattisesti valituille jäsenille Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoidossa.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän vuoksi yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja olisi muutettava jonkin verran kyseisen uuden toimihenkilöryhmän saattamiseksi niiden piiriin.
(9)  Tämän vuoksi yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja olisi muutettava kyseisen uuden muun henkilöstön ryhmän saattamiseksi niiden piiriin ottaen huomioon toisaalta parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien niiden velvollisuuksien, tehtävien ja vastuiden erityisluonteen, joiden tarkoituksena on mahdollistaa suoran avun antaminen Euroopan parlamentin jäsenille näiden alaisuudessa ja valtuuttamina jäsenten harjoittaessa tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä, ja toisaalta kyseisten valtuutettujen avustajien ja parlamentin välisen sopimussuhteen.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Jos parlamentin jäsenten valtuutettuihin avustajiin sovelletaan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtoja joko soveltuvin osin tai suoraan, nämä tekijät olisi otettava huomioon kiinnittäen erityistä huomiota keskinäiseen luottamukseen, jonka on oltava tunnusomaista valtuutettujen avustajien ja heidän avustamiensa yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen suhteelle.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Avustajien tehtävien luonteen huomioon ottaen olisi säädettävä vain yhdestä avustajien toimihenkilöryhmästä, joka kuitenkin jakautuu eri palkkaluokkiin, jotka määräytyvät Euroopan parlamentin sisäisellä päätöksellä vahvistettavien perusteiden mukaisesti.
(10)  Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tehtävien luonteen huomioon ottaen olisi säädettävä vain yhdestä parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien ryhmästä, joka kuitenkin jakautuu eri palkkaluokkiin, joihin kyseiset avustajat osoitetaan asianomaisten jäsenten toimesta Euroopan parlamentin sisäisellä päätöksellä hyväksyttävien soveltamisohjeiden perusteella.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Parlamentin jäsenten avustajien ja Euroopan parlamentin välillä tehtyjen sopimusten olisi perustuttava parlamentin jäsenen avustajan ja tämän avustaman yhden tai useamman parlamentin jäsenen keskinäiselle luottamukselle.
(11)  Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien ja Euroopan parlamentin välillä tehdyt sopimukset perustuvat parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan ja tämän avustaman yhden tai useamman parlamentin jäsenen keskinäiselle luottamukselle. Sopimusten keston olisi oltava suoraan yhteydessä asianomaisten parlamentin jäsenten toimikauden kestoon.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Parlamentin jäsenten valtuutetuilla avustajilla olisi oltava sääntömääräinen edustus sen järjestelmän ulkopuolella, joka koskee Euroopan parlamentin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä. Heidän edustajiensa olisi toimittava Euroopan parlamentin toimivaltaisen viranomaisen neuvottelukumppaneina ottaen huomioon, että henkilöstön sääntömääräisen edustuksen ja avustajien riippumattoman edustuksen välille olisi luotava virallinen kytkös.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Otettaessa käyttöön tämä uusi toimihenkilöryhmä olisi noudatettava talousarviovaikutusten välttämisen periaatetta. Tätä varten Euroopan parlamentti maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon eläkejärjestelmän rahoittamiseen tarvittavat summat kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdan mukaista maksua, joka vähennetään kunkin asianomaisen henkilön palkasta kuukausittain.
(12)  Otettaessa käyttöön tämä uusi toimihenkilöryhmä olisi noudatettava talousarviovaikutusten välttämisen periaatetta.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Euroopan parlamentin sisäisellä päätöksellä vahvistettujen täytäntöönpanomääräysten olisi sisällettävä tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia lisäsääntöjä, jotka perustuvat varainhoitoasetuksen1 II osastossa tarkoitetun moitteettoman varainhoidon periaatteelle.
_____________
1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Euroopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan kuuluvat parlamentin jäsenten avustamiseen tarkoitetut määrärahat, joiden määrät vahvistetaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä, kattavat parlamentin jäsenten avustajiin suoranaisesti liittyvät kustannukset kokonaisuudessaan riippumatta siitä, ovatko kyseessä valtuutetut avustajat vai paikalliset avustajat.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla
Parlamentti toimittaa kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen sen arvioimiseksi, onko parlamentin jäsenten avustajiin sovellettavia sääntöjä tarpeen muuttaa.
Parlamentti esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen sen arvioimiseksi, onko parlamentin jäsenten avustajiin sovellettavia sääntöjä tarpeen muuttaa.
Komissio voi tämän kertomuksen perusteella tehdä asiasta tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 1 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 artikla
1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti: Lisätään luetelmakohdan "– erityisneuvonantaja" jälkeen uusi luetelmakohta seuraavasti:
1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti: Lisätään luetelmakohdan "– erityisneuvonantaja" jälkeen uusi luetelmakohta seuraavasti:
" – parlamentin jäsenen avustaja".
" – parlamentin jäsenen valtuutettu avustaja".
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 a artikla
Parlamentin jäsenten avustajalla tarkoitetaan näissä palvelussuhteen ehdoissa yhden tai useamman parlamentin jäsenen valitsemaa henkilöstön jäsentä, joka on palkattu Euroopan parlamentin kanssa suoraan tehdyllä sopimuksella avustamaan yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin jäsentä 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Parlamentin jäsenten valtuutetuilla avustajilla tarkoitetaan näissä palvelussuhteen ehdoissa yhden tai useamman parlamentin jäsenen valitsemia henkilöitä, jotka Euroopan parlamentti on palkannut suoraan tehdyllä sopimuksella antamaan Euroopan parlamentin jäsenen tai jäsenten alaisuudessa ja valtuuttamina ja Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklassa tarkoitettuun valinnanvapauteen perustuvassa keskinäisessä luottamussuhteessa Euroopan parlamentin tiloissa jossakin sen kolmesta toimipaikasta suoraa apua yhdelle tai useammalle parlamentin jäsenelle hänen tai heidän hoitaessaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 125 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentin jäsenen avustaja on henkilöstöön kuuluva henkilö, jonka Euroopan parlamentti on palkannut avustamaan Euroopan parlamentin tiloissa jossakin Euroopan parlamentin kolmesta toimipaikasta yhtä tai useampaa parlamentin jäsentä hänen (heidän) parlamentaaristen tehtäviensä hoitamisessa. Hän hoitaa tehtäviä, jotka ovat jotka liittyvät suoraan Euroopan parlamentin työhön.
Poistetaan.
Parlamentin jäsenten avustajat palkataan hoitamaan tehtäviä osa- tai kokoaikaisesti, mutta heitä ei palkata Euroopan parlamenttia koskevan talousarvion pääluokan liitteenä olevassa henkilöstötaulukossa esitettyyn toimeen.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 125 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan parlamentti vahvistaa sisäisellä päätöksellä parlamentin jäsenten avustajien palkkaamista koskevat säännöt.
1.  Euroopan parlamentti vahvistaa sisäisellä päätöksellä soveltamisohjeet tämän osaston säännösten soveltamiseksi.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 125 artikla – 3 kohta
3.  Parlamentin jäsenen avustajan palkka maksetaan Euroopan parlamenttia koskevaan talousarvion pääluokkaan tätä tarkoitusta varten varatuista kokonaismäärärahoista.
2.  Parlamentin jäsenten valtuutettuja avustajia ei palkata Euroopan parlamenttia koskevan talousarvion pääluokan liitteenä olevassa henkilöstötaulukossa esitettyyn toimeen. Heidän palkkansa rahoitetaan asianmukaisesta budjettikohdasta, ja palkat maksetaan Euroopan parlamenttia koskevaan talousarvion pääluokkaan tätä tarkoitusta varten varatuista määrärahoista.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 126 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentin jäsenten avustajat luokitellaan palkkaluokkiin.
1.  Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat luokitellaan palkkaluokkiin niiden tietojen perusteella, jotka jäsen (jäsenet), jota (joita) avustajat avustavat, antaa (antavat), 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen soveltamisohjeiden mukaisesti. Jäljempänä 134 artiklassa vahvistettuihin palkkaluokkiin 14–19 luokittelemiseksi parlamentin jäsenten valtuutetuilta avustajilta vaaditaan vähintään korkeakoulututkintoa tai vastaavaa työkokemusta.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 126 artikla – 2 kohta
2.  Sosiaalisia toimenpiteitä ja palvelussuhteen ehtoja koskevia henkilöstösääntöjen 1 e artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
2.  Sosiaalisia toimenpiteitä ja palvelussuhteen ehtoja koskevia henkilöstösääntöjen 1 e artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin edellyttäen, että kyseiset toimenpiteet ovat yhteensopivia parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tehtävien ja vastuiden erityisluonteen kanssa.
Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, yksityiskohtaiset säännöt parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien riippumattomasta edustuksesta vahvistetaan 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa ottaen huomioon, että henkilöstön sääntömääräisen edustuksen ja avustajien riippumattoman edustuksen välille on luotava virallinen kytkös.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
2 luku – 127 artikla
Henkilöstösääntöjen 11–26 a artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Euroopan parlamentti vahvistaa sisäisellä päätöksellä yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, joissa otetaan huomioon parlamentin jäsenen ja avustajan välisen suhteen erityisluonne.
Henkilöstösääntöjen 11–26 a artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Ottaen ehdottomasti huomioon erityisesti parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tehtävien erityisluonne ja keskinäinen luottamus, jonka on oltava tunnusomaista avustajien ja heidän avustamiensa yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen suhteelle, tätä koskevissa 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettavissa soveltamisohjeissa on otettava huomioon parlamentin jäsenen ja valtuutetun avustajan välisen suhteen erityisluonne.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 128 artikla – 1 kohta
1.  Henkilöstösääntöjen 1 d artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.
1.  Henkilöstösääntöjen 1 d artiklaa sovelletaan soveltuvin osin ottaen huomioon keskinäinen luottamussuhde Euroopan parlamentin jäsenen ja hänen valtuutetun avustajansa tai valtuutettujen avustajiensa välillä ja pitäen mielessä, että Euroopan parlamentin jäsenet voivat perustaa valtuutettujen avustajiensa valinnan myös poliittisten kantojen yhteneväisyyteen.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 128 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Euroopan parlamentin jäsen (jäsenet) valitsee (valitsevat) avustajansa. Edellä 125 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä mahdollisesti määrättäviä lisäperusteita rajoittamatta parlamentin jäsenen avustajaksi voidaan ottaa ainoastaan henkilö:
2.  Euroopan parlamentin jäsen (jäsenet) valitsee (valitsevat) valtuutetun avustajansa. Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa mahdollisesti määrättäviä lisäperusteita rajoittamatta parlamentin jäsenen valtuutetuksi avustajaksi voidaan ottaa ainoastaan henkilö:
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 128 artikla – 2 kohta – e alakohta
(e) joka toimittaa näytön siitä, että hänellä on perusteellinen kielitaito yhdessä yhteisöjen kielessä ja tehtäviensä hoitamiseen tarvittava kielitaito toisessa yhteisön kielessä; ja
(e) jolla on perusteellinen kielitaito yhdessä yhteisöjen kielessä ja tyydyttävä kielitaito toisessa yhteisön kielessä; ja
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 129 artikla
129 artikla
Poistetaan.
1.  Parlamentin jäsenen avustajan on suoritettava kolmen kuukauden koeaika.
2.  Jos parlamentin jäsenen avustaja on koeaikana estynyt hoitamasta tehtäviään sairauden tai tapaturman vuoksi vähintään yhden kuukauden ajan, 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen voi parlamentin jäsenen pyynnöstä pidentää koeaikaa vastaavalla ajalla.
3.  Jollei parlamentin jäsenen avustaja ole osoittanut riittävää pätevyyttä voidakseen jatkaa tehtävässään, Euroopan parlamentin jäsen laatii viimeistään kuukautta ennen koeajan päättymistä arvioinnin parlamentin jäsenen avustajan kyvyistä hoitaa tehtäviään sekä tämän tehokkuudesta ja käytöksestä. Edellä 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen antaa arvioinnin tiedoksi asianomaiselle, joka voi tehdä sitä koskevat huomautuksensa kirjallisesti kahdeksan päivän kuluessa. Tarvittaessa 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen irtisanoo edellä mainitun parlamentin jäsenen avustajan edellyttäen, että arviointi on annettu tälle tiedoksi ennen koeajan päättymistä.
4.  Koeajalla irtisanotulle parlamentin jäsenen avustajalle maksetaan korvauksena kolmannes hänen peruspalkastaan kultakin hänen suorittamaltaan koeajan kuukaudelta.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 130 artikla– 1 kohta
1.  Ennen palvelukseen ottamista parlamentin jäsenen avustajan on osoitettava Euroopan parlamentin työterveyspalveluille fyysinen soveltuvuutensa, jotta Euroopan parlamentti saa varmuuden siitä, että hän täyttää 128 artiklan 2 kohdan d alakohdan edellytykset.
1.  Parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan on osoitettava Euroopan parlamentin työterveyspalveluille fyysinen soveltuvuutensa, jotta Euroopan parlamentti saa varmuuden siitä, että hän täyttää 128 artiklan 2 kohdan d alakohdan edellytykset.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 131 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentin jäsenten avustajien työsopimus tehdään määräajaksi. Sopimukset päättyvät viimeistään sen vaalikauden päättyessä, jonka aikana ne on tehty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 140 artiklan säännösten soveltamista.
1.  Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien työsopimus tehdään määräajaksi, ja siinä on vahvistettava palkkaluokka, johon avustaja luokitellaan. Määräaikainen sopimus voidaan uusia enintään kahdesti vaalikauden aikana. Ellei itse sopimuksessa toisin määrätä, sopimuksen voimassaolo päättyy sen vaalikauden päättyessä, jonka aikana se on tehty. Sopimukset päättyvät viimeistään sen vaalikauden päättyessä, jonka aikana ne on tehty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 140 artiklan säännösten soveltamista.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 131 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan parlamentti tekee sisäisen päätöksen, jossa se määrittelee palvelukseen otettaessa tehtävään luokitukseen sovellettavat perusteet.
2.  Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa vahvistetaan luokitusta koskeva avoin kehys ottaen huomioon 128 artiklan 2 kohdan f alakohta.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
4 luku – 132 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat palkataan hoitamaan tehtäviä osa- tai kokoaikaisesti.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
4 luku – 132 artikla – 2 kohta
2.  Avustajaa voidaan vaatia tekemään ylitöitä ainoastaan kiireellisissä tapauksissa tai työmäärän ollessa poikkeuksellisen suuri.
2.  Parlamentin jäsenten valtuutettua avustajaa voidaan vaatia tekemään ylitöitä ainoastaan kiireellisissä tapauksissa tai työmäärän ollessa poikkeuksellisen suuri. Edellä olevaa 56 artiklan 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa voidaan vahvistaa tätä koskevat säännöt.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 luku – 133 artikla
Jollei 134 ja 135 artiklassa toisin säädetä, palvelussuhteen ehtojen 19 artiklan, 20 artiklan 1–3 kohdan ja 21 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 16 artiklan säännöksiä, jotka koskevat palkkausta ja kulujen korvaamista, sovelletaan soveltuvin osin. Virkamatkakulujen korvaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 125 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä.
Jollei 134 ja 135 artiklassa toisin säädetä, palvelussuhteen ehtojen 19 artiklan, 20 artiklan 1–3 kohdan ja 21 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 16 artiklan säännöksiä, jotka koskevat palkkausta ja kulujen korvaamista, sovelletaan soveltuvin osin. Virkamatkakulujen korvaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 luku – 134 artikla – taulukko

Komission teksti

Palkkaluokka

1

2

3

4

5

6

7

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Palkkaluokka

8

9

10

11

12

13

14

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Tarkistus

Palkkaluokka

1

2

3

4

5

6

7

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Palkkaluokka

8

9

10

11

12

13

14

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Palkkaluokka

15

16

17

18

19

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 luku – 135 artikla
Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetään, ulkomaankorvauksen on oltava vähintään 250 euroa.
Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetään, ulkomaankorvauksen on oltava vähintään 350 euroa.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
6 luku – 137 artikla – 1 kohta
1.  Poiketen siitä, mitä 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta muiden kyseisen artiklan säännösten soveltamista kyseisen artiklan mukaisesti laskettujen määrien on oltava vähintään 700 euroa ja enintään 2000 euroa.
1.  Poiketen siitä, mitä 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta muiden kyseisen artiklan säännösten soveltamista kyseisen artiklan mukaisesti laskettujen määrien on oltava vähintään 850 euroa ja enintään 2000 euroa.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
6 luku – 137 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon eläkejärjestelmän rahoittamiseen tarvittavat summat kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdan mukaista maksua, joka vähennetään kunkin asianomaisen henkilön palkasta kuukausittain.
Poistetaan.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
8 luku – 139 artikla
Muutoksenhakua koskevia henkilöstösääntöjen VII osaston säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
Muutoksenhakua koskevia henkilöstösääntöjen VII osaston säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa voidaan vahvistaa sisäisiä menettelyjä koskevat täydentävät säännöt.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 1 kohta– d alakohta
(d) sellaisen työsopimuksessa vahvistetun irtisanomisajan päättyessä, jonka perusteella parlamentin jäsenen avustaja tai Euroopan parlamentti voi irtisanoa sopimuksen ennen sen voimassaolon päättymistä. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta. Irtisanomisaika ei kuitenkaan voi alkaa äitiys- eikä sairausloman aikana, paitsi jos viimeksi mainittu kestää yli kolme kuukautta. Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy edellä mainituin rajoituksin näiden lomien ajaksi;
(d) ottaen huomioon, että luottamus on Euroopan parlamentin jäsenen ja hänen valtuutetun avustajansa välisen suhteen perusta, sellaisen työsopimuksessa vahvistetun irtisanomisajan päättyessä, jonka perusteella parlamentin jäsenen valtuutetulla avustajalla tai Euroopan parlamentilla, joka toimii sen jäsenensä tai niiden jäsentensä ohjeistamana, jota tai joita valtuutettu avustaja on otettu avustamaan, on oikeus irtisanoa sopimus ennen sen voimassaolon päättymistä. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta. Irtisanomisaika ei kuitenkaan voi alkaa äitiys- eikä sairausloman aikana, paitsi jos viimeksi mainittu kestää yli kolme kuukautta. Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy edellä mainituin rajoituksin näiden lomien ajaksi;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 2 kohta
2.  Jos työsopimus päättyy 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai jos Euroopan parlamentti irtisanoo työsopimuksen 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, parlamentin jäsenen avustajalla on oikeus korvaukseen, jonka määrä on kolmannes hänen peruspalkastaan palvelussuhteen päättymispäivän ja työsopimuksen päättymispäivän väliseltä ajalta mutta kuitenkin enintään kolmen kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä.
2.  Jos työsopimus päättyy 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, parlamentin jäsenen valtuutetulla avustajalla on oikeus korvaukseen, jonka määrä on kolmannes hänen peruspalkastaan palvelussuhteen päättymispäivän ja työsopimuksen päättymispäivän väliseltä ajalta mutta kuitenkin enintään kolmen kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 3 kohta
3.  Parlamentin jäsenen avustajan palvelussuhde voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, jos avustaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 48 ja 50 artiklan soveltamista, joita sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen tekee perustellun päätöksen asiassa sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus puolustautua.
3.  Parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan palvelussuhde voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, jos avustaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 48 ja 50 artiklan soveltamista, joita sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen tekee perustellun päätöksen asiassa sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus puolustautua.
Kurinpitomenettelyä koskevat erityissäännökset vahvistetaan 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Parlamentin jäsenen valtuutettuna avustajana toimittuja jaksoja ei katsota henkilöstösääntöjen 29 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuiksi palvelusvuosiksi.

(1) Euroopan parlamentin päätös 2005/684/EY, Euratom, tehty 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1).
(2) Ks. istunnon pöytäkirjan 3.23 kohta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö