Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0224(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0483/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0483/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0606

Elfogadott szövegek
PDF 554kWORD 256k
2008. december 16., Kedd - Strasbourg
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0786),

–   tekintettel az EK-Szerződés 283. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0449/2008),

–   tekintettel az európai parlamenti képviselők statútumának(1) 21. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament 2008. december 16-i plenáris ülésének politikai nyilatkozatára(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0483/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban előterjesztett összegek megfelelnek a többéves pénzügyi keret igazgatási kiadásokról szóló 5. fejezetében meghatározott maximális értékeknek;

4.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.   kéri az 1975. március 4-i együttes nyilatkozat alapján egyeztetési eljárás megkezdését abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

6.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés
(1)  Az európai parlamenti képviselők statútumának 21. cikkével összhangban a képviselők jogosultak az általuk szabadon megválasztott személyzet segítségét igénybe venni. A képviselők jelenleg közvetlenül nemzeti joguk alá tartozó szerződések alapján foglalkoztatják személyzetüket, és az Európai Parlament egy meghatározott felső összeghatárig téríti az ebből felmerülő költségeiket.
(1)  Az európai parlamenti képviselők statútumának 21. cikkével összhangban a képviselők jogosultak az általuk szabadon megválasztott személyzet segítségét igénybe venni.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A képviselők jelenleg közvetlenül nemzeti joguk alá tartozó szerződések alapján foglalkoztatják személyzetüket, és az Európai Parlament egy meghatározott felső összeghatárig téríti az ebből felmerülő költségeiket.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés
(2)   Az ilyen személyzet egy része (a továbbiakban "képviselői asszisztensek") az Európai Parlament strasbourgi, brüsszeli vagy luxemburgi munkahelyein segíti egy vagy több képviselő munkáját. A személyzet másik része a képviselők választókörzete szerinti tagállamban dolgozik.
(2)   2008. július 9-én az Európai Parlament elfogadta az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályait*. Az említett végrehajtási szabályok 34. cikke értelmében a képviselők alkalmazhatnak:
(a) "akkreditált képviselői asszisztenseket", akik a Parlament három munkahelyének egyikén dolgoznak a Szerződés 283. cikke alapján elfogadott külön jogi rendelkezések szerint, és akik szerződését közvetlenül a Parlament köti meg és kezeli, és
(b) természetes személyeket, akik segítik a képviselők munkáját a megválasztásuk tagállamában és akik munkavállalási vagy szolgáltatási szerződést kötöttek velük a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a fent említett végrehajtási jogszabályok által meghatározott feltételek szerint, a továbbiakban "helyi asszisztenseket".
____________
* HL C....
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés
(3)  Az utóbbiakkal szemben azonban a képviselői asszisztensek főszabályként külföldön élnek. Az Európai Parlamentben dolgoznak, európai, többnyelvű és multikulturális környezetben, és az Európai Parlament munkájához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.
(3)  A helyi asszisztensekkel szemben azonban az akkreditált asszisztensek főszabályként külföldön élnek. Az Európai Parlamentben dolgoznak, európai, többnyelvű és multikulturális környezetben, és az Európai Parlament egyik vagy több képviselője által az európai parlamenti képviselői feladatok gyakorlása során végzett munkához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés
(4)  Ezt az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága is megerősítette, elismerve, hogy a képviselői asszisztensek munkája az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazásában bizonyos szemszögből úgy tekinthető, mint egy parlamenti feladatkör betöltése.
törölve
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés
(5)  Emiatt, valamint az átláthatóság, diszkrimináció-mentesség és a jogbiztonság közös szabályok révén való biztosítása érdekében célszerű, hogy ezeket az asszisztenseket – azon asszisztensek kivételével, akik a képviselők választókörzete szerinti tagállamban dolgoznak, beleértve azokat is, akik helyben olyan képviselőknek dolgoznak, akik választókörzete a három munkahely szerinti egyik tagállamban van – az Európai Parlament közvetlen munkaszerződés keretében foglalkoztassa.
(5)  Emiatt, valamint az átláthatóság és a jogbiztonság közös szabályok révén való biztosítása érdekében célszerű, hogy ezeket az akkreditált képviselői asszisztenseket az Európai Parlament közvetlen munkaszerződés keretében foglalkoztassa. Ezzel szemben a helyi asszisztenseket – beleértve azokat is, akik helyben olyan képviselőknek dolgoznak, akik választókörzete a három munkahely szerinti egyik tagállamban van – az európai parlamenti képviselők statútumának fent említett végrehajtási szabályai értelmében továbbra is az Európai Parlament képviselői alkalmazzák a választókörzetük szerinti tagállamban alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően kötött szerződés keretében.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés
(6)  Ezért helyénvaló, hogy ezen asszisztensekre az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket alkalmazzák, sajátos helyzetük figyelembe vétele mellett.
(6)  Ezért helyénvaló, hogy ezen akkreditált képviselői asszisztensekre az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket alkalmazzák, sajátos helyzetük figyelembe vétele mellett, ezenkívül annak figyelembevételével, hogy milyen konkrét tevékenységet kell elvégezniük és milyen sajátos feladataik és kötelezettségeik vannak az őket foglalkoztató európai parlamenti képviselők vonatkozásában.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés
(7)  Az alkalmazottak ezen különleges kategóriájának bevezetése nem érinti a személyzeti szabályzat 29. cikkét, amely arról rendelkezik, hogy az intézményen belüli versenyvizsgákon csak a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak vehetnek részt.
(7)  Az alkalmazottak ezen különleges kategóriájának bevezetése nem érinti a személyzeti szabályzat 29. cikkét, amely arról rendelkezik, hogy az intézményen belüli versenyvizsgákon csak a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak vehetnek részt, e rendelet rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mintha kiváltságos és közvetlen lehetőséget biztosítanának arra, hogy az akkreditált képviselői asszisztensek az Európai Közösségek tisztviselőjévé vagy egyéb alkalmazottjává váljanak, illetve ilyen álláshelyek betöltésére irányuló belső versenyvizsgán vegyenek részt.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Ahogy a szerződéses alkalmazottak esetében, a személyzeti szabályzat 27–34. cikke nem alkalmazandó az akkreditált képviselői asszisztensekre.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés
(8)   A képviselői asszisztensek egy olyan alkalmazotti kategóriát képeznek, amely az Európai Parlament sajátossága, különös tekintettel arra, hogy az európai parlamenti képviselőknek, mint demokratikus úton megválasztott és megbízással rendelkező képviselőknek segítenek feladataik ellátásában.
(8)   Az akkreditált képviselői asszisztensek egy olyan egyéb alkalmazotti kategóriát képeznek, amely az Európai Parlament sajátossága, különös tekintettel arra, hogy egy vagy több európai parlamenti képviselő irányítása és felügyelete mellett, és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatban nyújtanak közvetlen segítséget az adott képviselő(k)nek az európai parlamenti képviselői feladataik ellátása során végzett munkájukhoz.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés
(9)  Ezért kis mértékben módosítani kell az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek szövegét ezen új személyzeti kategória szerepeltetése céljából.
(9)  Ezért módosítani kell az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek szövegét ezen új egyéb alkalmazotti kategória szerepeltetése céljából, figyelembe véve egyrészt az akkreditált képviselői asszisztensek feladatainak, funkcióinak és hatáskörének sajátos jellemzőit, amelyek célja, hogy közvetlen segítséget nyújthassanak az Európai Parlament képviselőinek az európai parlamenti képviselői feladatok gyakorlása során végzett munkájukhoz a képviselők irányítása és felügyelete mellett, másrészt pedig az akkreditált képviselői asszisztensek és a Parlament közötti szerződéses jogviszonyt.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Ha az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei közvetlenül vagy analógia alapján alkalmazandók az akkreditált képviselői asszisztensekre, akkor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni, különösen azon kölcsönös bizalom szigorú figyelembevételével, amely bizalomnak kell jellemeznie az akkreditált képviselői asszisztensek és az Európai Parlament azon képviselője vagy képviselői közötti kapcsolatot, akinek az asszisztens a szolgálatában áll.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés
(10)  Figyelembe véve az asszisztensek feladatainak jellegét, csak egy asszisztensi kategóriát szükséges létrehozni, amelyet azonban több besorolási szintre osztunk, a besorolásra vonatkozó kritériumokat pedig belső európai parlamenti határozatban kell meghatározni,
(10)  Figyelembe véve az akkreditált képviselői asszisztensek feladatainak jellegét, csak egy akkreditált képviselői asszisztensi kategóriát szükséges létrehozni, amelyet azonban több besorolási szintre osztunk az érintett képviselők feltüntetése révén, a belső európai parlamenti határozattal elfogadott külön végrehajtási intézkedésekkel összhangban.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés
(11)   A képviselői asszisztensek és az Európai Parlament között megkötendő munkaszerződéseknek az asszisztens és az érintett európai parlamenti képviselő(k) közötti kölcsönös bizalomra kell épülniük.
(11)   Az akkreditált képviselői asszisztensek és az Európai Parlament között megkötendő munkaszerződéseknek az akkreditált asszisztens és az érintett európai parlamenti képviselő(k) közötti kölcsönös bizalomra kell épülniük. E szerződések időtartamának az érintett képviselők megbízatásának időtartamához kell kapcsolódnia.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Az akkreditált képviselői asszisztenseknek a tisztviselőkre és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó rendszeren kívül rendelkezniük kell törvényes képviselettel. A képviselőik tárgyalópartnerként lépnek fel az Európai Parlament illetékes szerveivel szemben tekintettel arra, hogy hivatalos kapcsolatot kell létesíteni a személyzet törvényes képviselete és az asszisztensek autonóm képviselete között.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés
(12)  Az új személyzeti kategória létrehozása tekintetében tiszteletben kell tartani a költségvetési semlegesség elvét. E tekintetben az Európai Parlament az Európai Unió költségvetésébe befizeti azon hozzájárulások teljes összegét, amelyek a nyugdíjrendszer finanszírozásához szükségesek, a személyzeti szabályzat 83. cikk (2) bekezdése szerinti járulék kivételével, amely az érintett személy illetményéből havonta kerül levonásra.
(12)  Az új személyzeti kategória létrehozása tekintetében tiszteletben kell tartani a költségvetési semlegesség elvét.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Az Európai Parlament belső határozatával megállapított végrehajtási intézkedéseknek további szabályokat kell tartalmazniuk e rendelet végrehajtása vonatkozásában, amely szabályoknak a költségvetési rendelet1 II. címében meghatározott hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvén kell alapulniuk.
_____________
12002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1a cikk (új)
1a. cikk
Az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó szakaszában szereplő, a képviselői asszisztensekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgáló előirányzatok, amelyek éves összegét az éves költségvetési eljárás keretében határozzák meg, a képviselők asszisztenseihez közvetlenül kapcsolódó valamennyi költséget fedezik, függetlenül attól, hogy akkreditált képviselői asszisztensekről vagy helyi asszisztensekről van-e szó.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk
Ezen rendelet hatályba lépésétől számított három éven belül az Európai Parlament jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról, annak érdekében, hogy megvizsgálják a parlamenti asszisztensekre alkalmazandó szabályok kiigazításának szükségességét.
Az Európai Parlament 2011. december 31. előtt jelentést készít e rendelet alkalmazásáról, annak érdekében, hogy megvizsgálják a képviselői asszisztensekre alkalmazandó szabályok kiigazításának szükségességét.
E jelentés alapján a Bizottság e célból általa megfelelőnek tekintett javaslatokat tehet.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 1 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
1 cikk
1) az 1. cikk a "− szaktanácsadó" után a következő franciabekezdéssel egészül ki:
1) az 1. cikk a "− szaktanácsadó" után a következő franciabekezdéssel egészül ki:
"− képviselői asszisztens,".
"− akkreditált képviselői asszisztens,".
(Ez a módosítás az egész szövegre érvényes.)
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 2 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
5a cikk
A jelen szabályzat alkalmazásában "képvselői asszisztens" alatt olyan alkalmazottakat értünk, akiket egy vagy több képviselő választ ki, közvetlen munkaszerződés keretében az Európai Parlament foglalkoztat, és akik a 125. cikk (1) bekezdése értelmében egy vagy több európai parlamenti képviselő munkáját segítik.
A jelen szabályzat alkalmazásában "akkreditált képvselői asszisztens" alatt olyan személyeket értünk, akiket egy vagy több képviselő választ ki, közvetlen munkaszerződés keretében az Európai Parlament foglalkoztat, és akik közvetlen támogatást nyújtanak egy vagy több parlamenti képviselőnek parlamenti képviselői feladataik elvégzéséhez, az Európai Parlament három munkahelyének bármelyikén, az Európai Parlament helyiségeiben, a képviselő(k) irányítása alatt és utasításai szerint, az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó statútum 21. cikkében megállapított választási szabadságból eredő kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat keretében.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
1 fejezet – 125 cikk – 1 bekezdés
(1)  A "képviselői asszisztens" az Európai Parlament alkalmazásában álló személyzet tagja, aki segítséget nyújt egy vagy több parlamenti képviselőnek parlamenti mandátumuk ellátása során az Európai Parlament három munkahelyének bármelyikén, az Európai Parlament helyiségeiben. Olyan feladatokat lát el, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az Európai Parlament munkájához.
törölve
A képviselői asszisztensek feladataikat rész- vagy teljes munkaidőben látják el, de nem töltenek be az Európai Parlament költségvetésének megfelelő szakaszához mellékletként csatolt létszámtáblázatban szereplő álláshelyet.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
1 fejezet - 125 cikk - 2 bekezdés
(2)  Az Európai Parlament belső határozat útján fogadja el a képviselői asszisztensek alkalmazási feltételeit.
(1)  Az Európai Parlament belső határozat útján fogadja el az e cím alkalmazásával kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
1 fejezet - 125 cikk - 3 bekezdés
(3)   A képviselői asszisztensek fizetését az Európai Parlamentre vonatkozó költségvetési szakaszban e célra elkülönített átfogó előirányzatokból fizetik.
(2)   Az akkreditált képviselői asszisztensek nem tölthetnek be az Európai Parlament költségvetésének megfelelő szakaszához mellékletként csatolt létszámtáblázatban szereplő álláshelyet. Díjazásukat a megfelelő költségvetési tételből kell finanszírozni és az Európai Parlamentre vonatkozó költségvetési szakaszban e célra elkülönített átfogó előirányzatokból kell kifizetni.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
1 fejezet - 126 cikk - 1 bekezdés
(1)  A képviselői asszisztensek alkalmazása különböző besorolási szinteken történik.
(1)  A képviselői asszisztenst azon képviselő vagy képviselők útmutatása alapján kell besorolni, akit/akiket az asszisztens segíteni fog, a 125. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedésekkel összhangban. A 14–19. szintekre történő besoroláshoz az akkreditált képviselői asszisztensek esetében minimumkövetelmény az egyetemi diploma vagy az annak megfelelő szakmai tapasztalat.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
1 fejezet - 126 cikk - 2 bekezdés
(2)  A személyzeti szabályzat szociális intézkedésekre és munkakörülményekre vonatkozó 1e. cikke analógia útján alkalmazandó.
(2)  A személyzeti szabályzat szociális intézkedésekre és munkakörülményekre vonatkozó 1e. cikke analógia útján alkalmazandó, feltéve, hogy azok az intézkedések összeegyeztethetők az akkreditált képviselői asszisztensek feladatainak és felelősségi körének sajátos jellegével.
A 7. cikktől eltérve, az akkreditált képviselői asszisztensek önálló képviseletére vonatkozó rendelkezéseket a 125. cikk (3) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések alapján kell meghatározni annak figyelembevétele mellett, hogy hivatalos kapcsolatot alakítanak kia személyzet törvényes képviselete és az asszisztensek autonóm képviselete között.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
2 fejezet - 127 cikk
A személyzeti szabályzat 11–26. cikkét analógia útján kell alkalmazni. Az Európai Parlament belső határozatban rögzíti a gyakorlati végrehajtási szabályokat, figyelembe véve a képviselő és asszisztense közötti kapcsolat sajátos jellegét.
A személyzeti szabályzat 11–26. cikkét analógia útján kell alkalmazni. Különös tekintettel mindenek előtt az akkreditált képviselői asszisztensek funkcióinak és feladatainak sajátos jellegére, és az elvárható kölcsönös bizalomra, amelynek az asszisztensek és az általuk támogatott európai parlamenti képviselő vagy képviselők közötti kapcsolatot kell jellemeznie, a 125. cikk (1) bekezdése értelmében e terület vonatkozásában elfogadott végrehajtási intézkedések figyelembe veszik a képviselő és akkreditált asszisztense közötti munkakapcsolat sajátos jellegét.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet – 128 cikk – 1 bekezdés
(1)  A személyzeti szabályzat 1d. cikkében foglalt rendelkezések analógia útján alkalmazandók.
(1)  A személyzeti szabályzat 1d. cikkében foglalt rendelkezések analógia útján alkalmazandók, figyelembe véve az európai parlamenti képviselő és akkreditált asszisztense vagy asszisztensei közötti kölcsönös bizalmat, és tekintettel arra, hogy az európai parlamenti képviselő akkreditált asszisztensei kiválasztása során a politikai irányultságot is a kiválasztás szempontjává teheti.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet - 128 cikk - 2 bekezdés - bevezető rész
(2)   Az európai parlamenti képviselők maguk választják ki asszisztenseiket. A 125. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekben rögzített további kritériumok sérelme nélkül az asszisztens akkor alkalmazható, ha
(2)   Az akkreditált parlamenti képviselők maguk választják ki asszisztenseiket. A 125. cikk (1) bekezdésében foglalt végrehajtási intézkedésekben rögzített további kritériumok sérelme nélkül az asszisztens akkor alkalmazható, ha:
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet – 128 cikk – 2 bekezdés – e pont
e) bizonyítja a Közösségek egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretét és egy másik közösségi nyelvnek a feladatai ellátásához szükséges szintű ismeretét és
e) a Közösség egyik hivatalos nyelvét behatóan ismeri, és megfelelő szinten ismer egy másik közösségi nyelvet; és
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet – 129 cikk
129 cikk
törölve
(1)  A képviselői asszisztens három hónapos próbaidőt köteles teljesíteni.
(2)  Amennyiben a próbaidő során a képviselői asszisztens feladatait betegség vagy baleset miatt legalább egy hónapig nem tudja ellátni, a 6. cikk első bekezdésében említett hatóság a képviselő kérésére a próbaidőt a megfelelő időtartammal meghosszabbíthatja.
(3)  Amennyiben a képviselői asszisztens képességei nem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy megtartsa beosztását, az európai parlamenti képviselő legalább egy hónappal a próbaidő lejárta előtt írásban értékeli az asszisztens beosztásával kapcsolatos feladatok ellátására való alkalmasságát, a szolgálatban tanúsított magatartását és hatékonyságát. Az értékelést közlik az érintett személlyel, aki nyolc napon belül jogosult észrevételeit írásban benyújtani a 6. cikk első bekezdésében említett hatóság részére. Amennyiben az értékelést a próbaidő lejárta előtt közölték az érintett képviselői asszisztenssel, a 6. cikkben említett hatóság megszünteti az asszisztens munkaviszonyát.
(4)  A próbaidő alatt elbocsátott képviselői asszisztens a próbaidőből teljesített hónapok után alapilletménye egyharmadának megfelelő juttatásra jogosult.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet – 130 cikk – 1 bekezdés
(1)  A felvétel előtt a képviselői asszisztenst az Európai Parlament orvosi szolgálata megvizsgálja annak érdekében, hogy az intézmény meggyőződhessen arról, hogy megfelel a 128. cikk (2) bekezdésének d) pontjában előírt követelményeknek.
(1)  Az akkreditált képviselői asszisztenst az Európai Parlament orvosi szolgálata megvizsgálja annak érdekében, hogy az intézmény meggyőződhessen arról, hogy megfelel a 128. cikk (2) bekezdésének d) pontjában előírt követelményeknek.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet – 131 cikk – 1 bekezdés
(1)  A képviselői asszisztensek szerződése határozott időre szól. A 140. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a szerződések legkésőbb annak a ciklusnak a végén szűnnek meg, amelyben létrejöttek.
(1)  Az akkreditált képviselői asszisztensek szerződése határozott időre szól, és tartalmazza az asszisztens fizetési besorolását. A határozott időre kötött szerződés egy parlamenti ciklus alatt legfeljebb két alkalommal hosszabbítható. Amennyiben maga a szerződés másként nem rendelkezik, a szerződés annak a parlamenti ciklusnak a végén szűnik meg, amelyben kötötték. A 140. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a szerződések legkésőbb annak a ciklusnak a végén szűnnek meg, amelyben létrejöttek.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
3 fejezet - 131 cikk - 2 bekezdés
(2)   Az Európai Parlament belső határozatban rendelkezik a felvételkor történő besorolásra vonatkozó kritériumokról.
(2)   A 125. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések átlátható besorolási keretet dolgoznak ki a 128. cikk (2) bekezdésének f) pontja figyelembevételével.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
4 fejezet – 132 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1) Az akkreditált képviselői asszisztensek feladataikat rész- vagy teljes munkaidőben látják el.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabályend>
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
4 fejezet - 132 cikk - 2 bekezdés
(2)  Az asszisztenstől a sürgősség és kivételes munkateher eseteit kivéve nem követelhető meg, hogy túlórában dolgozzon.
(2)  Az akkreditált képviselői asszisztenstől a sürgősség és kivételes munkateher eseteit kivéve nem követelhető meg, hogy túlórában dolgozzon. A 56. cikk (1) bekezdése hasonlóan alkalmazandó. A 125. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések e tekintetben szabályokat is rögzíthetnek.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
5 fejezet - 133 cikk
Amennyiben a 134. és 135. cikkek másként nem rendelkeznek, a javadalmazás és a költségtérítés módozatait illetően analógia útján alkalmazni kell ezen alkalmazási feltételek 19. cikkét, 20. cikkének (1)–(3) bekezdését és 21. cikkét, valamint a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 16. cikkét. A kiküldetési költségek megtérítésének módozatait a 125. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések rögzítik.
Amennyiben a 134. és 135. cikkek másként nem rendelkeznek, a javadalmazás és a költségtérítés módozatait illetően analógia útján alkalmazni kell ezen alkalmazási feltételek 19. cikkét, 20. cikkének (1)–(3) bekezdését és 21. cikkét, valamint a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 16. cikkét. A kiküldetési költségek megtérítésének módozatait a 125. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések rögzítik.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
5 fejezet - 134 cikk - táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Besorolás

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Besorolás

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Módosítás

Besorolás

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Besorolás

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Besorolás

15

16

17

18

19

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
5 fejezet - 135 cikk
A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdésétől eltérve, a külföldi munkavégzési támogatás összege nem lehet alacsonyabb 250 eurónál.
A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdésétől eltérve, a külföldi munkavégzési támogatás összege nem lehet alacsonyabb 350 eurónál.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
6 fejezet - 137 cikk - 1 bekezdés
(1)  A 96. cikk (3) bekezdése második albekezdésétől eltérve, és az említett cikk egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, az e címen számított összegek nem lehetnek alacsonyabbak 700 eurónál, és nem haladhatják meg a 2000 eurót.
(1)  A 96. cikk (3) bekezdése második albekezdésétől eltérve, és az említett cikk egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, az e címen számított összegek nem lehetnek alacsonyabbak 850 eurónál, és nem haladhatják meg a 2000 eurót.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
6 fejezet - 137 cikk - 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament az Európai Unió általános költségvetésébe befizeti azon hozzájárulások teljes összegét, amelyek a nyugdíjrendszer finanszírozásához szükségesek, a személyzeti szabályzat 83. cikk (2) bekezdése szerinti járulék kivételével, amely az érintett személy illetményéből havonta kerül levonásra.
törölve
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
8 fejezet - 139 cikk
Analógia útján alkalmazni kell a személyzeti szabályzat VII. címének a jogorvoslatokra vonatkozó rendelkezéseit.
Analógia útján alkalmazni kell a személyzeti szabályzat VII. címének a jogorvoslatokra vonatkozó rendelkezéseit. A 125. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések kiegészítő szabályokat is rögzíthetnek a belső eljárásokat illetően.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
9 fejezet – 140 cikk – 1 bekezdés – d pont
d) a szerződésben meghatározott felmondási idő végén, mivel a szerződésnek biztosítania kell a képviselői asszisztens vagy az Európai Parlament számára a lehetőséget a szerződés lejárat előtti felmondására. A felmondási idő szolgálati évenként legalább egy hónap, de legalább egy hónap és legfeljebb három hónap. A felmondási idő azonban nem kezdődhet szülési szabadság vagy betegszabadság ideje alatt, feltéve, hogy ez a betegszabadság nem tart tovább három hónapnál. Továbbá – a fent említett korlátokra is figyelemmel – a felmondási időt a szülési szabadság vagy a betegszabadság idejére felfüggesztik.
d) figyelembe véve, hogy a képviselő és az akkreditált képviselői asszisztens közötti kapcsolat a bizalomra épül, a szerződésben meghatározott felmondási idő végén, ami feljogosítja az akkreditált képviselői asszisztenst vagy az azon képviselő(k) felkérésére eljáró Európai Parlamentet, aki(k) mellé az akkreditált képviselői asszisztenst felvették, a szerződés lejárat előtti felmondására. A felmondási idő szolgálati évenként legalább egy hónap, de legalább egy hónap és legfeljebb három hónap. A felmondási idő azonban nem kezdődhet szülési szabadság vagy betegszabadság ideje alatt, feltéve, hogy ez a betegszabadság nem tart tovább három hónapnál. Továbbá – a fent említett korlátokra is figyelemmel – a felmondási időt a szülési szabadság vagy a betegszabadság idejére felfüggesztik.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
9 fejezet – 140 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a szerződés az (1) bekezdés c) pontja szerint szűnik meg, vagy amennyiben az Európai Parlament az (1) bekezdés d) pontja szerint bontja fel a szerződést, az elbocsátott képviselői asszisztens a szerződés szerinti megszűnési nap és a szerződés tényleges megszűnése közötti időszakra alapilletménye egyharmadának megfelelő juttatásra jogosult, amely nem haladhatja meg háromhavi alapilletményét.
(2)  Amennyiben a szerződés az (1) bekezdés c) pontja szerint szűnik meg, az elbocsátott akkreditált képviselői asszisztens a szerződés szerinti megszűnési nap és a szerződés tényleges megszűnése közötti időszakra alapilletménye egyharmadának megfelelő juttatásra jogosult, amely nem haladhatja meg háromhavi alapilletményét.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
melléklet - 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
9 fejezet - 140 cikk - 3 bekezdés
(3)  Az analógia útján alkalmazandó 48. és 50. cikkek sérelme nélkül felmondási idő nélkül bontható fel a szerződés, ha a képviselői asszisztens szándékosan vagy gondatlanságból súlyos kötelességszegést követ el. A 6. cikk első bekezdésében említett hatóság indoklással ellátott határozatot hoz, miután biztosította az érintett számára a lehetőséget, hogy érveket hozzon fel saját védelmére.
(3)  Az analógia útján alkalmazandó 48. és 50. cikkek sérelme nélkül felmondási idő nélkül bontható fel a szerződés, ha az akkreditált képviselői asszisztens szándékosan vagy gondatlanságból súlyos kötelességszegést követ el. A 6. cikk első bekezdésében említett hatóság indoklással ellátott határozatot hoz, miután biztosította az érintett számára a lehetőséget, hogy érveket hozzon fel saját védelmére.
A fegyelmi eljárással kapcsolatos egyedi rendelkezéseket a 125. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedések rögzítik.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont
31/EGK, 11/Euratom, EK rendelet
9 fejezet – 140 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A személyzeti szabályzat 29. cikke (3) és (4) bekezdése alkalmazásában az akkreditált képviselői asszisztensként ledolgozott időszakok nem minősülnek "szolgálati évnek".

(1) Az Európai Parlament 2005/684/EK, Euratom határozata (2005. szeptember 28.) az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról (HL L 262., 2005.10.7., 1. o.)
(2) Lásd jegyzőkönyv.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat