Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0224(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0483/2008

Pateikti tekstai :

A6-0483/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0606

Priimti tekstai
PDF 562kWORD 240k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0786),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 283 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0449/2008),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnį(1),

–   atsižvelgdamas į Parlamento politinę deklaraciją, pateiktą per 2008 m. gruodžio 16 d. vykusį plenarinį posėdį(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0483/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodytos sumos atitinka daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijos (administravimo išlaidos) aukščiausią ribą;

4.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, pateiktą konsultacijai;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Pagal Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnį nariai turi teisę naudotis savo nuožiūra pasirinkto asmeninio personalo paslaugomis. Šiuo metu Parlamento nariai tiesiogiai įdarbina visus savo tarnautojus pagal sutartis, kurioms taikoma nacionalinė teisė, o Europos Parlamentas kompensuoja jų patirtas išlaidas, atsižvelgdamas į nustatytas ribas.
(1)  Pagal Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnį nariai turi teisę naudotis savo nuožiūra pasirinkto asmeninio personalo paslaugomis.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Šiuo metu Parlamento nariai tiesiogiai įdarbina visus savo tarnautojus pagal sutartis, kurioms taikoma nacionalinė teisė, o Europos Parlamentas kompensuoja jų patirtas išlaidas, atsižvelgdamas į nustatytas ribas.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)   Vienam ar keliems Parlamento nariams padeda atitinkamas skaičius tokių tarnautojų (toliau – Parlamento narių padėjėjai) Europos Parlamento patalpose Strasbūre, Briuselyje ir Liuksemburge. Kiti dirba Parlamento nariams valstybėje, kurioje šie nariai buvo išrinkti.
(2)   Europos Parlamento biuras 2008 m. liepos 9 d. patvirtino Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles1. Pagal šių įgyvendinimo taisyklių 34 straipsnį Parlamento nariai naudojasi paslaugomis:
a) akredituotų Parlamento nario padėjėjų, įdarbintų vienoje iš trijų Parlamento darbo vietų, kuriems taikoma speciali teisinė tvarka, priimta remiantis Sutarties 283 straipsniu, ir su kuriais tiesiogiai sudaro sutartis ir jas tvarko Europos Parlamentas, ir
b) fizinių asmenų, padedančių Parlamento nariams valstybėje narėje, kurioje jie išrinkti, ir minėtose įgyvendinimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudariusių su nariais darbo arba paslaugų sutartis, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais (toliau – vietiniai padėjėjai).
1 OL C ...
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Priešingai nei pastarieji, Parlamento narių padėjėjai dažniausiai yra emigrantai. Jie dirba Europos Parlamento patalpose Europos daugiakalbėje, daugiakultūrėje aplinkoje ir vykdo užduotis, kurios tiesiogiai susijusios su Europos Parlamento darbu.
(3)  Priešingai nei vietiniai padėjėjai, Parlamento narių padėjėjai dažniausiai yra ekspatriantai. Jie dirba Europos Parlamento patalpose Europos daugiakalbėje, daugiakultūrėje aplinkoje ir vykdo užduotis, kurios tiesiogiai susijusios su vieno ar kelių Europos Parlamento narių, vykdančių savo, kaip Europos Parlamento narių funkcijas, darbu.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Be to, tai buvo patvirtinta Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo, kuris pripažino, kad tam tikrais aspektais galima laikyti, jog Europos Parlamento narių padėjėjai atlieka pareigas Parlamentui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Dėl šių priežasčių, siekiant pagal bendras taisykles užtikrinti skaidrumą, nediskriminavimą ir teisinį tikrumą, reikėtų garantuoti, kad minėtieji padėjėjai, išskyrus asmenis, dirbančius valstybėje narėje, kurioje jie išrinkti, taip pat asmenis, dirbančius vietoje Parlamento nariams, išrinktiems vienoje iš tų valstybių narių, kuriose yra trys darbo vietos, būtų įdarbinami sudarant sutartis tiesiogiai su Europos Parlamentu.
(5)  Dėl šių priežasčių, siekiant pagal bendras taisykles užtikrinti skaidrumą ir teisinį tikrumą, reikėtų garantuoti, kad akredituoti Parlamento narių padėjėjai būtų įdarbinami sudarant sutartis tiesiogiai su Europos Parlamentu. Vietinius padėjėjus, įskaitant asmenis, dirbančius vietoje Parlamento nariams, išrinktiems vienoje iš tų valstybių narių, kuriose yra trys darbo vietos, pagal minėtąsias Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles, Europos Parlamento nariai ir toliau turėtų įdarbinti sudarydami su jais darbo sutartį pagal taikytiną valstybės narės, kurioje jie buvo išrinkti, nacionalinę teisę.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Todėl reikėtų šiems padėjėjams taikyti kitiems tarnautojams taikomas sąlygas ir taip atsižvelgti į jų ypatingą padėtį.
(6)  Todėl reikėtų akredituotiems Parlamento narių padėjėjams taikyti kitiems tarnautojams taikomas sąlygas ir taip atsižvelgti į jų ypatingą padėtį, ypatingas užduotis, kurias jiems pavesta atlikti, bei į konkrečias pareigas ir įsipareigojimus Parlamento nariams, kuriems jie dirba.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Šios specialios kategorijos tarnautojų įtraukimas nedaro poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsniui, kuriame numatyta, kad vidiniai konkursai yra atviri tik pareigūnams ir laikiniems darbuotojams.
(7)  Šios specialios kategorijos tarnautojų įtraukimas nedaro poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsniui, kuriame numatyta, kad vidiniai konkursai yra atviri tik pareigūnams ir laikiniems darbuotojams ir jokia šio reglamento nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti akredituotiems Parlamento narių padėjėjams privilegijuotą ar tiesioginę teisę eiti pareigūnų arba kitų Europos Bendrijų tarnautojų pareigas arba dalyvauti vidiniuose konkursuose šioms pareigoms užimti.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Kaip ir sutartininkų atveju, Tarnybos nuostatų 27–34 straipsniai akredituotiems Parlamento narių padėjėjams netaikomi.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Taigi Parlamento narių padėjėjai sudaro atskirą Europos Parlamento darbuotojų kategoriją, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie padeda Parlamento nariams, kaip demokratiškai išrinktiems atstovams, kuriems suteikti įgaliojimai, atlikti jų užduotis.
(8)  Taigi, akredituoti Parlamento narių padėjėjai sudaro atskirą kitų Europos Parlamento tarnautojų kategoriją, ypač atsižvelgiant į tai, kad vadovaujami ir prižiūrimi Europos Parlamento nario (-ių) bei palaikydami abipusiu pasitikėjimu grindžiamus santykius, jie tiesiogiai padeda vienam ar keliems Parlamento nariams atlikti jų, kaip Europos Parlamento narių, užduotis.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Todėl reikia atlikti nedidelius Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimus, kad į jas būtų įtraukta šios naujos kategorijos tarnautojai.
(9)  Todėl reikia iš dalies pakeisti Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, kad į jas būtų įtraukti šios naujos kategorijos kiti tarnautojai, viena vertus, atsižvelgiant į ypatingas akredituotų Parlamento narių padėjėjų pareigas, funkcijas ir atsakomybę, kad vadovaujami ir prižiūrimi Europos Parlamento narių jie galėtų šiems nariams tiesiogiai padėti vykdyti jų, kaip Europos Parlamento narių, funkcijas, kita vertus, atsižvelgiant į sutartinį šių akredituotų Parlamento narių padėjėjų ir Parlamento santykių pobūdį.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Jei akredituotiems Parlamento narių padėjėjams tiesiogiai arba pagal analogiją taikomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatos, reikia atkreipti į tai dėmesį, ypač atsižvelgiant į akredituotų Parlamento narių padėjėjų abipusį pasitikėjimą, kuris turi būti būdingas jų ir Europos Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) jie padeda, santykiams.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Atsižvelgiant į padėjėjų pareigų pobūdį, reikėtų numatyti tik vieną padėjėjų kategoriją, suskirstytą į lygius, kurie būtų suteikiami remiantis kriterijais, kurie turėtų būti nustatyti Europos Parlamento vidiniame sprendime.
(10)  Atsižvelgiant į akredituotų Parlamento narių padėjėjų pareigų pobūdį, reikėtų numatyti tik vieną akredituotų Parlamento narių padėjėjų kategoriją, suskirstytą į tam tikrų lygių pareigas, į kurias padėjėjai būtų skiriami atitinkamo (-ų) Parlamento nario (-ių) nurodymu, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Europos Parlamento vidiniu sprendimu.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Parlamento narių padėjėjų sutartys, sudarytos su Europos Parlamentu, turėtų būti grindžiamos Parlameno narių padėjėjo ir Parlamento nario (-ių), kuriam (kuriems) jis padeda, tarpusavio pasitikėjimu.
(11)  Akredituotų Parlamento narių padėjėjų sutartys, sudarytos su Europos Parlamentu, grindžiamos akredituoto Parlamento narių padėjėjo ir Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) jis padeda, tarpusavio pasitikėjimu. Šių sutarčių trukmė turėtų būti tiesiogiai susieta su atitinkamo Parlamento nario kadencijos trukme.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Akredituotiems Parlamento narių padėjėjams turėtų būti atstovaujama įstatymuose numatyta tvarka už Europos Parlamento pareigūnams ir kitiems tarnautojams, skirtos sistemos ribų. Jų atstovai turėtų atstovauti padėjėjų interesams palaikydami tiesioginius santykius su kompetentinga Europos Parlamento institucija, atsižvelgdami į tai, kad turėtų būti nustatytas oficialus įstatymuose numatyta tvarka atstovaujamų tarnautojų ir nepriklausomai atstovaujamų Parlamento narių padėjėjų ryšys.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Įtraukiant šios naujos kategorijos tarnautojus, reikia laikytis biudžeto neutralumo principo. Todėl Europos Parlamentas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą moka visą įmokos sumą, reikalingą finansuoti pensijos sistemai, išskyrus įmokas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 83 straipsnio 2 dalį, kurios yra išskaitomos kas mėnesį iš atitinkamo asmens atlyginimo.
(12)  Įtraukiant šios naujos kategorijos tarnautojus, reikia laikytis biudžeto neutralumo principo.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Vidiniame Europos Parlamento sprendime išdėstytose įgyvendinimo taisyklėse reikėtų nustatyti išsamesnes šio reglamento įgyvendinimo taisykles, grindžiamas Finansinio reglamento1 II antraštinėje dalyje numatytu patikimo finansų valdymo principu.
_____________
1 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Asignavimai bendrajame Europos Sąjungos biudžete, priskiriami Europos Parlamento skirsniui, ir skirti padengti Europos Parlamento narių pagalbos išlaidoms, kurių metinės sumos bus nustatytos kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu, padengia visas tiesiogines išlaidas, susijusias su Parlamento narių padėjėjais, t.y. akredituotais padėjėjais ar vietiniais padėjėjais.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnis
Per trejus metus nuo šio Reglamento įsigaliojimo Europos Parlamentas pateikia ataskaitą dėl šio reglamento taikymo tam, kad būtų galima nustatyti, ar reikia pritaikyti taisykles, taikomas Parlamento narių padėjėjams.
Ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas pateikia ataskaitą dėl šio reglamento taikymo tam, kad būtų galima nustatyti, ar reikia pritaikyti taisykles, taikomas Parlamento narių padėjėjams.
Remdamasi šia ataskaita, Komisija gali teikti pasiūlymus, kuriuos ji laiko tinkamais šiuo klausimu.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 1 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 straipsnis
1)  1 straipsnyje po įtraukos "– pagalbiniai darbuotojai" įterpiama ši įtrauka:
1)  1 straipsnyje po įtraukos "– pagalbiniai darbuotojai" įterpiama ši įtrauka:
"– Parlamento narių padėjėjai".
"– akredituoti Parlamento narių padėjėjai".
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
5a straipsnis
Šiose Įdarbinimo sąlygose "Parlamento narių padėjėjai" reiškia vieno ar kelių Parlamento narių pasirinktus darbuotojus, pagal su Europos Parlamentu tiesiogiai sudarytas sutartis įdarbintus padėti vienam ar keliems Europos Parlamento nariams, kaip numatyta 125 straipsnio 1 dalyje.
Šiose Įdarbinimo sąlygose "akredituoti Parlamento narių padėjėjai" reiškia vieno ar kelių Parlamento narių pasirinktus asmenis, įdarbintus pagal su Europos Parlamentu tiesiogiai sudarytas sutartis, kad vadovaujami ir prižiūrimi Parlamento nario (-ių) bei palaikydami abipusiu pasitikėjimu grindžiamus santykius, kaip užtikrina Europos Parlamento narių statuto 21 straipsnyje numatyta pasirinkimo teisė, jie tiesiogiai padėtų minėtajam nariui (-iams) vykdyti savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas Europos Parlamento patalpose vienoje iš trijų Parlamento darbo vietų.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
I skyriaus 125 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamento nario padėjėjas – tai Europos Parlamento įdarbintas tarnautojas padėti vienam ar keliems Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus Europos Parlamento patalpose vienoje iš trijų Europos Parlamento darbo vietų. Jis atlieka užduotis, kurios yra tiesiogiai susijusios su Europos Parlamento darbu.
Išbraukta.
Parlamento nario padėjėjas įdarbinamas visą ar sutrumpintą darbo laiką ir skiriamas eiti pareigas, kurios nėra įtrauktos į pareigybių sąrašą, pridedamą prie Europos Parlamentui skirtame biudžeto skirsnio.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 125 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Parlamentas, priimdamas vidinį sprendimą, tvirtina nuostatas, kuriomis reglamentuojamas Parlamento narių padėjėjų įdarbinimas.
1.  Šios antraštinės dalies taikymo tikslais Europos Parlamentas, priimdamas vidinį sprendimą, tvirtina įgyvendinimo priemones.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 125 straipsnio 3 dalis
3.  Atlyginimas Parlamento narių padėjėjams mokamas iš bendrųjų asignavimų pagal Europos Parlamentui skirtą biudžeto skirsnį.
2.  Akredituotų Parlamento narių padėjėjai neskiriami į pareigas, kurios yra įtrauktos į pareigybių sąrašą, pridedamą prie Europos Parlamentui skirto biudžeto skirsnio. Padėjėjų atlyginimas finansuojamas pagal atitinkamą biudžeto išlaidų kategoriją ir mokamas iš asignavimų pagal Europos Parlamentui skirtą biudžeto skirsnį.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 126 straipsnio 1 dalis
1.  Skiriami Parlamento narių padėjėjų lygiai.
1.  Akredituoti Parlamento narių padėjėjai skiriami į tam tikro lygio pareigas pagal Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) padėjėjas padės, pateiktus nurodymus pagal 125 straipsnio 1 dalyje numatytas įgyvendinimo priemones. Kaip numatyta 134 straipsnyje, į 14–19 lygio pareigas skiriamiems akredituotiems Parlamento narių padėjėjams taikomas reikalavimas – turėti bent jau aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba atitinkamos profesinės patirties.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
1 skyriaus 126 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal analogiją taikomas Tarnybos nuostatų 1e straipsnis dėl socialinio pobūdžio priemonių ir darbo sąlygų.
2.  Pagal analogiją taikomas Tarnybos nuostatų 1e straipsnis dėl socialinio pobūdžio priemonių ir darbo sąlygų, jei šios priemonės suderinamos su ypatingu akredituotų Parlamento narių padėjėjų užduočių ir pareigų pobūdžiu.
Nukrypstant nuo 7 straipsnio nuostatų, tvarka, susijusi su nepriklausomu akredituotų Parlamento narių padėjėjų atstovavimu, nustatoma 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse, atsižvelgiant į tai, kad turi būti nustatytas oficialus tarnautojų atstovavimo pagal įstatymus numatyta tvarka ir nepriklausomo padėjėjų atstovavimo ryšys.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
2 skyriaus 127 straipsnis
Pagal analogiją taikomi Tarnybos nuostatų 11–26a straipsniai. Europos Parlamentas, priimdamas vidinį sprendimą, tvirtina praktinio įgyvendinimo tvarką, kurią taikant atsižvelgiama į specialų Parlamento nario ir padėjėjo ryšio pobūdį.
Pagal analogiją taikomi Tarnybos nuostatų 11–26a straipsniai. Atsižvelgiant į akredituotų Parlamento narių padėjėjų užduočių ir pareigų išskirtinį pobūdį ir abipusį pasitikėjimą, kuris turi būti būdingas jų ir Europos Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) jie padeda, santykiams, šios srities įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal 125 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiama į specialų Parlamento nario ir padėjėjo ryšio pobūdį.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 128 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų 1d straipsnio nuostatos.
1.  Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų 1d straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į abipusiu pasitikėjimu grindžiamus Europos Parlamento ir jo akredituoto padėjėjo (-ų) santykius, t. y. Europos Parlamento nariai gali pasirinkti savo akredituotus padėjėjus remdamiesi taip pat ir bendrų politinių pažiūrų kriterijumi.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 128 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Parlamento nario padėjėją pasirenka Parlamento narys (-iai), kuriam (kuriems) jis turės padėti. Nepažeidžiant papildomų kriterijų, kurie gali būti numatyti 125 straipsnio 2 dalyje minėtose nuostatose, padėjėjas gali būti įdarbintas, jei:
2.  Akredituotą Parlamento nario padėjėją pasirenka Parlamento narys (-iai), kuriam (-iems) jis turės padėti. Nepažeidžiant papildomų kriterijų, kurie gali būti numatyti 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse, padėjėjas gali būti įdarbintas, jei:
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 128 straipsnio 2 dalies e punktas
e) pateikia įrodymus, kad puikiai moka vieną iš Bendrijos kalbų ir pakankamai moka kitą Bendrijos kalbą tiek, kiek reikia jo pareigoms atlikti ir;
e) puikiai moka vieną iš Bendrijos kalbų, taip pat patenkinamai moka kitą Bendrijos kalbą ir;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 129 straipsnis
129 straipsnis
Išbraukta.
1.  Parlamento nario padėjėjui skiriamas trijų mėnesių bandomasis laikotarpis.
2.  Jeigu per bandomąjį laikotarpį Parlamento nario padėjėjas vieną mėnesį ar ilgiau negali atlikti savo pareigų dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje minima tarnyba Parlamento nario prašymu atitinkamą laiką gali pratęsti jo bandomąjį laikotarpį.
3.  Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki bandomojo laikotarpio pabaigos, Parlamento narys parengia ataskaitą apie savo padėjėjo, kurio darbas pasirodė nepakankamo lygio, kad jį galima būtų palikti eiti šias pareigas, sugebėjimus atlikti savo pareigas, darbo našumą ir elgesį. 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodyta tarnyba ataskaitą pateikia susipažinti atitinkamam padėjėjui, kuris turi teisę raštu per aštuonias dienas pateikti savo pastabas. Prireikus minėtąjį Parlamento nario padėjėją atleidžia 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodyta tarnyba, jei ataskaita jai buvo perduota iki bandomojo laikotarpio pabaigos.
4.  Bandomuoju laikotarpiu atleistas Parlamento nario padėjėjas turi teisę į vieno trečdalio jo bazinės mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną išdirbtą bandomojo laikotarpio mėnesį.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 130 straipsnio 1 dalis
1.   Prieš įdarbinant Parlamento nario padėjėją, Europos Parlamento medicinos tarnyba patikrina jo sveikatą, kad Europos Parlamentas galėtų įsitikinti, jog padėjėjas atitinka 128 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimus.
1.  Europos Parlamento medicinos tarnyba patikrina akredituoto Parlamento nario padėjėjo sveikatą, kad Europos Parlamentas galėtų įsitikinti, jog padėjėjas atitinka 128 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimus.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 131 straipsnio 1 dalis
1.  Su Parlamento narių padėjėjais sudaromos terminuotos darbo sutartys. Nepažeidžiant 140 straipsnio nuostatų, šios sutartys baigia galioti ne vėliau, kai baigiasi kadencija, kurios metu jos buvo sudarytos.
1.  Su akredituotais Parlamento narių padėjėjais sudaromos terminuotos darbo sutartys, kuriose nurodoma, į kokio lygio pareigas jie skiriami. Terminuota sutartis negali būti pratęsiama daugiau kaip du kartus per vieną Parlamento kadenciją. Jei kitaip nenumatyta sutartyje, ji baigia galioti pasibaigus Parlamento kadencijai, per kurią ši sutartis buvo sudaryta. Nepažeidžiant 140 straipsnio nuostatų, šios sutartys baigia galioti ne vėliau, kai baigiasi kadencija, kurios metu jos buvo sudarytos.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
3 skyriaus 131 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Parlamentas priima vidinį sprendimą, kuriame nustatomi kriterijai, taikomi skiriant padėjėjus į tam tikro lygio pareigas, kai jie įdarbinami.
2.  125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse nustatoma skaidri tvarka, pagal kurią padėjėjai skiriami į tam tikro lygio pareigas atsižvelgiant į 128 straipsnio 2 dalies f punktą.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
4 skyriaus 132 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Akredituoti Parlamento narių padėjėjai įdarbinami dirbti visą ar sutrumpintą darbo laiką.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
4 skyriaus 132 straipsnio 2 dalis
2.  Padėjėjas neprivalo dirbti viršvalandžių, išskyrus skubius atvejus arba išskirtinį darbo krūvį.
2.  Akredituoti Parlamento narių padėjėjai neprivalo dirbti viršvalandžių, išskyrus skubius atvejus arba išskirtinį darbo krūvį. Pagal analogiją taikoma 56 straipsnio 1 dalis. 127 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo taisyklėse gali būti numatytos atitinkamos taisyklės šiuo klausimu.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
5 skyriaus 133 straipsnis
Išskyrus 134 ir 135 straipsnių nuostatas, kuriose numatyta kitaip, pagal analogiją taikomi Įdarbinimo sąlygų 19 straipsnis, 20 straipsnio 1–3 dalys ir 21 straipsnis ir taip pat Tarnybos nuostatų VII priedo 16 straipsnis. Komandiruočių išlaidų kompensavimo tvarka nustatoma 125 straipsnio 2 dalyje nurodytose nuostatose.
Išskyrus 134 ir 135 straipsnių nuostatas, kuriose numatyta kitaip, pagal analogiją taikomi Įdarbinimo sąlygų 19 straipsnis, 20 straipsnio 1–3 dalys ir 21 straipsnis ir taip pat Tarnybos nuostatų VII priedo 16 straipsnis. Komandiruočių išlaidų kompensavimo tvarka nustatoma 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
5 skyriaus 134 straipsnio lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Pakeitimas

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Lygis

15

16

17

18

19

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
5 skyriaus 135 straipsnis
Nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos, ekspatriacijos išmoka negali būti mažesnė kaip 250 EUR.
Nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos, ekspatriacijos išmoka negali būti mažesnė kaip 350 EUR.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
6 skyriaus 137 straipsnio 1 dalis
1.  Nukrypstant nuo 96 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos ir nepažeidžiant kitų minėtojo straipsnio nuostatų, pagal šį straipsnį apskaičiuojamos sumos negali būti mažesnės kaip 700 EUR arba didesnės kaip 2 000 EUR.
1.  Nukrypstant nuo 96 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos ir nepažeidžiant kitų minėtojo straipsnio nuostatų, pagal šį straipsnį apskaičiuojamos sumos negali būti mažesnės kaip 850 EUR arba didesnės kaip 2 000 EUR.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
6 skyriaus 137 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą moka visą įmokos sumą, reikalingą finansuoti pensijos sistemai, išskyrus įmokas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 83 straipsnio 2 dalį, kurios yra išskaitomos kas mėnesį iš atitinkamo asmens atlyginimo.
Išbraukta.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
8 skyriaus 139 straipsnis
Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų VII antraštinės dalies dėl apeliacinių skundų nuostatos.
Pagal analogiją taikomos Tarnybos nuostatų VII antraštinės dalies dėl apeliacinių skundų nuostatos. 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse gali būti numatytos papildomos vidaus procedūrų taisyklės.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 1 dalies d punktas
d) pasibaigus sutartyje numatytam įspėjimo terminui, per kurį Parlamento nario padėjėjui ar Europos Parlamentui suteikiama galimybė nutraukti sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui. Įspėjimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo, skaičiuojant vieną mėnesį už kiekvienus tarnybos metus, ir ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tačiau įspėjimo terminas negali būti pradėtas skaičiuoti motinystės atostogų arba laikino nedarbingumo atostogų metu, jei laikino nedarbingumo atostogos neužtrunka ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, laikantis minėtųjų apribojimų šio termino skaičiavimas sustabdomas motinystės ir laikino nedarbingumo atostogų metu.
d) atsižvelgiant į tai, kad Parlamento nario ir akredituoto Parlamento nario padėjėjo santykiai grindžiami pasitikėjimu, pasibaigus sutartyje numatytam įspėjimo terminui, per kurį akredituotam Parlamento nario padėjėjui ar Europos Parlamentui, veikiančiam Europos Parlamento nario (-ių), kuriam (-iems) padėti buvo įdarbintas akredituotas Parlamento nario padėjėjas, pavedimu, suteikiama teisė nutraukti sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui. Įspėjimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo, skaičiuojant vieną mėnesį už kiekvienus tarnybos metus, ir ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tačiau įspėjimo terminas negali būti pradėtas skaičiuoti motinystės atostogų arba laikino nedarbingumo atostogų metu, jei laikino nedarbingumo atostogos neužtrunka ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, laikantis minėtųjų apribojimų šio termino skaičiavimas sustabdomas motinystės ir laikino nedarbingumo atostogų metu;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 2 dalis
2.  Kai sutartis baigia galioti pagal 1 dalies c punktą arba kai Europos Parlamentas nutraukia sutartį pagal 1 dalies d punktą, Parlamento nario padėjėjas turi teisę gauti vieno trečdalio jo bazinės algos dydžio kompensaciją už laikotarpį nuo tos dienos, kurią jis baigia eiti pareigas, iki tos dienos, kurią baigia galioti jo darbo sutartis, tačiau ši kompensacija negali būti didesnė nei trijų mėnesių bazinė alga.
2.  Kai sutartis baigia galioti pagal 1 dalies c punktą, akredituotas Parlamento nario padėjėjas turi teisę gauti vieno trečdalio jo bazinės algos dydžio kompensaciją už laikotarpį nuo tos dienos, kurią jis baigia eiti pareigas, iki tos dienos, kurią baigia galioti jo darbo sutartis, tačiau ši kompensacija negali būti didesnė nei trijų mėnesių bazinė alga.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 3 dalis
3.  Nepažeidžiant 48 ir 50 straipsnių, kurie taikomi pagal analogiją, Parlamento nario padėjėjas gali būti atleidžiamas iš tarnybos iš anksto neįspėjus, jeigu jis tyčia ar dėl aplaidumo nevykdo savo pareigų. Suteikusi atitinkamam Parlamento nario padėjėjui galimybę pasiteisinti, motyvuotą sprendimą priima 6 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyta tarnyba.".
3.  Nepažeidžiant 48 ir 50 straipsnių, kurie taikomi pagal analogiją, akredituotas Parlamento nario padėjėjas gali būti atleidžiamas iš tarnybos iš anksto neįspėjus, jeigu jis tyčia ar dėl aplaidumo nevykdo savo pareigų. Suteikusi atitinkamam Parlamento nario padėjėjui galimybę pasiteisinti, motyvuotą sprendimą priima 6 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyta tarnyba.".
Atitinkamos konkrečios nuostatos, susijusios su drausmine procedūra, nustatomos 125 straipsnio 1 dalyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punktas
Reglamentas Nr. 31 (EB), 11 (EAEB)
9 skyriaus 140 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Akredituoto Parlamento nario padėjėjo darbo laikotarpiai nelaikomi Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais "tarnybos metais".

(1) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimas 2005/684/EB, Euratomas dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo (OL L 262, 2005 10 7, p.1).
(2) Žr. posėdžio protokolo 3.23 punktą.

Teisinė informacija - Privatumo politika