Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0224(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0483/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0483/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0606

Pieņemtie teksti
PDF 555kWORD 271k
Otrdiena, 2008. gada 16. decembris - Strasbūra
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 16 decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0786),

–   ņemot vērā EK līguma 283. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0449/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma(1) 21. pantu,

–   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 16. decembra plenārsēdē pieņemto politisko deklarāciju(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0483/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītais finansējuma apjoms atbilst daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas ‐ administratīvie izdevumi maksimālajam apjomam;

4.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.   prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums
(1)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma 21. pantu deputātiem ir tiesības saņemt tādu personīgu līdzstrādnieku palīdzību, kurus viņi brīvi izvēlas. Pašlaik deputāti visus savus līdzstrādniekus nodarbina ar līgumiem, kas ir saskaņā ar valsts tiesībām, bet Eiropas Parlaments viņiem atmaksā izdevumus, nepārsniedzot noteikto maksimālo apjomu.
(1)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma 21. pantu deputātiem ir tiesības saņemt tādu personīgu līdzstrādnieku palīdzību, kurus viņi brīvi izvēlas.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Pašlaik deputāti visus savus līdzstrādniekus nodarbina ar līgumiem, kas ir saskaņā ar valsts tiesībām, bet Eiropas Parlaments viņiem atmaksā izdevumus, nepārsniedzot noteikto maksimālo apjomu.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums
(2)   Noteikts skaits šo līdzstrādnieku (turpmāk "deputātu palīgi") strādā pie viena vai vairākiem deputātiem Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Briselē un Luksemburgā. Pārējie palīgi palīdz EP deputātiem valstī, kurā deputāti tika ievēlēti.
(2)   Eiropas Parlamenta Prezidijs 2008. gada 9. jūlijā pieņēma Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumus1. Saskaņā ar īstenošanas noteikumu 34. pantu deputātiem ir jāizmanto:
(a) ,,reģistrētie deputātu palīgi", kuri nodarbināti vienā no trim Eiropas Parlamenta darba vietām, saskaņā ar īpašiem tiesiskajiem regulējumiem, kas pieņemti pamatojoties uz Līguma 283. pantu un kuru līgumus slēdz un tieši pārvalda Parlaments, un
(b) fiziskas personas, kuras deputātiem palīdz dalībvalstīs, no kurām viņi ir ievēlēti, un kas ir noslēgušas darba vai pakalpojuma sniegšanas līgumu ar deputātu, ievērojot valsts piemērojamos tiesību aktus, saskaņā ar iepriekš minētajos īstenošanos noteikumus paredzētajiem nosacījumiem, turpmāk tekstā ,,vietējie palīgi".
___________________________
1 OV C ...
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums
(3)  Atšķirībā no šiem minētajiem palīgiem, kuri strādā valstī, kurā deputāti tika ievēlēti, deputātu palīgi vispārīgā izpratnē ir ekspatrianti. Viņi strādā Eiropas Parlamenta telpās eiropeiskā, daudzvalodīgā un multikulturālā vidē un veic uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar Eiropas Parlamenta darbu.
(3)  Atšķirībā no vietējiem palīgiem, kuri strādā valstī, kurā deputāti tika ievēlēti, reģistrētie deputātu palīgi vispārīgā izpratnē ir ekspatrianti. Viņi strādā Eiropas Parlamenta telpās eiropeiskā, daudzvalodīgā un multikulturālā vidē un veic uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar Eiropas Parlamenta deputāta vai deputātu darbu viņu kā Eiropas Parlamenta deputātu amata pienākumu izpildē.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums
(4)  To turklāt ir apstiprinājusi Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesa, kas ir atzinusi, ka atsevišķos aspektos, piemērojot Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, var uzskatīt, ka deputātu palīgi veic pienākumus Eiropas Parlamenta labā.
svītrots
Grozījums Nr.52
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums
(5)  Šo iemeslu dēļ, kā arī, lai ar kopēju noteikumu palīdzību nodrošinātu pārredzamību, nediskrimināciju un tiesisko noteiktību, ir jāpanāk, lai ar šiem deputātu palīgiem Eiropas Parlaments darba līgumus slēgtu tieši, to neattiecinot uz deputātu palīgiem, kurus deputāti nodarbina viņu ievēlēšanas dalībvalstī, to skaitā personas, kuras strādā vietējā līmenī deputātiem, kas ievēlēti kādā no dalībvalstīm, kur atrodas trīs Parlamenta darba vietas.
(5)  Šo iemeslu dēļ, kā arī, lai ar kopēju noteikumu palīdzību nodrošinātu pārredzamību, nediskrimināciju un tiesisko noteiktību, ir jāpanāk, lai ar reģistrētiem deputātu palīgiem Parlaments darba līgumus slēgtu tieši. Turpretim vietējos deputātu palīgus, tostarp tos, kurus nodarbina deputāti, kas ievēlēti no dalībvalstīm, kurās atrodas viena no trim Parlamenta darba vietām, būtu jāturpina nodarbināt saskaņā ar iepriekš minētājiem Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumiem, atbilstīgi darba līgumam, kas noslēgts saskaņā ar tajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, no kuras deputāti ir ievēlēti.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums
(6)  Tāpēc uz šiem deputātu palīgiem būtu jāattiecina Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība tā, lai tiktu ņemts vērā viņu īpašais statuss.
(6)  Tāpēc uz reģistrētiem deputātu palīgiem būtu jāattiecina Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība tā, lai tiktu ņemts vērā viņu īpašais statuss, īpašie uzdevumi, kas viņiem jāveic, kā arī konkrētie pienākumi un saistības, kas viņiem jāpilda attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu vai deputātiem, kuri pieņēmuši viņus darbā.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums
(7)  Šīs specifiskās darbinieku kategorijas ieviešana neietekmē Civildienesta noteikumu 29. pantu, kurā noteikts, ka iekšējie konkursi ir atvērti tikai ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem.
(7)  Šīs specifiskās darbinieku kategorijas ieviešana neietekmē Civildienesta noteikumu 29. pantu, kurā noteikts, ka iekšējie konkursi ir atvērti tikai ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, un tāpēc nevienu šīs regulas noteikumu nevar interpretēt kā tādu, kas reģistrētiem deputātu palīgiem nodrošina privileģētu vai tiešu pieeju Eiropas Kopienu ierēdņu vai pārējo darbinieku amatiem vai iekšējiem konkursiem uz šādiem amatiem.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Līgumdarbinieku gadījumā Civildienesta noteikumu 27. līdz 34. pantu nepiemēro reģistrētiem deputātu palīgiem.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums
(8)  Tātad deputātu palīgi ir īpaša Eiropas Parlamenta darbinieku kategorija, jo īpaši attiecībā uz to, ka deputātu palīgi atbalsta Parlamenta deputātus kā demokrātiski ievēlētus pārstāvjus, kuriem uzticētas pilnvaras, viņu pienākumu veikšanā.
(8)  Tātad reģistrētie deputātu palīgi ir īpaša Eiropas Parlamenta pārējo darbinieku kategorija, jo īpaši attiecībā uz to, ka deputātu palīgi Eiropas Parlamenta deputāta vai deputātu vadībā un savstarpējas uzticības gaisotnē nodrošina tiešu atbalstu šim deputātam vai deputātiem viņu kā Eiropas Parlamenta deputātu amata pienākumu izpildē.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums
(9)  Tāpēc ir nepieciešams nedaudz grozīt Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, lai tajā iekļautu šo jauno darbinieku kategoriju.
(9)  Tāpēc ir nepieciešams grozīt Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, lai tajā iekļautu šo jauno pārējo darbinieku kategoriju, no vienas puses, ņemot vērā reģistrēto deputātu palīgu pienākumu, darbību un uzdevumu īpašo raksturu, kas paredzēts, lai viņi varētu tieši atbalstīt Eiropas Parlamenta deputātus, šo deputātu tiešā vadībā un, no otras puses, ņemot vērā šo reģistrēto deputātu palīgu īpašās attiecības ar Parlamenta administrāciju.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)
(9a)  Ja pēc analoģijas vai tieši Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību piemēro reģistrētiem deputātu palīgiem, šie faktori ir jāņem vērā, jo īpaši stingri ievērojot savstarpēju uzticēšanos, uz kuru jābalstās Eiropas Parlamenta deputāta vai deputātu un reģistrēto deputātu palīgu attiecībām.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums
(10)  Ņemot vērā palīgu pienākumu būtību, ir jāparedz tikai viena palīgu kategorija, kas ir sadalīta vairākās pakāpēs, kuras piešķir saskaņā ar kritērijiem, kuri noteikti ar Eiropas Parlamenta iekšēju lēmumu.
(10)  Ņemot vērā reģistrēto deputātu palīgu pienākumu būtību, ir jāparedz tikai viena reģistrēto deputātu palīgu kategorija, kas ir sadalīta vairākās pakāpēs, kuras piešķir attiecīgais deputāts vai deputāti saskaņā ar īpašiem īstenošanas noteikumiem, kuri pieņemti ar Eiropas Parlamenta iekšēju lēmumu.
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums
(11)  Līgumiem, ko noslēdz starp deputātu palīgiem un Eiropas Parlamentu, ir jābūt balstītiem uz savstarpēju uzticēšanos starp deputāta palīgu un to (tiem) Eiropas Parlamenta deputātu (deputātiem), kam viņš palīdz.
(11)  Līgumi, ko noslēdz starp reģistrētiem deputātu palīgiem un Eiropas Parlamentu, ir balstīti uz savstarpēju uzticēšanos starp reģistrēto deputāta palīgu un to (tiem) deputātu (deputātiem), kam viņš palīdz. Šo līgumu termiņiem jābūt tieši saistītiem ar attiecīgā deputāta vai deputātu pilnvaru laiku.
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)
(11a)  Reģistrētajiem deputātu palīgiem vajadzētu būt pārstāvības tiesībām ārpus sistēmas, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem. Viņu pārstāvjiem būtu jādarbojas kā starpniekiem attiecībās ar Eiropas Parlamenta kompetento iestādi, ņemot vērā to, ka vajadzētu izveidot oficiālu saikni starp darbinieku oficiālu pārstāvību un palīgu neatkarību pārstāvību.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums
(12)  Ieviešot šo jauno darbinieku kategoriju, ir jāievēro budžeta neitralitātes princips. Eiropas Parlaments iemaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā visas summas, kas nepieciešamas pensiju shēmas finansēšanai, izņemot summas, kas minētas Civildienesta noteikumu 83. panta 2. punktā, kuras ik mēnesi atskaita no attiecīgās personas algas.
(12)  Ieviešot šo jauno darbinieku kategoriju, ir jāievēro budžeta neitralitātes princips.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)
(12a)  Ar Eiropas Parlamenta iekšējo lēmumu (īstenošanas pasākumiem) pieņem turpmākas normas attiecībā uz šo noteikumu īstenošanu, pamatojoties uz pareizas finanšu pārvaldības principa, kā tas noteikts Finanšu regulas II Sadaļā1,
_____________
1Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248., 16.09.2002., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a pants (jauns)
1.a pants (jauns)
(12.c)  Eiropas Savienības vispārējā budžeta Eiropas Parlamenta iedaļā iekļautās apropriācijas, kas paredzētas, lai segtu Parlamenta deputātu palīgu izdevumus, un kuru ikgadējos apjomus noteiks ikgadējās budžeta procedūras ietvaros, attiecas uz visām izmaksām, kas tieši saistītas gan ar reģistrētajiem, gan vietējiem deputātu palīgiem.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants
Trīs gadu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās Eiropas Parlaments iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, lai izskatītu iespējamo vajadzību pielāgot noteikumus, kas attiecas uz deputātu palīgiem.
Eiropas Parlaments ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, lai izskatītu iespējamo vajadzību pielāgot noteikumus, kas attiecas uz deputātu palīgiem.
Tālab Komisija, pamatojoties uz ziņojumu, var sniegt jebkurus priekšlikumus, kurus tā uzskata par atbilstošiem.
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 1. punkts
Regula Nr.31 (EEK), 11 (EAEK)
1. pants
1) pirmajā pantā pēc ievilkuma "‐ īpašie padomnieki," iekļauj šādu ievilkumu:
1) pirmajā pantā pēc ievilkuma "‐ īpašie padomnieki," iekļauj šādu ievilkumu:
"– deputātu palīgi,";
"– reģistrētie deputātu palīgi,";
(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. Jā šo grozījumu pieņems, būs jāveic izmaiņas visā tekstā.)
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 2. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
5.a pants
Šajā nodarbināšanas kārtībā "deputātu palīgi" ir personāla locekļi, kurus viens vai vairāki deputāti ir pieņēmuši darbā un kuriem ir tiešs līgums ar Eiropas Parlamentu, lai palīdzētu vienam vai vairākiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kā noteikts 125. panta 1. punktā.";
Šajā nodarbināšanas kārtībā "reģistrēti deputātu palīgi" ir personas, kurus viens vai vairāki deputāti ir pieņēmuši darbā un kuriem ir tiešs līgums ar Eiropas Parlamentu, lai palīdzētu Eiropas Parlamenta deputātiem, lai deputātam vai deputātiem sniegtu tiešu atbalstu Eiropas Parlamenta telpās vienā no trijām Parlamenta darba vietām viņu kā Eiropas Parlamenta deputātu funkciju izpildē atbilstoši norādēm Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 125. panta 1. punkta ietvaros;
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11. (EAEK)
1. nodaļa – 125. pants – 1. punkts
1.  "Deputāta palīgs" ir darbinieks, ko Eiropas Parlaments ir pieņēmis darbā, lai palīdzētu vienam vai vairākiem Eiropas Parlamenta deputātiem pildīt viņa (viņu) deputāta pilnvaras kādā no triju Eiropas Parlamenta darba vietu telpām. Viņš veic uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar Eiropas Parlamenta darbu.
svītrots
Deputāta palīgu pieņem darbā, lai viņš pildītu pienākumus uz pusslodzi vai pilnu slodzi, bet viņi netiek iecelti amatos, kuri ir noteikti Eiropas Parlamentam paredzētās budžeta iedaļas pielikuma amatu sarakstā.
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
1. nodaļa – 125. pants – 2. punkts
2.  Eiropas Parlaments ar iekšēju lēmumu pieņem noteikumus par deputātu palīgu nodarbināšanu.
1.  Šīs sadaļas īstenošanas vajadzībām Eiropas Parlaments ar iekšēju lēmumu pieņem īstenošanas noteikumus.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
1. nodaļa – 125. pants – 3. punkts
3.  Deputātu palīgu atalgojumu izmaksā no kopējām Eiropas Parlamenta budžeta iedaļas apropriācijām.
2.  Reģistrēto deputātu palīgu amati netiek iekļauti to amatu sarakstā, kuri ir noteikti Eiropas Parlamentam paredzētās budžeta iedaļas pielikuma amatu sarakstā. Tos finansē no atbilstošas budžeta pozīcijas, un atalgojumu izmaksā no kopējām Eiropas Parlamenta budžeta iedaļas apropriācijām.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
1. nodaļa – 126. pants – 1. punkts
1.  Deputātu palīgiem piešķir pakāpes.
1.  Reģistrētiem deputātu palīgiem piešķir pakāpes pilnībā saskaņā ar tā deputāta vai deputātu norādēm, kuriem palīgs palīdzēs viņu parlamentārajā darbā un saskaņā ar 125. panta 1. punktā minētajiem īstenošanas noteikumiem. Lai saņemtu 14.–19. pakāpi, kā noteikts 134. pantā, tiks prasīts, lai reģistrētais deputāta palīgs kā minimumu būtu ieguvis akadēmisko grādu vai līdzvērtīgu profesionālo pieredzi.
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
1. nodaļa – 126. pants – 2. punkts
2.  Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 1.e pantu par sociālo drošību un darba apstākļiem.
2.  Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 1.e pantu par sociālo drošību un darba apstākļiem, ja tas ir savienojams ar reģistrēto deputātu palīgu uzdevumu un pienākumu īpašo raksturu.
Atkāpjoties no 7. panta prasībām, kārtību attiecībā uz reģistrētu deputātu palīgu autonomu pārstāvību noteiks 125. panta 1. punktā minētajos īstenošanas noteikumos, ņemot vērā, ka ir jāizveido oficiāla saikne starp darbinieku obligātu pārstāvību un palīgu autonomu pārstāvību.
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
2. nodaļa – 127. pants
Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 11. līdz 26.a pantu. Eiropas Parlaments ar iekšēju lēmumu pieņem praktiskās piemērošanas kārtību, ņemot vērā īpašās deputātu un viņu palīgu attiecības.
Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 11. līdz 26.a pantu. Jo īpaši stingri ievērojot reģistrēto deputātu palīgu pienākumu specifiku un savstarpēju uzticēšanos, uz kuru jābalstās Eiropas Parlamenta deputāta vai deputātu un reģistrēto deputātu palīgu attiecībām, ar šo jomu saistītajos īstenošanas noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 125. panta 1. punktu, ņemot vērā īpašās deputātu un viņu palīgu attiecības.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11 (EAEK)
3. nodaļa – 128. pants – 1. punkts
1.  Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 1.d pantu.
1.  Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 1.d pantu, ņemot vērā savstarpēju uzticēšanos starp Eiropas Parlamenta deputātu un reģistrēto deputāta palīgu vai palīgiem, kas nozīmē, ka Eiropas Parlamenta deputātiem, izvēloties reģistrēto deputāta palīgu, ir jābalstās arī uz politiskiem apsvērumiem.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
3. nodaļa – 128. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Deputāta palīgu izvēlas tas (tie) Eiropas Parlamenta deputāts (deputāti), kam viņš palīdzēs. Neskarot tos papildu kritērijus, kurus var noteikt, ievērojot 125. panta 2. punktu, deputāta palīgu var pieņemt darbā, ja:
2.  Reģistēto deputāta palīgu izvēlas tas (tie) Eiropas Parlamenta deputāts (deputāti), kam viņš palīdzēs. Neskarot tos papildu kritērijus, kurus var noteikt īstenošanas noteikumos, ievērojot 125. panta 1. punktu, deputāta palīgu var pieņemt darbā, ja:
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11. (EAEK)
3. nodaļa – 128. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts
(e) viņš pierāda, ka viņam ir ļoti labas zināšanas vienā no Kopienu valodām un zināšanas vēl vienā no Kopienu valodām tādā apjomā, kāds vajadzīgs viņa pienākumu veikšanai, un
(e) viņam ir ļoti labas zināšanas vienā no Kopienu valodām un apmierinošas zināšanas vēl vienā no Kopienu valodām, un
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11. (EAEK)
3. nodaļa – 129. pants
129. pants
svītrots
1.  Deputāta palīgam ir jānostrādā trīs mēnešu pārbaudes laiks.
2.  Ja pārbaudes laikā slimība vai nelaimes gadījums liedz deputāta palīgam veikt savus pienākumus vienu mēnesi vai ilgāk, 6. panta pirmajā daļā minētā iestāde var pēc deputāta lūguma par attiecīgo laiku pagarināt viņa pārbaudes laiku.
3.  Ja deputāta palīgs nav pietiekami kvalificēts turpmākai pienākumu pildīšanai, vismaz mēnesi pirms pārbaudes laika beigām Eiropas Parlamenta deputāts sagatavo ziņojumu par deputāta palīga spējām veikt amata pienākumus, kā arī par viņa darba efektivitāti un uzvedību. Ar ziņojumu ir jāiepazīstina attiecīgā persona, kurai 6. panta pirmajā daļā minētajai iestādei astoņu dienu laikposmā ir tiesības iesniegt piezīmes rakstveidā. Ja nepieciešams, iepriekš minēto deputāta palīgu 6. panta pirmajā daļā minētā iestāde atlaiž no darba, ja tai līdz pārbaudes laika beigām ir nodots ziņojums.
4.  Deputāta palīgam, ko atlaiž pārbaudes laikā, par katru nostrādāto pārbaudes laika mēnesi ir tiesības saņemt pabalstu, kas ir vienāds ar vienu trešdaļu no viņa mēneša pamatalgas.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11. (EAEK)
3. nodaļa – 130. pants – 1. punkts
1.  Pirms pieņemšanas darbā deputāta palīgam ir jāapliecina Eiropas Parlamenta medicīnas dienestam savas fiziskās spējas, lai Eiropas Parlaments varētu pārliecināties, ka šis darbinieks atbilst 128. panta 2. punkta d) apakšpunkta prasībām.
1.  Reģistrētajam deputāta palīgam ir jāapliecina Eiropas Parlamenta medicīnas dienestam savas fiziskās spējas, lai Eiropas Parlaments varētu pārliecināties, ka šis darbinieks atbilst 128. panta 2. punkta d) apakšpunkta prasībām.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11. (EAEK)
3. nodaļa – 131. pants – 1. punkts
1.  Deputātu palīgu līgumus slēdz uz noteiktu laiku. Neskarot 140. panta noteikumus, līgumu termiņš beidzas ne vēlāk kā tā parlamenta sasaukuma beigās, kura laikā tie ir noslēgti.
1.  Reģistrēto deputātu palīgu līgumus slēdz uz noteiktu laiku un norāda pakāpi, kurā palīgs ir klasificēts. Šo noteiktā laika līgumu nepagarina vairāk par divām reizēm parlamenta sasaukuma laikā. Ja līgumā nav noteikts savādāk, tā darbība beidzas tā parlamenta sasaukuma beigās, kurā tas noslēgts. Neskarot 140. panta noteikumus, līgumu termiņš beidzas ne vēlāk kā tā parlamenta sasaukuma beigās, kura laikā tie ir noslēgti.
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
3. nodaļa – 131. pants – 2. punkts
2.  Eiropas Parlaments pieņem iekšēju lēmumu, kurā nosaka kritērijus tam, kā, pieņemot darbā, piešķir kvalifikācijas pakāpes.
2.  Īstenošanas noteikumos, kas minēti 125. panta 1. punktā, nosaka pārredzamu klasifikācijas sistēmu, ņemot vērā 128. panta 2. punkta f) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31. (EEK), 11. (EAEK)
4. nodaļa - 132. pants 1. punkts (jauns)
–1.  Reģistrētie deputātu palīgi strādā nepilnu vai pilnu slodzi.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums - 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK)
4. nodaļa – 132. pants – 2. punkts
2.  Deputāta palīgam nav jāstrādā virsstundas, izņemot, ja ir steidzams un palielināta apjoma darbs.
2.  Reģistrētajam deputāta palīgam nav jāstrādā virsstundas, izņemot, ja ir steidzams un palielināta apjoma darbs. Pēc analoģijas piemēro 56. panta 1. punktu. Attiecībā uz to var paredzēt noteikumus 125. panta 1. punktā norādītajos īstenošanas noteikumos.
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
5. nodaļa – 133. pants
Ja 134. un 135. pantā nav norādīts citādi, attiecībā uz atalgojumu un izdevumu atmaksas kārtību pēc analoģijas piemēro šīs nodarbināšanas kārtības 19. pantu, 20. panta 1. līdz 3. punktu un 21. pantu un Civildienesta noteikumu VII pielikuma 16. pantu. Komandējuma izdevumu atmaksas kārtība ir noteikta 125. panta 2. punktā minētajos noteikumos.
Ja 134. un 135. pantā nav norādīts citādi, attiecībā uz atalgojumu un izdevumu atmaksas kārtību pēc analoģijas piemēro šīs nodarbināšanas kārtības 19. pantu, 20. panta 1. līdz 3. punktu un 21. pantu un Civildienesta noteikumu VII pielikuma 16. pantu. Komandējuma izdevumu atmaksas kārtību nosaka 125. panta 1. punktā minētajos īstenošanas noteikumos.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
5. nodaļa – 134. pants – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Pakāpe

1

2

3

4

5

6

7

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Pakāpe

8

9

10

11

12

13

14

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Grozījums

Pakāpe

1

2

3

4

5

6

7

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Pakāpe

8

9

10

11

12

13

14

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Pakāpe

15

16

17

18

19

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
5. nodaļa – 135. pants
Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta pēdējās daļas, ekspatriācijas pabalsts nevar būt mazāks par EUR 250.
Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta pēdējās daļas, ekspatriācijas pabalsts nevar būt mazāks par EUR 350.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
6. nodaļa – 137. pants – 1. punkts
1.  Atkāpjoties no 96. panta 3. punkta otrās daļas un neskarot citus minētā panta noteikumus, summas, kas aprēķinātas saskaņā šo pantu, nevar būt mazākas par EUR 700 un nevar pārsniegt EUR 2000.
1.  Atkāpjoties no 96. panta 3. punkta otrās daļas un neskarot citus minētā panta noteikumus, summas, kas aprēķinātas saskaņā šo pantu, nevar būt mazākas par EUR 850 un nevar pārsniegt EUR 2000.
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
6. nodaļa – 137. pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments iemaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā visas summas, kas nepieciešamas pensiju shēmas finansēšanai, izņemot summas, kas minētas Civildienesta noteikumu 83. panta 2. punktā, kuras ik mēnesi atskaita no attiecīgās personas algas.
svītrots
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
8. nodaļa – 139. pants
Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu VII sadaļas noteikumus.
Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu VII sadaļas noteikumus. Attiecībā uz to var paredzēt noteikumus 125. panta 1. punktā norādītajos īstenošanas noteikumos.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31 (EEK), 11. (EAEK)
9. nodaļa – 140. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts
(d) tā paziņošanas termiņa beigās, kurā deputāta palīgs vai Eiropas Parlaments drīkst līgumu lauzt pirms termiņa. Paziņošanas periods nedrīkst būt īsāks kā viens mēnesis par dienesta gadu, minimālajam termiņam neesot īsākam par vienu mēnesi un maksimālajam termiņam nepārsniedzot trīs mēnešus. Tomēr paziņošanas termiņā neieskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu vai slimības atvaļinājumu ar noteikumu, ka slimības atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. Turklāt dzemdību atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma laikā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to aptur;
(d) ņemot vērā, ka savstarpēja uzticēšanās starp deputātu un reģistrēto deputāta palīgu ir attiecību pamats, tā paziņošanas termiņa beigās, kurā reģistrētais deputāta palīgs vai Eiropas Parlaments, kas rīkojas pēc Eiropas Parlamenta deputāta vai deputātu, kam reģistrētais deputātu palīgs tika pieņemts palīdzēt, pieprasījuma, .ir tiesīgs līgumu lauzt pirms termiņa Paziņošanas periods nedrīkst būt īsāks kā viens mēnesis par dienesta gadu, minimālajam termiņam neesot īsākam par vienu mēnesi un maksimālajam termiņam nepārsniedzot trīs mēnešus. Tomēr paziņošanas termiņā neieskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu vai slimības atvaļinājumu ar noteikumu, ka slimības atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. Turklāt dzemdību atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma laikā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to aptur;
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31 (EEK), 11. (EAEK)
9. nodaļa - 140. pants – 2. punkts
2.  Ja līgums beidzas saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu vai ja Eiropas Parlaments pārtrauc līgumu saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu, deputāta palīgam ir tiesības saņemt pabalstu, kas vienāds ar vienu trešdaļu viņa mēneša pamatalgas par laiku starp pienākumu pildīšanas beigu datumu un līguma beigu datumu, bet ne vairāk kā 3 mēnešu pamatalgas apmērā.
2.  Ja līgums beidzas saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, reģistrētajam deputāta palīgam ir tiesības saņemt pabalstu, kas vienāds ar vienu trešdaļu viņa mēneša pamatalgas par laiku starp pienākumu pildīšanas beigu datumu un līguma beigu datumu, bet ne vairāk kā 3 mēnešu pamatalgas apmērā.
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts
Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEC)
9. nodaļa – 140. pants – 3. punkts
3.  Neskarot 48. un 50. pantu, kurus piemēro pēc analoģijas, deputāta palīga līgumu var lauzt, neievērojot paziņošanas posmu, ja viņš tīši vai aiz neuzmanības savus pienākumus ir pildījis īpaši nolaidīgi. Iestāde, kas minēta 6. panta pirmajā daļā, pieņem pamatotu lēmumu pēc tam, kad attiecīgais darbinieks ir sniedzis paskaidrojumu savai aizstāvībai.
3.  Neatkarīgi no 48. un 50. panta, kurus piemēro pēc analoģijas, reģistrētā deputāta palīga līgumu var lauzt, neievērojot paziņošanas posmu, ja viņš tīši vai aiz neuzmanības savus pienākumus ir pildījis īpaši nolaidīgi. Iestāde, kas minēta 6. panta pirmajā daļā, pieņem pamatotu lēmumu pēc tam, kad attiecīgais darbinieks ir sniedzis paskaidrojumu savai aizstāvībai.
Īpašus noteikumus saistībā ar disciplināro procedūru nosaka 125. panta 1. punktā minētajos īstenošanas noteikumos.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 31 (EEK), 11. (EAEK)
9. nodaļa - 140. pants – 3.a punkts (jauns)
Laika posmus, esot nodarbinātam kā reģistrētam deputāta palīgam, neuzskata par dienesta gadiem Civildienesta noteikumu 29. panta 3. un 4. punkta nozīmē.

(1) Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. septembra Lēmums 2005/684/EK, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu (OV L 262, 7.10.2005., 1. lpp.).
(2) Sk. sēdes protokola 3.23. punktu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika