Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0224(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0483/2008

Teksty złożone :

A6-0483/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0606

Teksty przyjęte
PDF 566kWORD 272k
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0786),

–   uwzględniając art. 283 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0449/2008),

–   uwzględniając art. 21 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego(1),

–   mając na uwadze polityczną deklarację Parlamentu złożoną na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 grudnia 2008 r.(2),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0483/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   wyraża przekonanie, że określone w projekcie legislacyjnym progi finansowe są zgodne z pułapem działu 5 (wydatki administracyjne) wieloletnich ram finansowych;

4.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.   występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

6.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

7.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły
(1)  Zgodnie z art. 21 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają. Obecnie posłowie zatrudniają swój personel bezpośrednio na podstawie umów podlegających prawu krajowemu, natomiast Parlament Europejski zwraca im poniesione koszty do wysokości ustalonej maksymalnej kwoty.
(1)  Zgodnie z art. 21 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Obecnie posłowie zatrudniają swój personel bezpośrednio na podstawie umów podlegających prawu krajowemu, natomiast Parlament Europejski zwraca im poniesione koszty do wysokości ustalonej maksymalnej kwoty.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły
(2)   Ograniczona liczba tego personelu (zwanego dalej "asystentami parlamentarnymi") pomaga jednemu lub kilku posłom w pracach prowadzonych w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w Brukseli i w Luksemburgu. Inni pracują dla posłów w kraju, w którym zostali oni wybrani.
(2)  W dniu 9 lipca 2008 r. Prezydium Parlamentu Europejskiego przyjęło przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego*. Zgodnie z art. 34 tych przepisów wykonawczych posłowie korzystają z usług:
(a) "akredytowanych asystentów parlamentarnych", zatrudnionych na stanowisku w jednym z trzech miejsc pracy Parlamentu, objętych specjalnym systemem prawnym przyjętym w oparciu o art. 283 traktatu, których umowy są zawierane i administrowane bezpośrednio przez Parlament, oraz
(b) osób fizycznych, zwanych dalej "asystentami lokalnymi", które pomagają posłom w kraju członkowskim, w którym posłowie zostali wybrani, i które to osoby zawarły z posłami umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług zgodnie z właściwym prawem krajowym na warunkach określonych we wspomnianych przepisach wykonawczych.
*OJ C ...
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły
(3)  W przeciwieństwie do tych ostatnich, asystenci parlamentarni, co do zasady, przebywają poza swoim krajem. Pracują w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w środowisku europejskim, wielojęzycznym i wielokulturowym i wykonują zadania bezpośrednio związane z pracami Parlamentu Europejskiego.
(3)  W przeciwieństwie do asystentów lokalnych, akredytowani asystenci parlamentarni, co do zasady, przebywają poza swoim krajem. Pracują w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w środowisku europejskim, wielojęzycznym i wielokulturowym i wykonują zadania bezpośrednio związane z pracami wykonywanymi przez posła lub posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach pełnionych przez nich funkcji posła do Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły
(4)  Zostało to dodatkowo potwierdzone przez Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, który uznał, że asystenci parlamentarni mogą być uważani pod pewnymi względami, do celów stosowania Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, jako pełniący funkcje na rzecz Parlamentu.
skreślony
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły
(5)  Z powyższych względów i w celu zapewnienia przejrzystości, niedyskryminacji i pewności prawnej za pośrednictwem wspólnych przepisów, należy zatrudnić tych asystentów, z wyjątkiem osób pracujących dla posłów w państwie członkowskim, w którym zostali oni wybrani, w tym osób pracujących lokalnie dla posłów wybranych w jednym z państw członkowskich, w których znajduje się jedna z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego, na mocy bezpośredniej umowy z Parlamentem Europejskim.
(5)  Z powyższych względów i w celu zapewnienia przejrzystości i pewności prawnej za pośrednictwem wspólnych przepisów, należy zatrudnić akredytowanych asystentów parlamentarnych na podstawie bezpośredniej umowy z Parlamentem Europejskim. W przeciwieństwie do nich asystenci lokalni, w tym osoby pracujące dla posłów wybranych w jednym z państw członkowskich, w których znajduje się jedna z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego, powinni być nadal zatrudnieni, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wykonawczymi do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, przez posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umów zawartych zgodnie z właściwym prawem krajowym w państwie członkowskim, w którym posłowie ci zostali wybrani.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły
(6)  Asystenci ci winni zatem podlegać Warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przy uwzględnieniu ich szczególnej sytuacji.
(6)  Akredytowani asystenci winni zatem podlegać Warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przy uwzględnieniu ich szczególnej sytuacji, szczególnych zadań, jakie mają wykonywać oraz szczególnych powinności i obowiązków wypełnianych przez nich wobec tych posłów do Parlamentu Europejskiego, dla których mają pracować.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły
(7)  Wprowadzenie tej szczególnej kategorii pracowników nie ma wpływu na art. 29 Regulaminu pracowniczego, który przewiduje, że konkursy wewnętrzne są otwarte jedynie dla urzędników i pracowników czasowych.
(7)  Wprowadzenie tej szczególnej kategorii pracowników nie ma wpływu na art. 29 Regulaminu pracowniczego, który przewiduje, że konkursy wewnętrzne są otwarte jedynie dla urzędników i pracowników czasowych, i nie należy rozumieć, że którykolwiek z przepisów niniejszego rozporządzenia daje akredytowanym asystentom parlamentarnym uprzywilejowany bądź bezpośredni dostęp do stanowisk urzędników czy innych kategorii pracowników Wspólnot Europejskich ani do konkursów wewnętrznych przeznaczonych do rekrutacji na takie stanowiska.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7a preambuły (nowy)
(7a)  Podobnie jak w przypadku personelu kontraktowego, art. 27-34 Regulaminu pracowniczego nie mają zastosowania do akredytowanych asystentów parlamentarnych.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły
(8)  Asystenci parlamentarni stanowią więc właściwą dla Parlamentu Europejskiego kategorię personelu, w szczególności w związku z faktem, że wspierają oni posłów, jako demokratycznie wybranych przedstawicieli wyposażonych w mandat, w wykonywaniu ich obowiązków.
(8)  Akredytowani asystenci parlamentarni stanowią więc właściwą dla Parlamentu Europejskiego kategorię innych pracowników, w szczególności w związku z faktem, że świadczą oni posłowi/posłom do Parlamentu Europejskiego, pod kierownictwem i zwierzchnictwem tego posła lub tych posłów i w relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, bezpośrednią pomoc w pełnieniu przez niego/nich funkcji posła do Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły
(9)  W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie niewielkich zmian do Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w celu włączenia w zakres ich obowiązywania tej nowej kategorii pracowników.
(9)  W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian do Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w celu włączenia w zakres ich obowiązywania tej nowej kategorii innych pracowników, przy uwzględnieniu z jednej strony szczególnego charakteru obowiązków, funkcji i zakresu odpowiedzialności akredytowanych asystentów parlamentarnych, który ma im umożliwiać świadczenie bezpośredniej pomocy posłom do Parlamentu Europejskiego w pełnieniu przez nich funkcji posła do Parlamentu Europejskiego, pod ich kierownictwem i zwierzchnictwem, a z drugiej strony – szczególny stosunek umowny między tymi akredytowanymi asystentami parlamentarnymi a Parlamentem.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  W przypadku stosowania się – bezpośrednio lub na zasadzie analogii – przepisów Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich do akredytowanych asystentów parlamentarnych należy uwzględnić te czynniki, szczególnie rygorystycznie biorąc pod uwagę wzajemne zaufanie, które musi cechować stosunki między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi a posłem lub posłami do Parlamentu Europejskiego, któremu lub którym pomagają.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły
(10)  Mając na uwadze charakter funkcji pełnionych przez asystentów, należy przewidzieć tylko jedną kategorię asystentów podzieloną jednak na różne grupy zaszeregowania, które będą przypisywane na podstawie kryteriów, które muszą zostać określone na mocy decyzji wewnętrznej Parlamentu Europejskiego.
(10)  Mając na uwadze charakter funkcji pełnionych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, należy przewidzieć tylko jedną kategorię akredytowanych asystentów parlamentarnych, podzieloną jednak na różne grupy zaszeregowania, do których asystenci ci powinni być przypisywani przez danych posłów zgodnie ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi przyjętymi w drodze wewnętrznej decyzji Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły
(11)  Umowy asystentów parlamentarnych zawierane przez nich z Parlamentem Europejskim powinny opierać się na zasadzie wzajemnego zaufania między asystentem parlamentarnym a posłem/posłami do Parlamentu Europejskiego, w którego/których pracach asystent pomaga.
(11)  Umowy akredytowanych asystentów parlamentarnych zawierane przez nich z Parlamentem Europejskim opierają się na zasadzie wzajemnego zaufania między akredytowanym asystentem parlamentarnym a posłem/posłami do Parlamentu Europejskiego, w którego/których pracach asystent pomaga. Czas obowiązywania takich umów powinien być bezpośrednio związany z okresem sprawowania mandatu parlamentarnego przez danych posłów.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)
(11a)  Akredytowani asystenci parlamentarni powinni mieć statutową reprezentację poza systemem mającym zastosowanie do urzędników oraz innych pracowników Parlamentu Europejskiego. Ich przedstawiciele powinni działać jako partnerzy w dialogu z właściwymi organami Parlamentu Europejskiego, przy uwzględnieniu, że należy ustanowić formalne połączenie między statutową reprezentacją personelu i niezależną reprezentacją asystentów.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły
(12)  Przy wprowadzaniu tej nowej kategorii pracowników należy przestrzegać zasady neutralności budżetowej. W związku z tym, Parlament Europejski wpłaca do budżetu ogólnego Unii Europejskiej całą kwotę składek niezbędną do finansowania systemu emerytur, z wyjątkiem składek określonych w art. 83 ust. 2 Regulaminu pracowniczego, która jest co miesiąc odliczana od wynagrodzenia danej osoby.
(12)  Przy wprowadzaniu tej nowej kategorii pracowników należy przestrzegać zasady neutralności budżetowej.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a)  Przepisy wykonawcze określone w drodze decyzji wewnętrznej Parlamentu Europejskiego powinny obejmować dalsze zasady wdrażania niniejszego rozporządzenia, w oparciu o zasadę właściwego zarządzania finansowego określoną w Tytule II rozporządzenia finansowego1.
_____________
1 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a
Środki udostępnione w ramach sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego, przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej, których roczna wysokość zostanie określona w ramach rocznej procedury budżetowej, obejmują wszystkie koszty związane bezpośrednio z asystentami posłów, niezależnie od tego, czy są to akredytowani asystenci parlamentarni, czy też asystenci krajowi.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2
W ciągu trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Parlament Europejski przedstawia sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w celu zbadania ewentualnej potrzeby dostosowania norm mających zastosowanie do asystentów parlamentarnych.
Nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r. Parlament Europejski przedstawia sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w celu zbadania ewentualnej potrzeby dostosowania przepisów mających zastosowanie do asystentów parlamentarnych.
Na podstawie tego sprawozdania Komisja może wystąpić z wnioskami, które uzna za stosowne w tym względzie.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 1
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Artykuł 1
1) w art. 1 po tiret w brzmieniu: "- specjalnych doradców." dodaje się tiret w brzmieniu:
1) w art. 1 po tiret w brzmieniu: "- specjalnych doradców." dodaje się tiret w brzmieniu:
" – asystentów parlamentarnych,".
" – akredytowanych asystentów parlamentarnych,".
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całego tekstu.)
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 2
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Artykuł 5a
Dla potrzeb niniejszych Warunków "asystenci parlamentarni" oznaczają członków personelu wybranych przez jednego lub kilku posłów, zatrudnionych na podstawie bezpośredniej umowy z Parlamentem Europejskim, aby pomagać w pracach jednemu lub kilku posłom do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami art. 125 ust. 1.";
Dla potrzeb niniejszych Warunków zatrudnienia "akredytowani asystenci parlamentarni" oznaczają osoby wybrane przez jednego lub kilku posłów, zatrudnionych na podstawie bezpośredniej umowy z Parlamentem Europejskim, aby świadczyć w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w jednym z jego trzech miejsc pracy bezpośrednią pomoc posłowi lub posłom w pełnieniu przez niego/nich funkcji posła/posłów do Parlamentu Europejskiego, pod jego/ich kierownictwem i zwierzchnictwem i w relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, wynikającym ze swobody wyboru, o której mowa w art. 21 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 1 – artykuł 125 – ustęp 1
1.  "Asystent parlamentarny" jest członkiem personelu zatrudnionym przez Parlament Europejski, aby pomagać w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego jednemu lub kilku posłom w wypełnianiu jego/ich mandatu parlamentarnego, w jednym z trzech miejsc pracy Parlamentu Europejskiego. Wykonuje on obowiązki bezpośrednio związane z pracami Parlamentu Europejskiego.
skreślony
Asystenci parlamentarni są zatrudnieni w celu wykonywania zadań w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin pracy i nie są przydzielani na stanowiska określone na liście stanowisk załączonej do sekcji budżetu odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 1 – Artykuł 125 – ustęp 2
2.  Parlament Europejski przyjmuje na mocy wewnętrznej decyzji przepisy dotyczące zatrudniania asystentów parlamentarnych.
1.  Parlament Europejski przyjmuje na mocy wewnętrznej decyzji przepisy wykonawcze dla potrzeb zastosowania niniejszego tytułu.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 1 – Artykuł 125 – ustęp 3
3.  Asystent parlamentarny jest wynagradzany ze środków ogólnych przeznaczonych na ten cel w ramach sekcji budżetu odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego.
2.  Akredytowanymi asystentami parlamentarnymi nie obsadza się stanowisk znajdujących się na liście stanowisk załączonej do sekcji budżetu odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego. Ich wynagrodzenia są finansowane z odpowiedniego działu budżetu i są wypłacane ze środków ogólnych przeznaczonych na ten cel w ramach sekcji budżetu odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 1 – Artykuł 126 – ustęp 1
1.   Asystenci parlamentarni są klasyfikowani według grup zaszeregowania.
1.   Akredytowany asystent parlamentarny klasyfikowany jest według grup zaszeregowania zgodnie ze wskazówką udzieloną przez posła lub posłów, których dany asystent będzie wspierał zgodnie z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 125 ust. 1. W przypadku grup zaszeregowania 14-19, określonych w art. 134, wobec akredytowanych asystentów parlamentarnych istnieć będzie wymóg ukończenia przynajmniej studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów wyższych i/lub posiadania równoważnego doświadczenia zawodowego.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 1 – Artykuł 126 – ustęp 2
2.  Artykuł 1e Regulaminu pracowniczego dotyczący środków socjalnych i warunków pracy stosuje się na zasadzie analogii.
2.  Artykuł 1e Regulaminu pracowniczego dotyczący środków socjalnych i warunków pracy stosuje się na zasadzie analogii, pod warunkiem, że takie środki zgodne są ze szczególnym charakterem zadań i zakresu odpowiedzialności, które przyjmują na siebie akredytowani asystenci parlamentarni.
W drodze odstępstwa od art. 7, postanowienia dotyczące niezależnej reprezentacji w odniesieniu do akredytowanych asystentów parlamentarnych określane są w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 125 ust. 1, z uwzględnieniem konieczności ustanowienia formalnego połączenia między statutową reprezentacją personelu i niezależną reprezentacją asystentów.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 2 – Artykuł 127
Artykuły 11 do 26a Regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii. Parlament Europejski na mocy decyzji wewnętrznej ustanawia zasady ich stosowania w praktyce, uwzględniające specjalny charakter relacji między posłem a asystentem.
Artykuły 11 do 26a Regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii. Przy ścisłym uwzględnieniu zwłaszcza szczególnego charakteru funkcji i obowiązków akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz wzajemnego zaufania, jakie ma charakteryzować relację między nimi a posłem/posłami do Parlamentu Europejskiego, któremu/którym pomagają w pracach, przepisy wykonawcze odnoszące się do tego obszaru, przyjęte zgodnie z art. 125 ust. 1, uwzględniają specjalny charakter relacji między posłem a akredytowanym asystentem parlamentarnym.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – artykuł 128 – ustęp 1
1.  Art. 1d Regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii.
1.  Art. 1d Regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii, z uwzględnieniem relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między posłem do Parlamentu Europejskiego a akredytowanym(i) asystentem/asystentami parlamentarnym(i), jednocześnie uznając, że posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą również opierać swój wybór akredytowanego asystenta parlamentarnego na podstawie bliskości przekonań politycznych.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – Artykuł 128 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Asystent parlamentarny jest wybierany przez posła/posłów do Parlamentu Europejskiego, aby pomagać im w pracach. Niezależnie od dodatkowych kryteriów, jakie mogą zostać ustanowione na mocy przepisów, o których mowa w art. 125 ust. 2, asystent może być zatrudniony, jeżeli:
2.   Akredytowany asystent parlamentarny jest wybierany przez posła/posłów do Parlamentu Europejskiego, aby mu/im pomagać w pracach. Niezależnie od dodatkowych kryteriów, jakie mogą zostać ustanowione na mocy przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 125 ust. 1, asystent może być zatrudniony, jeżeli:
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – artykuł 128 – ustęp 2 – litera e)
(e) wykaże gruntowną znajomość jednego z języków Wspólnot oraz zadowalającą znajomość innego języka Wspólnot w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków; i
(e) ma gruntowną znajomość jednego z języków Wspólnoty Europejskiej oraz zadowalającą znajomość innego języka Wspólnoty; i
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – artykuł 129
Artykuł 129
skreślony
1.  Asystent parlamentarny przechodzi trzymiesięczny okres próbny.
2.  W przypadku, gdy w okresie próbnym asystent parlamentarny nie może wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby lub wypadku przez okres co najmniej jednego miesiąca, organ, o którym mowa w art. 6 akapit pierwszy, może na wniosek posła odpowiednio przedłużyć okres próbny asystenta.
3.  Najpóźniej miesiąc przed zakończeniem okresu próbnego, w przypadku gdy asystent parlamentarny nie wykazał się kompetencjami wymaganymi do utrzymania powierzonych mu zadań, poseł do Parlamentu Europejskiego sporządza sprawozdanie dotyczące zdolności asystenta parlamentarnego do wypełniania powierzonych mu zadań, a także jego wydajności i zachowania. Sprawozdanie takie organ, o którym mowa w art. 6 akapit pierwszy przedkłada osobie zainteresowanej, która ma prawo przedstawić na piśmie swoje uwagi w terminie ośmiu dni. W stosownym przypadku dany asystent parlamentarny zostaje zwolniony przez organ, o którym mowa w art. 6 akapit pierwszy, pod warunkiem że sprawozdanie zostało mu przedstawione przed zakończeniem okresu próbnego.
4.  Asystent parlamentarny zwolniony podczas okresu próbnego uprawniony jest do otrzymania odszkodowania równego jednej trzeciej wynagrodzenia podstawowego za każdy przepracowany miesiąc okresu próbnego.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – artykuł 130 – ustęp 1
1.  Przed zatrudnieniem asystent parlamentarny jest poddany w gabinecie lekarskim Parlamentu Europejskiego badaniom potwierdzającym jego sprawność fizyczną, dzięki którym Parlament Europejski zyskuje pewność, że dany asystent spełnia wymogi przedstawione w art. 128 ust. 2 lit. d).
1.  Akredytowany asystent parlamentarny jest poddany w gabinecie lekarskim Parlamentu Europejskiego badaniom potwierdzającym jego sprawność fizyczną, dzięki którym Parlament Europejski zyskuje pewność, że dany asystent spełnia wymogi przedstawione w art. 128 ust. 2 lit. d).
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – artykuł 131 – ustęp 1
1.  Umowy z asystentami parlamentarnymi zawierane są na czas określony. Bez uszczerbku dla przepisów art. 140, umowy wygasają najpóźniej wraz z końcem kadencji, podczas której zostały zawarte.
1.  Umowy z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi zawierane są na czas określony i określają grupę zaszeregowania, w której asystent jest zaklasyfikowany. Umowy na czas określony nie przedłuża się więcej niż dwa razy podczas kadencji Parlamentu. O ile w samej umowie nie postanowiono inaczej, umowa wygasa wraz z końcem kadencji parlamentarnej, w trakcie której została ona zawarta. Bez uszczerbku dla przepisów art. 140, umowy wygasają najpóźniej wraz z końcem kadencji, podczas której zostały zawarte.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 3 – Artykuł 131 – ustęp 2
2.   Parlament Europejski przyjmuje decyzję wewnętrzną, w której określa kryteria zaszeregowania przy zatrudnianiu.
2.   Przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 125 ust. 1, określają przejrzyste zasady zaszeregowania z uwzględnieniem art. 128 ust. 2 lit. f).
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 4 – artykuł 132 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Akredytowani asystenci parlamentarni są zatrudniani w celu wykonywania zadań w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 4 – Artykuł 132 – ustęp 2
2.  Od asystenta nie można wymagać pracy w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem nagłych przypadków lub w razie nadzwyczajnego obciążenia pracą.
2.  Od akredytowanych asystentów parlamentarnych nie można wymagać pracy w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem nagłych przypadków lub w razie nadzwyczajnego obciążenia pracą. Artykuł 56 ust. 1 stosuje się na zasadzie analogii. Przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 125 ust. 1, mogą określać zasady w tym zakresie.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 5 – artykuł 133
O ile przepisy art. 134 i 135 nie stanowią inaczej, art. 19, art. 20 ust. 1-3, art. 21 aktualnych zasad oraz art. 16 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego dotyczące zasad wynagradzania i zwrotu kosztów stosuje się na zasadzie analogii. Zasady dokonywania zwrotu kosztów podróży służbowych są ustanowione w przepisach, o których mowa w art. 125 ust. 2.
O ile przepisy art. 134 i 135 nie stanowią inaczej, art. 19, art. 20 ust. 1-3, art. 21 aktualnych zasad oraz art. 16 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego dotyczące zasad wynagradzania i zwrotu kosztów stosuje się na zasadzie analogii. Zasady dokonywania zwrotu kosztów podróży służbowych są ustanowione w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 125 ust. 1.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 5 – artykuł 134 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

Podstawa wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Grupa zaszeregowania

8

9

10

11

12

13

14

Podstawa wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Poprawka

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

Podstawa wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Grupa zaszeregowania

8

9

10

11

12

13

14

Podstawa wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Grupa zaszeregowania

15

16

17

18

19

Podstawa wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 5 – artykuł 135
W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 ostatni akapit załącznika VII do Regulaminu pracowniczego, dodatek zagraniczny nie może być niższy niż 250 EUR.
W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 ostatni akapit załącznika VII do Regulaminu pracowniczego, dodatek zagraniczny nie może być niższy niż 350 EUR.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 6 – artykuł 137 – ustęp 1
1.  W drodze odstępstwa od art. 96 ust. 3 drugi akapit i bez uszczerbku dla innych przepisów tego artykułu, kwoty wyliczone z tego tytułu nie mogą być niższe niż 700 EUR i wyższe niż 2000 EUR.
1.  W drodze odstępstwa od art. 96 ust. 3 drugi akapit i bez uszczerbku dla innych przepisów tego artykułu, kwoty wyliczone z tego tytułu nie mogą być niższe niż 850 EUR i wyższe niż 2000 EUR.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 6 – artykuł 137 – ustęp 3
3.  Parlament Europejski wpłaca do budżetu ogólnego Unii Europejskiej całą kwotę składek niezbędną do finansowania systemu emerytur, z wyjątkiem składek określonych w art. 83 ust. 2 Regulaminu pracowniczego, która jest co miesiąc odliczana od wynagrodzenia danej osoby.
skreślony
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 8 – artykuł 139
Tytuł VII Regulaminu pracowniczego dotyczący środków prawnych stosuje się na zasadzie analogii.
Tytuł VII Regulaminu pracowniczego dotyczący środków prawnych stosuje się na zasadzie analogii. Przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 125 ust. 1, mogą określać dodatkowe przepisy dotyczące procedur wewnętrznych.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 9 – artykuł 140 – ustęp 1– litera d)
d) wraz z upływem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie, pod warunkiem możliwości przedterminowego rozwiązania umowy przez asystenta parlamentarnego lub Parlament Europejski. Okres wypowiedzenia trwa nie krócej niż miesiąc za każdy przepracowany rok służby i mieści się w granicach od 1 do 3 miesięcy. Okres wypowiedzenia nie powinien jednak zaczynać się podczas urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia chorobowego, pod warunkiem że zwolnienie chorobowe nie przekracza trzech miesięcy. Ponadto okres wypowiedzenia podczas urlopu macierzyńskiego lub chorobowego zostaje wstrzymany w granicach czasowych określonych powyżej;
d) uwzględniając fakt, że zaufanie jest podstawą stosunków między posłem i jego akredytowanym asystentem parlamentarnym, wraz z upływem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie, pod warunkiem uprawnienia do przedterminowego rozwiązania umowy przez akredytowanego asystenta parlamentarnego lub Parlament Europejski, działający na wniosek posła/posłów do Parlamentu Europejskiego, do pomocy któremu/którym akredytowany asystent parlamentarny został przyjęty. Okres wypowiedzenia trwa nie krócej niż miesiąc za każdy przepracowany rok służby i mieści się w granicach od 1 do 3 miesięcy. Okres wypowiedzenia nie powinien jednak zaczynać się podczas urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia chorobowego, pod warunkiem że zwolnienie chorobowe nie przekracza trzech miesięcy. Ponadto okres wypowiedzenia podczas urlopu macierzyńskiego lub chorobowego zostaje wstrzymany w granicach czasowych określonych powyżej;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 9 – artykuł 140 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy umowa wygasa zgodnie z ust. 1 lit. c) lub w przypadku gdy Parlament Europejski rozwiązuje umowę zgodnie z ust. 1 lit. d), asystent parlamentarny jest uprawniony do otrzymania odszkodowania równego jednej trzeciej podstawy jego wynagrodzenia w okresie od daty ustania jego funkcji do daty wygaśnięcia umowy, pod warunkiem że nie przekracza ono wartości podstawy wynagrodzenia z trzech miesięcy.
2.  W przypadku gdy umowa wygasa zgodnie z ust. 1 lit. c), akredytowany asystent parlamentarny jest uprawniony do otrzymania odszkodowania równego jednej trzeciej podstawy jego wynagrodzenia w okresie od daty ustania jego funkcji do daty wygaśnięcia umowy, pod warunkiem że nie przekracza ono wartości podstawy wynagrodzenia z trzech miesięcy.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie nr 31 (EWG), rozporządzenie nr 11 (EWEA)
Rozdział 9 – artykuł 140 – ustęp 3
3.  Bez uszczerbku dla art. 48 i 50, które mają zastosowanie w drodze analogii, umowa o pracę z asystentem parlamentarnym może zostać rozwiązana bez okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego umyślnego lub wynikającego z zaniedbania niedotrzymania przez niego zobowiązań. Organ, o którym mowa w art. 6 akapit pierwszy, podejmuje uzasadnioną decyzję po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu przedstawienia swojej obrony.".
3.  Bez uszczerbku dla art. 48 i 50, które mają zastosowanie w drodze analogii, umowa o pracę z akredytowanym asystentem parlamentarnym może zostać rozwiązana bez okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego umyślnego lub wynikającego z zaniedbania niedotrzymania przez niego zobowiązań. Organ, o którym mowa w art. 6 akapit pierwszy, podejmuje uzasadnioną decyzję po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu przedstawienia swojej obrony.
Postanowienia szczególne dotyczące procedury dyscyplinarnej są ustanowione się w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 125 ust. 1.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3
Rozporządzenie Nr 31 (EWG), 11 (EWEA)
Rozdział 9 – artykuł 140 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Okresów zatrudnienia w charakterze akredytowanego asystenta parlamentarnego nie uznaje się za stanowiące "lata służby" do celów art. 29 ust. 3 i 4 Regulaminu pracowniczego.

(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) (Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1).
(2) Por. protokół z posiedzenia, pkt. 3.23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności