Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0224(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0483/2008

Texte depuse :

A6-0483/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0606

Texte adoptate
PDF 487kWORD 255k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Condiţiile de angajare a celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0786),

–   având în vedere articolul 283 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0449/2008),

–   având în vedere articolul 21 din Statutul deputaţilor în Parlamentul European(1),

–   având în vedere declaraţia politică a Parlamentului exprimată în şedinţa plenară din data de 16 decembrie 2008(2),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru bugete (A6-0483/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   consideră că valorile financiare indicate în propunerea legislativă sunt compatibile cu plafonul de la rubrica 5, cheltuieli administrative, a cadrului financiar multianual;

4.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.   cere deschiderea procedurii de concertare prevăzute în Declaraţia comună din 4 martie 1975, în cazul în care Consiliul intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de Parlament;

6.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial textul supus consultării;

7.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 48
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1
(1)  În conformitate cu articolul 21 din Statutul deputaţilor în Parlamentul European, deputaţii au dreptul la asistenţă acordată de colaboratori personali, pe care sunt liberi să îi aleagă. În prezent, deputaţii îşi angajează direct toţi colaboratorii, pe bază de contracte reglementate de legislaţia naţională, Parlamentul European rambursându-le cheltuielile efectuate în acest sens, în limita unui plafon.
(1)  În conformitate cu articolul 21 din Statutul deputaţilor în Parlamentul European, deputaţii au dreptul la asistenţă acordată de colaboratori personali, pe care sunt liberi să îi aleagă.
Amendamentul 49
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou)
(1a)  În prezent, deputaţii îşi angajează direct toţi colaboratorii, pe bază de contracte reglementate de legislaţia naţională, Parlamentul European rambursându-le cheltuielile efectuate în acest sens, în limita unui plafon.
Amendamentul 50
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2
(2)   Un număr limitat de astfel de colaboratori (denumiţi în continuare "asistenţi parlamentari") asistă unul sau mai mulţi deputaţi în incintele Parlamentului European din Strasbourg, Bruxelles şi Luxemburg. Ceilalţi lucrează pentru deputaţi în statul membru în care aceştia au fost aleşi.
(2)   La 9 iulie 2008, Biroul parlamentului European a adoptat norme de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European*. În conformitate cu articolul 34 din aceste norme de aplicare, deputaţii folosesc serviciile:
(a) "asistenţilor parlamentari acreditaţi", angajaţi la unul dintre cele trei locuri de desfăşurare a activităţii Parlamentului, în baza unor reglementări juridice adoptate în temeiul articolului 283 din tratat şi ale căror contracte sunt încheiate şi administrate direct de Parlament, şi ale
(b) persoanelor fizice care asistă deputaţii în statele membre unde au fost aleşi şi care au încheiat un contract de angajare sau de prestări servicii cu aceştia, respectând legislaţia naţională, în conformitate cu condiţiile stipulate în normele de aplicare menţionate anterior, persoane denumite în continuare "asistenţi locali".
________
* JO C ...
Amendamentul 51
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3
(3)  Spre deosebire de această din urmă categorie, asistenţii parlamentari se găsesc, de regulă, în situaţia de a rezida în altă ţară decât cea de origine. Aceştia lucrează în incintele Parlamentului European într-un mediu european, multilingv şi multicultural şi îndeplinesc sarcini care sunt legate în mod direct de activitatea Parlamentului European.
(3)  Spre deosebire de asistenţii locali, asistenţii parlamentari acreditaţi sunt, de regulă, expatriaţiţ. Aceştia lucrează în incintele Parlamentului European într-un mediu european, multilingv şi multicultural şi îndeplinesc sarcini care sunt legate în mod direct de activitatea desfăşurată de unul sau mai mulţi deputaţi în Parlamentul European în exercitarea funcţiilor lor în calitate de deputaţi în Parlamentul European.
Amendamentul 4
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4
(4)  Acest fapt a fost confirmat, de altfel, de Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, care a recunoscut că, în anumite privinţe, în sensul aplicării Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi, se poate considera că asistenţii parlamentari îndeplinesc funcţii pentru Parlament.
eliminat
Amendamentul 52
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5
(5)  Din aceste motive şi pentru a asigura, printr-o serie de norme comune, transparenţa, nediscriminarea şi securitatea juridică, este necesar ca aceşti asistenţi, cu excepţia colaboratorilor care lucrează pentru deputaţi în statul membru în care au fost aleşi, inclusiv colaboratorii locali ai deputaţilor statelor membre în care se situează cele trei sedii ale Parlamentului, să fie angajaţi cu contract direct cu Parlamentul European.
(5)  Din aceste motive, şi pentru a garanta printr-o serie de norme comune transparenţa şi securitatea juridică, ar trebui să se prevadă ca asistenţii parlamentari acreditaţi să fie angajaţi cu contract direct cu Parlamentul European. Spre deosebire de aceştia, asistenţii locali, inclusiv cei care lucrează pentru deputaţii aleşi în unul dintre statele membre în care se află cele trei locuri de desfăşurare a activităţii Parlamentului, ar trebui să continue să fie angajaţi, în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, de către deputaţii în Parlamentul European, pe baza unor contracte încheiate în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă din statul membru unde aceştia au fost aleşi.
Amendamentul 53
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6
(6)  Prin urmare, este necesar ca acestor asistenţi să li se aplice Regimul aplicabil celorlalţi agenţi, astfel încât să se ţină seama de situaţia lor specifică.
(6)  Prin urmare, asistenţilor parlamentari acreditaţi ar trebui să li se aplice Regimul aplicabil celorlalţi agenţi, astfel încât să se ţină seama de situaţia lor specifică, de sarcinile, datoriile şi obligaţiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească în beneficiul deputaţilor în Parlamentul European pentru care lucrează;
Amendamentul 54
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7
(7)  Introducerea acestei categorii specifice de agenţi nu aduce atingere articolului 29 din statut, conform căruia concursurile interne sunt deschise numai funcţionarilor şi agenţilor temporari.
(7)  Introducerea acestei categorii specifice de agenţi nu aduce atingere articolului 29 din statut, conform căruia concursurile interne sunt deschise numai funcţionarilor şi agenţilor temporari, şi nici una dintre dispoziţiile prezentei reglementări nu trebuie interpretată ca oferind asistenţilor parlamentari acreditaţi un acces privilegiat sau un acces direct la posturi de funcţionari sau alte categorii de agenţi ai Comunităţilor Europene, ori la concursurile interne pentru aceste posturi.
Amendamentul 55
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Ca şi în cazul agenţilor contractuali, articolele 27 - 34 din Statutul funcţionarilor nu se aplică asistenţilor parlamentari acreditaţi.
Amendamentul 56
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8
(8)  Asistenţii parlamentari constituie deci o categorie de agenţi statutari specifici Parlamentului European, în special în ceea ce priveşte faptul că îi sprijină pe membrii Parlamentului, care sunt reprezentanţi ai popoarelor şi sunt investiţi cu un mandat electiv, în îndeplinirea sarcinilor acestora.
(8)  Asistenţii parlamentari acreditaţi constituie deci o categorie de alţi agenţi specifici ai Parlamentului European, în special în ceea ce priveşte faptul că aceştia acordă, sub îndrumarea şi autoritatea unuia sau mai multor deputaţi în Parlamentul European şi în cadrul unei relaţii bazate pe încredere reciprocă, asistenţă directă deputatului sau deputaţilor respectivi, în exercitarea funcţiilor acestora în calitatea lor de deputaţi în Parlamentul European.
Amendamentul 57
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9
(9)  În consecinţă, este necesară o modificare limitată a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi pentru a include această nouă categorie de personal.
(9)  În consecinţă, este necesară o modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi pentru a include această nouă categorie de alţi agenţi, ţinând seama, pe de o parte, de natura specifică a îndatoririlor, funcţiilor şi responsabilităţilor asistenţilor parlamentari acreditaţi, concepute astfel încât să le permită să acorde asistenţă directă deputaţilor în Parlamentul European în îndeplinirea funcţiilor acestora în calitate de deputaţi în Parlamentul European, sub îndrumarea şi autoritatea acestora, şi, pe de altă parte, de relaţia contractuală dintre aceşti asistenţi parlamentari acreditaţi şi Parlament.
Amendamentul 58
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9a (nou)
(9a)  Atunci când dispoziţiile Regimului aplicabil celorlalţi agenţi se aplică asistenţilor parlamentari acreditaţi, direct sau prin analogie, aceşti factori trebuie luaţi în considerare, în special cu privire la încrederea reciprocă, care trebuie să caracterizeze relaţia dintre asistenţii parlamentari acreditaţi şi deputatul sau deputaţii în Parlamentul European pe care îl/îi asistă.
Amendamentul 59
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10
(10)  Având în vedere natura funcţiilor asistenţilor, este necesar să se prevadă o singură categorie de asistenţi, structurată totuşi pe grade diferite, atribuite conform unor criterii care trebuie stabilite printr-o decizie internă a Parlamentului European.
(10)  Având în vedere natura sarcinilor asistenţilor parlamentari acreditaţi, este necesar să se prevadă o singură categorie de asistenţi parlamentari acreditaţi, dar structurată pe grade diferite, atribuite pe baza indicaţiilor deputaţilor în cauză prin intermediul unor norme specifice de aplicare adoptate printr-o decizie internă a Parlamentului European.
Amendamentul 60
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11
(11)  Contractele încheiate între asistenţii parlamentari şi Parlamentul European este necesar să se bazeze pe încrederea reciprocă dintre asistentul parlamentar şi deputatul (deputaţii) în Parlamentul European pe care îl (îi) asistă.
(11)  Contractele încheiate între asistenţii parlamentari acreditaţi şi Parlamentul European ar trebui să se bazeze pe încrederea reciprocă dintre asistentul parlamentar acreditat şi deputatul (deputaţii) pe care îl (îi) asistă. Durata acestor contracte ar trebui să fie direct legată de durata mandatului deputaţilor în cauză.
Amendamentul 61
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)
(11a)  Asistenţii parlamentari acreditaţi ar trebui să aibă reprezentare statutară în afara sistemului aplicabil funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Parlamentului European. Reprezentanţii lor ar trebui să acţioneze ca interlocutori ai autorităţilor competente ale Parlamentului European, ţinând seama de faptul că ar trebui stabilită o legătură oficială între reprezentarea statutară a personalului şi reprezentarea autonomă a asistenţilor.
Amendamentul 62
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12
(12)  În ceea ce priveşte introducerea acestei noi categorii de personal, este necesar să se respecte principiul neutralităţii bugetare. În această privinţă, Parlamentul European va plăti la bugetul Uniunii Europene toate contribuţiile necesare finanţării sistemului de pensii, cu excepţia contribuţiei efectuate în temeiul articolului 83 alineatul (2) din statut, care se deduce lunar din salariul persoanei în cauză.
(12)  În ceea ce priveşte introducerea acestei noi categorii de personal, este necesar să se respecte principiul neutralităţii bugetare.
Amendamentul 64
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)
(12a)  Normele de aplicare stabilite prin decizie internă a Parlamentul European ar trebui să includă norme suplimentare de punere în aplicare a prezentelor dispoziţii, pe baza principiului bunei gestiuni financiare, prevăzut la titlul II din Regulamentul financiar1.
_____________
1 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Amendamentul 65
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1a(nou)
Articolul 1a
Creditele înscrise la secţiunea Parlamentul European din bugetul general al Uniunii Europene, destinate finanţării asistenţei parlamentare, ale căror sume anuale sunt fixate în cadrul procedurii bugetare anuale, acoperă totalitatea cheltuielilor direct legate de asistenţii deputaţilor, atât pentru asistenţii parlamentari acreditaţi, cât şi pentru asistenţii locali.
Amendamentul 67
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2
În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Parlamentul European prezintă un raport privind aplicarea acestuia, pentru a examina eventuala necesitate de a adapta normele aplicabile asistenţilor parlamentari.
Până la data de 31 decembrie 2011, Parlamentul European prezintă un raport privind aplicarea prezentului regulament, pentru a examina eventuala necesitate de a adapta normele aplicabile asistenţilor parlamentari.
Pe baza acestui raport, Comisia poate face orice propuneri pe care le consideră necesare.
Amendamentul 66
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 1
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Articolul 1
1)  La articolul 1, după " - consilier special" se inserează următoarea liniuţă:
1)  La articolul 1, după " - consilier special" se inserează următoarea liniuţă:
"– asistent parlamentar".
"– asistent parlamentar acreditat".
(Această modificare se aplică întregului text legislativ.)
Amendamentul 68
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 2
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Articolul 5a
În sensul prezentului regim, este considerat "asistent parlamentar" agentul ales de unul sau mai mulţi deputaţi şi angajat cu contract direct cu Parlamentul European pentru a asista unul sau mai mulţi deputaţi în Parlamentul European, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1)".
În sensul prezentului regim, "asistenţi parlamentari acreditaţi" înseamnă persoanele alese de unul sau mai mulţi deputaţi şi angajate cu contract direct de către Parlamentul European pentru a acorda asistenţă directă, în incintele acestuia din unul dintre cele trei locuri de desfăşurare a activităţii Parlamentului European, unui sau mai multor deputaţi în exercitarea obligaţiilor lor parlamentare sub îndrumarea şi autoritatea acestora şi în cadrul unei relaţii bazate pe încredere reciprocă, în sensul articolului 21 din Statutul deputaţilor în Parlamentul European.
Amendamentul 20
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 1 – articolul 125 – alineatul 1
(1)  "Asistentul parlamentar" este un agent angajat de Parlamentul European pentru a asista, în incintele acestuia din unul dintre cele trei sedii ale Parlamentului European, unul sau mai mulţi deputaţi în exercitarea mandatului lor parlamentar. Acesta îndeplineşte sarcini legate direct de activităţile Parlamentului European.
eliminat
Asistentul parlamentar este angajat pentru a îndeplini sarcini fie cu normă parţială, fie cu normă întreagă, fără a fi numit într-un post prevăzut în schema de personal anexată la secţiunea din buget aferentă Parlamentului European.
Amendamentul 69
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 1 – articolul 125 – alineatul 2
(2)  Parlamentul European adoptă prin decizie internă dispoziţiile care reglementează angajarea asistenţilor parlamentari.
(1)  În scopul aplicării prezentului titlu, Parlamentul European adoptă norme de aplicare printr-o decizie internă.
Amendamentul 70
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 1 – articolul 125 – alineatul 3
(3)  Asistentul parlamentar este remunerat din creditele globale afectate secţiunii din buget aferente Parlamentului European.
(2)  Asistenţii parlamentari acreditaţi nu sunt afectaţi pe un post inclus pe lista posturilor care figurează în secţiunea din buget referitoare la Parlamentul European. Remunerarea acestora este finanţată de la linia bugetară corespunzătoare, iar aceştia sunt plătiţi din creditele afectate secţiunii din buget aferente Parlamentului European.
Amendamentul 71
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 1 – articolul 126 – alineatul 1
(1)  Asistenţii parlamentari sunt clasificaţi pe grade.
(1)  Asistentul parlamentar acreditat este clasificat pe grade în funcţie de indicaţiile date de către deputatul sau deputaţii pe care aceştia îi vor sprijini în activitatea parlamentară, în conformitate cu normele de aplicare prevăzute la articolul 125 alineatul (1). Pentru clasificarea pentru gradele 14-19, aşa cum prevede articolul 134, este necesar ca asistenţii parlamentari să aibă minimum o diplomă universitară sau experienţa profesională echivalentă.
Amendamentul 72
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 1 – articolul 126 – alineatul 2
(2)  Dispoziţiile articolului 1e din statut, privind măsurile sociale şi condiţiile de muncă, se aplică prin analogie.
(2)  Dispoziţiile articolului 1e din Statutul funcţionarilor, privind măsurile sociale şi condiţiile de muncă, se aplică prin analogie, în măsura în care aceste măsuri sunt compatibile cu natura specială a sarcinilor şi responsabilităţilor asumate de asistenţii parlamentari acreditaţi.
Prin derogare de la articolul 7, dispoziţiile referitoare la regimul autonom de reprezentare a asistenţilor parlamentari acreditaţi sunt stabilite prin normele de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1), ţinându-se cont de faptul că se stabileşte o legătură formală între reprezentarea legală a personalului şi reprezentarea autonomă a asistenţilor.
Amendamentul 73
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 2 – articolul 127
Articolele 11 - 26a din statut se aplică prin analogie. Parlamentul European adoptă prin decizie internă normele de aplicare practică, ce ţin seama de caracterul specific al legăturii dintre deputat şi asistent.
Articolele 11 - 26a din statut se aplică prin analogie. Având în vedere cu stricteţe natura specifică a funcţiilor şi obligaţiilor asistenţilor parlamentari acreditaţi şi de relaţia de încredere reciprocă care trebuie să caracterizeze relaţia între aceştia şi deputatul (deputaţii) în Parlamentul European pe care îl (îi) asistă, normele de aplicare referitoare la acest domeniu adoptate în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) ţin seama de caracterul specific al legăturii dintre deputaţi şi asistenţii acreditaţi ai acestora.
Amendamentul 26
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 128 – alineatul 1
(1)  Dispoziţiile articolului 1d din statut se aplică prin analogie.
(1)  Dispoziţiile articolului 1d din statut se aplică prin analogie, ţinându-se seama de relaţia de încredere reciprocă dintre deputaţii în Parlamentul European şi asistenţii parlamentari acreditaţi ai acestora, fiind de la sine înţeles că deputaţii în Parlamentul European îşi pot alege asistenţii parlamentari acreditaţi şi pe baza afinităţii politice a acestora.
Amendamentul 74
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 128 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Asistentul parlamentar este ales de către deputatul (deputaţii) în Parlamentul European pe care va trebui să îl (îi) asiste. Fără a aduce atingere criteriilor suplimentare care pot fi impuse în dispoziţiile menţionate la articolul 125 alineatul (2), asistentul poate fi angajat dacă:
(2)  Asistentul parlamentar acreditat este selectat de către deputatul (deputaţii) în Parlamentul European pe care va trebui să îl (îi) asiste. Fără a aduce atingere criteriilor suplimentare care pot fi impuse în cadrul normelor de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1), asistentul poate fi angajat dacă:
Amendamentul 28
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 128 – alineatul 2 – litera e
(e) face dovada cunoaşterii aprofundate a uneia dintre limbile Comunităţilor şi cunoaşterii satisfăcătoare a unei alte limbi a Comunităţilor, în măsura necesară exercitării atribuţiilor care îi revin şi
(e) cunoaşte în mod aprofundat una dintre limbile Comunităţii şi în mod satisfăcător o altă limbă a Comunităţii;
Amendamentul 29
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 129
Articolul 129
eliminat
(1)  Asistentul parlamentar trebuie să efectueze o perioadă de probă cu o durată de trei luni.
(2)  În cazul în care, în perioada de probă, asistentul parlamentar este împiedicat să îşi exercite atribuţiile timp de cel puţin o lună, ca urmare a unei boli sau a unui accident, autoritatea menţionată la articolul 6 primul paragraf poate prelungi cu o perioadă corespunzătoare durata perioadei de probă, la cererea deputatului.
(3)  Cu cel puţin o lună înainte de terminarea perioadei de probă, deputatul în Parlamentul European întocmeşte, în cazul în care asistentul parlamentar nu a făcut dovada unor calităţi suficiente pentru a fi menţinut în funcţie, un raport referitor la capacitatea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile, precum şi la eficienţa şi conduita sa în serviciu. Raportul se aduce la cunoştinţa persoanei interesate de către autoritatea menţionată la articolul 6 primul paragraf, persoana în cauză având dreptul de a-şi formula observaţiile în scris în termen de opt zile lucrătoare pline. După caz, asistentul parlamentar menţionat anterior este concediat de către autoritatea menţionată la articolul 6 primul paragraf, cu condiţia ca raportul să îi fi fost comunicat înainte de încheierea perioadei de probă.
(4)  Asistentul parlamentar concediat în perioada de probă are dreptul la o indemnizaţie egală cu o treime din salariul său de bază pentru fiecare lună lucrată în perioada de probă.
Amendamentul 30
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 130 – alineatul 1
(1)  Înainte de a fi angajat, asistentul parlamentar dovedeşte că este apt fizic, fiind supus unui examen medical realizat de serviciul medical al Parlamentului European, pentru a permite Parlamentului European să se asigure că asistentul îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 128 alineatul (2) litera (d).
(1)  Asistentul parlamentar acreditat face dovada faptului că este apt fizic, fiind supus unui examen medical realizat de serviciul medical al Parlamentului European, pentru a permite Parlamentului European să se asigure că asistentul îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 128 alineatul (2) litera (d).
Amendamentul 31
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 131 – alineatul 1
(1)  Contractul asistenţilor parlamentari se încheie pe o perioadă determinată. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 140, contractele expiră cel târziu la terminarea legislaturii în cursul căreia au fost încheiate.
(1)  Contractul asistenţilor parlamentari acreditaţi se încheie pe o perioadă determinată şi specifică gradul în care asistentul este clasificat. Contractul pe perioadă determinată nu poate fi prelungit mai mult de două ori pe parcursul unei legislaturi. Contractul încetează la sfârşitul legislaturii în timpul căreia a fost încheiat, dacă nu se specifică altfel în contract. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 140, contractele expiră cel târziu la terminarea legislaturii în cursul căreia au fost încheiate.
Amendamentul 75
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 3 – articolul 131 – alineatul 2
(2)  Parlamentul European adoptă o decizie internă în care defineşte criteriile aplicabile clasificării în momentul angajării.
(2)  Normele de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1) stabilesc un cadru transparent pentru clasificare, luând în considerare articolul 128 alineatul (2) litera (f).
Amendamentul 33
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 4 – articolul 132 – alineatul -1 (nou)
(-1) Asistenţii parlamentari acreditaţi sunt angajaţi pentru a îndeplini sarcini cu normă întreagă sau parţială.
Amendamentul 76
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 4 – articolul 132 – alineatul 2
(2)  Asistentul nu poate fi obligat să efectueze ore de lucru suplimentare decât în cazurile urgente sau de surplus excepţional de muncă.
(2)  Asistenţii parlamentari acreditaţi nu pot fi obligaţi să efectueze ore de lucru suplimentare decât în cazurile urgente sau de volum excepţional de muncă. Articolul 56 alineatul (1) se aplică prin analogie. Normele de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1) pot stabili reguli în acest sens.
Amendamentul 77
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 5 – articolul 133
Cu excepţia cazului în care articolele 134 şi 135 prevăd altfel, articolul 19, articolul 20 alineatele (1) - (3) şi articolul 21 din prezentul regim, precum şi articolul 16 din anexa VII la statut privind modalităţile de remunerare şi de rambursare se aplică prin analogie. Modalităţile de rambursare a cheltuielilor de delegaţie sunt stabilite în dispoziţiile menţionate la articolul 125 alineatul (2).
Cu excepţia cazului în care articolele 134 şi 135 prevăd altfel, articolul 19, articolul 20 alineatele (1) - (3) şi articolul 21 din prezentul regim, precum şi articolul 16 din anexa VII la statut privind modalităţile de remunerare şi de rambursare se aplică prin analogie. Modalităţile de rambursare a cheltuielilor de misiune sunt stabilite în cadrul normelor de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1).
Amendamentul 78
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 5 – articolul 134 – tabel

Textul propus de Comisie

Gradul

1

2

3

4

5

6

7

Salariu de bază pentru normă întreagă

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Gradul

8

9

10

11

12

13

14

Salariu de bază pentru normă întreagă

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Amendamentul

Gradul

1

2

3

4

5

6

7

Salariu de bază pentru normă întreagă

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Gradul

8

9

10

11

12

13

14

Salariu de bază pentru normă întreagă

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Gradul

15

16

17

18

19

Salariu de bază pentru normă întreagă

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Amendamentul 79
Propunere de regulament – act de modificare<
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 5 – articolul 135
Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) ultimul paragraf din anexa VII la statut, indemnizaţia de expatriere nu poate fi mai mică de 250 EUR.
Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) ultimul paragraf din anexa VII la statut, indemnizaţia de expatriere nu poate fi mai mică de 350 EUR.
Amendamentul 80
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 6 – articolul 137 – alineatul 1
(1)  Prin derogare de la articolul 96 alineatul (3) paragraful al doilea şi fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale articolului menţionat anterior, sumele calculate în temeiul acestuia nu pot fi mai mici de 700 EUR sau mai mari de 2 000 EUR.
(1)  Prin derogare de la articolul 96 alineatul (3) paragraful al doilea şi fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale articolului menţionat anterior, sumele calculate în temeiul acestuia nu pot fi mai mici de 850 EUR sau mai mari de 2 000 EUR.
Amendamentul 81
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 6 – articolul 137 – alineatul 3
(3)  Parlamentul European va plăti la bugetul general al Uniunii Europene toate contribuţiile necesare pentru finanţarea sistemului de pensii, cu excepţia contribuţiei efectuate în temeiul articolului 83 alineatul (2) din statut, care se deduce lunar din salariul persoanei în cauză.
eliminat
Amendamentul 82
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 8 – articolul 139
Dispoziţiile titlului VII din statut privind căile de atac se aplică prin analogie.
Dispoziţiile titlului VII din statut privind căile de atac se aplică prin analogie. Normele de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1) pot stabili reglementări complementare cu privire la procedurile interne.
Amendamentul 43
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 9 – articolul 140 – alineatul 1 – litera d
(d) la expirarea preavizului stabilit în contract, care trebuie să confere asistentului parlamentar sau Parlamentului European dreptul de reziliere înainte de termen. Perioada de preaviz nu poate fi mai scurtă de o lună pentru fiecare an lucrat, fiind de cel puţin o lună şi cel mult trei luni. Cu toate acestea, perioada de preaviz nu poate începe în timpul concediului de maternitate sau al unui concediu medical, cu condiţia ca acesta din urmă să nu depăşească o perioadă de trei luni. Pe de altă parte, perioada de preaviz se suspendă pe perioada acestor concedii, în limitele menţionate anterior;
(d) luând în considerare faptul că relaţia între deputat şi asistentul său parlamentar acreditat se bazează pe încredere, la expirarea perioadei de preaviz stabilite în contract, care trebuie să confere asistentului parlamentar acreditat sau Parlamentului European, acţionând la cererea deputatului (deputaţilor) în Parlamentul European în serviciul căruia (cărora) asistentul parlamentar acreditat a fost angajat, dreptul de reziliere a contractului înainte de termen. Perioada de preaviz nu poate fi mai scurtă de o lună pentru fiecare an lucrat, fiind de cel puţin o lună şi cel mult trei luni. Cu toate acestea, perioada de preaviz nu poate începe în timpul concediului de maternitate sau al unui concediu medical, cu condiţia ca acest concediu medical să nu depăşească o perioadă de trei luni. Pe de altă parte, perioada de preaviz se suspendă pe perioada acestor concedii, în limitele menţionate anterior;
Amendamentul 44
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 9 – articolul 140 – alineatul 2
(2)  Atunci când contractul încetează în conformitate cu alineatul (1) litera (c) sau când Parlamentul European reziliază contractul în conformitate cu alineatul (1) litera (d), asistentul parlamentar are dreptul la o indemnizaţie egală cu o treime din salariul său de bază pentru perioada cuprinsă între data la care îşi încetează activitatea şi data la care îi expiră contractul, sub rezerva a maximum trei salarii de bază lunare.
(2)  Atunci când contractul încetează în conformitate cu alineatul (1) litera (c), asistentul parlamentar acreditat are dreptul la o indemnizaţie egală cu o treime din salariul său de bază pentru perioada cuprinsă între data la care îşi încetează activitatea şi data la care îi expiră contractul, în limita a trei salarii de bază lunare.
Amendamentul 83
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 9 – articolul 140 – alineatul 3
(3)  Fără a aduce atingere articolelor 48 şi 50, care se aplică prin analogie, contractul de muncă al unui asistent parlamentar poate fi reziliat fără preaviz în cazuri grave de încălcare, în mod deliberat sau din neglijenţă, a obligaţiilor care îi revin. Autoritatea menţionată la articolul 6 primul paragraf ia o decizie motivată, după ce asistentului în cauză i s-a acordat în prealabil posibilitatea de a se apăra.
(3)  Fără a aduce atingere articolelor 48 şi 50, care se aplică prin analogie, contractul de muncă al unui asistent parlamentar acreditat poate fi reziliat fără preaviz în cazuri grave de încălcare, în mod deliberat sau din neglijenţă, a obligaţiilor care îi revin. Autoritatea menţionată la articolul 6 primul paragraf ia o decizie motivată, după ce asistentului în cauză i s-a acordat în prealabil posibilitatea de a se apăra.
Dispoziţii specifice referitoare la procedura disciplinară se stabilesc în normele de aplicare menţionate la articolul 125 alineatul (1).
Amendamentul 46
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3
Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA)
Capitolul 9 – articolul 140 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Perioadele de angajare în calitate de asistent parlamentar acreditat nu se consideră a fi "ani de serviciu" în sensul articolului 29 alineatele (3) şi (4) din statut.

(1) Decizia 2005/684/CE, Euratom a Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European (JO L 262, 7.10.2005, p. 1).
(2) A se vedea procesul-verbal al şedinţei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate