Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0224(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0483/2008

Ingivna texter :

A6-0483/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0606

Antagna texter
PDF 467kWORD 237k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna *
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0786),

–   med beaktande av artikel 283 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0449/2008),

–   med beaktande av artikel 21 i Europaparlamentets ledamotsstadga(1),

–   med beaktande av parlamentets politiska förklaring vid sammanträdet den 16 december 2008(2),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från budgetutskottet (A6-0483/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet anser att de budgetbelopp som ingår i förslaget till rättsakt är förenliga med taket i rubrik 5 (administrativa utgifter) i den fleråriga budgetramen.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 48
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1
1)  Enligt artikel 21 i Europaparlamentets ledamotsstadga har ledamöterna rätt att bistås av medarbetare som de själva fritt har valt. För närvarande anställer ledamöterna alla sina medarbetare direkt med stöd av nationella anställningsavtal, och parlamentet ersätter dem för dessa kostnader upp till ett fastlagt belopp.
1)  Enligt artikel 21 i Europaparlamentets ledamotsstadga har ledamöterna rätt att bistås av medarbetare som de själva fritt har valt.
Ändring 49
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)
1a)  För närvarande anställer ledamöterna alla sina medarbetare direkt med stöd av nationella anställningsavtal, och parlamentet ersätter dem för dessa kostnader upp till ett fastlagt belopp.
Ändring 50
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2
2)   Ett begränsat antal sådana medarbetare (nedan kallade "parlamentsassistenter") bistår en eller fler ledamöter i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg, Bryssel och Luxemburg. De övriga arbetar för ledamöterna i de länder i vilka ledamöterna har blivit valda.
2)   Europaparlamentets presidium antog den 9 juli 2008 tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga1. Enligt artikel 34 i dessa tillämpningsföreskrifter ska ledamöterna använda
a) "ackrediterade parlamentsassistenter" som anställts vid en av parlamentets tre arbetsorter enligt de särskilda rättsliga arrangemang som antagits på grundval av artikel 283 i fördraget och vars avtal ingås och förvaltas direkt av parlamentet, och
b) fysiska personer som assisterar dem i den medlemsstat där de blivit valda och som har ingått ett anställningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster med dem i enlighet med tillämplig nationell lag, och på de villkor som anges i de ovannämnda tillämpningsföreskrifterna, nedan kallade "lokala assistenter".
__________
1 EUT C ...
Ändring 51
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3
3)  I motsats till denna senare grupp är parlamentsassistenter som huvudregel utlandsstationerade arbetstagare. De arbetar i Europaparlamentets lokaler i en europeisk, flerspråkig och multikulturell miljö och de utför uppgifter som är direkt kopplade till Europaparlamentets arbete.
3)  I motsats till lokala assistenter är ackrediterade parlamentsassistenter som huvudregel utlandsstationerade arbetstagare. De arbetar i Europaparlamentets lokaler i en europeisk, flerspråkig och multikulturell miljö och de utför uppgifter som är direkt kopplade till det arbete som en eller flera av Europaparlamentets ledamöter utför inom ramen för sina uppdrag som ledamöter av Europaparlamentet.
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4
(4)  Detta har dessutom bekräftats av Europeiska gemenskapernas Förstainstansrätt, som har fastställt att parlamentsassistenterna i vissa avseenden, vid tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och av anställningsvillkoren för övriga anställda, kan anses utföra uppgifter för parlamentet.
utgår
Ändring 52
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5
5)  Av dessa skäl, och för att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet med stöd av gemensamma regler, är det angeläget att se till att dessa assistenter, med undantag för de personer som arbetar för ledamöterna i den medlemsstat där ledamöterna valts, inbegripet personer som arbetar lokalt för ledamöter som valts i en av de medlemsstater i vilka de tre arbetsorterna är belägna, anställs direkt av Europaparlamentet.
5)  Av dessa skäl, och för att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet med stöd av gemensamma regler, är det angeläget att se till att ackrediterade parlamentsassistenter anställs direkt av Europaparlamentet. Lokala assistenter, även de som arbetar för ledamöter som valts i en av de medlemsstater där parlamentets tre arbetsorter är belägna, bör i stället, i enlighet med de ovannämnda tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga, fortsätta att anställas av Europaparlamentets ledamöter genom avtal som ingås enligt tillämplig nationell lag i den medlemsstat där ledamöterna är valda.
Ändring 53
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6
6)  Dessa assistenter bör därför omfattas av de anställningsvillkor som gäller för övriga anställda för att beakta assistenternas särskilda situation.
6)  Ackrediterade parlamentsassistenter bör därför omfattas av de anställningsvillkor som gäller för övriga anställda för att beakta assistenternas särskilda situation, de särskilda uppgifter som de utför och de specifika skyldigheter som de har gentemot de ledamöter av Europaparlamentet som de arbetar för.
Ändring 54
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7
7)  Införandet av denna särskilda anställningskategori påverkar inte artikel 29 i tjänsteföreskrifterna, enligt vilka det föreskrivs att interna uttagningsprov endast är öppna för tjänstemän och tillfälligt anställda.
7)  Införandet av denna särskilda anställningskategori påverkar inte artikel 29 i tjänsteföreskrifterna, enligt vilka det föreskrivs att interna uttagningsprov endast är öppna för tjänstemän och tillfälligt anställda, och inga bestämmelser i denna förordning kan tolkas som om den ger ackrediterade parlamentsassistenter förmånstillträde eller direkt tillträde till tjänster som tjänstemän eller övriga anställda i Europeiska gemenskaperna eller till interna uttagningsprov för sådana tjänster.
Ändring 55
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)
7a)  På samma sätt som är fallet för kontraktsanställda omfattas inte heller ackrediterade parlamentsassistenter av artiklarna 27–34 i tjänsteföreskrifterna.
Ändring 56
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8
8)  Parlamentsassistenterna utgör därför en reglerad anställningskategori som är specifik för Europaparlamentet, särskilt med avseende på att de bistår parlamentsledamöterna i deras egenskap av demokratiskt valda representanter som anförtrotts med ett mandat, vid utförandet av sina uppgifter.
8)   De ackrediterade parlamentsassistenterna utgör därför en kategori av övriga anställda som är specifik för Europaparlamentet, särskilt med avseende på att de under ledning och överinseende av en eller flera ledamöter av Europaparlamentet och inom ramen för ett ömsesidigt förtroendeförhållande, ger direkt stöd till den eller de parlamentsledamöterna vid utförandet av dennes eller deras uppgifter.
Ändring 57
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9
9)  En mindre ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda krävs därför för att denna nya personalkategori ska inkluderas.
9)  En ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda krävs därför för att denna nya kategori av övriga anställda ska inkluderas, som tar hänsyn dels till att de ackrediterade parlamentsassistenternas uppgifter, funktioner och ansvar är av en särskild art som är avsedd att göra det möjligt för dem att under ledning och överinseende av Europaparlamentets ledamöter ge direkt assistens till ledamöterna när dessa utövar sina uppdrag som ledamöter av Europaparlamentet, dels till det avtalsförhållande som finns mellan de ackrediterade parlamentsassistenterna och Europaparlamentet.
Ändring 58
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)
9a)  I de fall då anställningsvillkoren för övriga anställda direkt eller på motsvarande sätt är tillämpliga på ackrediterade parlamentsassistenter, måste hänsyn tas till dessa faktorer, med strikt beaktande särskilt av det ömsesidiga förtroende som måste karakterisera relationen mellan de ackrediterade parlamentsassistenterna och den eller de ledamöter som de bistår.
Ändring 59
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10
10)  Med tanke på assistenternas uppgifter bör det finnas endast en assistentkategori, vilken emellertid bör vara indelad i olika lönegrader som bör fastställas i ett internt beslut av Europaparlamentet.
10)  Med tanke på de ackrediterade parlamentsassistenternas uppgifter bör det finnas endast en kategori ackrediterade parlamentsassistenter, vilken emellertid bör vara indelad i olika lönegrader som dessa assistenter ska placeras in i efter beslut av de berörda ledamöterna i enlighet med särskilda tillämpningsföreskrifter som antas genom ett internt beslut av Europaparlamentet.
Ändring 60
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11
11)  De anställningsavtal som ingås mellan parlamentsassistenterna och Europaparlamentet bör basera sig på ett ömsesidigt förtroende mellan parlamentsassistenten och den eller de ledamöter som han eller hon bistår.
11)  De anställningsavtal som ingås mellan de ackrediterade parlamentsassistenterna och Europaparlamentet bör basera sig på ett ömsesidigt förtroende mellan den ackrediterade parlamentsassistenten och den eller de ledamöter som han eller hon bistår. Anställningsavtalens löptid bör vara direkt kopplad till den berörda ledamotens mandattid.
Ändring 61
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)
11a)  Ackrediterade parlamentsassistenter bör erhålla föreskriven representation som grupp utanför det system som gäller för Europaparlamentets tjänstemän och övriga personal. Deras representanter bör agera som deras företrädare gentemot Europaparlamentets behöriga myndighet, och en formell koppling bör upprättas mellan de organ som utgör föreskriven representation för personalen och assistenternas självständiga representativa organ.
Ändring 62
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12
12)  Principen om budgetneutralitet bör respekteras i samband med införandet av denna nya personalkategori. I detta avseende kommer Europaparlamentet till Europeiska unionens allmänna budget att inbetala det fullständiga beloppet för de avgifter som krävs för att finansiera pensionssystemet, med undantag för avgifterna enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna som månatligen dras av från den berörda personens lön.
12)  Principen om budgetneutralitet bör respekteras i samband med införandet av denna nya personalkategori.
Ändring 64
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)
12a)  De tillämpningsföreskrifter som fastställs genom Europaparlamentets interna beslut bör inbegripa ytterligare regler för genomförandet av denna förordning, utifrån principen om en sund ekonomisk förvaltning i enlighet med avdelning II i budgetförordningen1.
_____________
1 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
Ändring 65
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
De anslag som tas upp i Europaparlamentets avsnitt i Europeiska unionens allmänna budget och som avsatts för parlamentsassistenter, för vilka de årliga beloppen fastställs inom ramen för det årliga budgetförfarandet, ska täcka samtliga kostnader som är direkt hänförliga till ledamöternas assistenter, vare sig det gäller ackrediterade parlamentsassistenter eller lokala assistenter.
Ändring 67
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2
Europaparlamentet ska inom tre år från det att denna förordning har trätt i kraft överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning i syfte att utreda det eventuella behovet av att anpassa de bestämmelser som tillämpas på parlamentsassistenterna.
Europaparlamentet ska senast den 31 december 2011 lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning i syfte att utreda det eventuella behovet av att anpassa de bestämmelser som tillämpas på parlamentsassistenterna.
På grundval av denna rapport får kommissionen lägga fram de förslag den anser vara lämpliga för detta ändamål.
Ändring 66
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 1
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Artikel 1
1.  I artikel 1 ska följande strecksats införas efter " – särskilda rådgivare':
1.  I artikel 1 ska följande strecksats införas efter " – särskilda rådgivare':
" – parlamentsassistenter,"
" – ackrediterade parlamentsassistenter,"
(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)
Ändring 68

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 2
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Artikel 5a
I dessa anställningsvillkor avses med parlamentsassistenter anställda som valts av en eller flera ledamöter och som genom ett direkt anställningsavtal med Europaparlamentet har till uppgift att bistå en eller flera ledamöter av Europaparlamentet, i enlighet med artikel 125.1"
I dessa anställningsvillkor avses med ackrediterade parlamentsassistenter personer som valts av en eller flera ledamöter och som genom ett direkt anställningsavtal med Europaparlamentet har till uppgift att direkt bistå, i Europaparlamentets lokaler på en av dess tre arbetsorter, en eller flera ledamöter vid dennes eller deras tjänsteutövande som ledamöter av Europaparlamentet, under ledamöternas ledning och överinseende i ett ömsesidigt förtroende till följd av den valfrihet som avses i artikel 21 i Europaparlamentets ledamotsstadga.
Ändring 20
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 1 – artikel 125 – punkt 1
1)  En "parlamentsassistent" är en medarbetare som anställts av Europaparlamentet för att inom Europaparlamentets lokaler på en av Europaparlamentets tre arbetsorter bistå en eller flera ledamöter i utövandet av dennes (deras) parlamentariska uppdrag. Han eller hon ska utföra uppgifter som är direkt kopplade till Europaparlamentets arbete.
utgår
Parlamentsassistenterna ska anställas för att, på deltid eller heltid, utföra uppgifter utan att inneha någon av de tjänster som finns upptagna i den tjänsteförteckning som bifogats till Europaparlamentets budgetavsnitt.
Ändring 69
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 1 – artikel 125 – punkt 2
2)  Europaparlamentet ska genom ett internt beslut anta bestämmelser för anställning av parlamentsassistenter.
1)  Europaparlamentet ska genom ett internt beslut anta tillämpningsföreskrifterna för denna avdelning.
Ändring 70
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 1 – artikel 125 – punkt 3
3)  Parlamentsassistenten ska avlönas via de totala anslagen för detta syfte i Europaparlamentets budgetavsnitt.
2)  Tjänsterna som ackrediterade parlamentsassistenter ska inte upptas i den tjänsteförteckning som bifogas Europaparlamentets budgetavsnitt. Deras ersättning ska finansieras via lämplig budgetpost och den ska utbetalas via anslagen för detta syfte i Europaparlamentets budgetavsnitt.
Ändring 71
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 1 – artikel 126 – punkt 1
1)  Parlamentsassistenterna ska delas in i olika lönegrader.
1)  De ackrediterade parlamentsassistenterna ska delas in i olika lönegrader i enlighet med anvisningarna från den eller de ledamöter som assistenterna ska bistå, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna i artikel 125.1. De ackrediterade parlamentsassistenterna måste minst inneha en universitetsexamen eller motsvarande yrkeserfarenhet för att bli placerade i lönegraderna 14–19 enligt artikel 134.
Ändring 72
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 1 – artikel 126 – punkt 2
2)  Artikel 1e i tjänsteföreskrifterna, där sociala förmåner och arbetsvillkor behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt.
2)  Artikel 1e i tjänsteföreskrifterna, där sociala förmåner och arbetsvillkor behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt, under förutsättning att dessa förmåner är förenliga med arbetsuppgifternas särskilda karaktär och de ackrediterade parlamentsassistenternas ansvar.
Genom undantag från artikel 7 ska de närmare bestämmelserna om den oberoende representationen för ackrediterade parlamentsassistenter fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1, med beaktande av att en formell förbindelselänk ska inrättas mellan den föreskrivna representationen för personalen och den oberoende representationen för parlamentsassistenter.
Ändring 73
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 2 – artikel 127
Artiklarna 11–26a i tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på motsvarande sätt. Europaparlamentet ska genom ett internt beslut anta tillämpningsföreskrifterna, som ska ta hänsyn till den särskilda karaktären på arbetsrelationen mellan ledamoten och assistenten.
Artiklarna 11–26a i tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på motsvarande sätt. Med särskild hänsyn tagen till den typ av uppgifter och ansvar som tjänsten som ackrediterad parlamentsassistent medför och det ömsesidiga förtroende som måste känneteckna arbetsrelationen mellan dem och den eller de ledamöter av Europaparlamentet som de bistår, ska de tillämpningsföreskrifter som avser detta område och som antas i enlighet med artikel 125.1 ta hänsyn till den särskilda karaktären på arbetsrelationen mellan ledamoten och assistenten.
Ändring 26
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 2 – artikel 128 – punkt 1
1)  Artikel 1d ska tillämpas på motsvarande sätt.
1)  Artikel 1d ska tillämpas på motsvarande sätt, med hänsyn till det ömsesidiga förtroendet mellan ledamoten av Europaparlamentet och dennes ackrediterade parlamentsassistent eller parlamentsassistenter, varvid ledamöterna av Europaparlamentet får välja den ackrediterade parlamentsassistenten även på grundval av politisk samhörighet.
Ändring 74
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 3 – artikel 128 – punkt 2 – inledningen
2)  Parlamentsassistenten ska väljas av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som han eller hon ska bistå. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella kompletterande kriterier som kan fastställas i de bestämmelser som avses i artikel 125.2 får parlamentsassistenten anställas om han eller hon
2)  Den ackrediterade parlamentsassistenten ska väljas av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som han eller hon ska bistå. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella kompletterande kriterier som kan fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1 får den ackrediterade parlamentsassistenten anställas endast om han eller hon
Ändring 28
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 3 – artikel 128 – punkt 2 – led e
e) styrker grundliga kunskaper i ett av gemenskapens språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat gemenskapsspråk i den utsträckning som krävs för att han eller hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, och
e) har grundliga kunskaper i ett av gemenskapens språk och tillräckliga kunskaper i ett annat gemenskapsspråk, och
Ändring 29
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEC), 11 (Euratom)
Kapitel 3 – artikel 129
Artikel 129
utgår
1)  Parlamentsassistenten ska fullgöra en provanställningsperiod på tre månader.
2)  Om en parlamentsassistent under sin provanställning under minst en månad är förhindrad att fullgöra sina uppgifter på grund av sjukdom eller en olycka får den myndighet som avses i artikel 6 första stycket, på begäran av ledamoten, förlänga provanställningen med motsvarande tid.
3)  Om en provanställd parlamentsassistent inte visat prov på tillfredsställande yrkesmässiga kvalifikationer ska ledamoten senast en månad före provanställningsperiodens utgång utarbeta en rapport om parlamentsassistentens förmåga att fullgöra sina uppgifter samt hans eller hennes prestationsförmåga och uppförande i tjänsten. Rapporten ska meddelas den berörda personen, som ska ha rätt att skriftligt lämna sina synpunkter inom en period på åtta dagar till den myndighet som avses i artikel 6 första stycket. Den ovannämnda berörda parlamentsassistenten ska, om så krävs, sägas upp av den myndighet som avses i artikel 6 första stycket, förutsatt att rapporten meddelats honom eller henne före provanställningsperiodens utgång.
4)  En uppsagd parlamentsassistent ska få kompensation motsvarande en tredjedel av grundlönen för varje hel månad han eller hon tjänstgjort under provanställningstiden.
Ändring 30
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 3 – artikel 130 – punkt 1
1)  Före anställningen ska parlamentsassistenten läkarundersökas av Europaparlamentets läkare för att Europaparlamentet ska kunna övertyga sig om att han eller hon uppfyller kraven i artikel 128.2 d.
1)  Den ackrediterade parlamentsassistenten ska läkarundersökas av Europaparlamentets läkare för att Europaparlamentet ska kunna övertyga sig om att han eller hon uppfyller kraven i artikel 128.2 d.
Ändring 31
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 3 – artikel 131– punkt 1
1)  Parlamentsassistenternas anställningsavtal ska vara tidsbegränsade. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 140 ska avtalen upphöra att gälla senast vid utgången av den valperiod under vilken de ingåtts.
1)  De ackrediterade parlamentsassistenternas anställningsavtal ska vara tidsbegränsade och ska innehålla uppgift om assistentens lönegrad. Ett tidsbegränsat avtal ska kunna förlängas högst två gånger under en valperiod. Avtalet ska upphöra att gälla vid utgången av den valperiod under vilken det ingicks, såvida inte annat föreskrivs i själva avtalet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 140 ska avtalen upphöra att gälla senast vid utgången av den valperiod under vilken de ingåtts.
Ändring 75
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 3 – artikel 131 – punkt 2
2)  Europaparlamentet ska anta ett internt beslut om vilka kriterier som ska tillämpas då parlamentsassistenten vid anställningen placeras i en lönegrad.
2)  De tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1 ska fastställa en insynsvänlig ram för placeringar i en lönegrad med beaktande av artikel 128.2 f.
Ändring 33
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 4 – artikel 132 – punkt -1 (ny)
-1)  De ackrediterade parlamentsassistenterna ska anställas för att utföra uppgifter på deltid eller heltid.
Ändring 76
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning (EEG) nr 31, (EKSG) nr 11
Kapitel 4 – artikel 132 – punkt 2
2)  Assistenten är inte skyldig att arbeta övertid, förutom i brådskande fall eller vid exceptionellt hög arbetsbelastning.
2)  Den ackrediterade assistenten är inte skyldig att arbeta övertid, förutom i brådskande fall eller vid exceptionellt hög arbetsbelastning. Artikel 56.1 ska tillämpas på motsvarande sätt. De tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1 kan föreskriva bestämmelser för detta.
Ändring 77
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 5 – artikel 133
Om inte annat följer av artiklarna 134 och 135 ska artiklarna 19, 20.1–20.3 och artikel 21 i dessa anställningsvillkor samt artikel 16 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, vilken rör löner och ersättning för utlägg, tillämpas på motsvarande sätt. Förfarandena för ersättning av kostnader vid tjänsteresor ska fastställas i de bestämmelser som avses i artikel 125.2.
Om inte annat följer av artiklarna 134 och 135 ska artiklarna 19, 20.1–20.3 och artikel 21 i dessa anställningsvillkor samt artikel 16 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, vilken rör löner och ersättning för utlägg, tillämpas på motsvarande sätt. Förfarandena för ersättning av kostnader vid tjänsteresor ska fastställas i de genomförandebestämmelser som avses i artikel 125.1.
Ändring 78
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 5 – artikel 134 – tabellen

Kommissionens förslag

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Ändring

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

2 404,14

2 606,59

2 826,09

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 064,08

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

4 590,59

4 977,17

Lönegrad

15

16

17

18

19

Grundlön för heltidstjänst

5 396,30

5 850,73

6 343,42

6 877,61

7 456,78

Ändring 79
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 5 – artikel 135
Med avvikelse från artikel 4.1 sista stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska utlandstillägget inte vara lägre än 250 EUR.
Med avvikelse från artikel 4.1 sista stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska utlandstillägget inte vara lägre än 350 EUR.
Ändring 80
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 6 – artikel 137 – punkt 1
1)  Med avvikelse från artikel 96.3 andra stycket och utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i den artikeln får de belopp som beräknas genom den artikeln inte vara lägre än 700 euro eller högre än 2 000 euro.
1)  Med avvikelse från artikel 96.3 andra stycket och utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i den artikeln får de belopp som beräknas genom den artikeln inte vara lägre än 850 EUR eller högre än 2 000 EUR.
Ändring 81
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 6 – artikel 137 – punkt 3
3)  Europaparlamentet ska till Europeiska unionens allmänna budget inbetala det fullständiga beloppet för de avgifter som krävs för att finansiera pensionssystemet, med undantag för avgifterna enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna som månatligen dras av från den berörda personens lön.
utgår
Ändring 82
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 8 – artikel 139
Avdelning VII i tjänsteföreskrifterna, där överklaganden behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt.
Avdelning VII i tjänsteföreskrifterna, där överklaganden behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt. De genomförandebestämmelser som avses i artikel 125.1 kan föreskriva kompletterande bestämmelser om interna förfaranden.
Ändring 43
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 9 – artikel 140 – punkt 1 – led d
d)  Vid utgången av den uppsägningstid som föreskrivs i avtalet med möjlighet för parlamentsassistenten eller Europaparlamentet att säga upp anställningsavtalet innan det löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månad för varje fullgjort tjänsteår, dock minst en månad och högst tre månader. Uppsägningstiden får dock inte börja löpa under en mammaledighet eller sjukledighet, såvida sjukledigheten inte överstiger tre månader. Uppsägningstiden ska dessutom skjutas upp tills vidare under en mammaledighet eller sjukledighet inom de ovan angivna gränserna.
d)  Mot bakgrund av att arbetsrelationen mellan ledamoten och dennes ackrediterade parlamentsassistent grundar sig på förtroende ska den ackrediterade parlamentsassistenten eller Europaparlamentet, på begäran av den eller de ledamöter som den ackrediterade parlamentsassistenten anställdes för att bistå, vid utgången av den uppsägningstid som föreskrivs i avtalet ha rätt att säga upp anställningsavtalet innan det löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månad för varje fullgjort tjänsteår, dock minst en månad och högst tre månader. Uppsägningstiden får dock inte börja löpa under en mammaledighet eller sjukledighet, såvida sjukledigheten inte överstiger tre månader. Uppsägningstiden ska dessutom skjutas upp tills vidare under en mammaledighet eller sjukledighet inom de ovan angivna gränserna.
Ändring 44
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning (EEG) nr 31, 11 (Euratom)
Kapitel 9 – Artikel 140 – punkt 2
2.  Om avtalet upphör att gälla enligt punkt 1 c eller om Europaparlamentet säger upp avtalet enligt punkt 1 d ska parlamentsassistenten ha rätt till en ersättning som motsvarar en tredjedel av hans eller hennes grundlön för tiden mellan den dag då han eller hon lämnar sin tjänst och den dag då avtalet löper ut. Högst tre månaders grundlön får dock betalas ut.
2.  Om avtalet upphör att gälla enligt punkt 1 c ska den ackrediterade parlamentsassistenten ha rätt till en ersättning som motsvarar en tredjedel av hans eller hennes grundlön för tiden mellan den dag då han eller hon lämnar sin tjänst och den dag då avtalet löper ut. Högst tre månaders grundlön får dock betalas ut.
Ändring 83
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 9 – artikel 140 – punkt 3
3)  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 48 och 50, vilka är tillämpliga på motsvarande sätt, kan en parlamentsassistent sägas upp utan uppsägningstid om han eller hon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet allvarligt åsidosätter sina förpliktelser. Den myndighet som avses i artikel 6 första stycket ska efter att ha gett den anställde möjlighet att försvara sig fatta ett motiverat beslut.
3)  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 48 och 50, vilka är tillämpliga på motsvarande sätt, kan en ackrediterad parlamentsassistent sägas upp utan uppsägningstid om han eller hon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet allvarligt åsidosätter sina förpliktelser. Den myndighet som avses i artikel 6 första stycket ska efter att ha gett den anställde möjlighet att försvara sig fatta ett motiverat beslut.
Särskilda bestämmelser för det disciplinära förfarandet ska fastställas i de genomförandebestämmelser som avses i artikel 125.1.
Ändring 46
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3
Förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom)
Kapitel 9 – artikel 140 – punkt 3a (ny)
3a.  Anställningsperioder som ackrediterade parlamentsassistenter ska inte räknas som "tjänsteår" i den mening sam avses i artikel 29.3 och 29.4 i tjänsteföreskrifterna.

(1) Europaparlamentets beslut 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT L 262, 7.10.2005, s. 1).
(2) Se protokollet, punkt 3.23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy