Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2698(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0623/2008

Внесени текстове :

B6-0623/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.24
CRE 16/12/2008 - 3.24

Приети текстове :

P6_TA(2008)0607

Приети текстове
PDF 362kWORD 47k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Технически разпоредби относно управлението на риска
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)(1) и по-специално член 150, параграф 1 от нея,

–   като взе предвид проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 1 октомври 2008 г. за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602) (предложение за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 12 ноември 2008 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2008)0704) (предложение за регламент относно агенциите за кредитен рейтинг),

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2),

–   като взе предвид член 81, параграф 2 и член 4, буква б) от своя правилник,

А.   като има предвид, че Комисията направи предложение за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания;

Б.   като има предвид, че Комисията също така предложи проект за директива за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска, което включва разпоредба относно разкриването от страна на агенциите за външна кредитна оценка (АВКО);

В.   като има предвид, че впоследствие Комисията представи предложението си за регламент относно агенциите за кредитен рейтинг;

Г.   като има предвид, че по отношение на задълженията за оповестяване и прозрачност на АВКО и агенциите за кредитен рейтинг следва да бъде възприет подход на съгласуваност и последователност;

Д.   като има предвид, че задълженията за оповестяване, свързани с АВКО и предложени от Комисията, са повече от техническо приспособяване и следователно изискват подходящо обсъждане от Парламента и следва да бъдат разгледани в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решение;

Е.   като има предвид, че подобна съгласуваност и последователност, както и надлежното обсъждане от страна на Парламента изискват разпоредбата относно задълженията за разкриване във връзка с АВКО, да бъде разгледана, в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение, в рамките на предложението за преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания или в рамките на предложението за регламент за агенциите за кредитен рейтинг;

Ж.   като има предвид, че Парламентът подкрепя останалите технически изменения;

1.  Противопоставя се на приемането на проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска;

2.  Счита, че проектът на директива на Комисията е извън изпълнителните правомощия, предвидени в Директива 2006/48/ЕО;

3.  Приканва Комисията да оттегли проектомярката и да внесе нова в комитета;

4.  Предлага проектът на директива да се измени както следва:

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Проект на директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/48/ЕО
Приложение VІ – част 2 – точка 7
(3)  Приложение VІ, част 2, точка 7 се заменя със следния текст:
заличава се
"7. Компетентните органи вземат необходимите мерки за осигуряване на публичната достъпност на принципите на методологията, прилагана от АВКО при формулирането на нейните кредитни оценки, за да се даде възможност на всички потенциални потребители да преценяват дали посочените оценки са получени по разумен начин. Компетентните органи вземат също така необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на кредитните оценки за секюритизационните позиции АВКО се е задължила постоянно да генерира информация за структурата на сделката, за показателите на активите от групата и за начина, по който това влияе върху кредитната оценка. На всички кредитни институции, които използват кредитните оценки за целите на член 96, се осигурява достъп до посочената обобщена информация."

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност