Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2698(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0623/2008

Pateikti tekstai :

B6-0623/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.24
CRE 16/12/2008 - 3.24

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0607

Priimti tekstai
PDF 352kWORD 46k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projekto

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija)(1), ypač į jos 150 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 1 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (COM(2008)0602) (pasiūlymas persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (COM(2008)0704) (pasiūlymas dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką(2), 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

A.   kadangi Komisija pateikė pasiūlymą persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą,

B.   kadangi Komisija taip pat pateikė direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektą, kuriame pateikiama nuostata, susijusi su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) atskleidžiama informacija,

C.   kadangi vėliau Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų,

D.   kadangi su informacijos atskleidimu ir skaidrumu susiję įpareigojimai, taikomi išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms ir kredito reitingų agentūroms, turėtų būti reglamentuojami nuosekliai ir darniai,

E.   kadangi Komisijos pasiūlyti su informacijos atskleidimu susiję įpareigojimai, taikytini išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms, apima daugiau nei techninius pakeitimus, todėl Parlamentas turi juos deramai apsvarstyti ir atitinkamai dėl jų turėtų būti priimamas sprendimas taikant bendro sprendimo procedūrą,

F.   kadangi siekiant užtikrinti minėtąjį nuoseklumą ir darną bei tam, kad Parlamentas galėtų deramai apsvarstyti minėtąjį klausimą, reikia, kad dėl nuostatos dėl išorinėms kredito rizikos vertinimo institucijoms taikytinų ir su informacijos atskleidimu susijusių įpareigojimų sprendimas būtų priimamas taikant bendro sprendimo procedūrą ir nagrinėjant pasiūlymą persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą arba pasiūlymą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų,

G.   kadangi Parlamentas pritaria kitiems techniniams pakeitimams,

1.   nepritaria tam, kad būtų priimtas Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektas,

2.   mano, kad Komisijos direktyvos projekte viršijami Direktyvoje 2006/48/EB numatyti įgyvendinimo įgaliojimai;

3.   ragina Komisiją atsiimti priemonės projektą ir pateikti komitetui naują projektą;

4.   siūlo pakeisti direktyvos projektą, kaip nurodoma toliau:

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
1 pakeitimas
Direktyvos projektas – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/48/EB
VI priedo 2 dalies 7 punktas
(3)  VI priedo 2 dalies 7 punktas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
"7. Kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad ECAI taikomos kredito rizikos vertinimų formulavimo metodikos principai būtų viešai prieinami, kad visi galimi naudotojai galėtų spręsti, ar jie pagrįstai suformuluoti. Kompetentingos institucijos taip pat imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijomis susijusių kredito rizikos vertinimų atveju ECAI įsipareigoja nuolat teikti apibendrintą informaciją apie sandorio struktūrą, bendrą turtą ir šių aplinkybių poveikį jos kredito rizikos vertinimui. Su šia apibendrinta informacija leidžiama susipažinti visoms kredito įstaigoms, kurios naudojasi kredito rizikos vertinimais 96 straipsnio tikslais."

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(2) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Teisinė informacija - Privatumo politika