Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2698(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0623/2008

Texte depuse :

B6-0623/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.24
CRE 16/12/2008 - 3.24

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0607

Texte adoptate
PDF 281kWORD 49k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Cerinţele de capital (plan de punere în aplicare)
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la proiectul de directivă a Comisiei de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor

Parlamentul European,

–   având în vedere Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare)(1), în special articolul 150 alineatul (1),

–   având în vedere proiectul de directivă a Comisiei de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor;

–   având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozițiile de supraveghere și gestionarea crizelor, prezentată de Comisie la 1 octombrie 2008 (COM(2008)0602) [propunerea de revizuire a directivei privind cerințele de capital (CRD)],

–   având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor, prezentată de Comisie la 12 noiembrie 2008 (COM(2008)0704) [propunerea de regulament privind agențiile de rating al creditelor (CRA)],

–   având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(2),

–   având în vedere articolul 81 alineatul (2) și articolul 4 litera (b) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Comisia și-a prezentat propunerea de revizuire a CRD;

B.   întrucât Comisia a prezentat, de asemenea, un proiect de directivă de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, care include dispoziții privind divulgarea informațiilor de către instituțiile externe de evaluare a creditului (ECAI);

C.   întrucât Comisia și-a prezentat ulterior propunerea de regulament CRA;

D.   întrucât cerințele privind divulgarea informațiilor și transparența care se impun ECAI și CRA ar trebui să fie abordate în mod coerent și consecvent;

E.   întrucât cerințele privind divulgarea informațiilor impuse ECAI de către Comisie depășesc o adaptare tehnică și întrucât acestea necesită o examinare adecvată de către Parlament și ar trebui abordate în conformitate cu procedura de codecizie;

F.   întrucât coerența și consecvența sus-menționate, precum și examinarea adecvată de către Parlament fac necesară abordarea dispozițiilor privind divulgarea informațiilor de către ECAI în conformitate cu procedura de codecizie, fie în cadrul unei propuneri de revizuire a CRD, fie în cadrul unei propuneri de regulament privind CRA;

G.   întrucât Parlamentul sprijină restul modificărilor tehnice,

1.   se opune adoptării proiectului de directivă a Comisiei de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor;

2.   consideră că acest proiect de directivă a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Directiva 2006/48/CE;

3.   invită Comisia să retragă proiectul de măsură și să prezinte comitetului un alt proiect;

4.   propune ca proiectul de directivă să fie modificat după cum urmează:

Textul propus de Comisie   Modificarea
Modificarea 1
Proiect de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2006/48/CE
Anexa VI – partea 2 – punctul 7
(3)  La anexa VI, partea 2, punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
"7. Autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a se asigura că principiile metodologiei utilizate de instituţia externă de evaluare a creditului pentru formularea evaluărilor de credit sunt disponibile public, astfel încât să permită tuturor utilizatorilor potențiali să decidă dacă aceste evaluări sunt obţinute într-o manieră corespunzătoare. În plus, autoritățile competente trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește evaluările de credit referitoare la pozițiile din securitizare, instituția externă de evaluare a creditului (ECAI) se obligă să furnizeze în permanență informații concise privind structura tranzacției, performanța activelor din portofoliu și modul în care aceasta influențează evaluarea de credit. Aceste informații concise trebuie să fie disponibile tuturor instituțiilor de credit care utilizează evaluările de credit în scopul articolului 96".

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate