Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2126(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0446/2008

Předložené texty :

A6-0446/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 22
CRE 15/12/2008 - 22

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.25
CRE 16/12/2008 - 3.25
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0608

Přijaté texty
PDF 238kWORD 70k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Nepoctivé katalogové firmy
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o nepoctivých katalogových firmách (petice 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a další) (2008/2126(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na petice 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a další,

-   s ohledem na dřívější jednání Petičního výboru o petici 0045/2006 a dalších,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)(1),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu ("směrnice o nekalých obchodních praktikách")(2),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")(3),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů(4),

-   s ohledem na studii nazvanou "Nekalé praktiky "katalogových firem" v kontextu stávajících a budoucích právních předpisů upravujících vnitřní trh, které jsou zaměřeny na ochranu spotřebitelů a malých a středních podniků" (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), vypracovanou na žádost Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

-   s ohledem na čl. 192 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Petičního výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0446/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Parlament obdržel více než 400 petic od malých podniků (což odráží pouze zlomek jejich množství), které tvrdí, že se staly obětí klamavé reklamy firem vydávajících katalogy hospodářských subjektů ("katalogových firem"), a v důsledku toho utrpěly psychickou újmu, finanční škodu a trpí pocity viny, rozpaky a frustrací,

B.   vzhledem k tomu, že tyto stížnosti odrážejí rozšířený a smluvený způsob nepoctivých podnikatelských praktik, které používají některé tzv. "katalogové firmy" a které se dotkly tisíců podniků, jež jsou organizovány přeshraničně, a svou činnost tedy provozují ve dvou nebo více členských státech v Evropské unii i ve třetích zemích, a měly na ně výrazný finanční dopad, a vzhledem k tomu, že není k dispozici správní mechanismus ani právní nástroj, který by vnitrostátním orgánům pro prosazování práva umožnil přeshraniční spolupráci,

C.   vzhledem k tomu, že nekalá povaha těchto praktik je ještě očividnější, uskutečňují-li se elektronickou cestou a šíří-li se pomocí internetu (viz petice č. 0079/2003),

D.   vzhledem k tomu, že podnikatelské praktiky, jež jsou předmětem stížností, obvykle spočívají v tom, že firma vydávající katalog hospodářských subjektů osloví podniky, zpravidla poštou, a vyzve je, aby vyplnily nebo aktualizovaly svůj obchodní název a své kontaktní údaje, přičemž v nich vzbudí mylný dojem, že budou v tomto katalogu uvedeny bezplatně; vzhledem k tomu, že tyto podniky posléze zjistí, že ve skutečnosti – aniž by tak chtěly učinit – podepsaly smlouvu, která je obvykle zavazuje k tomu, že budou nejméně tři roky zapsány v katalogu hospodářských subjektů za roční poplatek ve výši přibližně 1 000 EUR,

E.   vzhledem k tomu, že formuláře používané při této činnosti jsou obvykle nejednoznačné a obtížně srozumitelné a navozují mylný dojem, že bude podnik zapsán do katalogu bezplatně, avšak ve skutečnosti je vmanévrován do nechtěné smlouvy na reklamu v katalogu hospodářských subjektů,

F.   vzhledem k tomu, že ve členských státech nejsou na vnitrostátní úrovni ani na úrovni EU k dispozici právní předpisy týkající se katalogových firem a jejich vztahů s jinými firmami, a vzhledem k tomu, že je na uvážení členských států, zda zavedou komplexnější a dalekosáhlejší právní předpisy,

G.   vzhledem k tomu, že směrnice 2006/114/ES se vztahuje i na transakce mezi podniky a stanoví, že "klamavou reklamou" se rozumí "každá reklama, která jakýmkoli způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele"; vzhledem k tomu, že se však zdá, že různý výklad termínu "klamavý" představuje vážnou praktickou překážku v boji proti těmto praktikám katalogových firem ve vztazích s jinými podniky,

H.   vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES zakazuje "přiložení faktury nebo podobných dokladů pro provedení platby k marketingovým materiálům, čímž se ve spotřebiteli vyvolá dojem, že si inzerovaný produkt již objednal, ačkoli tomu tak není"; vzhledem k tomu, že se ovšem tato směrnice nevztahuje na klamavé praktiky uplatňované mezi firmami, a proto se na ni v její stávající podobě nemohou předkladatelé petic odvolávat; vzhledem k tomu, že však tato směrnice nebrání zavedení systému vnitrostátních předpisů o nekalých obchodních praktikách, který by se za všech okolností a ve stejné míře vztahoval na spotřebitele i podniky,

I.   vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES nebrání členským státům rozšířit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů její působnost i na podniky; vzhledem k tomu, že tento postup ovšem vede k rozdílným úrovním ochrany podniků, které se staly oběťmi klamavých praktik katalogových firem v jednotlivých členských státech,

J.   vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 2006/2004 definuje "protiprávní jednání uvnitř Společenství" jako "každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zákony na ochranu zájmů spotřebitele … a které poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů s bydlištěm v členském státě nebo členských státech jiných, než je členský stát, ve kterém má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo ve kterém k němu došlo; nebo ve kterém je usazen odpovědný prodejce nebo dodavatel; nebo ve kterém se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí"; vzhledem k tomu, že se však tato směrnice nevztahuje na klamavé praktiky uplatňované mezi podniky, a proto se na ni v její stávající podobě nemohou odvolávat ani předkladatelé petic,

K.   vzhledem k tomu, že většina předkladatelů petic si stěžuje na firmu vydávající katalog hospodářských subjektů s názvem European City Guide (jejíž činnosti jsou předmětem soudní žaloby a správního řízení), ale uváděny jsou i další firmy, jež katalogy hospodářských subjektů vydávají, jako např. Construct Data Verlag, Deutscher Adressdienst GmbH a NovaChannel; vzhledem k tomu, že další ovšem firmy tuto podnikatelskou činnost provozují zákonným způsobem,

L.   vzhledem k tomu, že ačkoli jsou tyto klamavé obchodní praktiky zacíleny především na malé podniky, oslovovány jsou také profesní a dokonce i neziskové subjekty, například nevládní organizace, dobročinné organizace, školy a knihovny a místní společenská, např. zájmová sdružení,

M.   vzhledem k tomu, že katalogové firmy jsou nezřídka usazeny v jiném členském státě, než ve kterém se nachází sídlo oběti, a ta se proto jen obtížně dovolává ochrany u příslušných vnitrostátních orgánů, neboť jednotlivé členské státy různě interpretují význam termínu "klamavý"; vzhledem k tomu, že oběti se také často nedomohou nápravy u vnitrostátních právních rámců a orgánů na ochranu spotřebitele, které jim sdělí, že příslušný právní předpis je koncipován tak, aby chránil spotřebitele, nikoli podniky; vzhledem k tomu, že jako malé podniky většina obětí často nedisponuje dostatečnými zdroji, aby mohly usilovat o účinnou nápravu tím, že se obrátí na soud, a samoregulační mechanismy pro katalogové firmy jsou neúčinné, neboť ti, kteří provozují klamavou reklamu, je nerespektují,

N.   vzhledem k tomu, že oběti těchto praktik jsou nekompromisně nuceny k úhradě, a to buď samotnými katalogovými firmami, nebo dokonce i najatými vymahatelskými společnostmi; vzhledem k tomu, že si oběti stěžují na to, že tento postup pociťují jako nátlak a vyhrožování, a mnohé z nich často nakonec proti své vůli zaplatí, aby se vyhnuly dalšímu obtěžování,

O.   vzhledem k tomu, že – až na pár výjimek – nebyla na oběti, které odmítly zaplatit, podána soudní žaloba,

P.   vzhledem k tomu, že řada členských států podnikla kroky, zejména osvětové povahy, zaměřené na společnosti, které by se mohly stát oběťmi těchto praktik, a vzhledem k tomu, že mezi tyto kroky patří sdílení informací, poradenství, oznamování podezřelých skutečností státním orgánům pro prosazování práva a v některých případech vedení rejstříku stížností, aby mohl být tento problém vyřešen,

Q.   vzhledem k tomu, že Rakousko v roce 2000 změnilo svůj zákon o nekalých obchodních praktikách, v jehož § 28a se nyní stanoví: "je zakázáno inzerovat v rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářské soutěže registraci v katalozích, jako jsou například "zlaté stránky", telefonní a podobné seznamy, prostřednictvím platebního formuláře, složenky, faktury, nabídky opravy nebo podobným způsobem či nabízet takovou registraci přímo, aniž by bylo jednoznačně a také zřetelnými a grafickými prostředky uvedeno, že daná reklama je výlučně nabídkou k uzavření smlouvy",

R.   vzhledem k tomu, že tyto praktiky jsou používány již několik let – za tuto dobu jim padlo za oběť mnoho podniků a výrazně poškozují a narušují vnitřní trh,

1.   vyjadřuje znepokojení nad tímto problémem, na který upozorňují předkladatelé petic, jenž je zjevně rozšířen a je přeshraniční povahy a má výrazný finanční dopad, zejména na malé podniky;

2.   domnívá se, že z přeshraniční povahy tohoto problému vyplývá pro orgány Společenství povinnost zajistit přiměřenou nápravu, aby oběti například mohly účinně napadnout platnost smluv uzavřených na základě klamavé reklamy, aby tyto smlouvy mohly být zrušeny a aby bylo možné získat zpět částku, kterou již oběti uhradily;

3.   naléhavě vyzývá oběti, aby hlásily nekalé jednání podnikatelských subjektů příslušným vnitrostátním orgánům, a vyzývá členské státy, aby malým a středním podnikům poskytly know-how potřebné k podávání stížností vládním i nevládním orgánům, a to tak, že zajistí otevřenost komunikačních kanálů a informovanost obětí o tom, že mají k dispozici poradenství, takže si předtím, než uhradí poplatky požadované nepoctivou katalogovou firmou, mohou opatřit potřebné pokyny, jak si počínat; naléhavě vyzývá členské státy, aby založily a vedly centralizovaný rejstřík těchto žádostí;

4.   vyjadřuje politování nad tím, že navzdory rozšířenému používání těchto praktik se zdá, že právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy neodpovídají potřebám, pokud jde o to, aby byly k dispozici spolehlivé nástroje ochrany a účinná náprava, nebo nejsou na vnitrostátní úrovni náležitě prosazovány; s politováním rovněž konstatuje, že nápravu nejsou zjevně schopny zjednat ani příslušné vnitrostátní orgány;

5.   vítá úsilí, jež vyvíjejí evropské a vnitrostátní podnikatelské organizace s cílem zvýšit povědomí svých členů o tomto problému, a vyzývá je, aby ve spolupráci s místními organizacemi toto úsilí ještě zintenzivnily, a v prvé řadě tak snížily počet budoucích obětí klamavých praktik katalogových firem; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že některé z těchto organizací byly následně soudně stíhány nepoctivými katalogovými firmami, o nichž se výslovně zmínily ve svých osvětových kampaních, pro údajnou pomluvu a čelily podobným obviněním;

6.   vítá kroky, které učinily některé členské státy jako např. Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Belgie a Spojené království, ale zejména Rakousko, ve snaze zabránit katalogovým firmám v klamavých praktikách; zastává však názor, že toto úsilí není dostatečné a že je stále zapotřebí koordinovat kontrolu na mezinárodní úrovni;

7.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v úzké spolupráci s vnitrostátními a evropskými organizacemi zastupujícími podnikatelské subjekty zintenzivnily úsilí o zvýšení informovanosti o tomto problému, a bylo s ním tak obeznámeno více lidí, kteří by díky tomu byli schopni se klamavé reklamy, jež je může vlákat do nechtěných inzertních smluv, vyvarovat;

8.   vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem nepoctivého jednání v podnikání v rámci iniciativy "Small Business Act" pro Evropu, jak navrhla ve svém sdělení s názvem "Jednotný trh pro Evropu ve 21. století", a aby se zapojila do sítí "Enterprise Europe Network" a "SOLVIT" a portálů příslušných GŘ, což jsou další způsoby poskytování informací o těchto problémech a pomoci s nimi;

9.   lituje toho, že směrnice 2006/114/ES, která se vztahuje na transakce mezi podniky – a o takovou transakci v tomto případě jde – zjevně buď nezajišťuje dostatečně účinnou nápravu, nebo není členskými státy náležitě prosazována; žádá Komisi, aby do prosince 2009 předložila zprávu o proveditelnosti a možných dopadech změny směrnice 2006/114/ES připojením seznamu "černých" nebo "šedých" praktik, které se považují za klamavé;

10.   připomíná, že ačkoli Komise není oprávněna přímo vymáhat, aby fyzické nebo právnické osoby dodržovaly ustanovení směrnice 2006/114/ES, ve své roli strážkyně Smlouvy je povinna zajistit, aby byla tato směrnice členskými státy náležitě a účinně uplatňována; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, aby členské státy zcela a účinně provedly ve vnitrostátním právu směrnici 2005/29/ES s cílem zaručit ochranu ve všech členských státech, a aby ovlivnila podobu dostupných právních a procesních nástrojů, jako v případě směrnice 84/450/EHS, která poskytla nástroje Rakousku, Španělsku a Nizozemsku, a tím splnila svoji povinnost strážkyně Smlouvy, pokud jde o ochranu podniků, a přitom zajistila, aby právo usazování a volný pohyb služeb nebyly ohroženy;

11.   vyzývá Komisi, aby zintenzivnila sledování uplatňování směrnice 2006/114/ES, především v těch členských státech, v nichž mají podle dostupných informací nepoctivé katalogové firmy sídlo, zejména ve Španělsku, kde se nachází sídlo katalogové firmy, na niž si předkladatelé petic stěžují nejčastěji, a v České republice a na Slovensku, kde bylo vydáno soudní rozhodnutí v neprospěch obětí způsobem, který zpochybňuje uplatňování směrnice 2006/114/ES v těchto zemích; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o svých zjištěních;

12.   lituje toho, že se směrnice 2005/29/ES nevztahuje na transakce mezi podniky a že se členské státy, jak se zdá, zdráhají oblast její působnosti rozšířit; poznamenává však, že členské státy mohou jednostranně rozšířit oblast působnosti svých vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele i na transakce mezi podniky, a aktivně jim doporučuje, aby tak učinily a rovněž aby zajistily spolupráci mezi orgány členských států, jak stanoví nařízení (ES) č. 2006/2004, s cílem umožnit sledování tohoto druhu přeshraničních činností, které provozují katalogové firmy usazené v EU nebo ve třetí zemi; dále žádá Komisi, aby do prosince 2009 předložila zprávu o proveditelnosti a možných dopadech rozšíření oblasti působnosti směrnice 2005/29/ES na smlouvy mezi podniky se zvláštním zřetelem k bodu 21 přílohy I uvedené směrnice;

13.   vítá kroky Rakouska, které šlo příkladem, když do svých vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na nepoctivé katalogové firmy doplnilo zvláštní zákaz takových praktik, a vyzývá Komisi, aby s ohledem na přeshraniční povahu tohoto problému navrhla právní předpis, který rozšíří oblast působnosti směrnice 2005/29/ES na základě rakouského modelu tak, aby byla výslovně zakázána inzerce v katalozích hospodářských subjektů, pokud potenciální klient neobdrží jednoznačnou a graficky zřetelnou informaci, že taková inzerce je výlučně nabídkou k uzavření smlouvy za úhradu;

14.   konstatuje, že vnitrostátní právní předpisy často nepostačují k tomu, aby bylo možné uplatnit právní prostředky proti katalogovým firmám se sídlem v jiném členském státě, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zprostředkovala aktivnější přeshraniční spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány, a umožnila jim tak zajišťovat pro oběti účinnější nápravu;

15.   lituje toho, že nařízení (ES) 2006/2004 se nevztahuje na transakce mezi podniky, a proto jej nelze použít k boji proti nepoctivým katalogovým firmám; vyzývá Komisi, aby navrhla právní předpis, který odpovídajícím způsobem rozšíří oblast působnosti uvedeného nařízení;

16.   vítá příklad Belgie, kde všichni, kteří se stali obětí klamavých praktik, mohou podat žalobu v zemi svého bydliště;

17.   konstatuje, že rakouská zkušenost ukazuje, že právo obětí na kolektivní žalobu proti katalogovým firmám, kterou podávají obchodní sdružení či podobné subjekty, se jeví být účinným prostředkem, který by bylo možné znovu použít v iniciativách, o nichž v současnosti uvažuje GŘ Komise pro hospodářskou soutěž v souvislosti se žalobami o náhradu škod za porušování předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže a GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele v souvislosti s možností spotřebitelů společně se domáhat svých práv na úrovni EU;

18.   naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby podnikům, které se staly obětí klamavé reklamy, byl k dispozici jasně určený vnitrostátní orgán, u něhož mohou podat stížnost a domáhat se nápravy, a to i v případech, jako jsou tyto, kdy jsou klamavou reklamou postiženy podniky;

19.   vyzývá Komisi, aby pro příslušné vnitrostátní orgány vypracovala pokyny obsahující osvědčené postupy, které tyto orgány budou moci použít v případech, kdy budou upozorněny na klamavou reklamu;

20.   vyzývá Komisi, aby spolupracovala se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi a zabránila tomu, aby nepoctivé katalogové firmy ze třetích zemí poškozovaly podniky se sídlem v Evropské unii;

21.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
(2) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51.

Právní upozornění - Ochrana soukromí