Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2126(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0446/2008

Esitatud tekstid :

A6-0446/2008

Arutelud :

PV 15/12/2008 - 22
CRE 15/12/2008 - 22

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.25
CRE 16/12/2008 - 3.25
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0608

Vastuvõetud tekstid
PDF 218kWORD 51k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Eksitavad "kataloogiettevõtted"
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Euroopa Parlamendi 16 detsembri 2008. aasta resolutsioon eksitavate "kataloogiettevõtete" kohta (petitsioonid 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised) (2008/2126(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse petitsioone 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised,

–   võttes arvesse petitsioonikomisjoni varasemaid arutelusid petitsiooni 0045/2006 ja teiste kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi nr 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud versioon)(1);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv)(2);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)(3);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta(4);

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uuringut pealkirjaga "'Kataloogi-ettevõtete" eksitavad äritavad kehtivate ja kavandatavate tarbijaid ja VKE-sid kaitsvate siseturu alaste õigusaktide kontekstis" (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 192 lõiget 1;

–   võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A6-0446/2008),

A.   arvestades, et parlament on saanud üle 400 petitsiooni väikeettevõtjatelt (mis kajastab ainult murdosa väikeettevõtjatest), kes väidavad end olevat langenud ärikatalooge kirjastavate äriühingute eksitava reklaami ohvriks ja kannatanud seetõttu psühholoogilist stressi, süümepiinu, piinlikkust, pettumust ja rahalist kahju;

B.   arvestades, et need kaebused peegeldavad mõnede ärikatalooge kirjastavate äriühingute laialt levinud ja kooskõlastatud eksitavat äritegevust, mis mõjutab tuhandeid ettevõtjaid, mida organiseeritakse piiriüleselt, hõlmates seega tegevust kahes või enamas Euroopa Liidu liikmesriigis ja väljaspool, ning millel on märkimisväärne rahaline mõju majandustegevusele, ning arvestades, et puudub halduslik mehhanism või õigusakt, mis võimaldaks liikmesriikide õiguskaitseorganitel teha tõhusat ja mõjusat piiriülest koostööd;

C.   arvestades, et selliste äritavade eksitav iseloom muutub ilmsemaks siis, kui need on elektroonilised ja neid levitatakse Interneti abil (vt petitsioon nr 0079/2003);

D.   arvestades, et kaebusi esitatakse tavaliselt niisuguse äritava kohta, kus ärikatalooge kirjastav äriühing võtab ettevõtjaga ühendust – enamasti posti teel – ning palub esitada või täpsustada oma ärinime ning kontaktandmed, jättes eksitava mulje, et need avaldatakse ärikataloogis tasuta; arvestades, et allakirjutanud avastavad hiljem, et nad on tahtmatult allkirjastanud lepingu, mis kohustab neid tavaliselt vähemalt kolmeks aastaks maksma ärikataloogis andmete avaldamise eest umbes 1000 eurot aastas;

E.   arvestades, et "kataloogi-ettevõtete" kasutatavad vormid on tavaliselt segased ja raskesti mõistetavad, jättes sihilikult eksliku mulje tasuta avaldamisest, kuid seades tegelikult ettevõtjatele lõksu, meelitades neid sõlmima soovimatuid ärikataloogis reklaami avaldamise lepinguid;

F.   arvestades, et puuduvad nii spetsiifilised ELi õigusaktid kui ka siseriiklikud õigusaktid, mis reguleeriksid "kataloogi-ettevõtete" ja ettevõtjate vahelisi suhteid, ning arvestades, et liikmesriikide pädevuses on kehtestada põhjalikumaid ja ulatuslikumaid õigusakte;

G.   arvestades, et direktiiv 2006/114/EÜ kehtib ka ettevõtjatevaheliste tehingute kohta, ning direktiivi määratluse kohaselt on eksitav reklaam iga reklaam, mis ükskõik millisel viisil, kaasa arvatud esitlusviis, petab või tõenäoliselt petab isikuid, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab, ja mis võib oma petliku iseloomu tõttu mõjutada nende majanduskäitumist või nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada konkurenti; arvestades siiski, et peamiseks takistavaks asjaoluks võitluses "kataloogi-ettevõtete" mainitud tavade vastu ettevõtjatevahelistes suhetes näivad olevat erinevad tõlgendused selle kohta, mis on "eksitav";

H.   arvestades, et direktiiv 2005/29/EÜ keelab "turundusmaterjalidesse arve või samalaadse maksmist eeldava dokumendi lisamise, mis jätab tarbijale mulje, et ta on turustatava toote juba tellinud, kuigi ta seda ei ole"; arvestades siiski, et see direktiiv ei kehti ettevõtjale suunatud eksitava tegevuse kohta, ning seega ei saa sellele praegusel kujul toetuda, et petitsioonide esitajaid aidata; arvestades siiski, et see direktiiv ei välista ebaausate kaubandustavade vastaste siseriiklike eeskirjade süsteemi olemasolu, mida kohaldataks kõikidel tingimustel võrdselt nii tarbijatele kui ettevõtjatele;

I.   arvestades, et direktiiv 2005/29/EÜ ei takista liikmesriike laiendamast selle rakendamisala siseriikliku õiguse kaudu ka ettevõtjatele, arvestades siiski, et see toob kaasa kaitstuse erineva taseme eri liikmesriikide ettevõtjate jaoks, kes on langenud ärikatalooge kirjastavate äriühingute eksitava äritegevuse ohvriks;

J.   arvestades, et määruses (EÜ) 2006/2004 määratletakse ühendusesisene rikkumine järgmiselt: "[...] tarbijate huve kaitsvate õigusaktidega vastuolus olev tegevus või tegevusetus, mis kahjustab või võib kahjustada nende tarbijate kollektiivseid huve, kes elavad muus liikmesriigis või muudes liikmesriikides kui see, kus tegevus või tegevusetus alguse sai või toimus või kus on müüja või teenuse osutaja registreeritud asukoht või kus võib leida selle tegevusega või tegevusetusega seotud tõendeid või varasid"; arvestades siiski, et see direktiiv ei kehti ettevõtjatevahelise eksitava tegevuse kohta, ning seega ei saa ka sellele praegusel kujul toetuda, et petitsioonide esitajaid aidata;

K.   arvestades, et enamik petitsioonide esitajaid nimetab ärikatalooge kirjastavat äriühingut, mida tuntakse "European City Guide" nime all (ja mille tegevuse suhtes on rakendatud õigus- ja haldusmeetmeid), kuid nimetatud on ka teisi äriühinguid, nagu "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" ja "NovaChannel"; arvestades, et teised ärikatalooge kirjastavad äriühingud tegelevad siiski õiguspärase majandustegevusega;

L.   arvestades, et sellise eksitava äritegevuse sihtmärkideks on peamiselt väikeettevõtjad, kuid ka vabade kutsete esindajad ja isegi mittetulundusühingud, nagu valitsusvälised organisatsioonid, heategevusühingud, koolid, raamatukogud ja kohalikud seltsid, näiteks ansamblid;

M.   arvestades, et ärikatalooge kirjastavad äriühingud asuvad sageli teises liikmesriigis kui nende ohvrid, mis muudab ohvritele ametivõimudelt abi otsimise keeruliseks liikmesriigiti erinevate tõlgenduste tõttu selle kohta, mida pidada "eksitavaks"; arvestades, et ohvrid ei leia sageli abi ka riigi õiguskorrast ja tarbijakaitseasutustelt, kuna neile öeldakse, et seadus on mõeldud kaitsma tarbijaid ja mitte ettevõtjaid; arvestades, et enamikul ohvritest – kuna tegemist on väikeettevõtjatega – puuduvad sageli ka vahendid, et õiguskaitsevahendina kasutada kohtusse pöördumist, ning ka ärikataloogi-ettevõtjate eneseregulatsioonimehhanismid ei ole kuigi asjakohased, kuna eksitava reklaamiga seotud ettevõtjad eiravad neid;

N.   arvestades, et ärikatalooge kirjastavad äriühingud ise või koguni nende palgatud võlgade sissenõudjad jälitavad selle äritegevuse ohvreid järjekindlalt, nõudes neilt summade tasumist; arvestades, et ohvrid kaebavad, et tunnevad end sellise lähenemise tõttu häirituna ja ohustatuna, ning paljud neist maksavadki lõpuks vastu tahtmist summa ära, et edasisest ahistamisest pääseda;

O.   arvestades, et ohvreid, kes maksmisest keelduvad, on harva kohtusse antud, välja arvatud üksikud erandid;

P.   arvestades, et mitmed liikmesriigid on teinud algatusi selle probleemi lahendamiseks, peamiselt teadlikkuse tõstmise teel potentsiaalselt ohustatud äriühingute hulgas, ning arvestades, et see hõlmab teabevahetust, nõustamist, liikmesriikide täitevasutuste hoiatamist ning mõningatel juhtudel kaebuste registri pidamist;

Q.   arvestades, et Austria on 2000. aastast muutnud oma ebaõiglaste kaubandustavade seadust ning selle artiklis 28 a sätestatakse nüüd järgmist: ettevõtluse raames ja konkurentsi eesmärgil on keelatud reklaamida registreerimist ärikataloogides, nagu kollased leheküljed, telefonikataloogid ja samalaadsed nimekirjad, maksetaotluste, maksekorralduse vormide, arvete, andmete korrigeerimise pakkumiste abil ja samalaadsel viisil, või pakkuda sellist registreerimist otse ilma ühemõtteliselt ja ka selgete graafiliste vahenditega rõhutamata, et selline reklaam on üksnes lepingu pakkumine;

R.   arvestades, et niisugust praktikat on kasutatud mitmeid aastaid, mis on toonud kaasa palju ohvreid ning siseturu märkimisväärse kahjustamise ja moonutamise;

1.   väljendab muret petitsioonide esitajate tõstatatud probleemi pärast, mis on laialt levinud, piiriülese iseloomuga ja millel on märkimisväärne rahaline mõju, eriti väikeettevõtjatele;

2.   on seisukohal, et selle probleemi piiriülene iseloom paneb ühenduse institutsioonidele kohustuse leida ohvrite probleemile asjakohane lahendus, nii et eksitava reklaami põhjal sõlmitud lepingute kehtivust saaks edukalt vaidlustada, need tühistada või lõpetada ning et ohvritel oleks võimalik saada makstud raha tagasi;

3.   nõuab tungivalt, et ohvrid annaksid ärikelmuse juhtumitest teada riiklikele ametivõimudele ning kutsub liikmesriike üles varustama VKEsid vajaliku oskusteabega, mis võimaldaks neil esitada kaebusi riiklikele ja mitteriiklikele asutustele, tagades kommunikatsiooniteede avatuse ja ohvrite informeerituse õigusnõustamise kättesaadavusest, nii et nad saavad küsida asjakohast nõu, enne kui tasuvad summad, mida nõuavad neid eksitanud ärikatalooge kirjastavad äriühingud; nõuab tungivalt, et liikmesriigid koostaksid ja peaksid ülal andmebaasi nimetatud kaebuste kohta;

4.   väljendab kahetsust, et hoolimata sellise tegevuse laialdasest levikust ei ole ELi ja riikide õigusaktid vajalikul tasemel, et pakkuda olulisel määral kaitset või tõhusat hüvitist, või ei tagata nende riiklikul tasandil täitmist vajalikul määral; väljendab kahetsust, et ka riikide ametivõimud ei paista suutvat lahendust pakkuda;

5.   tervitab Euroopa ja riikide äriorganisatsioonide püüdlusi tõsta oma liikmete teadlikkust ja kutsub neid üles intensiivistama oma tegevust koostöös rohujuuretasandi organisatsioonidega, nii et ärikatalooge kirjastavate äriühingute eksitava äritegevuse ohvriks satuks algusest peale vähem inimesi; väljendab muret, et neid organisatsioone on nimetatud eksitavaid ärikatalooge kirjastavate äriühingute poolt teadlikkuse tõstmise kampaaniate läbiviimise eest kohtusse kaevatud väidetava laimu vm sarnaste süüdistuste alusel;

6.   tervitab teatavate liikmesriikide, nagu Itaalia, Hispaania, Hollandi, Belgia ja Ühendkuningriigi, eriti aga Austria astutud samme, takistamaks ärikatalooge kirjastavatel äriühingutel eksitavat tegevust jätkata; on siiski seisukohal, et need jõupingutused jäävad ebapiisavaks, ning et endiselt on vajalik kontrollitegevuse koordineerimine rahvusvahelisel tasandil;

7.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama oma jõupingutusi – koostöös liikmesriikide ja Euroopa äriesindajate organisatsioonidega – teadlikkuse tõstmiseks sellest probleemist, nii et rohkem inimesi oleks teavitatud ja võimelised hoiduma eksitavast reklaamist, mis võib neid peibutada sõlmima soovimatuid reklaamilepinguid;

8.   kutsub komisjoni üles tegelema ärikelmuste probleemiga oma "Euroopa väikeettevõtjate õigusakti" algatuse kontekstis, vastavalt teatises "21. sajandi Euroopa ühtne turg" tehtud ettepanekule, ja alustama koostööd Euroopa ettevõtlusvõrgustiku, SOLVIT-võrgustiku ja asjaomaste peadirektoraatide portaalidega kui täiendavate vahenditega teabe ja abi pakkumiseks nimetatud probleemide lahendamisel;

9.   väljendab kahetsust, et direktiiv 2006/114/EÜ, mis puudutab ettevõtjatevahelisi tehinguid nagu antud juhtumil, on kas tõhusate lahenduste jaoks ebapiisav või liikmesriikide poolt ebakohaselt jõustatud; palub komisjonil esitada 2009. aasta detsembriks aruanne selle kohta, kas on teostatav ja milliseid võimalikke tagajärgi toob kaasa direktiivi 2006/114/EÜ selline muutmine, et lisada sinna nn must või hall nimekiri tegevustest, mida tuleb pidada eksitavateks;

10.   tuletab meelde, et ehkki komisjonil ei ole pädevust jõustada direktiivi 2006/114/EÜ otseselt üksikisikute või äriühingute suhtes, on tal kui asutamislepingu täitmise järelevalvajal kohustus tagada selle direktiivi nõutav ja tulemuslik rakendamine liikmesriikide poolt; palub seetõttu komisjonil tagada, et liikmesriigid võtaksid täielikult ja tulemuslikult üle direktiivi 2005/29/EÜ, nii et oleks tagatud kaitse kõigis liikmesriikides, ning mõjutada kättesaadavate õiguslike ja menetluslike vahendite kohandamist, nii nagu see toimus direktiivi 84/450/EMÜ puhul, mis andis vahendid Austriale, Hispaaniale ja Madalmaadele, täites sellega oma kohust asutamislepingu täitmise järelevalvajana äriühingutele pakutava kaitse osas, ning tagades samas, et ei kahjustataks asutamisõigust või teenuste osutamise vabadust;

11.   kutsub komisjoni üles tõhustama järelevalvet selle direktiivi 2006/114/EÜ kohaldamise üle, peamiselt neis liikmesriikides, kus eksitavaid ärikatalooge kirjastavaid äriühinguid teatakse paiknevat, kuid eelkõige Hispaanias, kus baseerub petitsioonide esitajate kõige sagedamini nimetatud ärikatalooge kirjastav äriühing, ning Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias, kus on vastu võetud kohtuotsus ohvrite kahjuks sel moel, et see sunnib direktiivi 2006/114/EÜ rakendamist neis riikides kahtluse alla seadma; kutsub komisjoni üles parlamenti oma järeldustest teavitama;

12.   väljendab kahetsust, et direktiiv 2005/29/EÜ ei laiene ettevõtjatevahelistele tehingutele ja et liikmesriigid ei paista soovivat selle reguleerimisala laiendada; märgib siiski, et liikmesriigid võivad ühepoolselt laiendada oma riiklike tarbijakaitse õigusaktide reguleerimisala ka ettevõtjatevahelistele tehingutele ning julgustab neid seda tegema, samuti tagama määrusega (EÜ) 2006/2004 ette nähtud liikmesriikide ametivõimude vahelist koostööd, et oleks võimalik tuvastada sellelaadset piiriülest tegevust, millega on seotud ELis või kolmandates riikides asuvad ärikatalooge kirjastavad äriühingud; palub komisjonil lisaks esitada 2009. aasta detsembriks aruande selle kohta, kas on teostatav ja milliseid võimalikke tagajärgi toob kaasa direktiivi 2005/29/EÜ reguleerimisala laiendamine ettevõtjatevahelistele tehingutele, pöörates erilist tähelepanu I lisa punktile 21;

13.   tervitab Austria eeskuju – ärikatalooge kirjastavate äriühingute eksitava tegevuse konkreetset keelamist riigi õigusaktidega, ning kutsub komisjoni üles, arvestades probleemi piiriülest iseloomu, esitama õigusakti ettepaneku, millega laiendatakse direktiivi 2005/29/EÜ reguleerimisala, mis põhineks Austria mudelil sel viisil, et keelustaks konkreetselt ärikataloogide reklaamimise, juhul kui võimalikke kliente ei ole üheselt mõistetavalt ja selgete graafiliste vahenditega teavitatud, et see reklaam on ainult tasulise lepingu pakkumine;

14.   märgib, et riikide õigusaktid on sageli ebapiisavad pakkumaks kaitset ärikatalooge kirjastavate äriühingute vastu, mis asuvad teistes liikmesriikides, ning nõuab seepärast tungivalt, et komisjon hõlbustaks riikide ametivõimude aktiivsemat piiriülest koostööd, võimaldamaks neil ohvreid tõhusamalt aidata;

15.   väljendab kahetsust, et määrust (EÜ) 2006/2004 ei saa kohaldada ettevõtjatevahelistele tehingutele ja seetõttu ei saa sellele toetuda kui vahendile võitluses eksitavate ärikataloogide vastu; kutsub komisjoni üles tegema õigusakti ettepanekut nimetatud määruse rakendamisala vajalikul määral laiendamiseks;

16.   tervitab Belgia eeskuju, kus kõik eksitava tegevuse ohvrid võivad oma elukohariigis esitada hagi kohtusse;

17.   märgib, et Austria kogemus näitab, et kannatanute õigus lasta kutseühingutel või sarnastel organisatsioonidel võtta kollektiivseid õigusmeetmeid kataloogi-ettevõtete vastu paistab olevat tulemuslik õiguskaitsevahend, mida võiks järgida ka kavandatavates algatustes komisjoni konkurentsipoliitika peadirektoraadi poolt seoses meetmetega EÜ konkurentsireeglite rikkumise põhjustatud kahju osas ning tervishoiu- ja tarbijakaitse peadirektoraadi poolt seoses kollektiivse Euroopa tasemel hüvitusmehhanismiga tarbijatele;

18.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et eksitava reklaami ohvritel oleks selgelt teada riiklik ametiasutus, kellele nad võivad kaebuse esitada ja kellelt lahendust otsida, isegi nendel juhtudel – nagu käesolevad – kus eksitava reklaami ohvriteks on ettevõtjad;

19.   kutsub komisjoni üles koostama riiklike täitevasutuste jaoks parima tava suunised, mida võib järgida, kui neile on esitatud kaebusi eksitava reklaami kohta;

20.   kustub komisjoni üles tegema rahvusvahelist koostööd kolmandate riikidega ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, nii et kolmandates riikides asuvad eksitavaid ärikatalooge kirjastavad äriühingud ei saaks kahjustada Euroopa Liidus asuvaid ettevõtjaid;

21.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
(2) ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
(3) ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
(4) EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika