Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0016(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0369/2008

Esitatud tekstid :

A6-0369/2008

Arutelud :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Hääletused :

PV 17/12/2008 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0609

Vastuvõetud tekstid
PDF 196kWORD 117k
Kolmapäev, 17. detsember 2008 - Strasbourg
Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I
P6_TA(2008)0609A6-0369/2008
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0019);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 175 lõiget 1 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0046/2008);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A6-0369/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta
P6_TC1-COD(2008)0016

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/28/EÜ) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni avaldused

Komisjoni avaldus artikli 2 punkti e kohta:

Komisjon on seisukohal, et kõnealuse direktiivi kohaldamisel võib termin "tööstus- ja olmejäätmed" hõlmata jäätmeid, mida tähistatakse terminiga "kaubandusjäätmed".

Komisjoni avaldus artikli 23 lõike 8 teise lõigu teise taande kohta:

Komisjon on seisukohal, et viidet 20%-sihttasemele artikli 23 lõike 8 teise lõigu teises taandes ei tõlgendata erinevalt direktiivi artikli 3 lõikest 1.

Komisjoni avaldus artikli 23 lõike 8 punkti c ning lõigete 9 ja 10 kohta:

Komisjon tunnistab, et mõned liikmesriigid on juba 2005. aastal saavutanud siseriiklikul tasandil kõrge taastuvate energiaallikate kasutamise taseme. Artikli 23 lõike 8 punktis c ning lõigetes 9 ja 10 osutatud aruannete koostamisel võtab komisjon osana parima kulude ja tulude tasakaalu hindamisest nõuetekohaselt arvesse taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamise piirkulusid ja lisab mis tahes ettepanekusse, mis esitatakse vastavalt direktiivi eespool nimetatud artiklile, vajaduse korral asjakohased lahendused ka selliste liikmesriikide jaoks.

Komisjoni avaldus VII lisa kohta:

Komisjon püüab aidata kaasa direktiivi VII lisas osutatud suuniste väljatöötamisele 2011. aastaks ning töötab koostöös liikmesriikidega välja andmed ja meetodid, mida on vaja selleks, et hinnata ja jälgida soojuspumpade panust direktiivi eesmärkide saavutamisel.

Suunistega nähakse ette mitteelektriliste soojuspumpade kaasamise hindamisel kasutatavate hooajalise kasuteguri (SPF) väärtuste korrigeerimine eesmärgiga võtta arvesse asjaolu, et elektrisüsteemi tõhusus ei mõjuta selliste soojuspumpade primaarenergia vajadust. Kõnealuseid suuniseid ette valmistades hindab komisjon ka sellise meetodi teostatavust, mille puhul teatava soojuspumba kaasamise hindamiseks kasutatav SPF väärtus põhineks ELi keskmistel kliimatingimustel.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika