Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0013(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0406/2008

Внесени текстове :

A6-0406/2008

Разисквания :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Гласувания :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0610

Приети текстове
PDF 355kWORD 71k
Сряда, 17 декември 2008 г. - Страсбург
Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0016),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 257, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C6-0043/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на Комисията по международна търговия, на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по регионално развитие (A6-0406/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността
P6_TC1-COD(2008)0013

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/29/ЕО.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларации на Комисията

Декларация на Комисията към член 10, параграф 3 относно използването на приходите, получени от продажбата на квоти чрез търг

Между 2013 г. и 2016 г. държавите-членки могат също така да използват приходите, получени от продажба на квоти чрез търг, за да подпомагат изграждането на високоефективни електроцентрали, включително нови електроцентрали, които са технически пригодени за улавяне и съхраняване на въглерод. За новите инсталации, които надвишават степента на ефективност на електроцентралите в съответствие с приложение 1 към Решение на Комисията от 21 декември 2006 г. (2007/74/ЕО)(1), държавите-членки могат да предоставят подпомагане в размер на максимум 15 % от общите разходи за инвестиции за новата инсталация, която е технически пригодена за улавяне и съхраняване на въглерод.

Декларация на Комисията към член 10а, параграф 4а

относно насоки на Общността относно използването на държавна помощ за опазване на околната среда и схемата на ЕС за търговия с емисии

Държавите-членки могат да счетат за необходимо да компенсират временно някои инсталации за разходи за СО2, прехвърлени в цените на електроенергията, ако в противен случай те биха били изложени на риск от изместване на въглеродни емисии поради разходите за СО2. При липсата на международно споразумение Комисията предприема действия, за да измени, след като се допита до държавите-членки, насоките на Общността относно използването на държавна помощ за опазване на околната среда до края на 2010 г. и да установи подробни разпоредби, по силата на които държавите-членки могат да отпускат държавна помощ за подобно подпомагане. Разпоредбите следват принципите, изложени на 19 ноември 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета в представените документи (приложение 2 15713/1/08).

(1) Решение на Комисията от 21 декември 2006 г. за установяване на хармонизирани референтни стойности на ефективност за отделно производство на електрическа и топлинна енергия при прилагането на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2006) 6817).

Правна информация - Политика за поверителност