Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0406/2008

Indgivne tekster :

A6-0406/2008

Forhandlinger :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Afstemninger :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0610

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 45k
Onsdag den 17. december 2008 - Strasbourg
Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0016),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0043/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om International Handel, Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0406/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   tager Kommissionens erklæringer, som er vedføjet denne beslutning, til efterretning;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet
P6_TC1-COD(2008)0013

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/29/EF).


BILAG

Erklæringer fra Kommissionen

Kommissionens erklæring til artikel 10, stk. 3 om anvendelsen af indtægter fra auktionering af kvoter

Mellem 2013 og 2016 kan medlemsstaterne også anvende indtægter fra auktionering af kvoter til at støtte opførelsen af højeffektive kraftværker, herunder kraftværker, der anvender nye energikilder og er klargjort til kulstofseparation- og lagring (CCS). For så vidt angår nye anlæg, som har en højere effektivitetsgrad end den, der er anført i bilag I til Kommissionens beslutning af 21. december 2006 (2007/74/EF)(1), kan medlemsstaterne bidrage med op til 15 % af de samlede investeringsudgifter til et nyt anlæg, der er CCS-klargjort.

Kommissionens erklæring til artikel 10a, stk. 4a

om fællesskabsretningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og EU's emissionshandelsordning

Medlemsstaterne kan finde det nødvendigt at yde midlertidig kompensation til visse anlæg for CO2-udgifter videregivet i elpriserne, hvis CO2-udgifterne ellers ville udsætte dem for risikoen for kulstoflækage. I mangel af en international aftale forpligter Kommissionen sig til efter at have hørt medlemsstaterne at ændre fællesskabsretningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse inden udgangen af 2010 for at fastlægge detaljerede bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne vil kunne yde statsstøtte på dette område. Bestemmelserne vil følge de principper, der er opstillet i det uofficielle dokument, som forelagdes for Europa-Parlamentet og Rådet den 19. november 2008 (bilag 2 15713/1/08).

(1) Kommissionens beslutning af 21. december 2006 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2006) 6817).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik